Zápis ze schůze výboru konané dne 21. 3. 2000 v Praze

Přítomni: doc. Hradec, prof. Čerbák, doc. Chaloupka, prof. Gregor, prof. Aschermann, dr. Bytešník, dr. Frídl, doc. Špinar, doc. Widimský
Omluveni: dr. Berka, prof. Kvasnička, prof. Lukl, doc.Vítovec
 
I. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru
Do rozpočtu na tento rok bude začleněna ještě částka 200 tis. Kč, jejíž první polovina byla v loňském roce přislíbena prof. Ošťádalovi, organizátorovi akce, jako příspěvek ČKS na mezinárodní kongres „Developing Heart“, které se uskuteční 18.–20. 5. 2000. Druhá polovina byla odsouhlasena na dnešní schůzi výboru na základě žádosti prof. Ošťádala o pomoc při finanční náhradě za ztrátu hlavního sponzora, firmy Knoll, která od kongresu odstoupila.
Na internetové stránce ČKS jsou uveřejněny podmínky pro složení atestace z kardiologie platné pro tento rok (publikovány byly v Cor et Vasa na konci roku 1998). Další změny podmínek je připravena na jaro příštího roku.
Členové výboru odsouhlasili zápis z minulé schůze výboru.
 
II. Sjezd ČKS
Sl. Prchalová informovala o stavu organizačních příprav sjezdu. Během 12. týdne budou rozeslány hotové Programy (všem členům ČKS + již přihlášeným účastníkům, prvním autorům, firmám).
Členové výboru se domluvili na potisku kongresových tašek logem ČKS a logem sponzorující firmy. Logo ČKS bude umístěno na přední vnější straně, logo firmy na zadní vnější straně tašky.
Přihlášeno 50 firem, rastrování stánků bude připraveno do konce března.
Prodloužen termín pro přihlášení k pasivní účasti (ubytování) do 20.4. Návratka k účasti a ubytování je součástí Programu.
Prof. Aschermann byl požádán o dojednání sponzorské účasti společnosti Radiomobil.
Podle předběžného rozpočtu jsou z převážné části sponzorsky pokryty hlavní náklady spojené se slavnostními večery (neděle, úterý) a kompletně pondělní společenský a kulturní program (lodě, divadlo, varhanní koncert).
Stanoven termín pro konání XI. sjezdu ČKS v roce 2001: 13.–16. 5. 2001, Brno
Vedení BVV bude navržen i termín na rok 2002 tak, abychom se vyhnuli případným souběžným akcím, které BVV plánuje na rok dopředu: předběžně byl stanoven termín 19.–22. 5. 2002.
Tisková konference bude uspořádána před kongresem, 23. 5. 2000 v Praze. Doc. Hradec se spojí s Mgr. Hořejším, který bude požádán o organizační zajištění.
Diplomy pro čestné členy ČKS budou natištěny v českém a anglickém jazyce.
 
III. Připomínky k vyhlášce o síti zdravotnických zařízení
Dr. Berka se omluvil z dnešní schůze výboru, tento bod, ke kterému měl referovat je odložen na dubnovou schůzi výboru.
 
IV. Guidelines
 1. Inovace guidelines „Chlopenní vady“ – po zapracování připomínek některých členů výboru bude text uveřejněn v Cor et Vasa jako první úprava guidelines z roku 1997. Další plánované inovace se týkající doporučených postupů léčby srdečního selhání, vrozených vad, akutního infarktu myokardu a nestabilní anginy pectoris, zásady pro implantace kardiostimulátorů a ICD. Všichni předsedové pracovních skupin budou v této souvislosti vyzváni, zda nemají zájem inovovat další guidelines týkající se jejich problematiky.
 2. Doc. Chaloupka připraví metodický dodatek ke guidelines zátěžové testy – ergometrie.
  O spolupráci požádá dr. Skalickou.
 3. Infekční endokarditida – odložena na příští schůzi výboru
 4. Společná guidelines o prevenci ICHS – doc. Hradec se domluví s doc. Rosolovu na způsobu a nutnosti veřejné oponentury připravené první verze.
V. Zpráva ze schůze předsedů národních společnosti v European Heart House, Nice
Doc. Hradec se zúčastnil této schůzky, informoval členy výboru o nejdůležitějších bodech jednání a rozdal přítomným členům dotazník prof. Rydéna týkající se připravované „White Book“ Evropské kardiologické společnosti, která by měla zpřehlednit situaci zdravotní péče v té které zemi, jejíž kardiologická společnosti je členem ESC. Do příští schůze výboru vyplní členové výboru tento dotazník, aby mohl být odeslán prof. Rydénovi zpět.
Doc. Hradec seznámil členy výboru s návrhem Nominating Committee (naším zástupcem v tomto výboru je prof. Čerbák) na nový Board Evropské kardiologické společnosti. Do užšího výběru, ze kterého bude volen nový výbor ESC na kongresu v Amsterdamu, byl jmenován doc. Hradec.
 
VI. Cor et Vasa
Všichni členové ČKS (žijící na území ČR i SR) mají právo dostávat časopis Cor et Vasa zdarma v rámci placení členského příspěvku do společnosti. Pokud někteří členové uhradili platbu navíc za distribuci Cor et Vasa (jedná se o členy ČKS žijící na Slovensku), mohou uhrazenou částku požadovat zpět po nakladatelství Praha Publishing.
 
VII. Různé
 1. Felow of the European Society of Cardiology – na naši výzvu předložila žádost o Fellow of the ESC dr. Špinarová se žádostí o doporučení národní společnosti. Žádost musí být ještě doplněna doporučením dvou stávajících 2 Fellow. Deadline odeslání žádosti na výbor ESC je 15. 5. 2000.
 2. Žádost Kardiocentra FNKV o zařazení mezi centra implantující ICD – dr. Bytešník požádal o přeložení tohoto bodu na příští schůzi vzhledem k tomu, že ještě nemá k dispozici vyjádření výboru PS Arytmie a trvalá kardiostimulace.
 3. 8th Alpe-Adria Cardiology Meeting – na výbor došlo zatím 7 žádostí o finanční příspěvek pro aktivní účastníky (hrazení registračního poplatku + ubytování). Příjem žádostí byl posunut do příští schůze výboru, kdy bude jasné, zda byla podaná přihláška k aktivní účasti přijata Slovinskou kard. společností. Předběžně bude uhrazeno 10 Early Registration Fee (300 DM pro každého do 1. 4. 2000), dodatečně bude slovinské straně sděleno, o které účastníky se jedná. Ubytování bude hrazeno také souhrnně z účtu ČKS. Pokud počet žádostí přesáhne předběžně stanovený počet 10, navýšíme rozpočet nebo bude požádán sponzor o finanční zajištění. Sl. Prchalová převede do konce dubna 3.000 DM jako registrační poplatek na konto 8th Alpe-Adria Cardiology Meeting.
 4. Vyloučení členů ČKS z důvodu neplacení členských příspěvků po dobu 2 let. Ti členové, kteří po výzvě neuhradili dlužnou částku ani nepodali žádné vysvětlení do 21. 3. 2000 budou informováni o vyloučení ze společnosti. Jedná se o:
MUDr. Ladislav Hodějovský Třebíč
MUDr. Mária Gibodová Košice
MUDr. Alena Štrasová Hradec Králové
MUDr. Jan Měšťan, CSc. Praha 4-Hodkovičky
MUDr. František Slavíček Praha 10
MUDr. Peter Daxner Košice
MUDr. Zdenka Flašarová Náchod
MUDr. Marta Kojšová Bobrovec
Doc.MUDr. V. Fischer, CSc. Bratislava
MUDr. Zuzana Drdová Praha 2
MUDr. Juraj Dúbrava Bratislava
MUDr. Jan Kováč Olomouc
MUDr. RNDr. ing. A. Zeykan, CSc. Praha 4-Kamýk
MUDr. Renáta Šálková Poděbrady
MUDr. Ctibor Dub Poděbrady
MUDr. Martin Borský Litoměřice
MUDr. Simon Idris Beshir Plzeň-Radčice
MUDr. Jaroslav Kaniansky Bratislava
MUDr. Alena Horsáková Bratislava
MUDr. Ondřej Lisý Praha 4
MUDr. Jan Marušiak Liberec
MUDr. Bernardina Sárazova Nitra
 1. a) Kardiologické dny 2000 – členové výboru stanovili termín konání letošních Kardiologických dnů na 23.–24. 11. 2000, Nemocnice Na Homolce. Ze zisku z loňských Kardiologických dnů bude převedena částka 25.000,- jako odměna organizačnímu výboru (o jejím rozdělení mezi členy org. výboru rozhodne doc. Niederle).
 2. Firma Merck písemně požádala výbor ČKS o podporu při jednání o povolení výjimky na dobu 12 měsíců k dovážení přípravku Concor (tablety 2 mg). Výbor žádost podpořil.
 3. Členové výboru souhlasí s poskytnutím databáze členů ČKS evidovaných u Evropské kardiologické společnosti (371 – atestovaní z kardiologie) pro nakladatelství Greycoat Publishing z Velké Británie za účelem bezplatného rozesílání nového časopisu Cardiology International (4 × ročně).
 4. Prof. Gregor předložil členům výboru připomínky k zákonu o postgraduálním vzdělávání, který by měl být v nejbližších dnech předložen Parlamentu ke schválení. Připomínky sestavil prof. Petr Widimský, se týkají hlavně chybějícího požadavku, aby byl obor kardiologie základním oborem a ne nástavbovým, jak je uvedeno v návrhu tohoto zákona. Doc. Chaloupka byl požádán, aby s tímto nesouhlasným stanoviskem kontaktoval ministra zdravotnictví a trval na změně tohoto zákona.
Firma GlaxoWellcome požádala ČKS o podporu udělení výjimky na mimořádný dovoz přípravku Zyban (nenikotinový přípravek k léčbě závislosti na nikotinu) do doby registračního výměru, který je očekáván v první polovině roku 2001. Výbor tuto žádost podpořil. Vyjádření odešle sl. Prchalová.
 
Noví členové:
MUDr. Jiří Sikora, Krnov
MUDr. Marie Tomečková, Praha 5
MUDr. Jan Pavlíček, Ostrava
MUDr. Václav Hulínský, Praha 10
Mgr. Dana Mikulcová, Velký Ořechov
MUDr. František Martinů, Polička
MUDr. Petr Pužman, Rokycany 1
MUDr. Alice Hachová, Praha 8
MUDr. Anna Trojanová, Praha 8
MUDr. František Dvořáček, Třebíč
MUDr. Ingrid Bolomová, Praha 515
MUDr. Martin Otava, Benešov u Prahy
MUDr. Gabriela Macasová, Nový Knín
Ing. Miroslava Fillová, Praha 6
MUDr. Jan Šimek, Praha 4
MUDr. Lukáš Prucek, Olomouc
Zrušení členství:
MUDr. Libuše Říhová, Praha 10
 
Příští schůze výboru se uskuteční 11. 4. 2000 od 14.00 hod v Brně, restaurace Expo – brněnské výstaviště.
 
Zapsala: L. Prchalová

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost