Zápis ze schůze výboru konané dne 27. 6. 2000 v Praze

Přítomni: doc. Hradec, prof. Čerbák, prof. Gregor, prof. Aschermann, dr. Berka, dr. Bytešník, dr. Frídl, prof. Kvasnička, doc. Špinar, doc. Vítovec
Přizváni: doc. Chaloupecký, předseda Revizní komise ČKS (zastoupen dr. Škovránkem), prof. Petr Widimský
Omluveni: doc. Chaloupka, doc. Widimský
 
I. Kontrola zápisu
K bodu týkajícího se projektu „Kardiologie pro každého“ – doc. Hradec informoval členy výboru o dopisu, který odeslal vydavateli Mladé Fronty Dnes se žádostí o zařazení přílohy na téma kardiologie (viz minulý zápis ze schůze) do některého z říjnových výtisků MF Dnes.
Členové schválili text zápisu z minulé schůze výboru.
 
II. VIII. výroční sjezd ČKS
L. Prchalová předala všem členům závěrečné finanční vyúčtování. Výsledkem je zisk, který bude převeden do podílových listů v Živnostenské bance, část na terminované účty v ČSOB a Komerční bance. Členové výboru zprávu odsouhlasili s výhradou omezení výdajů v příštím roce za přenosy z jednacích sálů do volných prostor před nimi (v Kongresovém centru ze sálů A, B, C a ze sálu Morava)– nesplnilo zcela svůj účel pouze v sálu Morava. Výbor také odsouhlasil rozdělení odměn organizačnímu výboru podle návrhu prof. Tomana, předsedy organizačního výboru.
Prof. Toman bude požádán, aby zpracoval vyplněné dotazníky hodnotící průběh sjezdu ze strany účastníků a zprávu předloží na zářijové schůzi výboru.
Zprávu o sjezdu připravili prof. Čerbák a prof. Toman a vyjde v 5. čísle Cor et Vasa.
Prof. Ošťádal bude písemně požádán, aby text své slavnostní přednášky poslal k publikaci do Cor et Vasa.
Doc. Hradec přečetl členům výboru dopisy účastníků s kladnými ohlasy ke kongresu ČKS. Tyto dopisy budou publikovány v Cor et Vasa ve zpravodaji Kardio.
Pro příští rok bude najmuta firma, která bude zajišťovat hlídání vstupu účastníků do prostor sjezdu pouze s oficiální jmenovkou a při slavnostních večerních akcích (Gala večer, Zahájení) pouze s pozvánkou. Zamezí se tak nekontrolovanému pohybu účastníků, kteří nezaplatili registrační poplatek.
Pro příští rok bude také změněna struktura Programu, odborný program bude řazen podle dnů (dosud byl řazen podle sálů). Vložena bude také přehledná tabulka se stručným přehledem odborného programu.
Slavnostní zahájení bude v příštím roce spojeno se slavnostní přednáškou a proběhne v Rotundě. Následující uvítací raut bude opět spojen s otevřením výstavy v pavilonu A2.
Doc. Hradec podepsal za výbor ČKS smlouvu s firmou Kongres-takt na organizační zajištění kongresu v roce 2001.
 
III. Den mladých kardiologů (DMK)
Dr. Frídl podal zprávu o letošním Dnu mladých kardiologů. Poprvé se konal v pražském Karolinu. Úroveň přednášek byla po odborné i formální stránce velmi dobrá. Autoři tří vítězných přednášek budou požádáni o přednesení jejich prací na Kardiologických dnech v listopadu 2000 v Nemocnici Na Homolce. Zpráva o DMK bude uveřejněna v příštím čísle Cor et Vasa v příloze Kardio. Pro příští rok zůstane zachována tradice samostatného Dne mladých kardiologů, místo konání bude opět v Karolinu. Termín je stanoven na 5. 6. 2001. Každou přednášku mladého kardiologa uvede školitel nebo jeho zástupce, který zhodnotí podíl přednášejícího na prezentované práci.
 
IV. Výzkumný grant ČKS na rok 2001
Dr. Pěnička je jediným uchazečem o grant ČKS na rok příští rok. Všichni členové výboru se seznámili s popisem výzkumného projektu „How to identify patients benefiting most from beta-blockers in congestive heart failure?“, který by chtěl realizovat během zahraniční stáže. Výbor ČKS souhlasí s udělením grantu ve výši 300 tis. Kč.
Dr. Šťovíček poslal výboru písemnou zprávu o výsledcích řešení jeho výzkumného grantu, který mu byl udělen ČKS v roce 1999. Dr. Šťovíček je stále ještě v zahraničí, takže nebude přítomen na Kardiologických dnech 2000. Písemná zpráva, kterou poslal, bude zveřejněna v Cor et Vasa (po recenzi, kterou provede dr. Bytešník).
 
V. Zprávy z Vědecké rady MZ ČR
Doc. Hradec informoval členy výboru o ukončení funkčního období Vědecké rady, jejímž byl členem za ČKS, na podzim loňského roku. Ministr zdravotnictví ČR prof. B. Fišer jmenoval novou Vědeckou radu, jejímiž členy jsou předsedové nově ustanovených pracovních skupin pro tvorbu koncepcí zdravotnických oborů. Celkem bylo ustaveno 26 pracovních skupin, nová vědecká rada má proto 26 členů. Předsedou VR byl jmenován prof. Jan Dvořáček (urologická klinika VFN Praha). Protože kardiologie namá samostatnou pracovní skupinou, nemá ani svého zástupce ve VR. Kardiologie spadá jako podobor do pracovní skupiny „Interní lékařství“, jejím předsedou je prof. Karel Horký a ten je také automaticky členem VR. Členy pracovní skupiny pro vnitřní lékařství byly ministrem za kardiologii jmenováni:
doc. J. Hradec, prof. P. Widimský, prof. J. Kvasnička, prof. P. Gregor, prof. B. Semrád, prof. M. Aschermann a prof. J. Šimon.
 
VI. Oborová komise 01 IGA MZ ČR
V říjnu minulého roku jsme byli vyzváni sekretářem VR MZ ČR Mgr. Pischem, abychom navrhli nové členy pro obměnu oborové komise 01 IGA MZ ČR. Výbor ČKS v listopadu 1999 navrhl: prof. V. Staňka, prof. P. Gregora, prof. J. Lukla a dr. J. Škovránka. Komise však byla obměněna bez ohledu na tento návrh, jmenováni byli prof. P. Widimský a prof. M. Aschermann. S přihlédnutím k původnímu návrhu výboru ČKS prof. Widimský na členství v komisi abdikoval. Ministr zdravotnictví jmenoval do této komise místo prof.Widimského doc. J. Hradce a dr. J. Škovránka.
 
VII. Návrh zákona o zdravotnickém povolání
Prof. Tůma, ředitel odboru vědy a vzdělávání MZ ČR, předal doc. Hradcovi paragrafovaný návrh tohoto zákona, spolu s doplňujícími vyhláškami, které ještě můžeme jako odborná společnost připomínkovat. Naší nejdůležitější připomínkou je ustanovení kardiologie jako základního oboru. Ministr zdravotnictví si od ČKS vyžádal argumenty, které by tento záměr podpořily. Prof. P. Widimský proto připravil návrh dokumentu, zdůvodňujícího, proč má být kardiologie základním oborem. Členové výboru pošlou k tomuto návrhu do 30.6. připomínky, na jejichž základě bude připravena definitivní verze dokumentu a odeslána ministrovi zdravotnictví.
Dr. Berka upozornil na nebezpečí, že po ustavení kardiologie jako základního oboru nebude možné, aby kardiologové vykazovaly výkony vnitřního lékařství a sloužily pohotovostní a noční služby na interních odděleních. Tyto obavy vznikly na základě diskuse s dr. Rathem, předsedou ČLK na celostátním setkání ambulantních lékařů. Dr. Berka, poté co zvážil výhody (např. zkrácení předatestační přípravy, kvalitnější vzdělání kardiologů) a nevýhody zavedení kardiologie jako základního oboru, navrhuje, aby k atestaci z kardiologie vedly dvě cesty. Přímá cesta (kardiologie jako základní obor) a nepřímá cesta, kdy by kardiologie byla nástavbovým oborem na internu, jako je tomu doposud. Výbor tento návrh nepřijal, návrh musí být jednoznačný, nikoliv připouštět dvě možnosti. Doc. Hradec upozornil na to, že ustanovení kardiologie základním oborem se bude dotýkat až budoucích kardiologů. Stávající kardiologové mají všichni alespoň první atestaci z interny, jsou proto plně kvalifikovanými internisty. Neměli by proto mít žádné předvídatelné problémy, o kterých se diskutovalo.
Členové výboru ČKS jsou jednomyslně přesvědčeni, že kardiologie by měla být základním oborem a v tomto smyslu také odpoví p. ministrovi.
Dr. Berka bude tlumočit prezidentovi ČLK, Dr. Rathovi nabídku výboru ČKS na osobní setkání a prodiskutování výše uvedených problémů.
 
VIII. Kardiologické dny, 23.–24. 11. 2000, Nemocnice Na Homolce, Praha
Odborný program budou tvořit zprávy o výzkumných grantových úkolech IGA 01 MZ ČR, které byly úspěšně ukončeny v roce 1999 (je jich celkem 21) + 3 vítězné přednášky z DMK + zpráva o řešení výzkumného grantu ČKS na rok 2000, jehož příjemcem byl Dr. R. Holaj.
Slavnostní přednášku prosloví prof. Dalla-Volta z Itálie. Do programu budou také zařazeny veřejné oponentury inovovaných guidelines (implantace ICD, nestabilní angina pectoris a infarkt myokardu) a veřejná oponentura nových guidelines (Příprava kardiaka k nekardiálním chirurgickým výkonům). Výsledkům grantových úkolů bude věnováno po 20 minutách (15 minut + 5 minut diskuse).
Prof. Čerbák byl pověřen, aby jménem výboru požádal všechny navržené přednášející o přednesení svých sdělení. Abstrakta budou uveřejněna v 8. čísle Cor et Vasa společně s programem.
Doc. Niederle z Nemocnice Na Homolce bude oficiálně požádán o organizační zajištění této akce.
Na příští schůzi výboru v záři bude připraven předběžný odborný program, jehož přípravy se ujme prof. Čerbák.
 
IX. Národní kardiovaskulární program (NKP)
Diskuse o jeho inovaci byla odložena na příští schůzi výboru v září. Členové výboru si připraví konkrétní připomínky. Opravený NKP by se měl stát součástí nové koncepce oboru kardiologie pro Ministerstvo zdravotnictví.
 
X. Stavovské předpisy ČLK – funkční licence
Změnila se filozofie udělování funkčních licencí – doporučování funkčních licencí bude od roku 2001 záležitostí akreditovaných pracovišť (v současné době toto doporučení stále vydává ČKS). O akreditaci pracoviště bude muset požádat jeho statutární zástupce Českou lékařskou komoru. Pracoviště bude muset splňovat určité podmínky. Žádost o akreditaci pracoviště bude muset obsahovat: název lékařských výkonů, pro které se o akreditaci žádá, počet a jména lékařů splňujících podmínky pro přiznání licence školitele lékařského výkonu, popis technického vybavení pracoviště, průkazný doklad o počtu provedených výkonů v posledních třech letech, vyjádření příslušné oborové komise Vědecké rady ČLK. V podmínkách nejsou vůbec uvedeny personální a přístrojové požadavky.
České lékařské komoře bude odeslán dopis s upozorněním na absenci personálních a přístrojových požadavků na akreditované pracoviště v novém stavovském předpise. Jako příloha bude připojen Národní kardiovaskulární program + vyjádření pracovních skupin Echokardiografie, Arytmie a trvalá kardiostimulace a Invazivní kardioangiologie, jaké podmínky by akreditované pracoviště pro udělování funkčních licencí v kardiologii mělo splňovat. Předsedům těchto pracovních skupin bude odeslán dopis se žádostí o definování podmínek.
Na žádost výboru PS Echokardiografie bude v definici podmínek pro udělení funkční licence pro transesofageální echokardiografii provedena změna v požadované délce školení: minimálně 14 dnů školení na licencovaném pracovišti + 25 samostatně provedených výkonů.
 
XI. Různé:
  1. Almanach medicíny 2000 – nakladatelství Galén informovalo členy výboru o záměru vydat almanach české kardiologie (charakteru kdo je kdo). Možnost být uveden v almanachu by dostali všichni členové ČKS (formou dotazníku s povinnými a nepovinnými údaji + fotografie). Poskytnutí informací a uvedení v almanachu bude dobrovolné. Výbor ČKS nemá proti projektu žádné námitky a bude s nakladatelstvím Galén v této věci spolupracovat (informace v Cor et Vasa).
  2. Průkazka nemocného s infekční endokarditidou – výbor s návrhem prof. Gregora souhlasí, průkazka by měla být upravena po stránce formální (+ souhlas dr. Beneše), dalším krokem bude vyhledání sponzora a vytištění v nákladu cca 10 tis. kusů.
  3. ČKS bude písemně protestovat proti uvedení České kardiologické společnosti mezi organizacemi, které podporují referendum o jaderné elektrárně Temelín. Tato nesprávná informace je uvedena v letácích, které rozšiřuje Hnutí Duha. Protestní dopis bude otištěn v Cor et Vasa.
  4. Členové výboru souhlasí s tím, aby delegáty pro General Assembly na sjezdu Evropské kardiologické společnosti v Asmterdamu byli za ČKS: doc. J. Hradec, prof. R. Čerbák a doc. V. Chaloupka. Pokud by nemohl být delegátem doc. Hradec (z důvodu jeho nominace do nového výboru ESC), bude delegován doc. J. Špinar.
  5. Nakladatelství Praha Publishing nerozesílá na svoje náklady Cor et Vasa členům širší redakční rady (29 členů – převážně cizinci), protože tato povinnost nevyplývá z uzavřené smlouvy s ČKS. Výbor ČKS souhlasí s tím, aby Cor et Vasa byl rozesílán pouze těm členům širší redakční rady, kteří o něj projeví zájem. Náklady s distribucí bude hradit ČKS.
  6. Členové výboru zváží do podzimu možnost doplnění podmínek pro složení atestace z kardiologie o publikaci v některém z kardiologických periodik (jako první autor).
  7. Výbor souhlasí s návrhem doc. Niederleho na rozdělení odměn členům organizačního výboru Kardiologických dnů, které se konaly v roce 1999.
Noví členové:
Ivana Maršounová, Praha 6
MUDr. Miloš Kubánek, Benešov u Prahy
MUDr. Adriana Varechová, Spišská Nová Ves, Slovenská republika
Doc.MUDr. Jan Kvasnička, DrSc., Praha 2
MUDr. Petr Pešák, Zlín
MUDr. Miroslav Nekvapil, Velké Hostěrádky
MUDr. Tomáš Ježek, Brno
MUDr. Jiří Janoušek, Hostinné, 543 71
MUDr. Radovan Molčan, Košice, Slovenská republika
MUDr. Bohdan Lukáč, Martin, Slovenská republika
MUDr. Michaela Tichá, Praha
MUDr. Karel Malík, Luhačovice
MUDr. Miroslav Slávik, Kremnica, Slovenská republika
MUDr. Dušan Gálik, Nová Baňa, Slovenská republika
MUDr. Václav Sosna, Bohumín
MUDr. Tomáš Sedláček, Znojmo
MUDr. Ivan Jelok, Bratislava, Slovenská republika
MUDr. Katarína Dulková, Bratislava, Slovenská republika
MUDr. Katarína Beňová, Prešov, Slovenská republika
MUDr. Jakub Hrabák, Kladno
MUDr. Milan Vereščák, Prešov, Slovenská republika
MUDr. Elena Bilčíková, Bratislava, Slovenská republika
MUDr. František Polák, Želiezovce, Slovenská republika
MUDr. Anna Špičková, Prachatice
Marcela Knapcová, Frýdek – Místek
MUDr. Vladimír Čech, Uherské Hradiště
MUDr. Daniel Čoček, České Budějovice
MUDr. Ivo Pavlas, Frýdek-Místek
MUDr. Petr Raška, Kladno
MUDr. František Musil, Hradec Králové
 
Příští schůze výboru se uskuteční 12. 9. 2000 od 14.00 hodin v Brně.
 
Zapsali: L. Prchalová, J. Hradec

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost