Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 15. 9. 2015 v Brně

Zápis ze schůze výboru ČKS

15. září 2015, 13:00 hod, Brno, kancelář ČKS

 

Přítomni :

M. Táborský, P. Widimský, M. Aschermann, R. Čihák, R. Rokyta, P. Kala, P. Neužil, J. Šťásek, P. Ošťádal, M. Želízko, A. Linhart, M. Fiala

Předsedové PS :

P. Svítil

Omluveni :

J. Janoušek

Pozvaní:

L. Tylšar, Mgr. V. Bulková, Ing. K. Prchalová, M. Hutyra – revizní komise

 

1.     Kontrola zápisu

Zápis z 9.6.2015 byl schválen bez připomínek

 

2.     České kardiologické dny 2015 – organizační část (L. Klímová)

L. Klímová informovala přítomné, že od 1.7.2015 jsou spuštěny webové stránky pro registraci na České kardiologické dny. Přihlašování probíhá stejně jako v uplynulých letech. Je podepsána smlouva s hotelem Diplomat, předpokládané náklady by měly být ve výši 730.000,- Kč. Oproti loňskému roku je zde mírné snížení, jelikož tento rok nebude ČKS pořádat společenský večer v restauraci Loreta, jako tomu bylo v uplynulých letech, ale občerstvení proběhne formou rautu. Dále L. Klímová sdělila členům výboru, že schůze výboru se bude konat dne 25.11.2015 v 16:00 hodin v jednom ze salonků hotelu Diplomat.

 

3.      České kardiologické dny 2015 – odborný program (P. Widimský)

Prof. Widimský představil návrh odborného programu Českých kardiologických dnů pro rok 2015. Členové výboru odsouhlasili verzi programu tak, jak jim byla Prof. Widimským představena. Nejpozději do 28.9.2015 bude vytvořeno finální pdf programu, které bude poté uvedeno na webových stránkách ČKS a prostřednictvím sekretariátu rozesláno všem členům společnosti.

 

4.     VŘ na pozici šéfredaktora Cor et Vasa – komise, termín VŘ (M. Táborský)

Prof. Táborský představil přítomným k diskuzi 2 varianty výběrového řízení na pozici šéfredaktora časopisu Cor et Vasa. Varianta č.1 poukazuje na situaci, kdy bude více než 1 kandidát, výběrové řízení na tuto pozici připraví 5-ti členná komise. Jestliže bude pouze 1 kandidát, bude tato možnost diskutována a schválena na říjnové schůzi výboru ČKS. Bezprostředně poté by měla zasedat redakční rada, na které bude vypracován plán činnosti s jasnou představou o fungování časopisu Cor et Vasa. Prof. Widimský doplnil tento fakt o informaci, že dosud dorazila na sekretariát ČKS pouze 1 přihláška. Zde přítomní členové výboru odsouhlasili varianty navržené Prof. Táborským. 

 

5.     Smlouva Elsevier – ČKS 2016-2019 – schválení (M. Táborský)

Prof. Táborský připomenul zde přítomným, že na schůzi výboru konané 9.6.2015 bylo schváleno pokračování ve vydávání časopisu Co ret Vasa s nakladatelstvím Elsevier. L. Klímová zaslala srovnání nové i stávající varianty smlouvy s nakladatelstvím. Finanční zátěž pro ČKS je stejná, jako byla i v minulém období. ČKS nově přebírá zodpovědnost za realizaci reklamy, cílem je vybrat dostatek financí, aby časopis nemusel být dotován Českou kardiologickou společností a uživil se pouze z reklamy. Tisk a distribuce Cor et Vasa bude beze změn. Novinkou je požadavek na českou judikaturu v případě sporu. Návrh smlouvy za ČKS přednese Elesevieru Prof. Aschermann. Výbor ČKS odsouhlasil podepsání smlouvy s nakladatelstvím Elsevier v rozsahu, jaký jim byl Prof. Táborským představen. Prof. Aschermann také informoval členy o vydání lednového čísla časopisu Co ret Vasa, věnované 5-ti doporučeným postupům ESC a 2 stanoviskům EHRA, která byla prezentována na letošním sjezdu  Evropské kardiologické společnosti.

 

6.     Asociace – přihlášky, výbor, provozní řád, volby (A. Linhart)

Prof. Linhart sdělil členům výboru informaci o svolání schůze výborů dvou Pracovních skupin na Echodnech, které se budou konat dne 18.9.2015, kde je třeba se ujednotit na tzv. „Provozním řádu“ nově vznikající Asociace kardiovaskulárních zobrazovacích metod. Prof. Táborský navrhl jako garanta sjednocení prof. Linharta, který bude v této záležitosti komunikovat s předsedy budoucích asociací o finální verzi dokumentu a následně kontaktovat také JUDr. Prudila. Prof. Táborský sdělil členům výboru, že deadline pro sjednocení proběhne na říjnové schůzi výboru ČKS, kde zazní dohodnutá podoba „Provozních řádů“ všech čtyř budoucích asociací.

 

7.     Etický kodex ČKS (A. Linhart)

Prof. Linhart připravil návrh Etického kodexu, kdy je cílem určitá harmonizace dle požadavků ESC, aby ČKS byla vnímána jako moderní transparentní odborná společnost. Členové České kardiologické společnosti by měli jednou ročně deklarovat konflikt zájmu a předložit jej předsedovi ČKS. Prof. Táborský nechal hlasovat o tom, aby definitivní podoba Etického kodexu byla schválena na říjnové schůzi výboru, s tím, že koordinátorem programu bude Prof. Janoušek a Prof. Linhart. Dále pak bude týden před touto schůzí rozeslána všem členům výboru definitivní podoba textu k případnému připomínkování. Toto schéma bylo zde přítomnými jednohlasně schváleno.

 

8.     Projednání iniciativy PS Akutní kardiologie "Cardiac Arrest Centra" (R. Rokyta/P. Ošťádal)

P. Ošťádal prezentoval členům výboru koncepci vzniku specializovaných tzv. Cardiac Arrest Center, která jsou primárními příjemci pacientů se srdeční zástavou mimo nemocnici a poskytují multioborovou specializovanou péči těmto pacientům. Prof. Rokyta spolu s Doc. Ošťádalem rozešlou koncept vedoucím všech kardiocenter v České republice, aby se k tomuto dokumentu vyjádřili. Dále bylo členy výboru schváleno udělení pravomoci jednat s vyjmenovanými společnostmi. Teprve poté, co Prof. Rokyta spolu s Doc. Ošťádalem dospějí ke konsensu s uvedenými společnostmi a s vedoucími kardiocenter, bude znovu toto téma s konkrétnějšími informacemi prezentováno a případně schváleno na některé z dalších schůzí výboru ČKS.

 

9.     Nová účetní a auditorská firma ČKS – od 1.1.2016 (L. Klímová/M. Táborský – prezentace p. Tylšar)

Prof. Táborský představil členům výboru p. Tylšara, který zde odprezentoval svůj náhled na činnost ČKS z pohledu daní a účetnictví ve znění zákona. P. Tylšar byl Prof. Táborským osloven, aby snížil náklady a byl především efektivní v komunikaci mezi kanceláří, pokladníkem ČKS a právním subjektem. Jelikož je Česká kardiologická společnost od roku 2014 nově spolkem, místo občanského sdružení, má tedy mnohem podrobnější úpravu v občanském zákoníku. Jedna z podmínek, kterou nový občanský zákoník stanoví je, že v hlavní činnosti nesmí být uvedeno nic, co má znaky podnikání, nicméně může být uvedeno ve vedlejší doplňkové činnosti. L. Klímová informovala přítomné o měsíčních výdajích současné účetní firmě za vedení účetnictví, které činí 10.000,- Kč. Prof. Táborský navrhl členům výboru uzavření smlouvy po dobu 4 let s touto firmou a následné převedení účetnictví od 1.1.2016. Tento návrh byl zde přítomnými jednohlasně schválen.

 

10.  Představení nové ekonomky ČKS (L. Klímová)

Prof. Táborský spolu s L. Klímovou představili členům výboru Ing. Prchalovou, která od 1.1.2016 plně nahradí v činnosti p. Tichou.  Ing. Prchalová nastoupí do ČKS již 1.12.2015.

 

11.  Kultivace nového webu ČKS – úpravy, schválení spuštění webu (L. Klímová, R. Rokyta)

Prof. Rokyta nastínil úpravy probíhající na novém webu ČKS. Veškeré informace, které byly umístěny na původním webu, byly přeneseny i do nových webových stránek. V této podobě bylo zde přítomnými odsouhlaseno spuštění od 17.9.2015 s tím, že web bude průběžně kultivován. L. Klímová byla pověřena rozesláním e-mailu všem členům České kardiologické společnosti s informací o spuštění nového webu ČKS.

 

12.  Návrh vzniku nové PS ČKS, obecná pravidla pro případný vznik nových PS v budoucnu (M. Táborský/V. Bulková)

Prof. Táborský pozval Mgr. Bulkovou, která na sekretariát zaslala žádost o vznik nové Pracovní skupiny nelékařských odborných pracovníků v kardiologii České kardiologické společnosti (pracovní název). Prof. Táborský nechal hlasovat o podpoře záměru přípravy vzniku nové Pracovní skupiny nelékařských odborných pracovníků v kardiologii za pravidel současných Stanov. Členové výboru tento proces přípravy vzniku nové Pracovní skupiny jednohlasně odsouhlasili. Prof. Táborský sdělil členům výboru, že Pracovní skupiny by měly být v souladu se strukturou Evropské kardiologické společnosti. Prof. Janoušek byl pověřen vypracováním pravidel pro případný vznik nových PS v budoucnu.

 

13.  Odpověď MZČR v otázce změny výkonů odbornosti 107 (P. Kala)

Prof. Táborský spolu s Dr. Kalou otázku změny výkonů odbornosti 107 diskutovali spolu s PS Ambulantních kardiologů, kdy Dr. Svítil tuto skutečnost písemně odsouhlasil. Dále Prof. Táborský otázku změny konzultoval také s Dr. Jojkem, který rovněž souhlasil. Prof. Táborský navrhl zaslat kladnou odpověď za Českou kardiologickou společnost Ing. Regnerové na Ministerstvo zdravotnictví. V aktualizovaném seznamu výkonů pro rok 2016 se jedná o jedinou připravovanou změnu výkonů odbornosti, a to o výkon 17111 – EKG vyšetření specialistou. Tento návrh byl členy výboru přijat.

 

14.  Kategorizace ablačních katetrů – VZP (P. Neužil)

V průběhu prázdnin dorazil z ústředí VZP od Ing. Jelínka požadavek na kategorizaci radiofrekvenčních ablačních katetrů. Prof. Táborský předal diskuzi do gesce Prof. Neužilovi, který přítomné členy výboru seznámil s návrhem. Výbor ČKS jednohlasně odsouhlasil společně projednaný návrh kategorizace RF ablačních katetrů. Prof. Neužil zajistí odpověď a prostřednictvím sekretariátu ČKS bude panu Ing. Jelínkovi tato odpověď zaslána v co nejkratším termínu.

 

15.  Zhodnocení prezentace ČKS na sjezdu ESC 2015 (R. Tichá)

R. Tichá zhodnotila průběh kongresu, konkrétně chodu stánku České kardiologické společnosti. Náklady oproti loňskému roku nepatrně vzrostly, doložila také srovnání s kongresem, pořádaným loni v Barceloně.

 

16.  Různé:

-        Žádost prof. Kucka o podporu ve volbě na post Prezident Elect ESC

Prof. Táborský informoval členy výboru o osobním setkání s prof. Kuckem s jeho žádostí o podporu ČKS na pozici Prezident Elect ESC. Prof. Táborský zajistí odpověď, kde bude uvedeno, že výbor České kardiologické společnosti zatím nerozhodl o jednoznačné podpoře žádného z kandidátů.

 

-        Žádost – mezinárodní kongres Cardio sleep

Prof. Táborský přednesl žádost týkající se mezinárodního kongresu Cardio sleep, který se bude konat v Praze, organizovaný na kardiorespirační problematiku. Žádost od vedoucího evropské sekce, Dr. Pouela, je pouze formální podporu ČKS, bez jakéhokoliv finančního závazku. Zároveň byla společnost požádána o uvedení této akce na webu ČKS. Výbor jednohlasně tuto skutečnost schválil.

 

-        Výkon 17261 /specializované echokardiografické vyšetření - MUDr. Lejčko

ČKS obdržela žádost od Dr. Lejčka týkající se sporu mezi jeho osobou a budoucí smlouvou s jednou ze zdravotních pojišťoven, která mu odmítla nadále hradit komplexní echokardiografické vyšetření, jelikož Dr. Lejčko nemá specializovanou způsobilost. Prof. Linhart informoval přítomné o obdržení dvou dalších, zcela totožných žádostí. Na všechny tyto žádosti bude prostřednictvím sekretariátu zaslána odpověď s možnými způsoby řešení. Jedná se o tyto možnosti: Pokud Dr. Lejčko bude chtít tento výkon nadále provádět, je třeba doplnit atestaci z kardiologie. Další možností je získání garanta-kardiologa, na kterého může poté výkon vykazovat nebo vykazovat základní echokardiografické vyšetření pro nekardiology.

 

-        Návrh sjezd ČKS 2016 - čestné členství, Libenského medaile - prof. G. Hindricks

Prof. Táborský informoval přítomné o rozhovoru v rámci ESC kongresu s Prof. Hindricksem, kdy mu Prof. Táborský navrhl, zda by akceptoval udělení čestného členství, Libenského medaile a pronesení slavnostní přednášky na úvod příštího kardiologického kongresu v Brně. Členové výboru schválili zaslání oficiálního pozvání Prof. Hindricksovi s akceptací výše uvedeného návrhu.

 

-        Praktická doporučení EHRA pro NOAC 2015

V rámci Londýnského sjezdu vyšla 2 nová doporučení, která jsou arytmologická. Jedná se o praktická doporučení EHRA pro použití přímých perorálních antikoagulancí, verze 2015. Prof. Táborský navrhl, aby do připravovaného 1.čísla Co ret Vasa byla zahrnuta tato zkrácená verze inovovaných guidelines. Druhým dokumentem, který s tímto souvisí je příprava pacientů ke katetrizačním ablacím a implantátům, který vyšel také v rámci kongresu ESC. Členové výboru odsouhlasili, aby i tato zkrácená verze byla součástí lednového vydání časopisu Cor et Vasa.

 

-        Žádost o podporu na cestovní výlohy – MUDr. Pavel Hajdušek

Na sekretariát ČKS dorazila žádost o podporu na cestovní výlohy od Dr. Hajduška, týkající se akce Accute Cardiac Care. Výbor tuto žádost zamítl z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu na tuto položku (cestovní granty ČKS).

 

-        Žádost – Mgr. Klemsová

L. Klímová informovala přítomné o obdržení žádosti od Mgr. Klemsové za PS Kardiologických sester o podporu jejich edukační konference. Tato žádost byla zde přítomnými členy výboru schválena v celkové výši finanční podpory částkou 10.800,- Kč.   

 

-        Průkazky nemocného ohroženého infekční endokarditidou

Výbor jednohlasně zamítl další distribuci Průkazek nemocného ohroženého infekční endokarditidou. Na webu ČKS budou tyto průkazky ke stažení pouze v elektronické verzi.

 

17.   Noví členové

 

Řádní :

MUDr. Aiglová Renáta, Olomouc

MUDr. Andrýsková Magda, Zlín

MUDr. Borišincová Eva, Praha

MUDr. Gajdošová Lucie, Olomouc

MUDr. Hnát Tomáš, Praha

MUDr. Hudec Štěpán, Rapotín

MUDr. Michalčíková Kristýna, Ostrava

MUDr. Mikulica Michal, Zlín

MUDr. Nedvědová Tereza, Praha

MUDr. Střídová Eva, Litovel

MUDr. Štrofeková Michaela, Karlovy Vary

MUDr. Šujaková Lenka, Brno

MUDr. Říhová Eva, Batelov

 

Mimořádní :

Foltýn Horáková Dita, Praha

Kraus Lukáš, Beroun

Kurčinová Mária, Brno

Mgr. Vodička Ondřej, Bruntál

Ing. Švachouček Vít, Praha

 

Zahraniční :

MUDr. Radomská Zuzana, Košice

 

18.   Zrušení členství na vlastní žádost

 

Ing. Babický Josef, Praha

Buřilová Jana, Brno

MUDr. Janoutová Anna, Olomouc

Staňková Renata, Brno

MUDr. Tesařík Jan, Hranice na Moravě

MUDr. Veselá Markéta, Benešov

Bc. Vindišová Eva, Ostrava

MUDr. Želinský Ludovít, Teplice

 

Termín další schůze výboru ČKS bude 20.10.2015 ve 13:00 hod. v Praze, kancelář ČKS.

              

                                                                              …..…………………………………..  

                                                                                            Zapsali: M. Táborský, T. Bracková

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost