Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 9. 6. 2015 v Praze

Přítomni :

M. Táborský, P. Widimský, M. Aschermann, R. Čihák, R. Rokyta, M. Hutyra, P. Kala, P. Neužil, J. Šťásek, J. Bělohlávek, P. Ošťádal, J. Janoušek, M. Želízko

Předsedové PS :

P. Janský, P. Jansa

Omluveni :

J. Hradec, A. Linhart, M. Fiala, M. Branny, K. Linhartová

Pozvaní:

P. Sedláček

 

1.     Kontrola zápisu

Zápis z 24.5.2015 byl schválen bez připomínek.

 

2.     Seznámení s notářským zápisem ze schůze dne 24.5.2015 (M. Táborský)

M. Táborský seznámil přítomné s notářským zápisem ze schůze výboru, která se konala dne 24.5.2015. Notářský zápis je k nahlédnutí na sekretariátu ČKS.

 

3.      Nový web ČKS (M. Táborský, webový specialista – P. Sedláček)

Prof. Táborský předal slovo P. Sedláčkovi ze společnosti ESMEDIA Interactive s.r.o., který členům výboru odprezentoval návrh nového web-designu stránek České kardiologické společnosti. Přítomní členové odsouhlasili inovaci webu v rozsahu, který jim byl představen P. Sedláčkem, a to ve výši 47.200,- bez DPH. Doplňování informací na web bude probíhat prostřednictvím sekretariátu ČKS (redakční systém)

Dále také bylo výborem odsouhlaseno naplnění informací webu do ESC kongresu, konkrétně do 20.8.2015. Za výbor ČKS byli určeni tito členové, kteří se budou podílet na připomínkách k nové podobě webových stránek: Dr. Kala, Dr. Ošťádal a Dr. Neužil.

 

4.     Cor et Vasa 2016-2019 (M. Táborský, M. Aschermann, P. Widimský)

Prof. Táborský informoval o platnosti smlouvy s nakladatelství Elsevier, a to do konce kalendářního roku 2015. Dále také představil možné varianty, jak dále pokračovat ve vydávání časopisu Cor et Vasa. Prof. Aschermann nastínil situaci týkající se tohoto časopisu – proběhla anketa, ve které dotázané osoby uvedly, že je pro ně zajímavější tištěná verze. Prof. Táborský nechal hlasovat o návrhu – zůstat u nakladatelství Elsevier za stávajícího systému s dobou platnosti smlouvy na 4 roky. Tento návrh byl všemi členy výboru schválen. Prof. Aschermann byl požádán o zajištění návrhu smlouvy s nakladatelstvím Elsevier. Tento návrh dostane výbor transparentně k nahlédnutí. Smlouva bude také schválena právním zástupcem ČKS, dr. Prudilem.

 

5.     Asociace ČKS – Harmonogram vzniku (M. Táborský, J. Janoušek)

J. Janoušek představil členům výboru informace pro Pracovní skupiny, které se chtějí co nejdříve transformovat na Asociace. Tyto informace vycházejí ze schválení modifikací Stanov Členskou schůzí na XXIII. výročním sjezdu ČKS. K dnešnímu dni byly zaznamenány 4 žádosti o vznik Asociací. Datum zahájení činnosti vedoucí ke vzniku Asociací by mělo být 1.1.2016. Prof. Widimský také sdělil, že v nových Stanovách je důležitý bod, a to pořádání veškerých aktivit Asociací cestou sekretariátu ČKS. Tento závazek bude součástí přihlášky. Prof. Linhart má již připravenou verzi, tato verze bude zaslána Dr. Prudilovi k připomínkám. Po doplnění bude sloužit jako vzor (Organizační řád) ostatním Asociacím, kdy každá si tento dokument upraví dle vlastních potřeb.  

 

6.     Hodnocení XXIII. Výročního sjezdu ČKS (L. Klímová, M. Táborský)

L. Klímová přednesla přítomným stížnosti, které se vyskytly v průběhu sjezdu ČKS – práce IT úseku (problematiky videí), Sjezdové novin - absence prezentace některých Pracovních skupin a nepřijatá strukturovaná abstrakta. L. Klímová navrhla řešení, jak se těmto problémům pro příští rok zcela vyhnout. Agentura, zajišťující audio-video techniku, uhradí 10% penalizaci za vzniklé problémy. Předběžný výnos z XXIII. výročního sjezdu je asi o 500.000,- vyšší, než v loňském roce, což je zásluha dvou významných sponzorů, a to firmy Bayer a Aliance BMS. Celkový náklad kongresu je kolem 9.000.000,-. Hrubý zisk před zdaněním činí 7.380.000,-. Prof. Táborský poděkoval L. Klímové a celému sekretariátu za výbornou organizaci XXIII. sjezdu ČKS. Prof. Táborský přistoupil k hlasování o předsedovi organizačního výboru příštího sjezdu České kardiologické společnosti. Členové výboru zvolili jednohlasně Prof. Vítovce. Dále byl také navržen předseda programového výboru, kterým byl následně zvolen prof. Linhart. Prof. Táborský informoval členy výboru o jednání se společností Bayer, která projevila opět zájem o pozici generálního sponzora pro příští sjezd ČKS. Výbor souhlasí.

 

7.     České kardiologické dny 2015, 26. – 27.11.2015  (M. Táborský, L. Klímová)

Akce bude probíhat jako tradičně v hotelu Diplomat v Praze. Prof. Táborský dále také navrhl předsedu programového výboru pro tuto akci, Prof. Widimského. Předsedou organizačního výboru byl navržen Prof. Táborský. Oba tyto návrhy byly členy výboru odsouhlaseny. L. Klímová byla požádána o rozeslání e-mailu všem členům společnosti s informacemi o místě a času konání této akce.  Odborný program bude stanoven do konce prázdnin a po skončení ESC kongresu proběhne mailing, který bude obsahovat již zmíněný program Českých kardiologických dnů 2015.

 

8.     Hlasování ESC – 6 zástupců za ČKS  (M. Táborský)

Výbor ČKS jmenoval 6 členů výboru pro hlasování na General Assembly při kongresu ESC v Londýně dne 2.9.2015 - Prof. Táborský, Prof. Linhart, Prof. Aschermann, Prof. Widimský, Prof. Rokyta a Dr. Kala.
R. Tichá byla požádána, aby nahlásila jména na ESC, která budou mít volební právo za Českou kardiologickou společnost.

 

 

9.     Různé:

-        Žádost o podporu na cestovní výlohy (Dr. Pazderník)

-        Žádost o podporu na cestovní výlohy (Dr. Šramko)

-        Žádost o podporu na cestovní výlohy (Dr. Špinarová)

-        Žádost o podporu na cestovní výlohy (Dr. Böhm)

Na sekretariát ČKS dorazily 4 žádosti o podporu na cestovní výlohy na ESC kongres, který se bude konat v Londýně. Je stanovený rozpočet 100.000,-. Všem žadatelům (splňují podmínky dané výborem) byl tento grant schválen.

 

-        Žádost - Centralizace farmakoterapie a chronické trombembolické plicní hypertenze (J. Jansa)

J. Jansa informoval přítomné o registraci jednoho léku, který složitě prochází úhradovým mechanizmem na SÚKL, kdy je snaha SPC podmínky výrazně redukovat ještě podmínkami úhrady. S tím souvisí také alokace do center, kde by látka měla být vedena. Podmínkou je, že by pacient měl být inoperabilní nebo měl plicní hypertenzi po operaci. Péče o pacienty by měla být vedena v centru, kde se pacienti operují, indikují k operaci a sledují po operaci. Závěrem je dopis autoritám, který vyjadřuje souhlas České kardiologické společnosti s touto problematikou.

 

-        Souhlas výboru s realizací symposia Pracovní skupiny Kardio 35 (M. Táborský)

Prof. Táborský informoval přítomné o organizaci akce Pracovní skupiny Kardio 35, která se bude konat v termínu od 3.-4.10.2015 v Kurdějově. Tato akce bude realizována prostřednictvím sekretariátu ČKS (odpovědnou osobou je L. Klímová)

 

-        Realizace symposia Vrozených srdečních vad (M. Táborský)

M. Táborský dále přednesl informaci o realizaci symposia Péče o vrozené srdeční vady na Moravě, které se bude konat v Brně dne 24.9.2015 v Brně. Tato akce bude rovněž organizována prostřednictvím sekretariátu České kardiologické společnosti (odpovědnou osobu je L. Klímová). Finančně je akce kryta ze sponzorských příspěvků a ČKS se nebude ekonomicky nijak podílet.

 

-        Guidelines pro odvykání závislosti na tabáku

M. Táborský informoval členy výboru o guidelines, které byly rozeslány všem přítomným prostřednictvím sekretariátu k nahlédnutí. Výbor guidelines schválil.

 

-         Hodnocení EKG (H. Skalická)

H. Skalická přednesla členům výboru informaci o problematice hodnocení EKG. Hlavním problémem je, že když EKG vzniklo, udával se čas nositele výkonu 5 minut, ale část výkonu jako celku je 10 minut. Zde je rozpor, který vznikl vůči EKG, které se hodnotí pro praktické lékaře a pro internisty. EKG se stalo v roce 2012 samostatným výkonem, který je možný ve všech kombinacích vykazovat. Toto se již rozporovalo několikrát. Do nové vyhlášky se toto nedostalo. Od roku 2012 byly prováděny pouze malé novelizace, do kterých se tento problém nevešel, tudíž je pojišťovny nedovedou akceptovat. Dr. Skalická byla pověřena úkolem připravit koncepci na Ministerstvo zdravotnictví, abychom tuto záležitost podpořili.

 

-        Používání kardiálních troponinů při podezření na AKS (R. Rokyta)

R. Rokyta informoval přítomné o sepsání článku biochemiky. Někteří členové Pracovní skupiny Akutní kardiologie tento článek oponovali. R. Rokyta předložil výboru variantu, kdy tento dokument bude primárně dokumentem biochemiků. Oponenti zůstanou v roli spoluautorů tohoto článku. Dokument nebude oficiální stanovisko ČKS. R. Rokyta zajistí odpověď.

 

9.      Noví členové

 

Mimořádní :

Bc. Lubrichová Jiřina, Olomouc

Bc. Košťál Roman, Brno

 

Zahraniční :

MUDr. Lazíková Zuzana, Liptovské Revúce

 

10.   Zrušení členství na vlastní žádost

 

Cibulková Jana, Břeclav

 

Termín další schůze výboru ČKS bude 15.9.2015 ve 13:00 hod. v Brně, kancelář ČKS.

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost