Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 21. 4. 2015 v Praze

kancelář ČKS

 

Přítomni: P. Widimský, M. Táborský, J. Hradec, H. Skalická, J. Popelová, J. Janoušek, F. Toušek, J. Vojáček, J. Kautzner
Předsedové PS: R. Rokyta, P. Jansa, J. Šťásek
Omluveni: M. Aschermann, M. Fiala, M. Želízko, P. Kala, V. Chaloupka, J. Vítovec, J. Špinar

 1. Kontrola zápisu
  Zápis ze 17. 02. 2015 byl schválen bez připomínek.
   
 2. XX. kongres Slovenské kardiologické společnosti – návrh programového bloku ČKS (M. Táborský)
  Prezidentka Slovenské kardiologické společnosti prof. Šimková pozvala ČKS k aktivní účasti na jejich výročním sjezdu. Proběhla diskuze, jakou formu by měl mít programový blok ČKS, zda ho tradičně připraví některá z PS ČKS nebo bude mít formu jinou (např. To nejlepší z české kardiologie). PS pošlou svoje návrhy a definitivně se rozhodne na příští schůzi výboru.
   
 3. Audit ČKS 2011–2014 (M. Táborský, L. Klímová)
  Prof. Táborský seznámil přítomné s výsledky auditu, který proběhl. Auditováno bylo období let 2011–2014. L. Klímová předala výboru k nahlédnutí Zprávu nezávislého auditora a Dopis auditora. V průběhu auditu nebyly nalezeny žádné skutečnosti nebo náznaky, které by vedly auditora k pochybnostem o porušení některého ze základních principů účetnictví. Prof. Táborský informoval členy výboru, že u části auditu byl také fyzicky přítomen a diskutoval s auditorem pro futuro možnost transformace stávající právní formy na jinou formu neziskové organizace. Auditor doporučil pokračovat v tom, co je podle nového občanského zákoníku označováno jako spolek. Audit vytýká několik bodů, které je třeba napravit, a to:
  1. Školení bezpečnosti práce pro zaměstnance. Prof. Táborský požádal L. Klímovou o zajištění tohoto školení.
  2. Je nutná úhrada stravného v době služebních cest.
  3. Audit také doporučuje snížení pokladní hotovosti.
  4. Doporučuje také pojištění řidičů při služebních cestách. L. Klímová zašle členům výboru Zprávu auditora elektronicky k nahlédnutí.
  5. Výbor musí s konečnou platností rozhodnout o pohledávce od společnosti MED PRO GO (předchozí vydavatel Cor et Vasa), která v účetnictví figuruje od roku 2007.
   Výbor dnes všemi hlasy přítomných rozhodl, že tuto pohledávku nebude soudně vymáhat, protože šance na úspěch je nejspíše nulová. Výbor ukládá účetní tuto položku odmazat jako nedobytnou pohledávku.
    
 4. Hospodaření za rok 2014 (J. Vítovec, L. Klímová, M. Táborský)
  Pokladník ČKS prof. J. Vítovec, který nebyl přítomen, poslal všem členům výboru přehled hospodaření ČKS za minulý rok elektronicky. Prof. Táborský informoval členy výboru o informativní schůzce, která proběhla s potencionální novou účetní společností. Cílem je zlepšení hospodářského výsledku ČKS. Předložený výsledek hospodaření za rok 2014 byl výborem schválen, podrobná zpráva bude přednesena na Členské schůzi ČKS (dříve Valná hromada) 24. 5. 2015.
   
 5. Informace o průběhu 2. kola voleb výboru (M. Táborský, F. Toušek, J. Vítovec)
  Volební komise se sejde v pondělí 27. 4. 2015 ve 13:00 hodin na sekretariátu ČKS v Brně. Výsledky budou zveřejněny do konce dubna. K dnešnímu dni nedostal ani výbor ČKS ani členové Volební komise žádnou písemnou stížnost na průběh voleb.
   
 6. Informace o stavu příprav XXIII. výročního sjezdu ČKS (L. Klímová, M. Táborský)
  L. Klímová přednesla přítomným informace o stavu příprav XXIII. výročního sjezdu. K dnešnímu dni je přihlášeno 1540 účastníků, z toho 356 sester. Vystavovatelů je přihlášeno 39, s celkovou objednanou plochou 788 m čtverečních, což je historické minimum. Oproti tomu je letos o 4 satelitní sympozia více než vloni. Celkově od sponzorů přislíbeno o cca 800.000 Kč více než v loňském roce. Program sjezdu je k dispozici od 10. 3. 2015 na webové stránce, tištěný je v korekturách, aktivní účastníci obdrželi všichni potvrzení. Postery budou vystaveny standartním způsobem. Po slavnostním zahájení 24. 5. 2015 bude od 20:00 večeře v restauraci Holiday Inn, kam byl pozván i prof. Salim Yusuf. Prof. Yusuf přilétá již v sobotu, odlétá ve středu. L. Klímová pro něho zajistila vstupenky do vily Tugendhat, také objedná průvodkyni. R. Tichá byla požádána, aby se ujala prof. Yusufa po dobu jeho pobytu na kongresu.
  Dle potvrzení právníka, Dr. Prudila, je přístup na členskou schůzi umožněn všem, tzn. i nečlenům s tím, že hlasovat mohou pouze členové ČKS, kteří při registraci u vchodu obdrží hlasovací karty. Pozvánka na členskou schůzi bude před sjezdem rozeslána všem členům společnosti. Přítomnost notáře při valné hromadě není nutná. Notář bude přítomen pouze na společné schůzi odstupujícího a nového výboru, která se bude konat 24. 5. 2015 od 13:00 v salonku hotelu Holiday Inn, kde budou rovněž zvoleni všichni funkcionáři nového výboru.
   
 7. Shromáždění SVJ (P. Widimský)
  Prof. Widimský spolu s R. Tichou přednesli výboru ČKS informace získané ze shromáždění Sdružení vlastníků jednotek (SVJ), které proběhlo dne 26. 3. 2015. Nejdůležitější informací je, že developerská firma, která postavila Rezidenci Kavčí Hory, je v konkurzu. Majetku, včetně dosud neprodaných bytů se ujal konkurzní správce. S okamžitou platností je nutné platit vyšší poplatky. Měsíčně se záloha zvýší cca o 1.500 Kč.
   
 8. European Heart for Children Fundraising dinner 2015 (P. Widimský)
  Prof. Widimský informoval přítomné o již tradiční charitativní večeři v průběhu kongresu ESC v Londýně. Výbor ČKS rozhodl, že zájemci o tuto večeři budou z řad stávajícího i nového výboru ČKS. Přítomní členové odsouhlasili zakoupení 5 lístků. R. Tichá tuto koupi zajistí.
   
 9. Dokument WHF „Vote on Changes to Membership and Governance“ (P. Widimský)
  Všem členům výboru byl rozeslán e-mail s informací z World Heart Federation, týkající se chystaných změn v uspořádání této společnosti. Výbor ČKS jednohlasně navržené změny schválil.
   
 10. XXIII. výroční sjezd ČKS – Aplikace do mobilních zařízení (L. Klímová, dr. Doležal)
  Dr. Doležal, zastupující firmu Target MD, prezentoval přítomným elektronický program výročního sjezdu. Všichni účastnící sjezdu si budou moci stáhnout do svých mobilních zařízení aplikaci s odborným programem. Mohou si sestavovat svůj osobní program tak, jak je to obvyklé na evropském sjezdu. Dr. Doležal sdělil, že pro účastníky sjezdu bude možné si zapůjčit tablety přímo na místě konání akce. Bude vytvořena smlouva mezi ČKS a firmou Target MD o realizaci této aplikace a všech právních aspektech této záležitosti včetně copyright. Informativní dopis o možnosti stažení aplikací bude rozeslán všem členům společnosti do poloviny května 2015
   
 11. Podklady pro výběrové řízení na zhotovitele nového webu ČKS (J. Kautzner)
  Prof. Kautzner představil členům výboru svůj návrh na výběrové řízení týkající se re-designu webových stránek ČKS www.kardio-cz.cz. Slíbil, že tento návrh rozešle k prostudování všem členům výboru ČKS e-mailem. Pokud bude tento návrh odsouhlasen, bude vypsáno výběrové řízení, kde hlavními hodnotícími kritérii budou kvalita zpracování konceptu, nabídková cena a reference firmy, která by se výběrového řízení zúčastnila.
   
 12. Různé:
  • Sdílení kódů pro monitorování spánkové apnoe (J. Vojáček)
   J. Vojáček nastínil členům výboru ČKS problematiku sdílení kódů s pneumologickou společností pro diagnostiku spánkové apnoe. Tato problematika je v kardiologie velmi aktuální a kardiologové by měli sdílet příslušné kódy výkonů. V souvislosti se spánkovou apnoí existuje 5 kódů, z nich kardiologové mohou sdílet pouze jeden. V rámci diskuze byl vysloven požadavek na sdílení ještě 2 výkonů, a to výkon spirometrie – nezbytný pro pracoviště provádějící spiroergometrie (toto vyšetření nemá vlastní kód a je třeba jej použít v kombinaci s výkonem ergometrie), a výkon 6minutové chůze – pro pacienty s plicní hypertenzí je jediným kritériem tolerance zátěže. Jednáním s předsedou České pneumologické společnosti prof. Kolkem byl za výbor ČKS pověřen Prof. Vojáček.
    
  • EUROASPIRE IV (L. Klímová)
   Na sekretariát ČKS dorazil e-mail od Dr. Sochora s dotazem, zda by bylo možné se aktivně podílet na výzkumu registru Euroaspire IV. Bylo doporučeno se obrátit na prof. Rosolovou, jelikož byla v minulosti národní koordinátorkou tohoto registru, zda se Česká republika v tomto registru (Euroaspire IV) účastní.
    
  • Oponentura článku B. Fiedecký a spol. „Používání kardiálních troponinů v diagnostice AKS“ (R. Rokyta)
   Prof. Rokyta informoval členy výboru o žádosti biochemiků, která již byla projednána na minulé schůzi výboru. Byl sepsán článek s názvem „Používání kardiálních troponinů v diagnostice AKS“, a ČKS byla požádána o oponenturu tohoto článku. Úkolu se ujala PS Akutní kardiologie a zaslala připomínky začátkem dubna biochemikům. Jakmile bude k dispozici definitivní verze článku, prof. Rokyta ji zašle členům výboru.
    
  • Žádost o sdílení kódů echokardiografického vyšetření (H.Skalická)
   Dr. Skalická přednesla přítomným žádost o udělení souhlasu nasmlouvání několika kardiologických kódů pro ambulantní pracoviště s odborností 101 – interny, kde nově pracuje atestovaná kardioložka. Výbor konstatoval, že je to věcí smluvního vztahu mezi tímto zařízením a pojišťovnou. Odpověď připraví předseda ČKS.
   Dále také seznámila členy výboru se skutečností, týkající se proplacení ekg pojišťovnami. EKG kardiologů je hodnoceno menším počtem bodů než ekg hodnocené internistou či praktickým lékařem. Tato nerovnováha vznikla chybně přepočítaným časem výkonu. Problém byl opakovaně na MZ řešen a bylo rozhodnuto, že dojde k úpravě v novele k 1. 1. 2015. Oprava provedena nebyla a nerovnováha, resp. horší hodnocení ekg kardiologem trvá. Výhledově bude nutné na tuto chybu MZ znovu upozornit, aby byl řešen k novelizaci, která je obvykle uskutečněna k 1. 1. následujícího roku.
    
  • Registr EORP, Cardiac Oncology Toxicity
   Prof. Hradec informoval přítomné o nabídce k účasti v novém registru EORP. Jedná se o speciální registr Cardiac Oncology Toxicity (sledování dysfunkce levé komory u pacientek léčených kardiotoxickými cytostatiky pro karcinom prsu). Koordinací tohoto registru za ČR bude pověřen prof. Radek Pudil z Hradce Králové. Potenciální zájemci o účast se mohou hlásit u něj.
    
 13. Noví členové
  • Řádní:
   MUDr. Adla Theodor, Praha
   MUDr. Butta Tadeáš, Praha
   MUDr. Hladká Katarína, Praha
   MUDr. Hrečko Juraj, Chrudim
   MUDr. Kozel Martin, Praha
   MUDr. Králík Robin, Praha
   MUDr. Majtan Bohumil, Praha
   MUDr. Michalič Róbert, Hof
   MUDr. Nesvadbová Petra, Praha
   MUDr. Pyszko Jan, Prostějov
   MUDr. Sedláček Leopold, Krnov
   MUDr. Strnadel Matěj, Praha
    
  • Mimořádní:
   Dis. Bočková Dagmar, Olomouc
   Dujka Libor, Velké Karlovice
   Friebová Lucie, Příkazy
   Kretzler Lucie, Pirna
   Bc. Kuklová Žaneta, Ostrava
   Pleskotová Klára, Pardubice
   Pojezdalová Radka, Brušperk
   Seidlová Zdeňka, Brno
   Škývarová Jana, Vsetín
    
  • Zahraniční:
   MUDr. Hriňová Miroslava, Banská Bystrica
   Sumbal Ján, Bratislava
    
 14. Zrušení členství na vlastní žádost
  MUDr. Franěk Ondřej, Praha
  MUDr. Hanke Ladislav, Ostrava – Poruba
  MUDr. Kotzurová Markéta, Vřesina
  Malá Jitka, Liberec
  MUDr. Malý Otakar, Liberec
  MUDr. Vašíček Jaroslav, Sušice

 
Termín další schůze výboru ČKS bude 24. 5. 2015 ve 13:00 hod. v salonku hotelu Holiday Inn.
   
Zapsali: P. Widimský, T. Bracková, L. Klímová

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost