Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 30. ledna 2007 v Brně

Přítomni: M. Aschermann, J. Hradec, A. Linhart, I. Málek, J. Vojáček, L. Groch, V. Rozsíval, M. Želízko, L. Špinarová, V. Chaloupka, J. Bytešník
Přizváni: předsedové pracovních skupin, z nichž přítomni: J. Vítovec, L. Berka, J. Kautzner
Omluveni: P. Widimský, H. Rosolová

I. Kontrola zápisu z minulé schůze
Všechny úkoly, vyplývající z říjnové schůze, byly splněny a zápis byl schválen.

II. XV. Výroční sjezd ČKS – stav příprav
Doc. Chaloupka – Sympozium ČKS bude věnováno 30. výroční založení Dětské kardiocentra FN v Motole. Celkem došlo 42 bloků pracovních skupin/odborných společností, pro příští rok budou pouze k dispozici hodinové a 1,5 hodinové bloky (nebude možné zadat 45 minutový a dvouhodinový blok). Každá PS/OS dostane v příštím roce přesný počet bloků, které může obsadit, protože dochází k neustálému navyšování časových požadavků ze strany PS/OS.
Sjezdové noviny – v tomto roce bude jejich vydavatelem firma TARGET-MD. Veškeré náklady bude hradit tato firma ze svého zisku, příprava a vydávání novin v nákladu 2000 ks denně (4 čísla) bude tedy pro ČKS zdarma. Firma TARGET-MD si zajistí finanční krytí, případný zisk zůstane na jejich straně. ČKS připraví odborné články, ostatní náplň si zajistí vydavatel. Změní se i vzhled novin (podle vzoru novin z ESC kongresu). Je připravena smlouva, která bude se souhlasem výboru podepsána v nejbližších dnech.
Na doc. Chaloupku se obrátila Společnost pro výzkum spánku, která připravila hodinový blok na téma „Obstrukční spánková apnoe a její kardiovaskulární komplikace“. Výbor souhlasí se zařazením bloku do odborného programu.
L.Klímová informovala o organizačních přípravách – podepsány smlouvy s Veletrhy Brno, s generálními sponzory (Sanofi-Aventis, Medtronic). Generální sponzoři se dělí o úhradu Gala večera a Slavnostního zahájení, dále firma Sanofi-Aventis bude sponzorovat Kardioběh Jiřího Tomana a jmenovky pro účastníky kongresu. Hlavními sponzory sjezdu budou: Servier (batohy + bloky a tužky), Zentiva (sponzor sjezdových prostor), Krka (sponzor VIP clubu, kavárny Krka a sponzor registračního on-line systému), Teva (sponzor společenského večera v Redutě), MSD (sponzor obědů a společenského večera ve vinném sklepě), Pfizer (sponzor ubytování VIP hostů), Boehringer Ingelheim. Dr. Táborský také zjišťuje možný sponzoring registračního systému, zajistil opět bezplatnou květinovou výzdobu všech sjezdových prostor a sponzorsky bude zajištěna i večeře výboru s pozvanými hosty v neděli 13.května v restauraci Brabander. Vzhledem k tomu, že firma AstraZeneca se vzdala sponzorování CD s abstrakty sjezdu, výbor se rozhodl nevydávat abstrakta na CD a budou uveřejněna pouze na webu.
S ohledem na nižší sponzorské příspěvky firem bude ponížena i nákladová stránka sjezdu (o cca 600 tis. Kč).
K 30.lednu je přes on-line registrační systém objednáno 19 firemních sympozií (o 3 méně, než v loňském roce), přihlášeno je 838 osob, do termínu 15.ledna (deadline pro aktivní účast) bylo zadáno 458 abstrakt + 237 sdělení v blocích PS/OS a firemních sympozií – nárůst je cca o 80 sdělení. 29.ledna bylo ukončeno recenzní řízení volných sdělení.
Přihlášeno je 26 firem s celkově objednanou plochou 593 m2.
Ubytování – obsazen je hotel Voroněž a Austerlitz, ostatní kapacity zůstávají prozatím volné. Jmenovky pro sestry budou barevně oddlišeny .Odesláno oficiální pozváni zahraničním řečníkům – dr. Mintz, dr. Khandheria, dr. Kearney. Z pozvaných předsedů národních společností prozatím potvrdili účast prof. Katová z Bulharska, prof. Manak z Běloruska a dr. Dietz z Německa.
Podle předběžné kalkulace bude plánovaný zisk v podobné výši jako v minulém roce.
Rozhodnutím výboru ČKS bude poskytnuta plocha 20m2 pro Českou společnost pro hypertenzi zdarma.

III. 15th Alpe-Adria Cardiology Meeting 2007
Prof. Čerbák – k 30.lednu je přihlášeno pouze 8 přihlášek k aktivní účasti z ČR a 5 z Rakouska, původní deadline 10.února pro aktivní účast byl posunut na 28.února. K proslovení invited lecture se zatím přihlásili 4 členové Advisory Board Alpe-Adria Cardiology Association (prof. Steinbach, prof. Huber, prof. Csanády, prof. Furlanello) – blok vyzvaných zahraničních řečníků bude v neděli odpoledne v rámci XV.výročního sjezdu.
Vzhledem k nízkému počtu přihlášených aktivních účastníků požádal prof. Čerbák výbor o zrušení registračního poplatku pro aktivní účastníky na tuto akci, s čímž výbor souhlasí.
V sobotu a v neděli dopoledne bude probíhat odborný program (přednášky mladých kardiologů). V pátek 11.května proběhne Slavnostní zahájení na Špilberku.
Náklady, na které by tedy nebylo možné zajistit dostatečné finanční krytí, budou uhrazeny ČKS. V případě, že do 28.února nebude přihlášen dostatečný počet aktivních účastníků, (méně než 50, více než 20) bude zvážena na příští schůzi možnost udělat v rámci XV.výročního sjezdu pouze minisympozium Alpe-Adria, které bude probíhat v prostorách výstaviště.

IV. Zprávy z ESC
Prof. Aschermann informoval o odeslání žádosti o členské karty EKS. V lednu v Paříži proběhl kongres Evropský Francouzský sjezd, kde se sešla edukační komise ESC. Tato komise se pod vedením P. Kearneyho pokusila zmapovat jakým způsobem běží vzdělávací procesy jednotlivých zemí, které jsou v ESC. Prof. Aschermann referoval na tomto setkání o systému vzdělávání kardiologů v ČR.

V. Radiační standardy
Dr. Želízko informoval o auditu o udržování radiační hygieny a standardů na pracovištích akutního typu. Bylo nutné vyjádřit se k věstníku ministerstva zdravotnictví. Dr. Želízko napsal připomínky k tomuto věstníku a vznesl požadavek, aby výbor ČKS pověřil pracovní skupiny akutní, intervenční a arytmie, aby standardy prostudovala a připravila návrhy za svoje odbornosti. Prim. Groch navrhl, aby ČKS požádala ministerstvo zdravotnictví o pozastavení vydání vyhlášky do doby, než bude doplněna o kardiologické indikace.

VI. Návrh na udělení medaile prof. Libenského
Výbor jednohlasně odsouhlasil, že laureátem pro rok 2007 se stává prof. M. Štejfa. Předání bude 5. 6. 2007 v Poděbradech na zámku. Budou připraveny pozvánky.

VII. Cor et Vasa – sylabus článků
Prof. Aschermann připravil plán přehledových článků pro další dva roky. První texty připraví. prof. Jiří Kvasnička a prof. Hana Rosolová, další texty pak připraví prim. Groch a dr. Želízko. V dalším čísle pak budou texty od doc. Chaloupky a prim. Langa (bude osloven), dále dr. Rozsívala, prof. Špinarové ve spolupráci s dr. Málkem, prof. Hradcem, prof. Vítovcem, prof. Špinarem - celkem 6 článků na téma srdečního selhání. Prof. Vítovec navrhl, aby tištěná část byla v českém jazyku, na webu ČKS pak celý text v angličtině. Nutná profesionální angličtina, prof. Aschermann přislíbil, že zjistí od mgr. Hořejšího, jaké by byly náklady na překlad.

VIII. Žádosti o grant ČKS
Přišlo celkem 7 žádostí o domácí granty, byly předány oponentům, kteří se vyjádří do 15. února, podle tohoto vyjádření budou případně grantové prostředky přiděleny.

DOMÁCÍ GRANTY: ¨

 • Mgr. Hlaváčková – oponent doc. V. Chaloupka
 • MUDr. Viktor Musil – oponent prof. M. Aschermann
 • MUDr. Zbyněk Pozdíšek – oponent prof. J. Hradec
 • MUDr. Miluše Hendrichová – oponent prof. L. Špinarová
 • MUDr. Martin Gřiva – oponent prof. H. Rosolová
 • MUDr. Ludmila Jelínková – oponent doc. I. Málek
 • MUDr. David Ambrož – oponent prim. L. Groch

Prof. Aschermann požádal oponenty, aby se vyjádřili, zda žádosti doporučují a jakou doporučují částku.Vzhledem k většímu zájmu o domácí granty bude domluvena schůzka s představiteli firmy Roche, která doposud poskytla peníze na zahraniční granty a případně se požádá o podporu také pro domácí granty.

IX. Různé

 1. S PhDr. Pavlovskou, která opakovaně spolupracuje na přípravách a organizaci výročního sjezdu dnů na Homolce bude podepsána smlouva na částečný úvazek na sjezd. Za práci v roce 2006 bude Dr. Pavlovské a doc. Táborskému vyplacena odměna 15 000,-.
 2. Na ESC odeslána žádost o zamluvení stánku na kongresu ESC ve Vídni. Stánek je zamluvený a jeho celková plocha bude 16m2. Prof. Hradec zdůraznil, že by bylo dobré projednat dopředu, co bude ČKS ve Vídni prezentovat. Programovou náplň vytvoří prof. Kautzner, dr. Želízko a dr. Jánský.
 3. Dny mladých kardiologů se budou konat 12.6.2007 v Praze, Arcibiskupském paláci a příprava je organizačně v kompetenci doc. Veselky. Hlavní sponzor je Sanofi-Aventis. Výbor ČKS obdržel návrh na rozdělení kategorií do 30-ti let a nad 30 let. Výbor tuto žádost zamítl a ustanovil pouze jednu kategorii do 35-ti let.
 4. American College of Cardiology bude udělovat titul Fellow of the American College of Cardiology presidentům,presidentům elect a past presidentům národních společností. Výbor ČKS odsouhlasil podporu pro prof. Aschermanna a prof. Hradce a schválil úhradu příslušných poplatků z prostředků ČKS po dobu funkčního období.
 5. Prof. Aschermann zdůraznil, že některá guidelines ČKS vyžadují nové verze, byla vytvořena komise tří členů, kteří se budou systematicky o guidelines starat. Tuto komisi tvoří prof. Špinar, prof. Hradec a prof. Aschermann.
 6. Výbor odsouhlasil zvýšení platu naší sekretářce, slečně Kraicigerové.
 7. Prof. Aschermann obdržel pozvání na jednání ČLK, které se týká dohodovací řízení v sazebníků výkonů, subjekt je ultrazvuk. Prof. Aschermann požádá dr. Skalickou, aby se zúčastnila a připojí se i dr. Berka. Je nutné mít písemné pověření od výboru ČKS.
 8. Prof. Aschermann informoval o prezentaci ČKS v médiích v souvislosti se zaštítěním akce školních svačin pro děti na základních školách.
 9. Prof. Aschermann obdržel žádost od dr. Poledne, zda-li by ČKS zaštítila akci s názvem Preventivní kardiologie, kterou pořádá World Heart Federation.Výbor odsouhlasil odbornou garanci, ale žádnou finanční účast.
 10. Prof. Aschermann dále prezentoval žádost o garanci ČKS na akci 8.mezioborový seminář českých regionů v oblasti miniinvazivních metod ve vnitřním lékařství v květnu 2007. Výbor ČKS odsouhlasil odbornou garanci bez finanční účasti.
 11. Prof. Aschermann obdržel žádost o garanci ČKS na mezinárodní echokardiografický kurz, který bude v září v Praze. Výbor ČKS odsouhlasil odbornou záštitu a prezentaci této akce na stánku ČKS ve Vídni na kongresu ESC.
 12. Prof. Aschermann obdržel žádost od Slovenské kardiologické společnosti o podporu ČKS pro akci „Most“, což je kampaň zaměřená na prevenci onemocnění srdce a cév. Stanovisko výboru ČKS – Akce ČKS ke světovému dni srdce budou současně zaměřeny k akci SKS „Most“.
 13. Prof. Aschermann informoval o průběžných zprávách o plnění grantu od dr. Kocíka z Prahy, dr. Šimůnka z Hradce Králové a závěrečná zpráva dr. Melenovského.
 14. Slavností večeři, která proběhla na kongresu akutní kardiologie Acute Cardiac Care ČKS proplatila.
 15. Doc. Chaloupku oslovil předseda praktických lékařů se žádostí, aby doporučil přednášejícího z ČKS k přednášce Racionální léčba ischemické choroby srdeční na Konferenci společnosti všeobecného lékařství, která se bude konat 28.-30.3.2007 v Praze. Stanovisko výboru ČKS-doc. Chaloupka pověřen výběrem přednášejícího.
 16. Prof. Kautzner informoval o akci 10. workshopu s mezinárodní účastí, která se bude konat 1.-3. dubna. Pořádá Klinika kardiologie IKEM ve spolupráci s nadačním fondem Moderní léčba arytmií a s pracovní skupinou pro arytmie a kardiostimulace. Prezentoval žádost, aby se ze subkonta PS ATK hradil registrační poplatek členům ČKS na tuto akci. Prof. Aschermann navrhl, aby nad touto akcí měla ČKS odbornou garanci.
 17. Prof. Hradec požádal výbor o udělení „copy right“ na dokument ČKS „Způsobilost k řízení motorových vozidel kardiologicky nemocnými“ do chystané knihy Klinická kardiologie, jejímž editorem bude prof. J. Vojáček. Výbor tuto žádost odsouhlasil.
 18. Prof. Linhart požádal výbor o finanční podporu ČKS programu registru akutního srdečního selhání. Výbor tuto žádost odsouhlasil, s přípomínkou, že nejdříve je třeba dodat předběžné finanční vyhodnocení.
 19. Prof. Aschermann informoval výbor o Programu prevence kardiovaskulárních onemocnění na základních školách. Je připravena aplikace grantového projektu k podpoře od firmy Vodafone, probíhá jednání na Ministerstvu školství o možnosti získání finančních zdrojů z evropských fondů.

X. Noví členové
Lenka Burešová, Svitavy
MUDr. Miroslav Černohous, Praha 6
Radek Dostál, Pardubice
Martina Dostálová, Karviná
Jana Dundrová, Louny
MUDr. Ľuboslava Frajtová, Praha
MUDr. Petr Gajdoš, Krnov
DiS Michaela Galčanová, Dvorce
Tomáš Hess, Liberec
Irena Höklová, Brno
MUDr. Gabriela Hrádková, Praha 10
DiS. Ladislav Hykel, Praha 4
MUDr. Dušan Chrenko, Zvolen
MUDr. Lenka Ilavská, Zeleneč
MUDr. Ludmila Jelínková, Praha 8
MUDr. Zdislava Kasalová, Praha 3
MUDr. Soňa Kočířová, Šternberk
MUDr. Zdeňka Kolínská, Raspenava
MUDr. Jana Kopčíková, Prešov, SR
MUDr. Mgr. Jindřich Kotrba, Praha 4
MUDr. Aleš Král, Praha 2
MUDr. Hana Kristová, Plánice
MUDr. Antonín Křivohlavý, Praha 1
MUDr. Martin Kubrycht, Pardubice
Ivana Kuníková, Praha 10
Doc. MUDr. Vlasta Kunovská, CSc., Brno
Bc. Lenka Lapešová, Tišnov
MUDr. Petr Lokaj, Bučovice
MUDr. Alena Lorenzová, PhD., Praha 5
MUDr. Jana Marešová, Praha 2
Mgr. Silvia Němcová, Praha 7
Denisa Němečková, Praha
Bc. Irena Pareová, Praha 9
DiS. Karla Pokorná, Adamov
MUDr. Pavla Průšová, Tachov
Petra Rollingerová, Střelice u Brna
Renáta Sedláčková, Olomouc
Jana Skalická, Ústí nad Labem
MUDr. Vladimíra Skalníková, Praha 5
MUDr. Jaroslav Svoboda, Předklášteří
MUDr. Dalibor Šperl, Mariánské Lázně
MUDr. Jan Šulák jun., Olomouc
Ivana Valtrová, Praha 4
Jana Včeláková, Javůrek
MUDr. Mgr. Radka Vůchová, Kynžvart

Příští schůze výboru se uskuteční dne 27.2.2007 v Praze, 14.00hod.

Zapsali: I. Kraicigerová, M. Aschermann

Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. v.r.
Předseda České kardiologické společnosti

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost