Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 17. 2. 2015 v Praze

kancelář ČKS

 

Přítomni: P. Widimský, M. Táborský, M. Fiala, J. Hradec, M. Želízko, P. Kala, H. Skalická, J. Popelová, J. Janoušek, M. Aschermann, I. Málek
Předsedové PS: A. Linhart, P. Neužil, R. Rokyta, P. Janský, P. Jansa, J. Šťásek
Omluveni: V. Chaloupka, J. Vítovec, J. Kautzner, F. Toušek, J. Vojáček

 1. Kontrola zápisu
  Zápis z 13. 01. 2015 byl schválen bez připomínek.
   
 2. Informace o přípravě XXIII. výročního sjezdu ČKS (J. Hradec, L. Klímová, M. Táborský) 
  J. Hradec informoval přítomné členy výboru o přípravě programu. Detailní program bude k dispozici po schválení Programovým výborem nejpozději na konci března. Ve stejnou dobu bude rozesláno i potvrzení všem přednášejícím/předsedajícím.
  J. Hradec sdělil členům výboru informaci, že všechny prestižní programové bloky, jako jsou jmenované přednášky, programové bloky pozvaných odborných společností a nově konstituovaný prezidentský blok, se budou odehrávat v Rotundě brněnského výstaviště. Do nově zařazeného prezidentského bloku navrhuje téma předseda České kardiologické společnosti nebo jím pověřený zástupce.
  J. Hradec dále informoval přítomné, že bylo celkem přihlášeno ústních sdělení lékařských 153, z tohoto počtu vybráno 89 pro ústní prezentaci a 64 bude navrženo autorům jako postery. Toto rozdělení proběhlo na základě počtu bodů udělených v recenzním řízení. Sesterských abstrakt přihlášených k ústní prezentaci bylo 45, podle stejného principu 25 zařazeno do 5-ti bloků a 20 přesunuto do posterů. J. Hradec členům výboru ČKS sdělil, že do soutěže mladých kardiologů se v letošním roce přihlásilo 29 prací, z nichž vybráno bylo 11. Do bloku To nejlepší z české kardiologie se přihlásilo 26 prací, ze kterých bylo vybráno 11.
  Dále J. Hradec sdělil přítomným členům výboru, že na XXIII. výročním sjezdu vystoupí Prof. M. Aschermann (v rámci bloku Slavnostních přednášek 25. 5., dopoledne), který podá účastníkům sjezdu informace o posledních 4 letech vydávání časopisu Cor et Vasa. J. Hradec také požádal P. Kalu, zda by sdělil více o přímých přenosech, jež se budou odehrávat před zahájením kongresu. Pro letošní rok jsou navrhnuta dvě centra, ze kterých budou probíhat přímé přenosy – FN Olomouc a FN Plzeň.
  M. Táborský informoval výbor ČKS o kompletním spektru sponzorů XXIII. výročního sjezdu. Letošního kongresu se nezúčastní 2 významné firmy, a to ELI LILLY a Biotronik. M. Táborský poté předal slovo L. Klímové, která nastínila přítomným celkovou ekonomickou situaci. Dále také představila návrh společnosti Fileno týkající se Gala večera ČKS. Hlavním hostem tohoto večera, který bude probíhat v hotelu Voroněž, bude Juwana Jenkins. L. Klímová rovněž sdělila informaci, týkající se aplikací pro mobilní zařízení vycházejících z programu. V březnu tuto aplikaci představí pan Doležel, jenž je pověřený firmou MD Target. Hlavním sponzorem bude firma Servier.
  • Firemní sympózia v časech mimo standardní dobu
   M. Táborský dal členům výboru ČKS ke zvážení možnost konání firemních sympózií mimo standardní dobu. Tento návrh byl zde přítomnými zamítnut. Firemní satelity se budou odehrávat jako v minulých letech, tedy ve dvou časových slotech (po obědě a po skončení odpoledního bloku přednášek- vždy v pondělí a v úterý + v neděli před Valnou hromadou).
    
 3. Informace o přípravě voleb (M. Táborský, L. Klímová)
  M. Táborský informoval výbor o přípravě voleb, které proběhnou poprvé v elektronické podobě. L. Klímová dále sdělila, že první informativní e-mail byl již rozeslán všem členům České kardiologické společnosti. První kolo voleb do výboru ČKS proběhne v termínu od 1.–22. 3. 2015, druhé kolo od 6.–26. 4. 2015. Informace o výsledku voleb bude zveřejněna na webových stránkách ČKS.
   
 4. Informace o Cor et Vasa (M. Aschermann)
  M. Aschermann přednesl členům výboru zprávu o dokončení prvního čísla časopisu Cor et Vasa. Druhé číslo – Special Issue kardiovaskulární chirurgie bude obsahovat laudace na 90-tiny pana prof. Widimského seniora, rovněž také gratulace panu prof. Ošťádalovi, který byl zvolen předsedou International Society of Cardiovascular Research. Třetí číslo obsahuje guidelines plicní embolizace. M. Aschermann informoval přítomné o počtu článků, které v letošním roce dorazily – do této chvíle je počet těchto článků 24, z toho 3 ze zahraničí. Dále také M. Aschermann sdělil informaci o přípravě ankety před XXIII. výročním sjezdem, týkající se časopisu Cor et Vasa, konkrétně jde o zpětnou vazbu kardiologů na tento časopis. M. Aschermann na závěr informoval členy výboru ČKS o pokroku v žádosti o zařazení do databáze Pubmed central, kdy v tuto chvíli probíhá „Scientific Evaluation“, které by mělo skončit do konce května roku 2015, kdy bude zasláno potvrzení o přijetí do procesu zařazování. V druhém kroku tohoto procesu začne Elsevier zasílat složky článků z let 2012–2015 a ty by měly být od roku 2016 postupně publikovány. M. Táborský doplnil sdělení M. Aschermanna informací o zaslání dopisu vedoucím všech kardiocenter, aby tato centra přispěla několika články do časopisu Cor et Vasa, jako podpora České kardiologické společnosti. M. Táborský spolu s M. Aschermannem připraví do kongresových novin stránku, která bude věnována časopisu Cor et Vasa, konkrétně jeho budoucnosti.
   
 5. Zobrazovací metody v kardiologii (CT, MR) – stanovisko PS Echokardiografie (P. Widimský, A. Linhart)
  P. Widimský oznámil přítomným, že obdržel dopis od prof. Špinarové z FN U sv. Anny v Brně týkající se zobrazovacích metod v kardiologii. V současnosti již existuje reakce od PS Echokardiografie. A. Linhart, jakožto předseda této PS obeznámil výbor ČKS se situací ohledně vzdělávacích programů. Je zde možnost začít kurzem, z kterého by se poté mohl vyvinout vzdělávací program. Také je třeba zahájit dialog mezi ČKS a Radiologickou společností. P. Widimský shrnul tuto debatu se závěrem udělat první krok po schválení Stanov, a to vznikem Asociace. Tato Asociace by mohla vzniknout do konce roku 2015. Jedním z klíčových kroků bude věnování se tomuto problému a to by mělo být také hlavním strategickým úkolem.
   
 6. ESC – European Membership Card 2015 (L. Klímová)
  L. Klímová sdělila členům výboru informaci, týkající se kartiček Evropské kardiologické společnosti, které budou i nadále distribuovány nově přijatým členům ČKS. Do konce roku 2014 byla výroba kartiček zdarma, v letošním roce bude zpoplatněna částkou 2,5 EURO/1 kartičku. Výbor tento návrh schválil.
   
 7. Návrh bezpečnostního standardu IAEA - DS399 “RadiationProtection and Safety in MedicalUses of IonizingRadiation“ (J. Šťásek, P. Neužil)
  J. Šťásek předal členům výboru sdělení, týkající se dokumentu Návrhu bezpečnostního standardu. Curriculum kmene interních oborů radiační ochranu neobsahuje. Výbor ČKS odsouhlasil, že tato připomínka se bude týkat všech kardiologů. J. Šťásek spolu s P. Neužilem mají za úkol toto zpětné vyjádření pro připomínky do konce měsíce března připravit P. Widimskému k podpisu.
   
 8. Společné stanovisko ČKS a Pneumologické společnosti ČLS JEP k přípravě pacientů s AK terapií k bronchoskopickým výkonům (M. Táborský)
  Přítomní byli informováni M. Táborským o Společném stanovisku Pneumologické společnosti periprocedurální a antikoagulační protidestičkové léčby u pacientů s plánovaným bronchoskopickým vyšetřením. Dále také M. Táborský přednesl členům výboru ČKS, že toto stanovisko bylo připraveno společně s J. Popelovou a R. Čihákem. Zároveň požádal M. Aschermanna, zda by toto stanovisko mohlo být za obě dvě společnosti publikováno v časopise Co ret Vasa.
   
 9. Žádost kardiovaskulárního centra Karlovy Vary o udělení akreditace pro implantace ICD (P. Neužil)
  Tato žádost byla výborem České kardiologické společnosti na schůzi doporučena.
   
 10. Společné stanovisko ČKS s Biochemickou společností – „Troponiny“
  R. Rokyta sdělil členům výboru informaci o obdržení dokumentu o používání kardiálních troponinů s nabídkou, zda by tento dokument mohla Česká kardiologická společnost připomínkovat. PS Akutní kardiologie sepíše k tomuto dokumentu vyjádření. Společné stanovisko bude publikováno v časopise Cor et Vasa.
   
 11. Různé:
  • Průběžná zpráva o řešení grantu, Dr. Andršová
   J. Hradec přednesl členům výboru žádost Dr. Andršové, ve které žádá o navýšení finanční dotace grantu ČKS. Grantová komise ČKS tuto žádost nedoporučila, a proto ji výbor ČKS zamítnul.
    
  • Edukace sester v rámci SFL (P. Widimský)
   P. Widimský informoval výbor ČKS o žádosti Dr. Kaifoszové programu Stent For Life, ve kterém žádá o kontaktování PS Kardiologických sester a spřízněných profesí s tím, že by s touto skupinou připravovali program na edukaci sester v kardiologii. P. Widimský předběžně odpověděl Dr. Kaifoszové, že s tímto souhlasí, ale také to, že Česká kardiologická společnost nebude tuto skutečnost podporovat finančně.
    
  • A. Linhart přednesl přítomným informaci, důležitou pro všechna kardiocentra. Před dvěma lety došlo k úpravě vyhlášky, kterou se stanovují jednotlivé obory postgraduálního vzdělávání. Angiologie se podle ní stala z nástavbového oboru oborem základním. Do tohoto oboru se za poslední 2 roky nelze zapsat, jelikož neexistuje náplň oboru. A. Linhart proto vznesl dotaz na předsedu Akreditační komise Ministerstva zdravotnictví. Vzhledem k tomu, že atestovaní angiologové jsou podmínkou pro akreditace kardiovaskulárních center, bude tento jejich nedostatek v řádu několika let znatelný. A. Linhart o této situaci informoval členy výboru ČKS. Výbor konstatoval, že problém je významný, avšak není v kompetenci ČKS ho řešit, protože obor angiologie se od kardiologie odtrhl z vlastního rozhodnutí a nyní je zastupován Českou angiologickou společností, která je svébytným spolkem bez právní souvislosti s ČKS. ČKS by však v budoucnu velmi přivítala opětovné sblížení obou oborů.
    
 12. Noví členové
  • Řádní:
   MUDr. Foral David, České Budějovice
   MUDr. Grossmannová Petra, Ostrava
   MUDr. Kuchař Jan, Praha
   MUDr. Paclíková Markéta, Polička
   MUDr. Patočková Tereza, Ostrava
   MUDr. Píšová Jana, Hradec Králové
   Prim. MUDr. Vojtíšek Petr, Pardubice
   MUDr. Walder Jakub, Ostrava
   MUDr. Yassin Mohammed Nagib, Liberec
  • Mimořádní:
   Dittmerová Petra, Olomouc
   Dvořáková Martina, Bohutín
   Ing. Fingrová Zdeňka, Praha
   Mgr. Lukšová Hana, Ostrava
   Rozehnalová Lucie, Prostějov
   Bc. Táborská Petra, Olomouc
   Mgr. Tůmová Pavlína, Plzeň
  • Zahraniční:
   MUDr. Hollý Martin, Piešťany
    
 13. Zrušení členství na vlastní žádost
  Urbánková Jiřina, Brno
  MUDr. Martin Migra, Martin
  MUDr. Kuneš Pavel, Byšť
  MUDr. Kučera Jaromír, Přerov
  MUDr. Jiří Janžura, České Budějovice
  MUDr. Václav Časta, Klatovy
  MUDr. Bělohoubek Jiří, Praha
  Studýnková Iveta, Brno

Termín další schůze výboru ČKS bude 24. 3. 2015 ve 13.00 hod. v brněnské kanceláři.

Zapsali: P. Widimský, T. Bracková, L. Klímová

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost