Zápis ze schůze výboru konané dne 16. 5. 2000 v Praze

Přítomni: doc.Hradec, prof. Čerbák, doc. Chaloupka, prof. Gregor, prof. Aschermann, dr. Berka, dr. Frídl, doc. Špinar, doc. Widimský
Přizváni: doc. Chaloupecký, Mgr. Hořejší, dr. Gintel, prof. Toman
Omluveni: dr. Bytešník, doc. Vítovec
 
I. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru
Členové výboru schválili zápis z minulé schůze výboru bez připomínek.
 
II. VIII. výroční sjezd
Prof. Toman informoval členy výboru o posledních organizačních přípravách. Na Valné hromadě podá doc. Hradec zprávu za loňský rok (+ krátké zprávy o symposiích pracovních skupin), následovat bude zpráva pokladníka a předsedy Revizní komise ČKS. Čestné členství bude předáno všem slavnostním přednášejícím (zahraniční přednášky + slavnostní přednáška ČKS) vždy po přednášce.
Dotazník hodnotící odbornou a organizační úroveň bude součástí kongresových tašek. Vyplněný dotazník budou moci účastníci vhodit do připravené urny u registrace.
Výbor souhlasí s tím, aby byla do kongresových tašek vložena poukázka nakladatelství Galén na zakoupení knihy dr. Riedla se slevou 25 % pro účastníky sjezdu.
Po skončení sjezdu proběhne 31. 5. od 13.30 hod krátká schůze výboru.
 
III. Den mladých kardiologů
Národní muzeum v Praze na poslední chvíli odstoupilo od dohody na pronájem sálu v Národním muzeu pro Den mladých kardiologů 13. 6. Z tohoto důvodu byl domluveno náhradní místo – Karolinum. Změna místa konání bude uvedena v Programu DMK, který bude v příštím týdnu odeslán všem členům ČKS.
Hodnotitelská komise byla určena v tomto složení: prof. Čerbák, doc. Chaloupka, požádání budou prof. Fejfar a doc. Niederle (ústně požádá dr. Frídl). Pro příští ročníky Dnů mladých kardiologů se budeme snažit zachovat místo konání v Karolinu. Členové výboru stanovili termín konání příštího Dne mladých kardiologů na 5. 6. 2001.
Řediteli Národního muzea odešle dr. Frídl jménem výboru dopis vyjadřující zklamání nad postupem při vypovězení dohody.
 
IV. Extramurální kurz ESC
V únoru tohoto roku odeslal doc. Hradec na Evropskou kardiologickou společnost (ESC) návrh na uspořádání kurzu o srdečním selhání. Prof. Tomanovi odpověděl prof. Remme z ESC s návrhem na spojení obou návrhu doc. Hradce a prof. Tomana (který podal žádost na uspořádání podobného kurzu již před rokem). Výbor souhlasí. Prof.Toman odešle prof. Remme doplňující informace stran lokálního sponzora, možnosti místa konání + ubytování, budget), aby mohl být kurz zařazeni mezi oficiální extramurální kurzy ESC. Termín byl předběžně určen na konec listopadu 2001. Místo konání bude v Brně (hotel Voroněž nebo hotel International). Na organizaci se bude podílet česká strana. Veškerá finanční agenda zůstává v ESC. Výbor souhlasí s tím, aby částka cca 100 tis. Kč byla určena jako sponzorské přispění 20 mladým kardiologům na úhradu registračního poplatku (100 DEM) a ubytování.
 
IV. Tisková konference
Na schůzi byl přizván Mgr. Hořejší, který byl požádán o realizaci tiskové konference 23. 5. v hotelu Prague Mariott. Mgr. Hořejší odeslal pozvánku 80 novinářům. Za výbor budou na tiskové konferenci přítomni: doc. Hradec, dr. Berka, dr. Frídl, prof. Gregor, dr. Bytešník, doc.Chaloupka, doc. Widimský, přizváni budou prof. Staněk, prof.Toman a dr. Škovránek.
Pro novináře bude k dispozici Program sjezdu ČKS + výtisky Cor et Vasa s přehledným článkem prof.Fejfara o historii ČKS. Nosnými tématy budou: všeobecný úvod, hypertenze, srdeční selhání, vrozené vady, ambulantní kardiologie + stručná informace o sjezdu ČKS.
 
V. Kardiologie pro každého
Dr. Allan Gintel z agentury Kairos Communications předložil členům výboru návrh přílohy MF Dnes s názvem „Kardiologie pro každého“. Tato příloha by měla mít 16 tiskových stran (60–70 % lékaři, 30 % novináři). Cílem tohoto projektu je oslovit co nejširší veřejnost seriózními informacemi nejen o ČKS, ale o kardiologii všeobecně. Náklad bude 450.000 výtisků. Celý projekt je financován farmaceutickými firmami, které ale nebudou mít v této příloze inzerci.
 
Výbor s projektem souhlasí, pro zpracování jednotlivých kapitol navrhuje tyto autory:
 1. Základní informace – doc. Hradec
 2. Rizikové faktory – doc. Chaloupka, dr. Berka
 3. Onemocnění:
  a)  hypertenze – doc. J. Widimský
  b)  ICHS – prof. Aschermann, prof. P. Widimský
  c)  srdeční vady – prof. Čerbák
  d)  srdeční selhání – doc. Špinar, doc. Vítovec
 4. Pokroky v diagnostice a léčbě kardiovaskulárních onemocnění – dr. Frídl, dr. Bytešník
 5. Dětská kardiologie – doc. Chaloupecký, dr. Škovránek
 6. Kardiochirurgie – prof. Černý
Autoři jednotlivých kapitol odevzdají první verze do 31.7.2000. Příloha pak vyjde v říjnu tohoto roku.
 
VI. Různé
 1. Výbor souhlasí s tím, aby na webové stránce ČKS a v Cor et Vasa byl uveřejněn dotazník ESC, který za výbor odeslal doc. Hradec před měsícem (dotazník se týkal úrovně zdravotní péče v ČR z pohledu národní společnosti).
 2. Grant ČKS na rok 2001 – na výbor přišla pouze jedna žádost, a to dr. Pěničky z II. interní kliniky FN Královské Vinohrady. Tato žádost se stručným popisem projektu bude odeslána ze sekretariátu ČKS e-mailem všem členům výboru k vyjádření. Stanovisko výbor zaujme na příští schůzi výboru. Na letošních Kardiologických dnech v listopadu podá zprávu o výsledcích grantového projektu dr. Štovíček a dr. Holaj (uděleny granty ČKS v roce 1998 a 2000). Grant ČKS bude vypsán i pro příští rok.
 3. Průkazka pro nemocné s infekční endokarditidou – prof. Gregor předložil všem členům výboru svůj návrh, v případě, že bude na příští schůzi výboru schválen, nechá ČKS na své náklady (resp. náklady sponzora) vytisknout cca 10.000 těchto průkazek, které budou k dispozici na kardiologických pracovištích po celé ČR. Svůj návrh odešle prof. Gregor na vědomí i dr. Benešovi, který zpracoval guidelines Infekční endokarditida.
 4. Doc. Hradec informoval členy výboru o své účasti jako oficiálního zástupce ČKS na kongresech Německé kardiologické společnosti v Mannheimu a Maďarské kardiologické společnosti v Balatonfüredu.
 5. Akreditace Kardiocentra FNKV byla na základě kladného stanoviska výboru PS Arytmie a trvalá kardiostimulace doporučena výborem ČKS. Dopis v tomto znění odešle sekretariát ČKS Všeobecné zdravotní pojišťovně a prof. Widimskému na vědomí.
 6. Česká společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP se na ČKS obrátila se žádostí o vypuštění odstavce z „Koncepce oboru kardiologie“ týkajícího se přednemocniční neodkladné péče poskytované paramedickými tými (hasiči, policie, dobrovolníci). Podle názoru výboru České spol. urg. medicíny je přednemocniční neodkladná péče dostatečně zajištěna lékaři a SZP. Doc. Chaloupka na tento dopis odpoví ve smyslu souhlasu s tímto návrhem.
 7. Prof. Čerbák se zúčastnil jednání Vědecké rady ČLK o funkčních licencích ČLK a celoživotním vzdělávání. Podle návrhu ČLK bude funkční licence dávat tzv. školitel z akreditačního pracoviště (o akreditace žádá pracoviště ČLK). Nový systém celoživotního vzdělávání je pro ČKS nepřijatelný a z toho důvodu bude výbor písemně reagovat (prof. Čerbák a doc. Chaloupka připraví na příští schůzi výboru návrh vyjádření k tomuto materiálu). Všem členům výboru ČKS budou rozeslány podklady návrhu ČLK.
 8. Prof. Čerbák informoval o rozhodnutí Čestné rady ČLK o zproštění obvinění dr. Korgera, na kterého podala před 2 lety ČKS stížnost proti vyjádření v tel. pořadu Aréna, kde dr. Korger uvedl, že nejlepší léčba infarktu je doma.
 9. Žádost dr. Lupínka na úhradu reg. poplatku na kongresu „Heart Failure Update“ v Benátkách nebyl výborem podpořena, podpora mladých kardiologů se podle schváleného rozpočtu na tento rok týká pouze postgraduálních kurzu v European Heart House a extramurálních kurzů ESC.
Noví členové
MUDr. Miloš Kňazeje, Martin, SR
MUDr. Leoš Glanc, Jičín
MUDr. Magda Jambrichová, Poprad, SR
Milena Jelínková, Nové Město na Moravě
Jean-Claude M. Lubanda, Praha 6
MUDr. Monika Horáková, Olomouc
MUDr. Dagmar Andrlová, Praha 5
MUDr. Dagmar Humlová, Brno
 
Příští schůze výboru se uskuteční 27. 6. 2000 na III. interní klinice v Praze.
 
Zapsala: L. Prchalová

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost