Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 30. června 2009 v Praze

Přítomni: prof. M. Aschermann, doc. V. Chaloupka, dr. J. Bytešník, prof. P. Widimský, prof. L. Špinarová, Prof. J. Kautzner, dr. F. Toušek, dr. H. Skalická, Doc. M. Táborský, dr. Škovránek
Přizváni: prof. J. Hradec, Prof. J. Vojáček, doc. E. Sovová, prof. Cífková
Omluveni: dr. L. Groch, prof. A. Linhart, prof. J. Vítovec

I. Kontrola zápisu z minulé schůze
Všechny body zápisu květnové schůze výboru ČKS byly splněny a zápis byl schválen.

II. Kód kardiovaskulární rehabilitace
Doc. E. Sovová, předsedkyně PS Kardiovaskulární rehabilitace přednesla výboru ČKS žádost o podporu návrhu na nový kód „ Stanovení, vedení, kontrola a vyhodnocení kardiovaskulární rehabilitace na přístrojích v sekundární prevenci“. Návrh vypracovala pracovní skupina a výbor jej podporuje.

III. Katetrizační náhrada aortální chlopně
Na schůzi výboru byl přizván prof. J. Vojáček, který informoval o jednáních s VZP a Ministerstvem zdravotnictví ohledně kódu Katetrizační náhrada aortální chlopně. Návrh registrační listu byl schválen jako nový kód pro příští sazebník. Kód může být prováděn pouze na specializovaných pracovištích, kde je intervenční kardiologie a kardiochirurgie, což se v současnosti týká 12 kardiocenter. Prof. Widimský zformuluje toto stanovisko ČKS, kdy doporučujeme, aby tento kód mohl být prováděn ve všech kardiocentrech v ČR a nikoliv pouze v některých. Sekretariát odešle dopis na VZP a MZ ČR.

IV. Heart Score
Na schůzi výboru byla přizvána prof. Cífková, která informovala o interaktivním programu Heart Score, který slouží k vyhodnocování dat a určování výše rizika kardiovaskulárních onemocnění pacienta. Prof. Cífková poskytla European Heart House všechna potřebná data a překlady, ESC připravilo elektronickou a PC verzi a teprve poté byla prof. Cífková informována o tom, že ČKS by měla uhradit za tento program 7000 EUR. Prof. P. Widimský připraví dopis prof. Ferrarimu, předsedovi ESC, ve kterém upozorní na tento nestandardní postup, kdy se o ceně mluví až na konci veškerých příprav. Výbor ČKS tento projekt podporuje, ale definitivní rozhodnutí o způsobu platby ( např. spoluúčast ostatních odborných společností) se rozhodne na příští schůzi. Návrh smlouvy, který byl zaslán z ESC, bude předán ke kontrole právníkovi ČKS, ing. Prudilovi.

V. Cor et Vasa
Před schůzí výboru proběhla schůzka zástupců ČKS se zástupci Medical Tribune (mgr. Hořejší, p. Dojáček a p. Fridrichová), nakladatelem časopisu. Stávající smlouva na vydávání časopisu je platná do konce tohoto roku, mgr. Hořejší a p. Dojáček informovali o velmi nízkých příjmech z inzerce v tomto roce, kdy se časopis dostává do ztráty. V této souvislosti dali ke zvážení úpravu smlouvy na další rok ve smyslu snížení počtu vydávaných čísel, případně snížení minimální provize pro ČKS. Tyto návrhy budou písemně zaslány doc. Chaloupkovi a poté projednány výborem. Členové výboru do příští schůze též zváží možnost úpravy podmínek pro atestace z kardiologie, kdy by byla zařazena povinnost publikace původní práce (nikoliv kazuistiky) v Cor et Vasa.

VI. Sjezd ČKS 2009
P. Klímová předložila výboru vyúčtování letošního sjezdu, informovala o jednotlivých zásadních nákladech a výnosech sjezdu a srovnala letošní a loňský objem příjmů a výdajů. V letošním roce se podařilo vytvořit téměř shodný zisk sjezdu (cca 9,9 mil. Kč) jako v r. 2008, přestože bylo registrováno asi o 300 účastníků méně a taktéž bylo prodáno méně výstavní plochy. Podařilo se ale snížit i náklady (hlavně v oblasti společenských akcí) . Výbor odsouhlasil procentuelní výši odměn pro programový i organizační výbor sjezdu ve stejné výši jako v loňském roce. Organizací sjezdu 2010 byla pověřena p. Klímová. Doc. Chaloupka poděkoval doc. Táborskému, který zajistil velkou část sponzorských příspěvků ze stran přístrojových firem. O osobě předsedy organizačního výboru bude rozhodnuto na zářijové schůzi výboru

VII. Kardiologické dny 2009
Výbor ČKS odsouhlasil, že Kardiologické dny 2009 se uskuteční jako již tradičně v Nemocnici Na Homolce a to v termínu 26.-27.11.2009. Doc. Táborský informoval o organizačních i programových přípravách KD, hlavní sponzoři budou Cardion a Johnson and Johnson. Vědecký výbor: prof. A. Linhart, prof. M. Aschermann, prof. P. Widimský. V organizačním výboru: Doc. M. Táborský, doc. P. Neužil, dr. J. Pavlovská, I. Kraicigerová, L. Klímová.
1. srpna bude na webových stránkách ČKS uveřejněno I. oznámení a zasláno i všem členům ČKS, cca v polovině září bude rozeslán všem členům ČKS definitivní program a taktéž uveřejněn na webu ČKS.

VII. Den mladých kardiologů 2009
Prof. Špinarová přednesla zprávu od prim Grocha o průběhu letošního Dne mladých kardiologů, který se uskutečnil dne 17.6.2009 v Mendlově refektáři v Brně. Účast přednášejících byla vysoká (33 ústních sdělení) a po odborné i organizační stránce vše proběhlo v pořádku. Zpráva s uvedením vítězů bude publikována v Cor et Vasa a na webových stránkách ČKS. O místě a času konání příštího DMK bude rozhodnuto na zářijové schůzi výboru.

IX. Finance ČKS
P. Klímová informovala členy výboru o stavu finančních prostředků, které má ČKS uloženy v podílovém fondu u Pioneer Investments. Za loňský rok, jak informovala na Valné hromadě i prof. Rosolová za Revizní komisi, došlo k nepatrné ztrátě (cca 6 tis. Kč), od začátku letošního roku je tento podílový fond (Sporokonto) opět ziskový a není tedy důvod k vypovězení smlouvy a převodu peněz do jiného peněžního ústavu, jak navrhovala prof. Rosolová.

X. Registry ČKS
Doc. Dušek poslal na sekretariát ČKS průběžnou zprávu o řešení registrů, která byla emailem také rozeslána všem členům výboru. Doc. Dušek bude požádán o prezentaci dosavadních výsledků všech spuštěných i připravovaných registrů formou půlhodinové přednášky na Kardiologických dnech 2009, konkrétně 27.11.2009 v dopoledních hodinách.

XI. Sjezd EKS, Barcelona 2009
P. Klímová informovala výbor, že stánek v Barceloně je již zajištěn. Z odborných materiálů budou k dispozici kopie separátů prací publikovaných ve významných zahraničních časopisech, které byly dodány na sekretariát ČKS.
Doc. Chaloupka požádal členy výboru, kteří by měli nějaké prospekty o mezinárodních kardiologických akcích, konajících se v druhé polovině 2009 a v r. 2010 v ČR, aby je dodali na sekretariát ČKS a budou k dispozici na našem stánku v Barceloně.

XII. Různé

 1. Žádosti o grant ČKS:
  • MUDr. Šmíd – schválen (oponent prof.Vítovec)
  • MUDr. Štěrbáková – schválen (oponent prof. Linhart)
 2. Dr. Kala poslal na výbor žádost o zařazení nového registru TAVI mezi již běžící registry ČKS. Výbor žádost schválil a odborným garantem registru bude dr. P. Kala.
 3. Prof. Aschermann informoval o přípravách kongresu Plicní cirkulace 2010, který se uskuteční v Praze. V nejbližších dnech dojde k podpisu smlouvy s agenturou Guarant, která je organizátorem akce. Předpokládaný počet účastníků je cca 600.
 4. ČKS obdržela dopis od prof. Ferrariho, předsedy EKS, který informuje o vzniku nadace European Heart for Children a žádá národní společnosti o finanční podporu. ČKS zakoupila stůl na slavnostní večeři při kongresu ESC v Barceloně v hodnotě 1500,-EUR, částka bude poukázána právě na tuto nadaci.
 5. Doc. Chaloupka informoval o oddělení ESC a EBAC z důvodu konfliktu zájmů.
 6. Doc. Chaloupka obdržel žádost od prof. Linharta o třech bodech:
  1. Na prof. Linharta se obrátil dr. Svatoš z pojišťovny MV se žádostí o jmenování zástupce ČKS pro jednání o možnosti nákupu zdravotní péče nákladného charakteru v podobě balíčků – defibrilátory, chlopně atd. Za výbor ČKS se zúčastní prof.
   J. Kautzner.
  2. Prof. Linhart požádal výbor o informaci, kdy se objeví informace o soutěži o nejlepší kasuistiku na webu ČKS a v CeV. Na webu již informace je a v CeV bude v prázdninovém čísle.
  3. Prof. Linhart informoval, že ve FN Motol proběhla schůzka zástupců PS Plicní cirkulace a klinik účastnících se na programu transplantace plic na téma Plicní transplantace v ČR u nemocných s plicní hypertenzí. Závěrem schůzky je neodesílat nemocné jinam, např. do Rakouska, ale vytvoření programu v ČR, který je schopen o nemocné se postarat, ale naráží na problém nedostatku orgánů. Prof. Linhart osloví transplantační společnost s návrhem konkrétní spolupráce, nejlépe formou sympozia na sjezdu ČKS.
 7. Doc. Chaloupka obdržel z Ministerstva zdravotnictví podmínky pro přístrojové a personální vybavení kardiologických ambulancí. Tyto podmínky jsou zastaralé a nevyhovující a o připomínky byl požádán dr. Berka a dr. Skalická za PS Ambulantních kardiologů.
 8. Doc. Chaloupka obdržel žádost od společnosti pro trombózu a hemostázu o projednání a schválení Doporučení při léčbě po ortopedických operacích. Výbor žádost odsouhlasil.
 9. Dále doc. Chaloupka obdržel žádost od České anesteziologické společnosti o spolupráci a podporu ČKS při prosazování dokumentu Konsensuální stanovisko k poskytování paliativní péče u nemocných s nezvratným orgánovým selháním. Sl. Kraicigerová dokument rozešle členům výboru k připomínkování.
 10. Doc. Chaloupka obdržel žádost od společnosti Solen o přípravu přednáškového blok z kardiologie na kongresu praktických lékařů a sester časopisu Medicína po promoci, který pořádá 1.10.2009. Prof. Kautzner již blok na tento kongres připravuje a domluví se přímo se Solenem.
 11. Prof. Widimský informoval výbor o stavu příprav Českého kardiovaskulárního vzdělávacího institutu. Chybí souhlas jedné ze zakládajících institucí - LF UK, Institut tedy bude založen pravděpodobně až na začátku r. 2010.
 12. Doc. Táborský informoval výbor o inovaci guidelines Zásady pro implantace kardiostimulátorů, implantabilních kardioverterů-defibrilátorů a srdeční resynchronizační léčbu 2009. Guidelines prošly oponenturou a byly zapracovány připomínky. Text doporučení byl schválen.
 13. Prof. Widimský informoval výbor o kurzech primárních PCI, které se uskuteční ve třech termínech a to jaro 2010 - Praha, podzim 2010 – Istanbul, jaro 2011 – Praha.
 14. Prof. Hradec informoval výbor, že v roce 2010 se uskuteční Alpe Adria Cardiology Meeting v termínu 16.-18.9.2010 ve Vídni.
 15. Doc. Chaloupka poznamenal, že je nutné nominovat kandidáty do výboru ESC pro funkční období 2010 - 2012. Výbor odsouhlasil, že ČKS bude nominovat prof. J. Kautznera.

XIII. Noví členové
MUDr. Votavová Regina, Praha
MUDr. Eva Králíková, Praha
Dis. Radoslav Dvořáček, Adamov
Ing. Leinveber Pavel, Brno
MUDr. Renata Virtová, Praha
MUDr. Claudia Židová, Brno
MUDr. Martin Slabák, Zlín
MUDr. Mejzlíková Kateřina, Paseka
MUDr. Pohludková Ludmila, Frýdek-Místek
MUDr. Eduard Němeček, Praha
MUDr. Michaela Fischerová, Praha
Marta Jakubová, Košice
Dis. Pavlína Altmanová, Plzeň
MUDr. Ján Rosina, Havířov
Jana Rambousková, Nový Jičín
MUDr. Kamila Papugová,Ostrava
MUDr. Karel Vondrák, Praha
MUDr. Andrea Richterová, Liberec
Kateřina Mrhalková, Brno
MUDr. Monika Čutková, České Budějovice
MUDr. Vendula Vaňková, Frýdek-Místek
MUDr. Diana Premová, Mladá Boleslav
MUDr. Martin Hajšl, Praha
MUDr. Marcel Heczko, Ostrava
MUDr. Tereza Mikušová, Valašské Meziříčí
Ing. Pavla Konvalinová, Praha
Milada Špačková, Velké Meziříčí
Kateřina Fialová, Brno
MUDr. Josef Petráček, Praha
MUDr. Ivana Holotňáková, Třinec
Petra Fujanová, Plzeň
Jitka Banertová, Praha
Bc. Radana Prachtová, Praha
MUDr. Vít Gloger, Zlín
MUDr. Marek Janotka, Praha
MUDr., Mgr. Stanislava Andreasová, Praha
Kateřina Mislerová, Liberec

Příští schůze výboru se uskuteční dne 22.9.2009 ve 14,00 hod v Brně.

Zapsali: L. Klímová, I. Kraicigerová, V. Chaloupka

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost