Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 27. února 2009 v Praze

Přítomni: doc. Chaloupka, prof. Linhart, doc. Táborský, dr. Groch, prof. Kautzner, prof. Špinarová, dr. Bytešník
Omluveni: Prof. Vítovec, prof. Widimský, dr. Škovránek, dr. Toušek, dr. Skalická, prof. Aschermann

 1. Kontrola zápisu z minulé schůze
  Všechny body zápisu lednové schůze výboru ČKS byly splněny a zápis byl schválen. 
   
 2. Výroční sjezd ČKS 2009
  P. Klímová informovala výbor ČKS o organizačních přípravách sjezdu: přihlášených je 41 firem s celkovou objednanou plochou 731m2. Při jednotlivých přednáškách bude v sálech na projekci běžet časomíra určující stanovený počet minut pro dané sdělení, pokud bude čas překročen, záporná hodnota minut bude barevně zvýrazněna. Prezentace s videosoubory bude nutné odevzdávat jeden den dopředu, domluvena bude i dostatečná kapacita počítačů, aby bylo možné soubory bez problémů přehrát.
  Za absolvování nedělních bloků České kardiovaskulárního vzdělávacího institutu budou vydávány po ukončení programu před sálem Brno certifikáty. Po zveřejnění programu na webových stránkách bude možno vytvořit si tzv. osobní elektronický program, kde si každý bude moci označit přednášky či bloky, které chce navštívit a vznikne tak jakýsi „time schedule“.
  Odborný program je ve finálních úpravách a chybí pouze blok To nejlepší z české kardiologie, který přislíbil dodat prof. Aschermann a jeden blok Hot Lines – tento blok bude sestaven z nefarmakologických studií (prozatím je k dispozici návrh dr. Kaly na prezentaci studie Syntax, dále budou osloveni prof. Cífková, dr. Ošťádal a dr. Neužil).
  Moderátory posterových sekcí byli výborem navrženi: Doc. Málek, prof. Meluzín, prof. Hradec a doc. Janoušek. Uvedeným bude odeslán dopis se žádostí o moderaci posterů.
  Doc. Chaloupka opět vyzval členy výboru a předsedy pracovních skupin, aby připravili příspěvky do Sjezdových novin. Dále informoval výbor, že odměna pro vítěze moderovaných posterů již nebude pobyt na kongrese ESC, ale budou jim věnovány knihy „ESC Textbook of Cardiovascular Medicine“, které byly zakoupeny sekretariátem ČKS. 
   
 3. Plán výdajů pro rok 2009
  Prof. Špinarová předložila výboru ČKS návrh plánovaných výdajů pro rok 2009. Výbor návrh odsouhlasil a bude uveřejněn na webových stránkách ČKS a v časopise Cor et Vasa. Z rozpočtu budou nově podporovány i akce pracovních skupin, které nebudou schopny zajistit alespoň vyrovnaný finanční výsledek z důvodu nedostatku sponzorů a vystavovatelů. Na tyto akce bude poskytnuto max. 50 tis. Kč, s podmínkou předložení detailního vyúčtování a částka bude proplácena pouze na základě předložené faktury za daňově uznatelné náklady akce. Poplatky za udělení kreditů České lékařské komory se budou hradit pouze za akce pořádané ČKS, nebo pracovními skupinami ČKS. Bude-li součástí akce prezentace firmy (firemní sympozium), ČKS poplatek hradit nebude.
  Na webových stránkách a v březnovém čísle Cor et Vasa jsou uveřejněny podmínky pro udělování grantů ČKS na tento rok. Termín pro zasílání přihlášek k získání grantu je pro tento rok 30. dubna 2009 a pro rok příští 31. prosince 2009. 
   
 4. Stanovy ČKS
  Doc. Chaloupka přečetl výboru poslední změny ve stanovách ČKS. Nyní bude návrh změn Stanov uveřejněn na webových stránkách ČKS a na Valné hromadě předložen ke schválení. 
   
 5. Den mladých kardiologů 2009
  Prim Groch informoval výbor o přípravách akce „Den mladých kardiologů 2009“, který se bude konat dne 17.6.2009 v Brně, v přednáškovém sále Mendelova muzea. Organizační výbor pracuje ve složení: prim. L. Groch, prof. J.Vítovec, prof. L. Špinarová, doc. M. Novák,
  dr. O. Hlinomaz, I. Kraicigerová. Přihlášky k aktivní účasti je nutné posílat do 31.5.2009 na adresu sekretariátu. Bude přijato 22 přihlášek. Hodnotící porota: prof.Vítovec, prof. Špinarová, doc. Chaloupka, prim. Groch, Doc. Neužil, dr. Šimek.
  První cena bude ve výši 20tis Kč., druhá cena ESC Textbook a 3. cena fonendoskop Litmann.
  I. místo za experimentální práci obdrží taktéž 20tis. Sponzoři jsou B-Braun, Cardion a Johnson&Johnson (divize Cordis).
  Prof. Linhart navrhl, aby všem aktivním účastníkům byla věnována kniha „Pokorný zahradník“, pojednávající o Mendlově zahradě a zároveň přislíbil, že zajistí sponzora. Výbor souhlasí. 
   
 6. Různé
  1. Doc. Chaloupka obdržel žádost od prof. Špinara, aby výbor ČKS projednal vytvoření centra plicní hypertenze na Interní kardiologické klinice v Brně-Bohunicích. Výbor žádost podpořil i z toho důvodu, že v minulosti (před 5 lety) souhlasil se vznikem 3 center plicní hypertenze v ČR, prozatím jsou dvě centra v Praze. Další postup bude probíhat dle kroků sjednaných mezi Centrem pro plicní hypertenzi VFN a prof. Špinarem v lednu 2009 s cílem sjednocení metodiky všech center. Administrativní vytvoření centra bude dále koordinovat výbor Pracovní skupiny plicní cirkulace.
  2. Doc.Endrys zaslal písemný souhlas s udělením medaile profesora Václava Libenského.
  3. Doc. Chaloupka obdržel informaci od doc. Sovové z FN Olomouc týkající se připravované preventivní akce „Srdce srdci“, která se bude konat dne 25.6.2009. Výbor ČKS tuto akci podporuje.
  4. Doc. Chaloupka informoval výbor o žádosti nakladatelství Medica Healthworld, aby byla na náklady ČKS vydána poslední kapesní guidelines (Akutní koronární syndromy) v jejich režii, do budoucna bude kapesní guidelines vydávat Medical Tribune. Sponzor odmítl finančně krýt toto poslední vydání a guidelines jsou již prakticky připravena k tisku. Poté, co budou zjištěny náklady na vydání (od Medica Healthworld), bude výbor e-mailem dotázán, zda souhlasí s úhradou nákladů z rozpočtu ČKS.
  5. Doc. Chaloupka obdržel dopis paní Karly Lowless z Irska, která by chtěla věnovat určitý finanční dar České kardiologické společnosti, a kterým by ráda českou kardiologii podpořila. Výbor si této nabídky cení a bude se snažit najít určitý projekt, který by mohl být z těchto prostředků podpořen, a to po upřesnění, o jakou částku se jedná.
  6. Prof. Hradec požádal výbor o souhlas s jeho návrhem pro MZ ČR týkajícím se určení lékařských přípravků, které je možno uvolnit pro vydávání bez lékařského předpisu, dále přípravky určené pouze pro hospitalizované pacienty a přípravky, které navrhuje na vyřazení z registrovaných léků. Výbor s návrhem souhlasí.
  7. Prof. Čerbák, jako past president ČKS požádal výbor o úhradu cesty a pobytu a reg.poplatku na kongrese ESC v Barceloně. Výbor žádost odsouhlasil. 
    
 7. Noví členové
  MUDr. Iva Šindelková, Brno
  MUDr. Ondřej Macura, Černošice
  MUDr. Lukáš Kadeřávek, Chrudim
  MUDr. Dagmar Vondřáková, Praha
  MUDr. Hallan Ahmed Mohsen, Ashford, UK
  MUDr. Petr Juránek, Frenštát p. R.
  MUDr. Litvínová Janka, Trenčín, SR
  Jitka Lišková, Praha

Příští schůze výboru se uskuteční dne 24. 3. 2009 v Brně od 14.00 hod.

Zapsali: L. Klímová I. Kraicigerová, V. Chaloupka

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost