Zápis z Valné hromady ČKS konané dne 14. 5. 2007 v Brně

PROGRAM:

 1. Zpráva o činnosti od XIV. výročního sjezdu ČKS
 2. Zpráva o hospodaření ČKS v roce 2006
 3. Vyhlášení příjemců grantů ČKS na rok 2007
 4. Zpráva revizní komise ČKS
 5. Diskuse

I.Zpráva o činnosti ČKS od XIV. výročního sjezdu ČKS – prof. M. Aschermann
Do výboru ESC byl v loňském roce zvolen prof. Petr Widimský vice-presidentem.
K dnešnímu dni má ČKS 2 215 členů, z toho 1 410 mužů a 805 žen. Celkem 205 členů je ze Slovenska. V uplynulém roce bylo přijato 203 nových členů, z toho 67 mužů a 136 žen. Členství zrušilo 7 členů. V roce 2006 se konaly 3 tradiční akce ČKS, a to XIV. výroční sjezd, v Brně, Den mladých kardiologů v Praze a Kardiologické dny 2006 v Praze. Dále se ČKS podílela na sponzorování aktivní účasti kardiologů ve věku do 35 let na 13th Alpe-Adria Cardiology Meeting, 3.-7.5.2006, Chorvatsko. ČKS se oficiálně prezentovala programovým blokem na výročním sjezdu Slovenské kardiologické společnosti, v Bratislavě.
V současné době má ČKS 14 pracovních skupin. V roce 2006 přibyla pracovní skupina Ošetřovatelství v kardiologii.

V roce 2006 byly vytvořeny nebo inovovány nové doporučené postupy:

 • „Akutní srdeční selhání“ (prof. Špinar)
 • „Posuzování způsobilosti k řízení motorových vozidel kardiologicky nemocnými“ (prof. Hradec)
 • „ Diagnostika a léčba nemocných s infekční endokarditidou“ (doc. Beneš)
 • „Diagnostika a léčba nemocných s chlopenními vadami“(doc. Popelová)
 • „Rehabilitace nemocných s kardiovaskulárním onemocněním (doc. Chaloupka)

Připravuje se program inovace doporučených postupů.
V roce 2006 se ČKS aktivně podílela na dalších průzkumech programu EuroHeart Survey a finančně podpořila sběr dat pro průzkumy "Akutní Koronární syndromy" a „Perkutánní koronární intervence“ pod vedením prof. Čerbáka. Od roku 2007 se stala koordinátorkou EHS prof. Rosolová. Prof. Aschermann poděkoval prof. Čerbákovi za výbornou organizaci.
3.4. 2007 na schůzi výboru proběhla volba nového presidenta ČKS pro období 2008-2011, kterým byl zvolen Doc. Chaloupka. Prof. Aschermann veřejně poblahopřál doc. Chaloupkovi k jeho zvolení.
V letošním roce bude také slavnostně udělena medaile prof. Libenského dne 5.6.2007 v Poděbradech, laureátem je prof. M. Štejfa z Brna.

II. Zpráva o hospodaření ČKS za rok 2006 – prof. L. Špinarová
Pokladníkem prof. L. Špinarovou byla přednesena zpráva o hospodaření ČKS. Hospodářský výsledek ČKS před zdaněním činil za rok 2006 2 056 962,00 Kč, čistý zisk za rok 2006 je 655 122,00 Kč (daň z příjmů 1 401 840,00 Kč).

III. Vyhlášení příjemců výzkumných grantů ČKS na rok 2007 – doc. V. Chaloupka
Výbor ČKS udělil na rok 2007 tyto výzkumné granty:

Domácí grant:

 • MUDr. David Ambrož – VFN Praha
 • MUDr. Miluše Hendrichová – FN KV Praha
 • MUDr. Zbyněk Pozdíšek – FN Brno
 • MUDr. Viktor Musil – FN Brno
 • MUDr. Martin Gřiva – Nemocnice T. Bati, Zlín
 • MUDr. Ludmila Jelínková – VFN Praha

IV. Zpráva revizní komise ČKS
Předseda revizní komise prof. J. Kautzner informoval o výsledcích revize hospodaření a činnosti ČKS od minulého sjezdu, kterou provedl ve spolupráci s dr. L. Berkou, dr. M. Fialou, ing. P. Buchníčkem, L. Buchníčkovou a sl. I. Kraicigerovou.

VI. Diskuse
Diskuse probíhala na téma Stavovského předpisu č. 16 České lékařské komory. MUDr. Jojko slíbil zaslat připomínky výboru ČKS.

Zpráva o činnosti České kardiologické společnosti, o jejím hospodaření a zpráva revizní komise byla Valnou hromadou schválena.

Zapsali: I. Kraicigerová, M. Aschermann

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost