Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 22. září 2009 v Brně

Přítomni: prof. M. Aschermann, doc. V. Chaloupka, dr. J. Bytešník, prof. P. Widimský, prof. L. Špinarová, Prof. J. Kautzner, dr. F. Toušek, dr. H. Skalická, Doc. M. Táborský, prof. Vítovec, prof. Linhart
Přizváni: prof. Špinar
Omluveni: dr. L. Groch, dr. Škovránek

I. Kontrola zápisu z minulé schůze
Všechny body zápisu červnové schůze výboru ČKS byly splněny a zápis byl schválen.

II. HEART SCORE
Výbor ČKS souhlasí se zakoupením software verze Heart Score pro Českou republiku ve výši 7 tis. EUR. Program bude k dispozici členům ČKS buď v on-line verzi na webových stránkách www.heartscore.org (nutné je přihlášení do systému) a dále bude program vypálen na CD a zdarma distribuován členům ČKS. V následujících dnech bude podepsána smlouva mezi ESC a ČKS na zakoupení licence, která byla zkontrolována dr. Prudilem, právníkem ČKS.

III. Cor et Vasa
Prof. Aschermann předložil členům výboru ČKS návrhy na změny ve vydávání CeV pro rok 2010. Výbor odsouhlasil, že v příštím roce vyjde namísto 12 pouze 8 čísel (z toho budou 4 dvojčísla). Taktéž byla snížena provize z vydávání časopisu na 15 % z příjmů z inzerce bez dodržení nepodkročitelného minima ve výši 825 tis. Kč. Ediční plán na příští rok je téměř připraven, článků je prozatím dostatek, v roce 2010 vyjdou guidelines „Předoperační příprava kardiaka k nekardiálním výkonům“. Je připraveno slavnostní číslo k osmdesátému výročí České kardiologické společnosti. Prof. Aschermann požádal o odměnu 6000 Kč pro p. Burešovou za spolupráci při recenzích článků, od září (případně října) už bude v provozu automatický recenzní systém, který zakoupila ČKS od nakladatelství Solen.. Výbor žádost odsouhlasil. Prof. Vítovec upozornil na skutečnost, že Medical Tribune vydala kapesní guidelines o implantaci kardiostimulátorů naprosto bez vědomí a souhlasu hlavních autorů (Táborský, Kautzner). Prof. Aschermann zjistí, jak k tomu došlo.

IV. Kardiologické dny, 26.– 27. 11. 2009, Nemocnice Na Homolce
Doc.Táborský požádal členy výboru o schválení odborného programu, který připravil a rozeslal před schůzí všem členům výboru.. Hlavním sponzorem je firma Cardion, dále Astra Zeneca a Johnson and Johnson. Doc. Táborský požádal výbor o souhlas s vkládáním dvou časopisů – Intervenční a akutní kardiologie a Postgraduální medicína do tašek, které budou vydávány účastníkům konference. Výbor odsouhlasil. Doc. Táborský požádal sekretariát o zajištění certifikátů pro účastníky akce. Slavnostní večer bude 26.listopadu ve Strahovském klášteře.

V. Sjezd Evropské kardiologické společnosti – Barcelona 2009
P. Klímová informovala výbor ČKS o nákladech účasti ČKS při kongresu ESC v Barceloně. S doc. Chaloupkou se zúčastnila schůzky zástupců národních společností s představiteli ESC (dr. Kristenssen, prof. Ferrari).

VI. Sjezd ČKS 2009
Prof. Špinar a prof. Kautzner předložili výboru své návrhy změn organizace výročního sjezdu. Nový organizační výbor sjezdu změny projde a na příští schůzi bude informovat o jejich akceptaci či odmítnutí s jasným odůvodněním. Na funkci předsedy organizačního výboru sjezdu byli navrženi dva kandidáti a to prof. Špinar a doc. Táborský. Výbor při tajném hlasování zvolil doc. Táborského (8 hlasů), prof. Špinar obdržel 3 hlasy.
Doc. Táborský jmenuje co nejdříve organizační výbor a připraví pro příští schůzi výboru návrh změn v organizaci.
Předsedou programového výboru byl opět jmenován prof. Linhart.
Prof. Linhart upozornil na nutnost větší účasti zahraničních řečníků a zároveň požádal výbor o souhlas s pozváním prof. Burnetta z USA. Výbor odsouhlasil.
Výbor dále odhlasoval, že akce Den mladých kardiologů se začlení pod výroční sjezd ČKS.

VII. Různé

 1. Soutěž o nejlepší kazuistiku na téma „Diferenciální diagnostika dušnosti“ byla prozatím prodloužena do konce října, všechny podrobnosti jsou na webových stránkách ČKS, v Cor et Vasa a informace o této soutěži bude rozeslána e-mailem i všem přednostům intervenčních pracovišť.
 2. Prof. Vítovec byl pověřen vypracováním odpovědi na dopis České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (viz zápis z června 2009, bod Různé 9.) týkající se dokumentu „Konsensuální stanovisko k poskytování paliativní péče u nemocných s nezvratným orgánovým selháním“.
 3. Doc. Chaloupka obdržel žádost od doc. Popelové o finanční podporu při účasti v Evropském registru těhotných kardiaček. Výbor žádost zamítl s odůvodněním, že ČKS finančně podporuje pouze své vlastní registry a finanční dotace studií v rámci Euro Heart Surveys byly zamítnuty (po špatných zkušenostech se získáváním vložených dat).
 4. Doc. Chaloupka obdržel od společnosti Roche žádost o vyjádření k hodnocení hladin vysoce senzitivního troponinu T u pacientů s akutními koronárními syndromy. Vypracováním odpovědi byl pověřen prof. Widimský.
 5. Na ČKS došla žádost o navržení kandidáta na jednání při výběrovém řízení na uzavření smlouvy ZP Media o poskytování a úhradě zdravotní ambulantní péče pro obory kardiologie. Jednání se za výbor ČKS zúčastní dr. Skalická.
 6. Členům výboru byla zaslaná emailem žádost od Bc. Hruškové o možnosti vykazování kódu Edukace a reedukace kardiologického pacienta NLZP s dg. AIM, ICHS, Plicní embolie, srdeční selhání, indikované lékařem. Prof. Linhart odpoví - žádost není dostatečně zdokumentovaná a chybí vypracované zdravotnické zdůvodnění - po upřesnění bude znovu předložena výboru ČKS. V této souvislosti budou vyzváni všichni předsedové pracovních skupin, aby zvážili některé nové výkony, které by chtěli předložit ke schválení.
 7. Dr. Reich, předseda PS Pediatrická kardiologie, informoval doc. Chaloupku o žádosti dr.Koditeka týkající se udělení souhlasu ČKS s převzetím agendy dětské kardiologické ambulance na ústecko-orlicku. Výbor nechává rozhodnutí na předsedovi ps pediatrická kardiologie, dr. O. Reichovi.
 8. Doc. Chaloupka informoval výbor o nutnosti dořešení smluv na udělování grantů ČKS.Výbor je v souhlasu s tím, aby čerpání probíhalo jako doposud u domácích grantů, tzn. po předložení dokladů, které budou příjemci grantu propláceny.
 9. Doc. Chaloupku na kongrese ESC v Barceloně oslovila Jeniffer Goodwin z amerického nakladatelství, které vydává časopis Conference express s informacemi z hlavních kongresů (ESC, AHA, ACC) a vyjádřila zájem o přípravu českého překladu tohoto časopisu, který by byl zdarma distribuován členům ČKS. Výbor nedoporučuje na tuto spolupráci přistupovat hlavně s ohledem na možné odčerpání finančních prostředků lokálních farmaceutických firem na inzerci.
 10. Prof. Linhart sdělil výboru, že registr kardiomyopatií je připraven ke spuštění. Požádal výbor o možnost předání registru pracovní skupině, která by byla nadále za registr odpovědná a byla by složena z osob, kteří se prozatím na přípravách aktivně účastnili (dr. Krejčí, dr. Zemánek, dr. Brtko a dr. Paleček a dále přednostové pracovišť. Výbor odsouhlasil.
 11. Prof. Widimský upozornil, že není dořešena otázka funkční licence vs. certifikované kurzy. Požádal o možnost projednání na příští schůzi výboru.

VIII. Noví členové
Mgr. Marta Šenkyříková
MUDr. Ivana Habeltová
MUDr. Jana Vašková
MUDr. Mgr. Jana Novotná
MUDr. Jan Kaisler
MUDr. Ivan Vorčák
MUDr. Václav Kredba
MUDr. Tomáš Roubíček
Mgr. Jiřina Havrdová
MUDr. Jaroslav Doubrava
MUDr. Miloslav Špaček
MUDr. Hana Lubanda
Jana Mrňáková
Miroslava Sieratovská
Petra Rejnartová
Alena Bradávková
MUDr. Markéta Vančurová
Bc. Pavlína Prosecká
Martina Hašková
MUDr. Michal Pazderník

 

Příští schůze výboru se uskuteční dne 26.10.2009 ve 14,00 hod v Praze.

 

Zapsali: I. Pavézková, L. Klímová, V. Chaloupka

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost