Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 3. dubna 2007 v Praze

Přítomni: M. Aschermann, V. Chaloupka, L. Špinarová, L. Groch, V. Rozsíval, M. Želízko, A. Linhart, I. Málek, H. Rosolová, P. Widimsky, J. Hradec
Přizváni: M. Táborský, Ing. L. Dědeček, J. Kunst, předsedové pracovních skupin, z nichž přítomni: J. Kautzner, J. Leso, H. Skalická, O. Lang
Omluveni: J. Vojáček, J. Bytešník

I. Kontrola zápisu z minulé schůze
Všechny úkoly vyplývající z minulé schůze byly splněny a zápis byl schválen.

II. Finance ČKS
Prof. Špinarová předložila výboru finanční zprávu o hospodaření společnosti za rok 2006. Celkové výnosy před zdaněním tvořily 26 156 845,- Kč, celkové náklady před zdaněním byly 24 220 393,- Kč . Zisk před zdaněním 1 936 452. Výbor ČKS tuto zprávu o hospodaření odsouhlasil.
Dále byli na schůzi přizvání ing. L. Dědeček a J. Kunst z firmy Proxy, kteří firmu představili a prezentovali návrhy na vedení účetnictví ČKS. Výbor ČKS vše důkladně prodiskutoval a rozhodl, že je nejdřív nutné upevnit spolupráci s pracovními skupinami, které akce pořádají. Proto se pošlou oficiální dopisy všem předsedům pracovních skupin při ČKS, kteří se rozhodnou, zda-li budou chtít akce pořádat přes ČKS, nebo přes agenturu. Finančním poradcem ČKS zůstává ing. Buchníček.

III. Volba budoucího předsedy (tzv. president-elect) České kardiologické společnosti
Podle stanov ČKS byla připravena volba budoucího předsedy společnosti. V prvním kole voleb bylo odevzdáno celkem 11 hlasů z 11 přítomných členů výboru, s následujícím výsledkem:
Doc. V. Chaloupka 8 hlasů
Prof. J. Vojáček 1 hlas
Prof. A. Linhart 1 hlas
MUDr. M. Želízko 1 hlas
Prof. Linhart a MUDr. Želízko odstoupili z voleb druhého kola, ve kterém tedy byli kandidáty prof. Vojáček a doc. Chaloupka. Bylo odevzdáno 11 hlasů s následujícím výsledkem:
Doc. V. Chaloupka 9 hlasů
Prof. J. Vojáček 2 hlasy
Tímto byl zvolen jako budoucí předseda ČKS pro období 2008 – 2011 doc. MUDr. Václav Chaloupka, CSc., který v současné době zastává funkci vědeckého sekretáře výboru ČKS. Prof. M. Aschermann budoucímu předsedovi k jeho zvolení pogratuloval.

IV. Stanovisko k Lázním Lipová
Na sekretariát ČKS byl doručen dopis z Lázní Lipová, které touto cestou žádají ČKS o stanovisko k zařazení Lázní Dolní Lipová do Indikačního seznamu pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost pro indikaci II/l. Doc. Chaloupka přislíbil, že předá dopis pracovní skupině kardiovaskulární rehabilitace.

V. Výroční sjezd ČKS 2007
Stav příprav: p. Klímová informovala o stavu příprav sjezdu. K 3.4.2007 je přihlášeno 2178 osob, z toho je 300 ze Slovenska, zdravotních sester 1050, členů ČKS 660 přihlášených, vystavovatelů je přihlášeno 54 s celkově objednanou plochou 977m2. Program sjezdu je od 1. března k dispozici na webových stránkách ČKS, tištěný prochází posledními korekturami.
Autoři moderovaných posterů byli informováni, že jsou mezi 5-ti vybranými na každý den a
taktéž i hodnotící komise byla obeslána s kompletními abstrakty moderovaných posterů. Jednoho vítěze moderovaných posterů bude sponzorovat firma Medtronic a druhého ČKS. Program valné hromady bude připraven standardním způsobem. Dále p. Klímová předložila výboru návrh na kongresovou tašku, výbor toto odsouhlasil. P. Klímová obdržela žádost od prof. Vojáčka, zda bude hrazena cesta a ubytování pozvaným řečníkům PS. Výbor toto neodsouhlasil, pouze nebudou platit kongresový poplatek.
Je objednáno 633 vstupenek na gala večer.
Prof. Aschermann informoval, že se prof. Mintz ohlásil, že se ze závažných důvodů nemůže sjezdu účastnit, nahradí ho dr. Francesco Chimenez Lopez z Mayo Clinic v Rochestru, USA. Prof. Aschermann obdržel od prof. Vítovce a prof. Špinara návrh na sekci Hot lines:
  1. Dr. R. Čéška – studie RADIANCE 1, 2
  2. Prof. J. Špinar – studie TIMI 36 Merlin
  3. Dr. L. Groch – studie Spirit III
  4. Prof. M. Aschermann – studie Courage
  5. Prof. J. Vítovec – studie Everest
  6. Dr. Neužil – studie Smash
Doc. Chaloupka informoval výbor, že obeslal předsedy pracovních skupin, aby mu zaslali novinky z PS a dále vyzval členy výboru ČKS aby také poslali příspěvky do kongresových novin.
Alpe-Adria Cardiology Meeting – p. Klímová informovala, že program Alpe-Adria je již na webových stránkách ČKS, tištěný program bude společný s programem sjezdu. Zahájení bude v 11.50 hod v pavilonu E - Hradec Králové.

VI. Hrazení registrů
Prof. Linhart prezentoval výboru informace o právě probíhajícím registru AHED (Acute Heart Failure Databaze). V registru je přes 1000 pacientů a zpracovaná data jsou vysoké kvality.
Prof. Hradec navrhl, aby ČKS na hrazení registrů poskytla grant. Výbor ČKS odhlasoval, že finančně registry podporovat nebude. Prof. Aschermann přislíbil, že se pokusí sehnat na registry sponzora.

VII. Hrazení Workshopu arytmie
Prof. Kautzner informoval výbor, že ještě žádná konkrétní data nemá, protože akce právě proběhla. Požádal výbor, aby ČKS uvolnila peníze na hrazení registračního poplatku pro cca 60 účastníků. Výbor odhlasoval uvolnění jednorázového příspěvku 200 tis. Kč

VIII. EBAC
Prof. Aschermann obdržel od EBAC žádost o souhlas ČKS, že podpoří jejich vzdělávací program. Bude odeslán souhlasný dopis.

IX. Neplatiči členských poplatků za rok 2006
I. Kraicigerová rozešle seznam neplatičů všem členům výboru ČKS emailem.

X. Různé

  1. Prof. Aschermann byl osloven prof. Staňkem a mgr. Kadeřávkovou – předložení návrhu názvu nové rubriky v časopisu Cor et vasa. Bylo rozhodnuto, že soubor edukačních článků bude v časopisu prezentován po názvem: Postgraduální vzdělávání.
  2. Prof. Hradec obdržel dopis se žádostí, aby ČKS poslala návrhy na programové bloky na světový kongres ESC v roce 2008. Prof. Hradec pošle tento dopis na sekretariát ČKS a I. Kraicigerová ho rozešle se na všechny členy výboru.
  3. Dr. Lang oficiálně pozval všechny členy výboru na kongres nukleární kardiologie.
  4. Dr. Želízko informoval, že na jeho pracovišti proběhl audit radiační hygieny. Kladl důraz na to, aby ČKS prosazovala účast svých zástupců na těchto auditech. Pracovní skupina intervenční kardiologie napíše dopis na Ministerstvo zdravotnictví s žádostí o úpravu dosavadních postupů – je nezbytné prosadit účast kardiologů a změnu vyhlášky, která nebere v úvahu vývoj oboru invazívní a intervenční kardiologie v posledních 10 letech.

XI. Noví členové
MUDr. Piotr Branny, Ostrava
Lenka Čeganová, Brno
PhDr. Jana Haluzíková, PhD., Opava
Martina Hanáková, Kuřim
Jitka Hodná, Praha
Hana Jiřičková, Tuchoměřice
Terezie Kalfusová, Praha
Radka Lapešová, Brno
MUDr. Martina Lášticová, Chrudim
Lucie Mazochová, Brno
Marcela Nedělková, Praha
Andrea Prášilová, Černošice
Magdalena Sedláčková, Brno
MUDr. Klára Skoupá, Liberec
Monika Součková, Praha
Kamil Száz, Nové Zámky, SR
MUDr. Vladimíra Švábová, Praha
Taťána Váchová, Brno
MUDr. Darina Krausová, Nový Jičín
Zdeňka Bendová, Hrochův Týnec
MUDr. Petr Budera, Praha
MUDr. Tomáš Jandík, Plzeň
MUDr. Vladimír Kaučuk, Ostrava
MUDr. Kateřina Magdaléna Kubzová, Praha
MUDr. Beáta Nekorancová, Noví Jičín
Marta Ovsíková, Vlkoš u Kyjova
Věra Papírníková, Brno
Oneda Ruci, Praha
MUDr. Anan Shalan, Most
Kateřina Šacherová, Svitávka
MUDr. Ondřej Vávra, Zákupy
MUDr. Jana Vítovská, Nový Jičín
MUDr. Jiří Vondrák, Pardubice
MUDr. Lenka Škařupová, Vítkov
MUDr. Blažej Rácz, Slaný
MUDr. Mária Radovská, Trebišov
MUDr. Sami Omran, Praha
Renata Šamšulová, Brno
MUDr. František Lehar, Brno
MUDr. Ivan Vranka, Bratislava, SR

Příští schůze výboru se uskuteční dne 16.5.2007 v Brně.

Zapsali: I. Kraicigerová, M. Aschermann

Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. v.r.
Předseda České kardiologické společnosti

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost