Zápis ze schůze výboru konané dne 23. 11. 2000 v Praze

Přítomni: doc. J. Hradec, prof. Čerbák, doc. Chaloupka, prof. Gregor, prof. Aschermann, dr. Berka, dr. Bytešník, dr. Frídl, prof. Lukl, doc. Špinar, doc. Vítovec, doc. Widimský
Omluveni: prof. Kvasnička
Přizváni: doc. Chaloupecký, Dr. A. Herman – člen Vědecké rady České lékařské komory
 
I. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru
 1. Projekt "Kardiologie pro každého" – termín publikace 2. listopadu nebyl dodržen ze strany nakladatele MF Dnes (důvodem bylo odvolání šéfredaktora). Tato příloha tedy vyjde pravděpodobně až v lednu 2001.
 2. Oznámení o změně konání Dne mladých kardiologů v příštím roce (19. 6. 2001) bude pravidelně uveřejňováno od 10. čísla v časopise Cor et Vasa a na webových stránkách ČKS.
 3. Druhým zástupcem ČKS v Union of European Medical Scientists – Cardiology Section byl jmenován doc. Chaloupka. Již dříve byl do této organizace jmenován jako zástupce ČKS prof. P. Widimský.
  Členové souhlasí se zněním zápisu.
II. Národní kardiovaskulární program
Na základě připomínek členů výboru vzešlých na poslední schůzi výboru a připomínek České společnosti kardiovaskulární chirurgie připravil doc. Chaloupka opravenou verzi Národního kardiovaskulárního programu a předložil všem členům výboru včetně příloh. Doc. Hradec přinesl koncepci oboru angiologie, kterou zpracovala Česká angiologická společnost (ČAS), a která bude tvořit další přílohu NKP. Koncepce oboru angiologie bude po schůzi rozeslána e-mailem všem členům výboru, aby nejpozději do 15. 12. mohli poslat svoje připomínky. Celý text inovovaného NKP bude pak předán předsedovi ČAS Dr. Roztočilovi k připomínkování.
Jako autoři NKP budou uvedeny všechny 3 podílející se odborné společnosti, tj. Česká kardiologická společnost, Česká angiologická společnost a Česká společnost kardiovaskulární chirurgie. Doc. Chaloupka začlení poslední připomínky členů výboru a definitivní verze NKP bude předložena ke schválení na lednové schůzi výboru.
 
III. Akreditace ČLK
Pozvání na schůzi výboru přijal dr. Aleš Herman, člen Vědecké rady České lékařské komory, který přednesl členům výboru argumenty, které vedly ČLK k vydání několika stavovských předpisů měnících systém vydávání funkčních licencí. Doposud platný postup, kdy funkční licenci vydává ČLK na základě doporučení odborné společnosti, by měl být nahrazen novým postupem, kdy by funkční licenci uděloval "akreditovaný školitel" pracující na "akreditovaném pracovišti". Bohužel podmínky pro udělení akreditace pracovišti jsou stále vágní, naše společnost již proti nim písemně protestovala, zatím bez odezvy.
Podle slov dr. Hermana ČLK chce, aby kolektivní odpovědnost odborné společnosti za udělení funkční licence přešla na individuální přímou odpovědnost školitele. Někteří členové výboru však s navrhovaným systémem nesouhlasí a domnívají se, že funkční licenci by mělo udělovat akreditované pracoviště, na kterém by se zájemce o funkční licenci školil. Navrhovaný systém by se tím zjednodušil.
V žádném případě však výbor nesouhlasí s tím, aby komora hrozila zrušením funkčních licencí, pokud pracoviště nepožádají o akreditaci do konce tohoto roku. Návrh nového systému udělování funkčních licencí je nutno nejdříve diskutovat a ne ho zavádět okamžitě do praxe, jak činí komora.
ČLK se dále rozhodla změnit systém přidělování bodů (kreditů) postgraduálního vzdělávání jednotlivým odborným akcím. Podle nového stavovského předpisu ČLK musí právnická nebo fyzická osoba, která hodlá uspořádat nějakou odbornou akci a chce za její absolvování přidělit body (kredity) postgraduálního vzdělávání, požádat ČLK o udělení akreditace. Body (kredity) pak bude přidělovat přímo akreditovaná právnická nebo fyzická osoba sama. Výbor ČKS zásadně nesouhlasí s poplatkem 9.000 Kč při podání žádosti o udělení akreditace. Podle názoru výboru není ČLK oprávněna vybírat jakýkoliv poplatek, její administrativní chod je hrazen z členských příspěvků všech členů ČLK. Česká kardiologická společnost požádá o akreditaci na pořádání odborných akcí postgraduálního vzdělávání, ale odmítá zaplatit požadovanou částku 9.000 Kč.
Členové výboru upozornili dr. Hermana, že nově vydané stavovské předpisy ČLK jsou v rozporu se stále platným zákonem o postgraduálním vzdělávání.
Dr. Herman bude pozván na lednovou schůzi výboru k další diskusi.
 
IV. IX. výroční sjezd ČKS
Při příležitosti výroční sjezdu v r. 2001 bude uděleno čestné členství ČKS dr. Miladě Krčílkové a doc. Antonínu Hlavovi. Oba oslaví v příštím roce životní jubilea. Čestné členství ČKS bude také uděleno pozvaným zahraničním řečníkům (prof. J.P. Bassand, prof. M. Tendera, doc. R. Hatala).
O proslovení slavnostní přednášky ČKS bude požádán prof. M. Šamánek.
Do odborného programu výročního sjezdu budou zařazena následující symposia výboru ČKS:
 1. HOT LINES (koordinátor – doc. Špinar) – zařazeny budou výsledky několika klíčových klinických studií, které byly ukončeny v posledním roce.
 2. "Význam multivitaminů a antioxidancií v prevenci ICHS" – diskusní blok Pro a proti
  (pro: požádán bude prof. Z. Zadák; proti: doc. J. Hradec)
 3. Přímé přenosy z katetrizačního sálu - koordinátorem bude prof. Aschermann
  Společná večeře členů členů výboru a pozvaných zahraničních řečníků se uskuteční po slavnostním zahájení sjezdu 13. 5. 2001.
  Sl. Prchalová přednesla písemnou zprávu ing. Vojtášové o organizačním zajištění sjezdu. Zpráva obsahuje předběžný rozpočet sjezdu – nákladová stránka by měla zůstat zachována, sponzorsky jsou prozatím pokryty všechny plánované kulturní a společenské doprovodné akce.
  V nejbližších dnech bude podepsána smlouva mezi ČKS a BVV.
  Kvůli problémům s uveřejněním I. oznámení sjezdu a dalším chronickým problémům bude ukončena dosavadní spolupráce se správcem webové stránky ČKS ing. Hudákem.
  Prof. Toman, předseda organizačního výboru, byl výborem pověřen, aby odeslal dopis ing. Lekešovi z firmy Medica Publishing & Consulting vyjadřující odmítavé stanovisko výboru k jeho aktivitám spojeným s organizací sjezdu. Ing. Lekeš bez vědomí ČKS nabízel farmaceutickým firmám, účastnícím se sjezdu, organizační služby, které zajišťuje jiná smluvně zavázaná agentura najatá organizačním výborem sjezdu. Výbor ČKS si nepřeje, aby nakladatelství Medica Publishing jakkoliv aktivně zasahovalo do organizace sjezdu. Kopie dopisu ing. Lekešovi bude pro informaci odeslána všem firmám, které se hodlají sjezdu zúčastnit.
V. Doplnění podmínek pro atestaci z kardiologie
Členové výboru rozhodli, že od podzimních termínů atestací z kardiologie v roce 2001 budou podmínky pro složení atestace zpřísněny o požadavek alespoň minimální publikační a přednáškové aktivity. K atestaci bude požadována minimálně jedna publikace v odborném časopisu (uchazeč musí být prvním autorem) a minimálně jedna přednáška na odborném fóru.
 
VI. Různé
 1. Návrh vyhlášky MZ ČR o preventivních prohlídkách, dispenzární péči a zdravotní péči v odborných dětských léčebnách - dr. Berka, který byl na minulé schůzi výborem pověřen, předložil připomínky k této vyhlášce, se kterým výbor souhlasí. Připomínky budou odeslány MZ ČR.
 2. Jak investovat finanční prostředky ČKS - finanční prostředky budou ponechány na stávajících účtech ČKS a v příštím roce investovány ve větší míře do podpory mladých kardiologů (postgraduální kurzy ESC, Alpe-Adria Cardiology Meeting, výzkumné stipendium).
 3. National Coordinator for Euro Heart Survey – na žádost ESC byl jako národní koordinátor jmenován prof. Čerbák.
 4. Společná doporučení o prevenci ICHS – definitivní verze bude otištěna v 10. čísle Cor et Vasa a v časopisu Vnitřní lékařství.
  Implementace guidelines - doc. Hradec navrhne pracovní skupině, která zpracovávala tato doporučení, aby byla vytištěna ve formě samostatné publikace pro všechny lékaře v ČR (cca 35 tis. výtisků). Náklady spojené s vytištěním a distribucí doporučení by byly hrazeny ze edukačního grantu, který by byl zřízen pro tento účel a na který by přispívaly farmaceutické firmy. Ty by si mohly na oplátku přiobjednat určité množství výtisků pro svoji potřebu. V doporučení nebude povolena firemní inzerce.
 5. Clinical Cardiology Alert – je připraveno první signální číslo české verze, které by měli všichni členové ČKS obdržet poštou do konce tohoto roku. Rozesílání dalších, již pravidelných čísel zdarma bude pokračovat v příštím roce.
 6. Prof. Čerbák byl pověřen, aby sdělil Vědecké radě ČLK, že členy oborové komise pro kardiologii při VR ČLK budou členové výboru ČKS a předsedou této komise bude předseda ČKS, doc. Hradec. VR ČLK budou zasílány zápisy ze schůzí výboru ČKS, jak ČLK požaduje.
 7. Výbor schválil finanční příspěvek ve výši 4.000,- FF na úhradu registračního poplatku postgraduálního kurzu ESC "Clinical Management of Atrial Fibrillation" dr. A. Stárkovi z I. interní kliniky FN u sv. Anny v Brně.
 8. Doc. Hradec byl jako předseda ČKS oficiálně pozván na symposium EUROECHO do Lisabonu. Vzhledem k tomu, že se nemůže této akce zúčastnit, byl jako oficiální zástupce ČKS navržen dr. Frídl, člen výboru PS Echokardiografie při ČKS. Dr. Frídlovi, v případě, že do Portugalska pojede, uhradí ČKS letenku, pobytové náklady bude hradit organizátor.
 9. S firmou Pliva byla uzavřena dohoda, že bude sponzorovat cestu (autobus) skupiny mladých kardiologů, kteří se aktivně zúčastní 9th Alpe-Adria Cardiology Meeting v Dubrovníku v červnu 2001. Výběr účastníků proběhne na základě kriterií uveřejněných v Cor et Vasa (aktivní účast, věk do 35 let). Náklady spojené s pobytem těchto mladých kardiologů bude hradit ČKS.
 10. Doc. Hradec informoval výbor o žádosti Česká angiologické společnosti o uvolnění preskripčních omezení nízkomolekulárních heparinů, která byla odeslána Kategorizační komisi MZ ČR. Výbor tuto žádost podporuje.
 11. Prof. J. Widimský informoval doc. Hradce o svém záměru zpracovat inovovaná guidelines o plicní embolii. Výbor souhlasí. Veřejná oponentura inovovaných doporučení by měla proběhnout na sjezdu ČKS v Brně.
Noví členové:
MUDr. Anna Špičková, Prachatice
MUDr. Jiří Procházka, Praha 4
MUDr. Eva Plášilová, Pelhřimov
MUDr. Hana Burianová, Bílovec
MUDr. Miroslav Dorda, Třinec VI
MUDr. Šárka Procházková, Praha 10 - Vršovice
MUDr. Ondřej Auzký, Nymburk
MUDr. Tomáš Fiala, Uherský Brod
MUDr. Usevalad Belskí, Praha 8
MUDr. Blanka Šimůnková, Brno
 
Příští schůze výboru se uskuteční 16. 1. 2001 od 14.00 hodin v Brně.
 
Zapsali: L. Prchalová, J. Hradec

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost