Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 14. 2. 2012 v Praze

Přítomni: Michael Aschermann, Jaromír Hradec, Petr Kala , Josef Kautzner, Jana Popelová, Hana Skalická, Miloš Táborský, František Toušek, Jiří Vítovec, Petr Widimský, Michal Želízko.
Revizor: Robert Čihák
Hosté: Petr Janský, Tomáš Janota
Omluveni: Václav Chaloupka (čestný místopředseda), Jan Vojáček, Jan Janoušek, Martin Fiala

 

 1. Kontrola zápisu
  Zápis z 10.1. schválen s drobnými doplňky.
   
 2. Dlouhodobá investice ČKS – nákup pozemku
  Přesun části finančních prostředků ČKS do nemovitosti jako zajištění majetku ČKS proti ekonomické krizi a/nebo jako místa pro případný budoucí Český dům srdce. Výbor znovu projednal otázku nákupu pozemku na východě Prahy nebo na západě Brna. Představiteli dvou realitních kanceláří (Century 21 a VivaCity) bylo prezentováno celkem 12 pozemků v uvedených lokalitách. Výbor projevil předběžně zájem o pozemky v Čestlicích (Praha) a v Bosonohách (Brno). Výbor upřesnil své rozhodnutí z minulé schůze tak, že limit pro investici do pozemku činí max. 5 mil. Kč (výsledek hlasování 9 pro, 1 proti) a že konečné rozhodnutí bude učiněno až po výročním sjezdu ČKS, tj. během května – června.
   
 3. Žádost Sanofi – Multaq
  Výbor obdržel od firmy Sanofi písemnou žádost o stanovisko ke stanovisku J. Hradce ohledně úhrady léčivého přípravku Multaq. Po zevrubné diskuzi všech členů výboru bylo jednomyslně přijato usnesení, potvrzující nominaci J. Hradce, J. Vítovce a J. Bultase jako zástupců ČKS do příslušné komise SUKL a Komise pro lékovou politiku a kategorizaci (KLPK) ČLS JEP a podporující těmito zástupci ČKS přijaté stanovisko ve věci přípravku Multaq. Výbor pověřil předsedu ČKS vypracováním písemné odpovědi firmě Sanofi. Výbor dále vyjádřil názor, že výše jmenovaní zástupci ČKS v KLPK mají plnou důvěru výboru a není důvodu, aby v budoucnu jejich stanoviska k úhradám konkrétních léků byla výborem ČKS přezkoumávána.
   
 4. Prohlášení PS Arytmie
  Předseda PS Arytmie a trvalá kardiostimulace R. Čihák prezentoval „Prohlášení z valné hromady PS pro arytmie“. Doslovná citace z prohlášení: „(1) PS vyzývá výbor ČKS k aktivnějšímu vystupování této odborné společnosti v jednání se subjekty, odpovědnými za zdravotnickou reformu. (2) PS vyzývá výbor ČKS, aby omezil proces atomizace ČKS. (3) PS vyzývá výbor ČKS, aby byla častěji přizvána k vyjádření ČKS, týkající se problematiky arytmií a kardiostimulace. Výbor ČKS opakovaně vydává prohlášení ohledně farmakologické či nefarmakologické léčby poruch srdečního rytmu, aniž by měla PS AKS možnost se k těmto prohlášením vyjádřit. Vyzýváme proto výbor ČKS, aby měly odborné PS možnost na formulaci těchto prohlášení spolupracovat.” Přestože se formálně jedná o prohlášení neexistujícího orgánu (ve stanovách ČKS neexistuje pojem „valná hromada pracovní skupiny“), rozhodl se výbor ČKS věc vzhledem k její závažnosti projednávat.
  Text prohlášení vyvolal velmi bouřlivou diskuzi, postoje jednotlivých členů výboru k prohlášení nebyly jednotné. Nicméně všechny body prohlášení byly podrobně prodiskutovány. Výbor dospěl k závěru, že prohlášení částečně upozorňuje na některé nepochybně závažné problémy, které se však výbor snaží v rámci svých možností dlouhodobě řešit. V některých sporných bodech ale zástupci PS Arytmie a trvalá kardiostimulace s ostatními členy výboru ke shodným stanoviskům nedospěli, ale alespoň si vzájemně vysvětlili svoje postoje.
   
 5. Informace o Cor et Vasa
  M. Aschermann informoval o připravovaném 1. čísle nové verze časopisu Cor et Vasa. Uvedl, že všichni členové výboru ČKS byli na podzim vyzváni, aby se stali členy redakční rady, ale několik z nich neodpovědělo. Tyto členy výboru znovu vyzval, aby se písemně na jeho adresu přihlásili, pokud mají zájem pracovat v redakční radě Cor et Vasa.
   
 6. Termínová listina ČKS pro rok 2012
  Termínová listina pro rok 2012 byla doplněna o termíny všech schůzí výboru. Bylo diskutováno, zda letos opět zopakovat loňské úspěšné dvoudenní výjezdní zasedání výboru ČKS s předsedy všech PS a s předsedy spřátelených odborných společností. Bylo rozhodnuto, že kvůli úsporám finančních prostředků bude tato akce organizována pouze každý lichý rok.
   
 7. Principy vzniku a existence PS ČKS, budoucí struktura ČKS
  P. Widimský představil svůj návrh (předem diskutovaný a podporovaný dnes omluveným J. Janouškem) na možnou budoucí reorganizaci ČKS. Cílem této reorganizace je přetvořit ČKS podle vzoru ESC – tedy v jakousi federaci několika silných odborných asociací. Těchto asociací by mohlo být cca 5-7 a nahradily by (nebo sdružily do clusterů) stávající pracovní skupiny. Vedle těchto asociací by ještě samostatně existovaly dvě profesní skupiny: nelékařských pracovníků (současná PS Ošetřovatelství) a mladých kardiologů (současná PS Kardio-35). Předsedové všech asociací by byli členy výboru ČKS „ex officio“ (tedy po dobu výkonu funkce předsedy asociace) a měli by ve výboru hlasovací právo. Členy výboru „ex officio“ by byli i předsedové obou profesních skupin. Členové výboru jednohlasně podpořili další debatu nad tímto návrhem s tím, že před Valnou hromadou ČKS 2012 bude výborem rozhodnuto definitivně, zda tento návrh bude předložen VH 2012 ke schválení jako strategický záměr. V případě schválení tohoto strategického záměru bude pak celý rok do Valné hromady 2013 na přípravu technických detailů (kolik a jakých asociací vznikne, zda pracovní skupiny zaniknou a budou asociacemi nahrazeny nebo zda zůstanou zachovány a budou tvořit součásti asociací, přepsání příslušných částí stanov, příprava právně-administrativní a ekonomická atd.). Nová struktura ČKS by v pozitivním případě vstoupila v platnost po Valné hromadě 2013.
   
 8. Výsledky hospodaření ČKS
  L. Klímová prezentovala konečné výsledky hospodaření za rok 2011. Po zdanění skončilo hospodaření čistým ziskem 147 249 Kč. Výbor schválil výsledek jednohlasně.
   
 9. Způsob organizace akcí ČKS
  P. Widimský navrhl změnu jednoho bodu stanov – způsob organizace akcí pracovních skupin. Ze současných tří možností bude vypuštěna prostřední (mandátní smlouva) a akce PS budou moci být organizovány nadále pouze jedním ze dvou způsobů: (a) kompletně sekretariátem ČKS (bez účasti jiného právního subjektu) nebo (b) kompletně jiným právním subjektem (např. kongresovou agenturou, univerzitou, nemocnicí, jinou odbornou společností) bez jakékoli finanční či právní účasti ČKS pouze s odbornou záštitou ČKS. Při variantě (b) ČKS nenese žádnou odpovědnost za ekonomický výsledek akce a nebude tuto akci podporovat jinak než uvedením na webu ČKS a ev. e-mailovou korespondencí svým členům. Výbor tuto změnu jednomyslně schválil.
   
 10. Informace o průběhu voleb ESC 2012
  P. Widimský informoval o tom, že všichni tři kandidáti ČKS (J. Kautzner a A. Linhart do výboru ESC, M. Aschermann do ESC Nominating Committee) postoupili do 2. kola voleb ESC pro období 2012-14. ČKS nominovala 4 volitele ze svých řad: P. Widimský, J. Hradec, J. Vítovec, M. Táborský.
   
 11. Zlatá medale prof. Libenského – principy udělování, návrhy 2012
  Výbor schválil udělení Zlaté medaile ČKS (Libenského) za rok 2012 R. Čerbákovi za jeho mimořádné zásluhy o vznik a rozvoj samostatné ČKS a E. Braunwaldovi za jeho mimořádné zásluhy o rozvoj světové kardiologie. R. Čerbákovi bude medaile předána při slavnostním zahájení sjezdu, E. Braunwaldovi při příležitosti jeho návštěvy v Praze 5.10.2012. Výbor schválil též principy udělování těchto medailí do budoucna: Každoročně lze medaili udělit jednomu českému kardiologovi (či špičkovému vědci z příbuzného oboru) za mimořádné zásluhy o výzkum kardiovaskulárních chorob a/nebo o rozvoj ČKS. Medaili lze udělit 1x ročně též zahraničnímu kardiologovi za mimořádné zásluhy o rozvoj české a/nebo světové kardiologie. Medaile zahraničnímu kardiologovi se uděluje výhradně při příležitosti jeho návštěvy v ČR na odborné akci pořádané či odborně zaštítěné ČKS. O udělení medaile rozhoduje výbor ČKS a je nutný souhlas nejméně dvoutřetinové většiny všech členů výboru. Kromě medaile je udělen i diplom. Informace o udělení medaile a o laureátovi je zveřejněna v nejbližším čísle oficiálního časopisu ČKS. V kanceláři ČKS bude zřízeno čestné tablo se jmény všech laureátů.
   
 12. Update o počtu členů ČKS
  I. Pavézková informovala o aktuálním stavu členské základny: celkem členů 2211, z toho řádných 1819, mimořádných 160, zahraničních 162, čestných 70. Z toho atestovaných kardiologů je 769.
   
 13. Výroční sjezd ČKS 2012
  J. Hradec a L. Klímová informovali o programových přípravách XX. Sjezdu ČKS. V programu budou opět zařazeny přímé přenosy. Celkem bylo přihlášeno 50 bloků pracovních skupin a přizvaných odborných společností, 19 firemních sympozií.
  M. Táborský a L. Klímová informovali o organizačních, ekonomických a společenských aspektech XX. Sjezdu ČKS. Přihlášeno je zatím 27 vystavovatelů a objednaná plocha je 732 m2. Přihlášeno je 789 osob a je rezervováno 583 vstupenek na gala večer. Abstrakta ze sjezdu budou vyvěšeny na webových stránkách ČKS v tzv. virtuální knize. J. Kautzner informoval o přípravách ozdravné akce, která proběhne v Brně během sjezdu ČKS.
   
 14. Odborné stanovisko ČKS a ČSH k renálním denervacím
  P. Widimský a M. Táborský informovali o vypracování Odborného stanoviska ČKS k renálním denervacím. Členové výboru mohou zasílat své připomínky písemně koordinátorovi P. Widimskému do 26.2.2012, následně bude stanovisko dopracováno a zveřejněno v nejbližším čísle Cor et Vasa. Bude též prezentováno na XX. Sjezdu ČKS.
   
 15. Různé
  1. Výbor podpořil S. Yusufa jako kandidáta na prezidenta WHF. Pokud bude volba probíhat během WCC v dubnu (v Dubai), volitelem za ČKS bude P. Kala. Pokud bude volba korespondenční, volitelem bude předseda ČKS (který se WCC v Dubai neúčastní).
  2. Výbor pověřil P. Widimského vypracováním stanoviska ČKS k otázkám vztahu kvality a ceny lékařských implantátů, léků a přístrojů. Návrh bude připomínkován jak členy výboru, tak i právníky.
  3. Výbor schválil poskytnutí odborné záštity (bez finanční účasti ČKS) na akci Nordic walking pořádané doc. Sovovou.
  4. Na ESC Spring Summitu zastoupí ČKS J. Kautzner, J. Hradec a M. Pazderník (za Kardio 35).
  5. Výbor schválil odbornou spolupráci s ČSAT na českém vydání kapesních guidelines ESC o léčbě dyslipidemií, bez jakékoli finanční účasti ČKS.
  6. J. Kautzner informoval výbor o průběhu EORP.
    
 16. Noví členové
  • Řádní:
   • MUDr. Michal Fikrle, Praha
   • MUDr. Jakub Sulženko, Praha
   • MUDr. Elena Teringová, Praha
   • MUDr. Ondřej Bolek, Olomouc
   • MUDr. Ivo Skalský, Praha
   • MUDr. Luděk Pavlů, Praha
   • MUDr. Marcel Gombaský, Karlovy Vary
   • MUDr. Aleš Smékal, Olomouc
   • MUDr. Jan Hůlka, Hradec Králové
   • MUDr. Petra Paulechová, Ostrov
   • MUDr. Světlana Čuntalová, Plzeň
   • MUDr. Eva Ganovská, Brno
   • MUDr. Barbora Šliková, Plzeň
   • MUDr. Jitka Stránská, Jičín
  • Mimořádní:
   • Renata Wolfová, Nedakonice
   • Jana Kupčíková, Ostrava
   • Kateřina Müllerová, Olomouc
  • Zahraniční:
   • MUDr. Petr Jarolím, Boston
   • MUDr. Marcela Tavačová, Bratislava
   • MUDr. Martin Bujdoš, Nižná Šebastová-Prešov

Příští schůze výboru se uskuteční dne 3. 4. 2012, od 13.00 hod. v Praze.

Zapsali: P. Widimský, I.Pavézková 

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost