Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 26. listopadu 2009 v Praze

Přítomni: prof. M. Aschermann, doc. V. Chaloupka, dr. J. Bytešník, prof. P. Widimský, prof. L. Špinarová, dr. F. Toušek, dr. H. Skalická, Doc. M. Táborský, prof. Vítovec, dr. Škovránek
Přizváni: prof. J. Hradec
Omluveni: dr. L. Groch, Prof. J. Kautzner, prof. Linhart

I. Kontrola zápisu z minulé schůze
Všechny body zápisu červnové schůze výboru ČKS byly splněny a zápis byl schválen.

II. HEART SCORE
ČKS zakoupila software Heart Score pro Českou republiku ve výši 7 tis. EUR.
CD-ROMy s interaktivním programem již byly nakopírovány a budou distribuovány prostřednictvím časopisu Cor et Vasa všem členům ČKS zdarma. Prof. Aschermann požádá prof. Cífkovou, aby napsala k CD informační dopis. Nabídka na možnost zkopírování programu na své vlastní náklady a rozeslání členům bude nabídnuta i České internistické společnosti a České společnosti pro aterosklerózu.

III. Cor et Vasa
Prof. Vítovec upozornil na minulé schůzi výboru na skutečnost, že nakladatelství Medical Tribune vydala kapesní guidelines o implantaci kardiostimulátorů bez vědomí a souhlasu hlavních autorů (Táborský, Kautzner). Prof. Aschermann zjistil informace, proč k tomu došlo – byla to verze nezkrácená, jednalo se o plný text guidelines.
Prof. Aschermann dále informoval, že již probíhá příprava na spuštění recenzního systému článků Cor et Vasa, který ČKS zakoupila. Cca od ledna 2010 by měl být spuštěn v ostrém provozu.

IV. Sjezd ČKS 2010
P. Klímová informovala výbor o organizačním zajištění sjezdu: z finančních důvodů zůstanou sjezdové prostory tak, jak byly v roce 2009, návrh na jejich přesun do jiného pavilonu byl zamítnut, došlo by k dvojnásobnému nárůstu nákladů. V kongresovém centru budou nově otevřeny kromě sálu Hradec Králové dva nové sály a to Olomouc a Ostrava. Původní sál Olomouc v pavilonu E bude využit pro tiskové středisko. Organizační výbor doporučuje přesunout sesterskou sekci z Hradce Králové do sálu Morava. Sál Hradec Králové bude využit pro volná sdělení a firemní sympozia. Na lednové schůzi výboru bude nutné určit slavnostní přednášky.
Při slavnostním zahájení bude uzavřen prostor ochozu pavilonu A a lidé se budou pohybovat pouze mezi firemními expozicemi. Slavnostní večeře výboru se uskuteční v Letohrádku Mitrovských. Galavečer se přesouvá z Hotelu Voroněž na Výstaviště do pavilonu G1. Catering zajistí restaurace Borgo Brno. Do programu budou zařazena polední firemní sympozia, která budou probíhat 17. a 18.5. v době polední pauzy od 12.30 do 13.30 hod . Valná hromada bude přesunuta na neděli, 16.5.2009 před Slavnostní zahájení (od 17,30 do 18,30 hod). Teplé obědy budou zrušeny, místo toho se budou vydávat obědové balíčky. Výše registračních poplatků je stejná. Zvýšená je cena za výstavní plochu za 1m2 ze 7 750,- na 7 800,- a to z důvodu navýšení ze strany Výstaviště. Od 15.11.2009 je spuštěn registrační systém. Deadline aktivní účasti je 11.1.2010. Den mladých kardiologů je sloučen se sjezdem pod názvem Sekce mladých kardiologů. Tato sekce bude probíhat v neděli 16.5. od 12,00 do 16,00 hodin. Vítězové budou vyhlášeni na Gala večeru. PR manažerem sjezdu bude dr. Šarapatka. Dr. Pavlovská zajistí tiskovou konferenci v Praze cca 14 dnů před sjezdem. Dále ČKS požádá o záštitu primátora města Brna, rektora Masarykovy univerzity a děkana lékařské fakulty. Na Náměstí Svobody bude probíhat v pondělí a v úterý dopoledne program se zaměřením na prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Abstrakta budou k dispozici
na CD-ROM. Výbor souhlasí s umístěním reklamních bannerů na komunikaci mezi pavilony A1 a E (venkovní reklama).

 

V. Různé

  1. Doc. Chaloupka obdržel žádost od dr. Školníka z firmy Boehringer Ingelheim o rozeslání interaktivního CD Romu se studiemi na členy ČKS zdarma. Výbor žádost odsouhlasil.
  2. Doc. Chaloupka obdržel žádost od dr. Suchého z Národního referenčního centra, zda by mohli použít některá guidelines ČKS a vypracovat je jejich metodikou. Šlo by o spolupráci vždy konkrétního autora a NRC. Doc. Chaloupka předá dr. Suchému kontakt na prof. Widimského, se kterým se domluví na konkrétních podmínkách při případné spolupráci.
  3. Doc. Chaloupka obdržel upomínku od UEMS na dosud nezaplacené členské poplatky do této společnosti za členy ČKS. Bod se odkládá na lednovou schůzi.
  4. Doc. Chaloupka byl požádán prof. Ferrarim, předsedou ESC, abychom zaslali za národní společnost 3 zdravé recepty do připravované kuchařky, kterou bude vydávat ESC.
    Doc. Chaloupka oslovil předsedu České asociace kuchařů a cukrářů a ten přislíbil, že pošle tři recepty k uveřejnění.
  5. Dr. Škovránek předložil výboru ČKS žádost o finanční podporu na akci Prevence Ischemické choroby srdeční v dětském věku. Výbor žádost odsouhlasil, ale pouze do maximální výše 50tis. a pouze pod podmínkou, že faktura bude vystavena na úhradu pronájmu sálu nebo techniky.


Příští schůze výboru se uskuteční dne 26.1.2010 ve 13,00 hod v Brně.

 

 

Zapsali: I. Pavézková, L. Klímová, V. Chaloupka

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost