Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 13. 1. 2015 v Brně

Přítomni: P. Widimský, J. Popelová, J. Kautzner, H. Skalická, M. Aschermann, J. Hradec, J. Vojáček, M. Fiala, M. Želízko, F. Toušek, J. Vítovec, M. Táborský, P. Kala, J. Janoušek
Předsedové PS: J. Šťásek.

 

 1. Kontrola zápisu ze schůze: Zápis byl schválen bez připomínek. Některé úkoly trvají:
  • Do konce týdne bude na webu ČKS uveřejněn návrh na změnu Stanov.
  • Na únorové schůzi výboru budou dořešeny dva body:
   • Požadavek na společné stanovisko ČKS a Pneumologické společnosti ČLS JEP ohledně přípravy pacientů s AK terapií k bronchoskopickým výkonům (prof. Táborský).
   • Žádost kardiovaskulárního centra Karlovy Vary o udělení akreditace pro implantace ICD – prof. Neužil dodá slíbené podklady.
      
 2. Akreditační komise pro kardiologii 2015-20:
  Ministerstvo zdravotnictví zaslalo ČKS oficiální žádost o navržení nových členů akreditační komise pro obor kardiologie pro roky 2015 – 2020. Dle pravidel nesmí být jmenován do akr. komise ten, kdo v ní byl po dobu dvou funkčních období (tedy deset let). Týká se to následujících osob: A. Herman, H. Rosolová, J. Filipovský, J. Vojáček, J. Hradec, J. Špinar, J. Vítovec, J. Kautzner, M. Aschermann, P. Gregor, P. Widimský.
  Výbor se při tajném hlasování usnesl na následujících 8 kandidátech, kteří získali nejvyšší počet hlasů: A. Linhart, R. Rokyta, M. Táborský, J. Šťásek, J. Kettner, L. Groch, Z. Moťovská, H. Skalická. Po zjištění jejich souhlasu budou navrženi panu ministrovi jako členové nové akreditační komise.
   
 3. Specializační oborová rada pro kardiologii – prof. Widimský informoval o složení tohoto druhého orgánu, který se věnuje specializační přípravě v kardiologii – A. Linhart, R. Rokyta, J. Špinar, M. Táborský, J. Veselka, J. Vojáček, P. Widimský – tito členové jsou jmenováni děkany sedmi LF. Složení SOR se t. č. nemění.
   
 4. Návrh rozpočtu na rok 2015. Prof. Vítovec předložil členům výboru návrh rozpočtu na rok 2015 s rozpisem hlavních výdajů a předpokládaných příjmů. Výbor návrh odsouhlasil s tím, že celkové výdaje (kromě organizace akcí, které všechny musí být finančně soběstačné či ziskové) nepřesáhnou částku 6 mil. Kč. Předpokládané příjmy (vč. zisku z akcí pořádaných ČKS) jsou 6,0–6,5 mil. Kč (dle výsledku sjezdu, který je hlavním zdrojem příjmů).
   
 5. XXIII. sjezd České kardiologické společnosti, 24.–27. 5. 2015. L. Klímová informovala členy výboru o organizačních přípravách sjezdu – 25. ledna končí aktivní účast (zadávání abstrakt, bloků PS/OS), svoji účast potvrdil pozvaný zahraniční host – prof. Salim Yusuf, prezident Světové kardiologické federace (přednáška při slavnostním zahájení 24.5.). Prof. Táborský upozornil na menší zájem o účast ze strany přístrojových firem, s ohledem na tuto skutečnost oslovil další subjekty, které by se mohly sjezdu zúčastnit formou stánku (banky, lázně). Prof. Hradec navrhl oslovit i nadační fond Karla Janečka (např. sponzorství soutěže To nejlepší z české kardiologie apod.). Prof. Aschermann se spojí v této záležitosti s prof. Veselkou, který je předsedou správní rady.
   
 6. Elektronické volby do výboru ČKS na funkční období 2015–2019. V tomto roce proběhnou poprvé volby do výboru ČKS elektronicky, prof. Táborský představil časový harmonogram jednotlivých kol, který byl schválen. Informace o aktivaci voleb v on-line systému dostanou všichni, kteří mohou hlasovat (řádní členové, čestní členové, mimořádní členové), e-mailem na začátku února a ještě jednou před začátkem prvního kola, tj. 1. 3. 2014. Po zadání kandidátů u I. a II. kola voleb dojde hlasujícímu potvrzující e-mail o úspěšném hlasování. Taktéž bude u vstupu do on-line voleb zobrazena nápověda s popisem volby. V I. kole voleb je možné navrhnout max. 11 kandidátů (libovolných řádných či čestných členů ČKS), u II. kola voleb bude POVINNOST uvést právě 11 jmen z 22 kandidátů, kteří postoupili z kola prvního. Ukončení voleb je naplánováno na konec dubna.
   
 7. Webové stránky ČKS. Prof. Kautzner představil svůj názor, jak by se měla stávající podoba webových stránek ČKS změnit. Navrhuje přejít na Open Source (redakční) system a přizpůsobit stávající podobu stránek pro mobilní zařízení (tablety, smart telefony). Prof. Widimský navrhuje vypsat nezávislé výběrové řízení, jehož zadání připraví prof. Kautzner, které ho poté předloží výboru a stávajícím web správcům k připomínkám. Cílem je za stávající či menší vložené finanční prostředky zmodernizovat současnou podobu webových stránek. Konečné rozhodnutí v této věci učiní až nově zvolený výbor.
   
 8. EORP CICD Long- Term Registry. Prof. Widimský informoval o novém registru, který organizuje ESC, konkrétně jde o registr chronické ischemické choroby srdeční. Nikdo z členů výboru nemá zájem o roli národního koordinátora. Osloveni budou předsedové pracovních skupin, kterých se tato problematika dotýká, zda mají zájem tento registr v ČR koordinovat. Prof. Widimský dopis odešle.
   
 9. Cor et Vasa. Prof. Aschermann, šéfredaktor časopisu, představil členům výboru zprávu o časopisu Cor et Vasa za poslední tři roky spolupráce s nakladatelstvím Elsevier. Na konci roku 2015 končí smlouva s Elsevier o vydávání časopisu a členové výboru diskutovali další vývoj časopisu. Stávající výbor připraví analýzu současného stavu a varianty vydávání časopisu pro období 2016-19, konečné rozhodnutí učiní nový výbor ČKS nejpozději v červnu 2015.
   
 10. Zpráva z ESC Education Conference. Prof. Kautzner se zúčastnil za Českou kard. společnost konference ESC, která se týkala prezentace produktů celoživotního vzdělávání (e-learning/ ESC eLearning platform) a její vize do budoucnosti. Od června tohoto roku bude spuštěn pro general cardiology pilotní projekt v rámci ESC. Požadavek ESC je na sjednocení znalostí ve všech státech EU (jednotná evropská zkouška z kardiologie), zatím však naráží na stávající evropskou legislativu, která toto ponechává v národních kompetencích. Prof. Kautzner připraví informační dopis týkající se produktů evropského vzdělávání, který bude rozeslán všem členům ČKS.
   
 11. Žádost o grant ČKS na r. 2015. V termínu do 31. 12. 2014 došla na ČKS pouze jedna žádost o grant, a to od dr. Mariána Felšöci z I. interní kliniky FN Brno. Na základě doporučení grantové komise (J. Vítovec, J. Kautzner, J. Hradec) výbor souhlasí s udělením grantu ve výši 300 tis. Kč/2 roky.
   
 12. 12. konference PS Akutní kardiologie, Karlovy Vary, prosinec 2014 – R. Tichá seznámila členy výboru s průběhem a ekonomickým výsledkem tohoto sympozia, které bylo organizováno poprvé přes sekretariát ČKS. Účast byla cca 340 účastníků (z toho 90 sester). Podobně jako v případě jiných pracovních skupin i v případě PS akutní kardiologie se potvrdilo, že přechod organizace akcí z externích kongresových agentur na kongresovou sekci ČKS vede k velmi významnému finančnímu přínosu do pokladny ČKS. Poslední dvě PS, které své akce zatím stále pořádají přes externí agentury, jsou PS arytmologie a PS echokardiografie. Výbor doporučuje, aby i tyto dvě PS své akce organizovaly cestou ČKS.

Různé:

 1. Cardio Update Europe 2015 – výbor souhlasí s rozesláním informace o této akci na členskou databázi ČKS a uveřejněním na webových stránkách. Organizátoři umožní recipročně 10 účastníkům z ČR bezplatnou registraci.
   
 2. EZÚ – posuzování zdravotnických prostředků – prof. Widimského kontaktovali zástupci Elektrotechnického zkušebního ústavu se žádostí, zda by mohla ČKS nominovat odborníky, kteří by byli ochotni zpracovat posudek pro tento ústav na některé zdravotnické prostředky. Zpracování posudku by bylo honorováno na základě smlouvy mezi odborníkem a EZÚ. ČKS nebude účastníkem takové smlouvy a nebude mít možnost nahlédnout do tohoto posudku. Výbor souhlasí s tím, že za doporučení odborníka bude honorována i ČKS.
   
 3. Doc. Šťásek informoval členy výboru o nových radiologických standardech pro kardiologii, na jejichž vypracování se podílela ing. Skůpová (IKEM) a výbory PS Interv. Kardiologie, Arytmie a Pediatrická kardiologie. Text byl rozeslán všem členům výboru a bude po souhlasném stanovisku odeslán na MZ ČR. Doc. Štásek navrhuje odměnu pro dr. Sukalovou, která za výbor PS Intervenční kardiologie nejvíce podílela na přípravě standardů. Výbor odsouhlasil odměnu ve výši 25 tis. Kč.
   
 4. Výbor ČKS souhlasí s převodem arytmologického registru, který pro ČKS vede IBA MU Brno (doc. Dušek) pod ÚZIS. ČKS se finančně podílela jen na nastartování tohoto registru a dále jej finančně nepodporuje.

Noví členové:

 • Řádní:
  MUDr. Jan Kvasnička, Praha
  MUDr. Zora Pekařová, Vysoké Mýto
  MUDr. Karel Vykoupil, Olomouc
  MUDr. Danica Weissová, Rakovník
   
 • Zahraniční:
  Lýdia Marcinková, Prešov
  MUDr. Martin Mikuľák, Prešov
   
 • Ukončení členství na vlastní žádost:
  MUDr. Olga Stašková, České Budějovice

Příští schůze výboru se uskuteční 17. 2. 2015 v Praze od 13.00 hod.

 
Zapsali: Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.
Ludmila Klímová 

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost