Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 27. ledna 2009 v Brně

Přítomni: doc. Chaloupka, prof. Linhart, dr. Skalická, dr. Toušek, doc. Táborský, prof. Widimský, dr. Škovránek, dr. Groch, prof. Aschermann, prof. Kautzner, dr. Kala, prof. Špinarová, prof. Vítovec
Přizváni: prof. J. Černý, prof. J. Špinar, doc. Dušek, předsedové pracovních skupin
Omluveni: dr. Bytešník

 1. Kontrola zápisu z minulé schůze
  Všechny body zápisu listopadové schůze výboru ČKS byly splněny a zápis byl schválen.
   
 2. Katetrizační léčba aortální stenózy
  Na schůzi výboru ČKS byl přizván prof. Jan Černý, předseda České společnosti kardiovaskulární chirurgie, který přednesl žádost o spolupráci kardiologů a kardiochirurgů při zavádění nového výkonu „endovaskulární a transaplikální implantace aortální bioprotézy“. Výbor jeho žádost odsouhlasil a vytvořil pracovní skupinu – prof. Černý + další kardiochirurg (oznámí prof. Černý), dr. Kala, dr. Želízko, dr. Groch,
  dr. Tax, prof. Vojáček – která se bude touto problematikou zabývat a průběžně výbor ČKS informovat. Mezi hlavní úkoly této skupiny bude určení, kde se budou tyto výkony provádět, za jakých podmínek nezbytných pro možnost provádění těchto výkonů, stanovit indikaci, odhadnout četnost výkonů, zakotvit spolupráci obou oborů.
   
 3. Cor et Vasa
  Prof. Černý dále informoval výbor ČKS o souhlasném postoji České společnosti kardiovaskulární chirurgie (ČSKCH) s participací na vydávání časopisu Cor et Vasa. Časopis se tak stane po učinění nutných právnických kroků oficiálním časopisem České kardiologické společnosti a České společnosti kardiovaskulární chirurgie. Prof. Černý se domluví s Mgr. Hořejším na dalších krocích týkajících se úhrady navýšených distribučních nákladů, aby mohl být časopis rozesílán i členům ČSKCH zdarma. Vydavatelem zůstane ČKS. Rozšířena bude i redakční rada časopisu – jména oznámí prof. Černý prof. Aschermannovi.
  Na Valné hromadě bude tato změna oficiálně vyhlášena.
  Prof. Aschermann informoval výbor o postupu při zařazení Cor et Vasa mezi recenzovaná neimpaktovaná periodika vydaná radou vlády pro výzkum a vývoj. 30.4.2009 bude oznámeno, kterých časopisů se rozšíření tohoto seznamu týká a zda Cor et Vasa uspěla. 
   
 4. Granty ČKS
  Prof. Linhart, doc. Chaloupka a prof. Špinarová vypracovali nové podmínky pro udělování grantů a předložil je výboru ČKS. Zrušen tedy bude od tohoto roku tzv. „zahraniční grant“ (podpora zahraničních stáží). Výbor návrh schválil a tyto podmínky budou v nejbližších dnech zveřejněny na webových stránkách ČKS a v Cor et Vasa. Žádosti, které došly dle dosavadních podmínek do konce roku 2008, budou automaticky převedeny a autoři požádáni o doplnění dle nových kriterií.
  Další čerpání finančních prostředků na běžící granty udělené v minulých letech bude podmíněno doložením průběžné zprávy.
  Upraveny byly podmínky pro udělování cestovních stipendií včetně určení odborných akcí, na které se bude tato forma podpory vztahovat a výbor se rozhodl nadále finančně nepodporovat aktivní účastníky Alpe-Adria.
  V této souvislosti výbor projednal žádost o finanční příspěvek na akci XXII.celostátní seminář Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku. Tuto žádost zamítl. 
   
 5. Plán výdajů pro rok 2009
  Prof. Špinarová předložila výboru ČKS plánované výdaje pro rok 2009. Upraveny byly podmínky pro udělování cestovních stipendií včetně určení odborných akcí, na které se bude tato forma podpory vztahovat a výbor se rozhodl nadále finančně nepodporovat aktivní účastníky Alpe-Adria.
  Návrh výdajů bude rozeslán e-mailem všem členům výboru ke schválení a poté uveřejněn na webových stránkách ČKS a v Cor et Vasa. 
   
 6. Český kardiovaskulární vzdělávací institut (ČKVI)
  Prof. Widimský informoval výbor o schůzce přípravného výboru ČKVI.Cílem této skupiny je založit institut, předlohou je obdobná instituce v Holandsku - Nizozemský kardiovaskulární vzdělávací institut. ČKVI by měl vzniknout analogickým způsobem, tzn. zájmové sdružení těchto právnických osob: Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého, IKEM Praha a ČKS. Institut bude finančně nezávislý na zakládajících právnických osobách s předpokladem, že by do začátku každá z fakult přispěla částkou 20tis. Kč.
  Výbor ČKS souhlasí, aby ČKS byla jednou ze zakládajících institucí.
  Na kardiologickém kongresu bude v neděli 10.května institut slavnostně představen a v rámci odborného programu proběhnou ve stejný den dva přednáškové bloky, za jejichž absolvování dostane každý účastník certifikát, ke kterému bude přihlíženo při atestacích.
  Na přípravě zakládající listiny a stanov institutu bude spolupracovat právník ČKS. 
   
 7. Výroční sjezd ČKS 2009
  Výbor ČKS odsouhlasil, že abstrakta sjezdu budou vydána pouze na CD romech, která budou k dispozici všem účastníkům sjezdu a budou i přílohou 5. čísla Cor et Vasa. Tištěná abstrakta (formou supplementa Cor et Vasa) budou zrušena. Stejně jako v předchozích letech budou abstrakta k dispozici i na webových stránkách ČKS v rámci Programu sjezdu.
  Tištěný program vyjde ve stejné podobě jako v minulých letech.
  Prof. Špinar předložil výboru žádost společnosti Krka, která má zájem umístit před pavilon A během sjezdu balón s možností krátkých vzletů, výbor žádost zamítl.
  Společnost Abbott, která bude sponzorem registrace, bude mít po schválení výborem své logo pouze na čelním panelu registrace, není možné mít logo formou potisku na tričkách hostesek sjezdu.
  Generální a hlavní sponzoři projevili zájem, aby byla jejich loga promítána během přestávek na projekcích v přednáškových sálech. Výbor tuto žádost odsouhlasil. Zároveň budou v přestávkách běžet i upoutávky na blížící se akce ČKS a program následujících bloků v daném sále.
  Při jednotlivých přednáškách bude na projekci běžet i časomíra určující stanovený počet minut pro dané sdělení, pokud bude čas překročen, záporná hodnota minut bude barevně zvýrazněna.
  Výbor souhlasí s výstavou historických vozidel značky Škoda před Rotundou na volné ploše. Tato výstava nebude komerční.
  P. Klímová informovala o organizačních přípravách sjezdu: Byla podepsána smlouva s Veletrhy Brno na pronájem výstavních a nevýstavních ploch a přednáškových sálů.
  K dnešnímu dni je objednáno 18 firemních sympozií, přihlášeno je celkem 30 firem. Přihlášeno je celkem 557 osob z toho aktivních je 331. Zadáno bylo celkem 349 abstrakt, což je o 53 méně, než vloni. Nahlášeno je 46 vyzvaných bloků pracovních skupin.
  Prof. Aschermann informoval o přípravách bloku To nejlepší z české kardiologie. Doc. Chaloupka vyzval členy výboru a předsedy pracovních skupin, aby připravili příspěvky do Sjezdových novin.
  Doc. Táborský zajistí opět s dr. Pavlovskou květinovou výzdobu sjezdu. Večeře výboru ČKS s prof. Ferrarim, předsedou ESC, bude v neděli v restauraci Borgo. 
   
 8. Registry ČKS
  Na schůzi byl přizván doc. Dušek, který vypracoval a předložil výboru průběžnou zprávu o další etapě vyplývající z uzavřené smlouvy. Dále detailně informoval o průběhu jednotlivých registrů. 
   
 9. Evropské fondy
  Prof. Widimský a prof. Aschermann informovali výbor o rozdělování peněz z fondů Evropské unie na kardio centra v ČR. Tyto finance bude rozdělovat Ministerstvo zdravotnictví a budou přiděleny pouze na pracoviště nejvyšší možné úrovně (12 stávajících kardiocenter – pracoviště s kardiologií, kardiochirurgií a cévní chirurgií). Věstník, který v současné době MZ ČR připravuje, bude specifikovat kriteria pracoviště, která mohou finance z fondů EU čerpat. Tento Věstník bude v nejbližších týdnech zaslán k připomínkování všem odborným společnostem, kterých se týká a poté bude probíhat audit pracovišť, která se přihlásí. 
   
 10. Zprávy z ESC
  Doc. Chaloupka požádal členy výboru, aby zaslali na sekretariát ČKS separáty publikací v angličtině autorů ze svého pracoviště, které budou k dispozici na stánku ČKS na kongresu ESC v Barceloně. 
   
 11. Stanovy ČKS
  Členům výboru ČKS byl předložen k diskuzi návrh na změnu Stanov. Změny byly doplněny a budou zveřejněny na webu ČKS a předloženy na Valné hromadě ke schválení. 
   
 12. Různé
  1. Doc. Táborský byl pověřen kontaktem s pracovními skupinami. Na příští schůzi podá zprávu, která pracovní skupina bude mít nejbližší volby do výboru a kdy bude volba předsedy dané PS.
  2. Doc. Táborský požádal výbor o odsouhlasení termínu pro Kardiologické dny 2009. Výbor odsouhlasil termín 26.-27.11.2009. 
    
 13. Noví členové
  MUDr. Jan Simonides, Praha
  B. Jitka Myšková, Praha
  MUDr. Olos Robert, Martin, SR
  MUDr. Denisa Brozmannová, Bratislava, SR
  MUDr. Kateřina Ševčíková, Praha
  MUDr. Ladislav Horváth, Ostrava
  MUDr. Monika Lörinczová, Bratislava, SR
  MUDr. Martin Válek, Praha
  Marta Mládková, Jindřichův Hradec
  MUDr. Dagmar Hejčová, Jihlava
  MUDr. Barbora Kodetová, Jihlava
  Dagmar Kaiserová, Praha
  MUDr. Jozef Petrus, Praha
  Petra Neubauerová, Praha
  Dr. Mgr. Karel Vašina, Hostěradice
  MUDr. Martina Miklošová, Hradec Králové
  Romana Zezulová, Praha
  Ivana Trávníčková, Praha
  Jana Mačenková, Brno
  Kamila Nádeníčková, Brno
  MUDr. Tomáš Kolomazník, Ostrava
  MUDr. Kateřina Nezvalová, Brno
  MUDr. Martin Radvan, Třebíč
  DiS. Markéta Hrouzková, Brno
  MUDr. Kateřina Buchtová, Brno
  MUDr. František Kazda, Nové Město na Moravě
  MUDr. Zuzana Šomlóová Praha
  MUDr. Iveta Stopková, Krnov
  MUDr. Jana Danková, Brezová pod Bradlom, SR
  MUDr. Jana Bucková, Beroun
  MUDr. Robert Petr, Praha
  Gabriela Rybářová, Praha
  MUDr.Zita Chitovová, Praha
  MUDr. Martin Šurda, Velké Meziříčí
  MUDr. Pavlína Vášková, Praha
  Pavla Hegerová, Olomouc
  Jana Hájková, Brumovice
  MUDr. Milan Babický, Praha
  Šárka Obselková, Praha

Příští schůze výboru se uskuteční dne 24. 2. 2009 v Praze od 14.00 hod.

Zapsali: L. Klímová, I. Kraicigerová, V. Chaloupka

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost