Zápis ze schůze výboru konané dne 12. 9. 2000 v Brně

Přítomni: doc. Hradec, prof. Čerbák, doc. Chaloupka, dr. Berka, dr. Bytešník, dr. Frídl, prof. Lukl, doc. Špinar, doc. Widimský
Přizváni: ing. Vojtášová, doc. Niederle, doc.Chaloupecký
Omluveni: prof. Aschermann, prof. Gregor, prof. Kvasnička, doc.Vítovec
 
I. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru
 • zbývá požádat předsedy PS IKA, Echo a Arytmie, aby dodali podmínky, které by mělo splňovat pracoviště žádající o akreditaci (odešle sl. Prchalová)
 • schůzka s dr. Rathem ohledně kardiologie jako samostatného oboru prozatím nebude iniciována
 • na říjnovou schůzi výboru bude zařazen bod týkající event. dalšího zpřísnění podmínek pro atestaci z kardiologie..
Výbor odsouhlasil znění zápisu.
 
II. Národní kardiovaskulární program
Na žádost prof. Horkého, předsedy pracovní skupiny „Interní lékařství“ při Ministerstvu zdravotnictví, bude inovováno znění „Koncepce oboru kardiologie“. V této souvislosti musí být inovován text dokumentu „Národní kardiovaskulární program“ (NKP), který bude tvořit hlavní přílohu „Koncepce“. Všichni členové výboru proto pošlou písemně svoje návrhy na změny znění NKP do 26.9. na adresu sekretariátu ČKS, aby je mohli prof. Čerbák a doc. Chaloupka vzít v úvahu při přípravě návrhu inovovaného NKP a inovované verze „Koncepce oboru kardiologie“, které budou projednány a schváleny na příští schůzi výboru. Názor těch, kdo nepředloží svoje připomínky do 14 dnů, bude považován za souhlasný se stávající podobu NKP.
Přípravou návrhů obou dokumentů byli pověřeni prof. Čerbák a doc. Chaloupka.
 
III. Kardiologický dny, 23.–24. 11. 2000, Nemocnice Na Homolce
Své souhlasné stanovisko s přednesením výsledků grantových projektů vyjádřili všichni oslovení autoři s výjimkou prof. Hučína, který prozatím svoji účast nepotvrdil. Aktivní účast přislíbili i autoři vítězných přednášek letošního Dne mladých kardiologů. Součást programu bude i zahraniční přednáška prof. Dalla-Voltz z Itálie. Program + abstrakta Kardiologických dnů budou otištěny v 8. čísle Cor et Vasa, program bude dále vytištěn samostatně a odeslán všem členům ČKS nejpozději do konce října a uveřejněn též na webové stránce ČKS (www.cardio.cz). Slavnostní setkání s prof. Dalla-Voltou a členy výboru ČKS proběhne ve středu 22.11. večer, druhý den dopoledne od 10.00 hodin bude v Nemocnici Na Homolce schůze výboru ČKS. Program bude ukončen v pátek 24.11. odpoledne.
Doc. Niederle ve spolupráci s dr. Pavlovskou zajistí pronájem sálu + výstavních prostor, kde bude umožněna prezentace farmaceutickým firmám za stejný poplatek jako v loňském roce.
Příprasou programu byl pověřen prof. Čerbák, organizačním zajištěním Kardiologických dnů doc. Niederle.
 
IV. IX. výroční sjezd ČKS, 13.–16. 5. 2001, Brno
K jednání byla přizvána ing. Vojtášová, která předložila členům výboru návrh na využití nových prostor pro sjezd. Jedná se hlavně o nové sály, které nahradí stávající v Kongresovém centru. Ty jsou z kapacitních důvodů již nevyhovující. Pro příští rok budou tedy využity sály v novém pavilonu E (u vchodu – brány č. 4 na brněnské výstaviště). Jedná se o sály s kapacitou cca 150, 180 a 350 míst. Dva sály jsou pevně vybudovány, třetí sál (pro 350 osob a více) bude vybudován pro tuto akci ve výstavním prostoru pavilonu E. Hlavní sál zůstane v Rotundě, registrace bude přemístěna do nového prostoru pavilonu E ve 2.patře. Firemní expozice zůstanou v pavilonu A1.
Vedením organizačního výboru výročního sjezdu byl opět pověřen prof. Tomana. Složení organizačního výboru si prof. Toman určí sám.
Programový výbor sjezdu byl odsouhlasen ve složení: prof. Čerbák, doc. Chaloupka a doc. Špinar.
Slavnostní zahájení v rotundě bude uvedeno inaugurační přednáškou příštího presidenta ESC prof. J. P. Bassanda z Francie, poté proběhne raut v prostorech doprovodné výstavy firem a na galerii pavilonu A1.
Dalšími pozvanými zahraničními řečníky budou prof. M. Tendera z Polska a doc. R. Hatala ze Slovenska. Dále budou pozváni zástupci slovinské, rakouské, maďarské, německé, chorvatské, španělské, turecké, portugalské, italské a řecké kardiologické společnosti.
K účasti na odborném programu budou vyzvány tyto odborné společnosti a sekce: Česká společnost pro hypertenzi, Kardiovaskulární sekce České chirurgické společnosti, Česká angiologická společnost a Česká společnost pro aterosklerózu. Prof. Horký bude vyzván, zda by byl ochoten promluvit na téma „Vztah internisty a kardiologa“. Vyzván bude i zástupce praktických kardiologů (téma „Spolupráce praktického a klinického kardiologa).
Do příští schůze členové výboru zváží vhodná témata pro symposia výboru ČKS do odborného programu. Tato symposia budou minimálně dvě, jedno z nich budou opět HOT LINES, která se setkala s velmi dobrou odezvou mezi účastníky minulého sjezdu. Návrhy budou posouzeny na příští schůzi výboru.
Gala večer ČKS bude opět v přízemí hotelu Voroněž. Změna oproti předchozím ročníkům – zájemcům se budou prodávat na tento Gala večer vstupenky (bez té nebude vstup na Gala večer povolen) v hodnotě 100 Kč. Zájemci si je mohou objednávat u Organizačního sekretariátu kongresu (ing. Vojtášové) na základě Prvního oznámení, které bude odesláno v nejbližších dnech všem členům ČKS. Zbylé vstupenky (z kapacitních důvodů bude vydán maximální počet 1.100 vstupenek) budou prodávány za stejnou cenu, tj. 100 Kč při registraci od 15. 5. 2001 od 8.00 hodin.
Registrační poplatky zůstávají ve stejné výši.
Ubytování bude zajištěno ve stejných hotelech, jako v letošním roce. Cenové relace budou podobné. Přihláška k ubytování bude součástí Prvního oznámení a od 15.10. bude také společně s registračním listem a přihláškou k aktivní účasti uveřejněna na webové stránce ČKS. Registrace bude na internetu on-line.
Pro potřeby účastníků budou zdarma k dispozici nově otevřené nadzemní garáže u brány č. 4 (naproti hotelu Holiday Inn).
Prof. Toman vyhodnotil výsledky odevzdaných dotazníků, které byly k dispozici u registrace letošního sjezdu a které se týkaly odborné a organizační úrovně VIII. výročního sjezdu. Celkem bylo odevzdáno pouze 42 dotazníků (!), ve kterých účastníci hodnotili úroveň sjezdu celkově jako výbornou až dobrou, nejvíce je zaujaly přednášky v blocích pracovních skupin.
 
V. Doporučené postupy pro praktické lékaře
Česká lékařská společnost JEP vyzvala Českou kardiologickou společnost ke spolupráci na přípravě „Doporučených postupů léčebné a diagnostické péče“ pro praktické lékaře v rámci grantového projektu IGA MZ ČR. Tento grantový projekt je plánován na roky 2000-2001. Protože peníze na letošní rok byly přiděleny, jak je již obvyklé, pozdě, první etapa přípravy těchto nových „Doporučených postupů spěchá. Výbor ČKS se proto rozhodl, že se obrátí na autory již existujících „Doporučených postupů ČKS“, které jsou vhodné k přepracování do stručné verze pro praktické lékaře.
Jedná se konkrétně o:
 1. Nejčastější chlopenní vady v dospělém věku
  • požádán bude prof. Čerbák
 2. Srdeční selhání – diagnostika léčba
  • požádán bude doc. Špinar
 3. Akutní koronární příhody
  • požádán bude prof. Aschermann
 4. Kardiostimulátory – indikace a péče o nemocného s KS
  • požádáni budou prof. Lukl a dr. Bytešník (určí autora)
 5. Hypertenze
  • požádán doc. Jiří Widimský, jr.
 6. Arytmie
  • požádáni prof. Lukl a dr. Bytešník (určí autora)
 7. Diagnostika a léčba anginy pectoris
  • požádáni prof. Staněk a doc. Niederle
 8. Nemocný po infarktu myokardu
  • požádán doc.Chaloupka
 9. Plicní embolie
  • požádán prof. Widimský J. sen.
 10. Nejčastější vrozené srdeční vady v dospělosti
  • požádán dr. Frídl
 11. Kardiopatie a těhotenství
  • požádán dr. Král
 12. Synkopa
  • požádán dr. Kautzner
 13. Vyšetření kardiaka před nekardiologickými operacemi – bude připraveno na příští rok.
Autoři, kteří budou souhlasit s vypracováním „Doporučených postupů“, musí odeslat registrační list do konce září na adresu sekretariátu ČLS JEP a do konce října potom text standardu na stejnou adresu.
 
VI. Různé:
 1. Při volbách nového výboru Evropské kardiologické společnosti na XXII. Kongresu ESC v Amsterdamu byl jako Councillor zvolen doc.MUDr. Jaromír Hradec, CSc., stávající předseda České kardiologické společnosti. Doc. Hradec poděkoval všem, kteří jeho kandidaturu podpořili a umožnili mu tak na dobu 2 let (funkční období) pokusit se zviditelnit českou kardiologii v evropském měřítku.
 2. Projekt „Kardiologie pro každého“ – v nadcházejících dnech bude připravena konečná verze celého textu. Všichni autoři, kteří se svými kapitolami podíleli na vzniku tohoto projektu, budou požádáni o poslední opravy a jejich odeslání do 18. 9. agentuře Kairos. Text bude publikován ve weekendové příloze MF Dnes dne 2. 11. 2000.
 3. Průkazka nemocného s infekční endokarditidou – průkazka, kterou připravil prof.Gregor, byla výborem ČKS i Dr. Benešem odsouhlasena a je připravena k tisku. Sl. Prchalová zajistí její vytištění v nákladu cca 10 tis. kusů. Na zadní stranu průkazky bude umístěno logo ČKS a citace guidelines „Infekční endokarditida“. Průkazky budou nabídnuty všem kardiocentrům v ČR.
 4. Projekt firmy Pfizer – česká verze „Clinical Cardiology Alert“ – firma Pfizer nabídla České kardiologické společnosti, že tento výtah ze zajímavých článků z renomovaných světových kardiologických časopisů, který vychází v USA 12 x ročně, by na své náklady (za podmínky záštity ČKS na tímto projektem) překládala do češtiny a rozesílala zdarma všem členům ČKS. Redaktorem české verze bude Mgr. J. Hořejší. Firma Pfizer by byla exklusivním sponzorem projektu. Součástí by byl i kontrolní otázky, za jejichž správné zodpovězení by ČLS JEP přidělovala kredity (organizačně bude zajišťovat firma Pfizer).
  Výbor souhlasí s udělením záštity nad tímto projektem.
 5. Extramurální kurz o srdeční selhání („Controversis in Heart Failure“) – doc. Hradec informoval o tom, že tento kurz byl přijat jako součást posgraduálního vzdělávacího programu ESC na příští rok. Kurz se bude konat 29. 11.–1. 12. 2001 v Brně.
 6. Doc. Hradec odpoví na dopis z MZ ČR, ve kterém byla ČKS požádána o předložení zprávy o činnosti kardiocenter za uplynulý rok. Česká kardiologická společnost nemá žádné nástroje k tomu, aby tato fakta zjišťovala a ani k tomu není oprávněná.
 7. Doc.Špinar odešle na Evropskou kardiologickou společnost návrh symposia o srdečním selhání pro XXIII. Kongres ESC ve Stockholmu.
 8. IV. kongres o ateroskleróza, 7 –9. 12. 2000, Špindlerův Mlýn – prezentace České kardiologické společnosti bude spočívat ve dvou blocích:
  Diagnostika ICHS (přednášet budou Dr. L. Groch, Dr. J. Švejda, Dr. M. Želízko a
  Dr. J. Král)
  Léčba ICHS (přednášet budou doc. J. Hradec a prof. P. Widimský)
 9. Světový den srdce, 24. 9. 2000 – Mgr. Hořejší bude požádán o přeložení a předání tiskové zprávy World Heart Federation o Světovém dni srdce do servisu ČTK. V případě možnosti vystoupí k tomuto tématu v televizi ministr zdravotnictví a doc. Hradec.
 10. Cor et Vasa – doc. Hradec informoval členy výboru o snaze o opětovné zařazení Cor et Vasa do Current Content – Clinical Science.Tato snaha byla, bohužel, neúspěšná.
  Výbor ČKS se rozhodl revidovat svoje rozhodnutí z poslední schůze výboru, týkající se hrazení poštovného za časopis pro členy širší redakční rady Cor et Vasa. Původní odmítavé stanovisko bylo zrušeno, ČKS bude hradit poštovné pro členy širší redakční rady. Výbor to považuje za prospěšnou reklamu časopisu České kardiologické společnosti v zahraničí.
 11. Letáky Hnutí Duha – Česká kardiologická společnost byla uvedena na letácích Hnutí Duha mezi organizacemi podporujícími svolání referenda o jaderné elektárně Temelín. Výbor ČKS se od této aktivity distancuje a ČKS se v letácích ocitla bez vědomí členů výboru.
 12. Výbor souhlasí s udělením funkční licence (srdeční elektrofyziologie – diagnostická činnost) Dr. M. Paďourovi.
 13. Výbor schválil udělení finančního příspěvku ve výši 10 tis. Kč pro dr. Leu Kubecovou a Dr. Jiřího Pařenicu, oba z II. interní kliniky FN U sv. Anny v Brně na postgraduální kurz ESC v European Heart House.
 14. Doc. Jan Kvasnička z odd. klinické hematologie VFN Praha se stal členem Task Force ESC pro tvorbu guidelines o antitrombotické léčbě.
Noví členové:
MUDr. Libor Hemžský, Pardubice
MUDr. Vít Mařatka, Kolín II
Ivana Krejčová, Liberec 14
MUDr. Petr Kunert, Postoloprty
MUDr. Tomáš Kilian, Lázně Libverda
MUDr. Vítězslav Kazinota, Břeclav
MUDr. Tomáš Trávníček, Rožná
MUDr. Hana Laciková, okr. Frýdek – Místek
MUDr. Jolana Siverová, Brno
 
Příští schůze výboru se koná 17. 10. 2000 od 14.00 hodin na III. interní klinice VFN v Praze.
 
Zapsali: L. Prchalová, J. Hradec

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost