Zápis ze schůze výboru konané 11. 4. 2000 v Brně

Přítomni: doc. Hradec, prof. Čerbák, doc. Chaloupka, prof. Gregor, prof. Aschermann, dr. Berka, dr. Bytešník, dr. Frídl, doc. Vítovec
Omluveni: prof. Kvasnička, prof. Lukl, doc. Špinar, doc. Widimský
Přizváni: prof. Toman, ing. Vojtášová
 
I. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru
 1. Na webové strance CKS jsou od dnešního dne uveřejněny podmínky složení atestace z kardiologie.
 2. Tisková konference u příležitosti VIII. výročního sjezdu – členové výboru souhlasi s nabídkou Mgr. J. Hořejšího. Tisková konference proběhne 23. 5. v salonku hotelu Renaissance v Praze, Mgr. Hořejší bude požádán o kompletní zajištění. Prof. Aschermann se pokusí zajistit sponzorské krytí nákladů tiskové konference (neměly by přesáhnout částku 40 tis. Kč). Přizváni budou doc. Chaloupecký (zástupce pediatrických kardiologů), prof. Toman (předseda organizačního výboru sjezdu), prof. Staněk. K účasti byli vyzváni všichni členové výboru.
 3. Společnost RadioMobil smluvně stvrdila finační přispění ve výši 150 tis. (bez DPH) na sjezd České kardiologické společnosti.
 4. Diplomy pro čestné členy ČKS, které budou předány na VIII. výročním sjezdu, budou natištěny v latinském jazyce – změna oproti původnímu rozhodnutí z minulé schůze výboru.
 5. Společná guidelines 6 odborných společností o prevenci ICHS – doc. Hradec se pokusí domluvit veřejnou oponenturu v rámci bloku PS Preventivní kardiologie na sjezdu v Brně, dr. Cífková bude požádána o poskytnutí textu tohoto návrhu guidelines v elektronické podobě, aby mohla být co nejdříve uveřejněna na webové stránce ČKS v dostatečném předstihu před plánovanou veřejnou oponenturou v květnu.
 6. Doc. Hradec znovu požádal členy výboru o pomoc při vyplnění dotazníku Evropské kardiologické společnosti, týkající se koncepce oboru kardiologie z pohledu jednotlivých národních společnosti pro chystanou „White Book“ Evropské kardiologické společnosti.
Členové výboru souhlasí se zněním zápisu z minulé schůze výboru.
 
II. Den mladých kardiologů
Dr. Frídl předložil členům výboru návrh programu Dne mladých kardiologů. Po drobnějších úpravách bude zveřejněn v příštím týdnu na webové stránce ČKS, vytištěn a rozeslán všem členům ČKS během měsíce května (před sjezdem). Hodnotitelská komise bude jmenována na příští schůzi výboru. Doc. Hradec apeloval na účast členů výboru na této akci.
 
III. VIII. výroční sjezd
Prof.Toman přednesl další zprávu z průběhu organizačního zajištění sjezdu. K dnešnímu dni přihlášeno 725 účastníků, 56 firem. Sponzorující firmě RadioMobil bude umožněno umístění loga při Slavnostním zahájení v pavilonu A2, na pozvánce na toto zahájení, při tiskové konferenci před sjezdem a při vstupu do Rotundy pavilonu A2.
Do kongresových tašek bude vložena informace s upozorněním na zařazení prezentace a oponentury návrhu společných guidelines o prevenci ICHS do programu sjezdu v rámci bloku PS Preventivní kardiologie.
Dr. Cífková požádala výbor ČKS o možnost umístění stánku České společnosti pro hypertenzi s počítačem a připojením na internet ve výstavním pavilonu A2, kde bude mít Česká společnost pro hypertenzi možnost prezentovat svoji novou webovou stránku. Výbor souhlasí s podmínkou, že náklady za připojení na internet bude hradit Česká společnost pro hypertenzi.
Svoji webovou stránku bude na doprovodné výstavě prezentovat také Česká kardiologická společnost.
 
IV. Připomínky k návrhu zákona o postgraduálním vzdělávání
Hlavní připomínkou je, že kardiologie není v návrhu zákona uvedena jako základní obor. Z toho pak vyplývá celá řada závažných důsledků. Doc. Chaloupka připravil a odeslal dopis na ministerstvo zdravotnictví, ve kterém jménem ČKS žádá o změnu návrhu zákona ve smyslu této připomínky. Výbor ČKS požádá prof. Semráda o projednání připomínek ČKS s ministrem zdravotnictví.
 
V. Připomínky k vyhlášce o síti zdravotnických zařízení
Dr. Berka přednesl členům výboru návrh reakce na připravovanou vyhlášku MZ ČR o síti zdravotnických zařízení. Základní body: 1 kardiolog na 10 praktických lékařů, 5 kardiologů na 100 tis. obyvatel, přehled smluvních závazků ambulantních a nemocničních kardiologů s pojišťovnou. Na základě těchto připomínek bude doplněn Národní kardiovaskulární program při plánované červnové inovaci. Návrh dr. Berky bude odeslán na Ministerstvo zdravotnictví (dr. A. Špirek), Sdružení ambulantních kardiologů (dr. Z. Jojko), České lékařské komoře (dr. D. Rath) a Všeobecné zdravotní pojišťovně s průvodním dopisem doc. Hradce.
Celý dokument s připomínkami bude uveřejněn v Cor et Vasa a na webové stránce ČKS.
 
VI. Různé
 1. Prof. Gregor byl výborem požádán, aby do příští schůze výboru vypracoval místo původně pověřeného prof. Kvasničky návrh průkazky pro nemocné s vysokým rizikem infekční endokarditidy.
 2. Alpe-Adria Meeting – byl navýšen počet aktivních účastníků, kterým budou hrazeny veškeré náklady spojené s pobytem na 8th Alpe-Adria Cardiology Meeting (registrační poplatek, ubytování, cesta). Z původních 10 příspěvků výbor schválil navýšení na 14 příspěvků pro mladé kardiology, kteří mají aktivní účast. Celkové náklady nepřesáhnou plánovaných 200.000 Kč. Společný odjezd autobusem bude 24. 5. ráno z Prahy přes Brno. Přesný čas odjezdu bude všem účastníkům včas oznámen.
 3. Doc. Hradec informoval o jmenování doc.Chaloupky za Českou kardiologickou společnost do pracovní skupiny pro dopracování koncepce oboru vnitřní lékařství. O jmenování požádalo MZ ČR. Výbor se jmenováním souhlasí.
 4. Výboru souhlasí s tím, aby byly publikovány 3–4 přednášky v plném rozsahu + abstrakta z mezinárodního sympozia „Intercath-1“ jako supplementum Cor et Vasa za předpokladu, že náklady budou hrazeny ze strany sponzora nebo z rozpočtu sympozia. Pokud nebude tato podmínka splněna, abstrakta z tohoto sympozia (cca 60 souhrnů) mohou být publikována pouze v příloze KARDIO. O tomto rozhodnutí bude informován ing. Farkaš z nakladatelství Praha Publishing.
 5. Dr. Allan Gintel, ředitel firmy Kairos Communications učinil výboru České kardiologické společnosti nabídku na projekt „Kardiologie pro každého“. Tento projekt představuje vysokonákladový informační tisk pro širokou veřejnost, který by byl monotematicky zaměřenou přílohou něktrerého z celostátních denníků (Mladé fronty dnes, Lidových novin nebo Práva) a který by byl připravený ve spolupráci a pod záštitou ČKS. Celý projekt by byl sponzorován farmaceutickými firmami. Široké veřejnosti by se tak dostalo fundovaných informací o kardiovaskulárních onemocněních, jejich prevenci a léčbě od odborníků ČKS. Projekt vyžaduje ustavení pracovní skupiny, která by se odborně podílela na vzniku této přílohy. Výbor s návrhem souhlasí.
 6. Prof. Šimon bude pozván na příští schůzi výboru, aby podal zprávu o mezinárodním sympoziu o možnostech behaviorální medicíny usnadnit implementaci kardiovaskulární prevence, kterého se zúčastnil jako zástupce ČKS.
 7. Firma Glaxo Wellcome požádala výbor ČKS o vymezení skupiny pacientů, kterým by měl být plně hrazen nový produkt firmy – protichřipkový lék ze skupiny inhibitorů neuraminidázy zanamivir. Lék není dosud registrován ani kategorizován a nemáme s ním žádné zkušenosti. Proto se výbor ČKS k němu nemůže vyjadřovat a vymezovat skupiny pacientů, kterým by měl být plně hrazen zdravotními pojišťovnami. V tomto smyslu odešle doc. Hradec firmě Glaxo Wellcome odpověď.
 8. Česká kardiologická společnost bude uvedena jako spolupořadatel mezinárodního sympozia „Developing Heart“ a bude mít nad tímto sympoziem záštitu.
 9. Na výbor ČKS se obrátila Kardiochirurgická klinika VFN v Praze 2 se žádostí o podporu svého úmyslu zakoupit přístroj pro transmyokardiální laserovou revaskularizaci. V IKEMu je prototyp podobného přístroje vyrobeného v ČR – nemá však souhlas s provozem od Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Přístroj pro VFN by byl zakoupen formou zvláštního leasingu. Výbor je toho názoru, že transmyokardiální laserová revaskularizace je stále ještě rozporuplná léčebná metoda. Pro ČR je dostačující, aby tato léčebná metoda byla dostupná na jednom kardiochirurgickém pracovišti.dou. Pokud v IKEMu není tento přístroj funkční nebo na něm není povoleno provádět výkony, pak výbor nemá proti zakoupení obdobného přístroje pro VFN Praha námitky.
 10. Prof. P. Widimský požádal výbor ČKS o zvážení nutnosti ustanovení komise složené ze zástupců kardiologické a kardiochirurgické společnosti, která by vstoupila v jednání s Ministerstvem zdravotnictví a VZP a upozornila na skutečnost, že s nově vznikajícími kardiocentry se snižuje objem finančních prostředků určených pro jednotlivá kardiocentra. Prof.Widimský vidí řešení pouze ve výkonovém hrazení anebo navýšením stávajícího paušálu. Doc.Hradec upozornil na skutečnost, že vzhledem k tomu, že kardiocentra nejsou financována samostatně a přímo, ale z paušálu nemocnice, pod které kardiocentrum spadá, je jedinou možností, aby ředitelství nemocnice požádalo o toto navýšení samo. Výbor přesto pověřil prof. Aschermanna a požádá prof. Widimského, aby se stali členy výše zmíněné komise pro jednání s Ministerstvem zdravotnictví a pojišťovnami. Doc. Chaloupka požádá o účast v této komisi také prof. Semráda z FN Brno – Bohunice.
 11. Výbor vyzývá touto cestou sestry, které mají zájem o kardiologii, aby se staly členkami České kardiologické společnosti a event. založily svoji vlastní pracovní skupinu. Dopis s touto výzvou bude odeslán pí. Vlastě Wasyliwové z Hradce Králové (Česká asociace sester).
 12. Výbor ČKS požádá pí. Evu Hrtoňovou, účetní ČKS, aby do 14 dnů předložila zprávu o příjmech a výdajích za loňský rok pro zprávu na Valnou hromadu.
 13. Žádost dr. Petra Fráňi z I. interní kliniky FN Sv. Anna o úhradu registračního poplatku na postgraduální kurz v European Heart House (Assessment and Management of Cardiovascular Damage in Hypertension) byla výborem schválena.
Noví členové:
MUDr. Ivan Dojčár, Znojmo
MUDr. Petr Fráňa, Brno
MUDr. Jolana Müllerová, Brno
MUDr. Eva Husáková, Břehy, p.Přelouč
MUDr. Petr Zajíček, Valašské Meziříčí
Eva Kábrtová, Praha
Žádost o vyřazení:
MUDr. Jana Provazníková, Praha 4
 
Příští schůze výboru se uskuteční 16.5. od 14.00 hodin v Praze – III. interní klinika VFN.
 
Zapsali: L. Prchalová, J. Hradec

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost