Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 25. 11. 2015 v Praze

25. listopadu 2015, 16:00 hod, Praha, salonek hotelu Diplomat

Přítomni:
M. Táborský, P. Widimský, R. Čihák, R. Rokyta, P. Neužil, J. Šťásek, P. Ošťádal, M. Želízko, A. Linhart, J. Janoušek, P. Kala, M. Fiala

Předsedové PS a Revizní komise:
P. Janský, J. Špinar, H. Skalická (za P. Svítila), J. Vítovec, M. Branny, J. Bělohlávek, M. Hutyra

Omluveni :
M. Aschermann, P. Jansa, K. Linhartová

1.    Kontrola zápisu
Zápis ze dne 20.10.2015 byl schválen bez připomínek

2.    České kardiologické dny - informace programového výboru (P. Widimský)
Prof. Widimský informoval přítomné o finálním programu Českých kardiologických dnů. Z aktivní účasti se omluvil pouze prof. Straka, přednášku za něj přednese dr. Hlavička.

3.     České kardiologické dny 2015 – informace org. výboru (M. Táborský, L. Klímová)
L. Klímová informovala, že k dnešnímu dni je zaregistrováno 420 účastníků. Vystavovatelů je letos méně, nicméně finanční příspěvky pokryjí veškeré náklady této akce. Generálním sponzorem je společnost Bayer, hlavními sponzory pak Amgen a Boehringer Ingelheim. Původně avízované náklady budou zvýšeny z důvodu většího počtu zaregistrovaných osob. Je předpokládán pozitivní ekonomický výsledek akce.

4.    Asociace ČKS - finální odsouhlasení, kontrola materiálů, vznik k 1.1.2016  (J. Janoušek, M. Táborský, P. Widimský a A. Linhart - klíčový bod programu).

Výbor odsouhlasil vznik čtyř asociací, které vzniknou k 1.1.2016. jedná se o:

1. Českou asociaci zobrazovacích metod v kardiologii
2. Českou asociaci srdečního rytmu
3. Českou asociaci akutní kardiologie
4. Českou asociaci intervenční kardiologie

Stanovy jednotlivých asociací vycházejí z obecné podoby, která byla odsouhlasena na minulé schůzi výboru. Ze Stanov ČKS je převzato pravidlo max. 1/3 členů výboru z jednoho pracoviště (včetně členů ex-officio). Rozdíl se Stanovami ČKS je u funkčního období předsedy – může být zvolen i opakovaně, a to po uplynutí nejméně jednoho funkčního období, kdy nebyl předsedou. Členy asociace se automaticky stanou stávající členové pracovních skupin (vyjma zahraničních členů), ze které asociace vzniká. V tomto duchu budou všem členům ČKS na začátku roku odeslán informační e-mail. Kromě České asociace pro srdeční rytmus jsou odsouhlaseny Stanovy asociací příslušnými výbory pracovních skupin, ze kterých asociace vzniknou. M. Táborský požádal L. Klímovu, aby bezprostředně po schůzi výboru ČKS rozeslala členům výboru Stanovy Asociací, které již jsou připraveny (Akutní kardiologie, Intervenční kardiologie), k případným připomínkám do 5.12.2015. Stanovy zbylých dvou asociací (Srdeční rytmus, Zobrazovací metody) budou zaslány do konce roku, jakmile definitivní text obdrží sekretariát ČKS.

5.    Vize dalšího rozvoje ČKS 2016-2019 (M. Táborský, P. Widimský, A. Linhart)
M. Táborský přednesl svoji vizi rozvoje ČKS. Informoval členy výboru, že by se ČKS měla posouvat nejen v administrativní organizaci, ale i v odborné části. Proto navrhl, aby si každá Pracovní skupina, resp. Asociace, vybrala několik klíčových bodů odborného rozvoje systémového řešení pro budoucí léta a tyto body zaslala do 31.1.2016 prof. Linhartovi. Poté by se prof. Linhart spolu s prof. Táborským a prof. Widimským formulovali finální text, který by měl tuto vizi konkretizovat

6.    Věstník MZČR Kardiocentra 2015 - informace (P. Widimský, M. Táborský)
Prof. Widimský informoval o probíhajících přípravách nového Věstníku. Oproti textu z roku 2009 se v textu mění některé technické drobnosti. Text zatím není definitivní, prochází jednáním. Dokud nebude schválený, nemůže být zveřejněn. Celá optimalizace textu je ve smyslu zlepšení kvality práce a stability kardiocenter.

7.    Inovovaná komise farmakoterapie (M. Táborský, A. Linhart a P. Jánský)
Výborem byl odsouhlasen nový model práce Komise pro farmakoterapii ČKS. Ze SÚKLu obdrží sekretariát ČKS žádost o posudek, poté bude předáno prof. Linhartovi, který určí, kdo z členů nové komise posudek vypracuje. Posudek bude komisí vypracován do 3 týdnů, poté bude odeslán k ev. připomínkám všem členům výboru ČKS (při sporu hlasování výboru o textu posudku per rollam, s tím, že členové výboru budou mít na odpověď nejméně 3 dny, absence odpovědi do tří dnů bude považována za souhlas člena výboru). Konečný text posudku tedy bude textem odsouhlaseným většinou členů výboru ČKS. Následně bude odeslán na SÚKL a archivován na sekretariátu ČKS. Pokud by z jakýchkoli důvodů členové výboru ČKS s posudkem nebyli seznámeni, nelze daný posudek považovat za oficiální stanovisko ČKS, ale jen za osobní stanovisko těch odborníků, kteří jsou pod posudkem podepsáni.
Novými členy komise byli po konzultaci se současným a budoucím předsedou PS Kardiovaskulární farmakoterapie zvoleni: dr. Janský, prof. Špinarová, prof. Bultas, prof. Vítovec, prof. Hradec, prof. Linhart a doc. Urbánek.
Tato skutečnost byla konzultována s ředitelem SÚKL PharmDr. Blahutou a koordinátorem za SÚKL PharmDr. Rösslerem. Oba s danou úpravou souhlasí.

8.    Grantová komise ČKS 2015-2019 (M. Táborský, P. Widimský, A. Linhart)
Nová grantová komise ČKS bude pracovat ve složení: prof. Widimský, prof. Linhart, prof. Táborský, prof. Janoušek a doc. Oštádal.  Udělení grantů ČKS pro rok 2016 bude diskutováno až na květnové schůzi výboru, kdy bude jasná ekonomická situace (dle očekávaného výsledku sjezdu). Výbor složení komise odsouhlasil. Prof. Táborský informoval také o své snaze získat sponzory pro cestovní granty

9.    Jednotný výklad deklarace konfliktu zájmů ČKS (M. Táborský, P. Widimský, A. Linhart)
V souvislosti s Etickým kodexem je povinností přednášejících na akcích pořádaných ČKS zařadit do své prezentace slide s uvedením případného střetu zájmů. Výbor upřesnil, že tento střet zájmů se bude vztahovat pouze k danému tématu přednášky. Prof. Táborský požádal, aby všichni členové výboru dodali do konce roku 2015 písemně na sekretariát svoji deklaraci konfliktu zájmů za rok 2015 k interní archivaci (zde bude výčet kompletní). Zajistí L. Klímová.

10.    Účast ČKS ve VR na kardiologické ambulance (M. Táborský a L. Klímová)
Vzhledem k tomu, že krajské úřady jsou ze zákona povinny přizvat odbornou společnost k výběrovému řízení, které vypisuje, oslovují výbor ČKS, ale bohužel ve velmi krátkém časovém předstihu. K této situaci došlo nyní, kdy v době konání ČKD proběhne výběrové řízení v Karlovarském kraji na zřízení soukromé kardiologické ambulance v Mariánských Lázních. Výbor se shodl na tom, že je nutné se ke každé takové pozvánce per-rollam dohodnout a snažit se zajistit zástupce, který by byl schopen výběrové řízení za ČKS absolvovat.
Prof. Táborský v této souvislosti seznámil členy výboru se svým záměrem na zjištění aktuálního přehledu (sítě) veškerých kardiologických ambulancí + kardiocenter vč. kontaktů. Prezentace proběhne na sjezdu v r. 2016.

11.    Sjezd ČKS 2016 - návrh programového a organizačního výboru (A. Linhart, J. Vítovec a prog. výbor)
Výbor odsouhlasil návrh prof. Linharta na složení programového výboru XXIV. Výročního sjezdu ČKS: prof. Linhart (předseda), prof. Češka (za Českou internistickou společnosti), doc. Vrablík (za Českou společnost pro aterosklerózu), prof. Filipovský (za Českou společnost pro hypertenzi), prof. Kvasnička (za Českou společnosti trombózy a hemostázy), dr. Pazderník (za Kardio 35), prof. Hradec, prof. Vítovec, dr. Kala, prof. Widimský, prof. Táborský, prof. Aschermann, prof. Rokyta, doc. Ošťádal.
Odsouhlasen byl i organizační výboru, který bude pracovat ve složení: prof. Vítovec (předseda), prof. Táborský, prof. Linhart, prof. Špinar a L. Klímová

Prof. Linhart dal ke zvážení uspořádání několika tiskových konferencí v rámci kongresu, zřídit Tiskové středisko (News Room) a zvolit jako nosné téma celého sjezdu „Srdeční selhání“. Informoval také o svém záměru zúžit odborný program do méně sálů, hlavně u sekcí „Volných sdělení“, na kterých je každoročně velmi nízká účast.
Bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele A-V techniky.

12.    Guidelines ESC 2016 (M. Táborský)
Prof. Táborský oslovil předsedy pracovních skupin, které tematicky odpovídají chystaným guidelines ESC 2016 se žádostí o navržení týmů, které připraví české zkrácené verze k publikaci v Cor Vasa. Ve spolupráci s R. Tichou bude všem odeslán dopis s informacemi o přípravě textu.

 • Dyslipidaemias
  P. Janský, H. Rosolová, M. Vrablík
 • CVD Prevention
  H. Vaverková, R. Cífková, J. Hradec
 • Atrial Fibrillation
  R. Čihák, L. Haman, M. Táborský
 • Heart Failure
  J. Špinar, J. Hradec, L. Špinarová

13.    Různé:

 • Žádost Společnosti pro orgánové transplantace (M. Táborský)
  Výbor odsouhlasil žádost o uvedení sympozia Společnosti pro orgánové transplantace na webu ČKS
 • PS AKS - posouzení ÚVN - ICD centrum (P. Neužil)
  Stanovisko bude projednáno na schůzi výboru PS Arytmie a TKS 8.12. a bezprostředně poté bude informován prof. Táborský, který zajistí finální odpověď řediteli ÚVN.
 • Informace o inzerci v Cor et Vasa
  Prof. Táborský a L. Klímová předložili členům výboru ke schválení ceník inzerce v časopise Cor et Vasa pro rok 2016. Ceník byl schválen. Podle dohody s nakladatelstvím Elsevier je v souladu se smlouvou nově odpovědná za získávání inzerentů ČKS.
 • Žádost o posouzení výjimky při volbách do výboru PS Kardiovaskulární rehabilitace
  Pracovníci Centra KV rehabilitace I. IKK FN Brno-Bohunice žádají, zda by do výboru PS nemohli být voleni rehabilitační také pracovníci s vysokoškolským vzděláním.
  Prof. Táborský vyzve předsedu PS Kardiovaskulární rehabilitace, aby se k tomuto vyjádřil a zaslal své stanovisko.
 • Radiologické standardy
  Doc. Šťásek informoval členy výboru o přípravě národních radiologických standardů.
 • Návrh na zrušení členství z důvodu nezaplacení členského příspěvku
  T. Bracková seznámila členy výboru se seznamem všech členů ČKS, kteří neuhradili za rok 2015 členský poplatek a pokud na základě posledního upozornění ze strany sekretariátu poplatek neuhradí do 14 dnů, bude jim ke konci roku ukončeno členství.

Noví členové

Řádní:
MUDr. Bořkovec Martin, Praha 11
MUDr. Havlenová Tereza, Praha
MUDr. Kovářová Jana, Hostivice
MUDr. Markulček Michal, Praha
MUDr. Polová Barbora, Turnov
MUDr. Saitzová Kateřina, Olomouc
Doc. MUDr. Urbánek Karel, Olomouc

Mimořádní:
Bc. Blaškovanová Nikola, Praha
Káfuňková Tereza, Mohelno
Mgr. Molčanová Jana, Praha
Mgr. Pospíchalová Kristýna, Pardubice
Uhliarová Tatiana, Jihlava

Zahraniční:
MUDr. Karako Pavol, Královský Chlmec

Zrušení členství na vlastní žádost
MUDr. Heczková Lenka, Třinec
MUDr. Hemžský Libor, Pardubice
MUDr. Hudáčová Katarína, Bratislava
MUDr. Mužátková Alena, Opatovice nad Labem
MUDr. Růžička Petr, Hale Barns
Růžičková Ida, Jindřichův Hradec
MUDr. Španihel Jan, Brno

Termín další schůze výboru ČKS bude 19.01.2016 ve 13:00 hod v Praze, kancelář ČKS na Kavčích Horách.

Zapsali: L. Klímová, M. Táborský, T. Bracková

 

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost