Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 24. 9. 2019 v Brně

Přítomni: J Bělohlávek, M. Fiala, M. Hutyra, J. Kautzner, A. Linhart, M. Mates, Z. Moťovská, P. Ošťádal, T.Paleček, R. Pudil, R. Rokyta, H. Skalická, J. Šťásek M. Táborský, P. Widimský

Předsedové PS a asociací, členové kontrolní komise:V. Bulková,M. Holická, J. Krejčí, D. Marek, V. Melenovský, E. Sovová, J. Špinar, L. Špinarová

Omluveni: M. Aschermann, J. Doležel,J. Honěk, P. Neužil, D. Pospíšil, D. Zemánek

Přizváni: T. Halla, J. Mikula,L. Ondřichová, J. Vítovec

 

1. Schválení zápisu z minulé schůze

Zápis z červnové schůze výboru ČKS byl schválen per rollam.

 

2. Novinky v Lékové komisi

Schůze se zúčastnil J. Vítovec, který informoval výbor o jednáních na Lékové komisi. Komise obdržela vyjádření se k otázce použití léčivých přípravků zařazených do referenční skupiny č. 25/4 – antihypertenziva, antagonisté aldosteronu, p.o. (léčivé přípravky s obsahem léčivých látek spironolakton, eplerenon) a otázce preskripčního omezení a další zvýšené úhrady eplerenonu.

Závěr lékové komise ČKS společně s ČSH a ČIS:Odp. za výše uvedené společnosti bychom doporučili ponechat preskripční omezení na KAR,INT, END pro rezistentní hypertenzi a prim. aldosteronismus.  Kvalifikovaný odhad lze obtížně poskytnout avšak uvolněním preskripce nedoporučujeme z důvodu specifických léčebných indikací a nutnosti pravidelného monitorování potenciálních nežádoucích účinků včetně hyperkalemie.

 

3. Sjezdová aplikace

Na schůzi výboru byl přizván zástupce ze společnosti Trilobite Technologies s.r.o, T. Halla, který prezentoval návrh na sjezdovou aplikaci, především pro správu programu a následně i pro další funkce. Tato aplikace by se dala využít nejen pro sjezd, ale i pro ostatní akce ČKS.

Výbor souhlasí, ale musí se stanovit jasně dané finanční podmínky s maximální cenou, kterou nebude možno překročit.

Proběhlo hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

 

4. Sjezdové noviny

Současný model sjezdových novin byl vyhovující, ale finanční podmínky nepřijatelné. Zástupce firmy MD Target dosud vydávající noviny Dr. Doležal na další spolupráci s ČKS při podmínce transparentního financování rezignoval. Proto byli na schůzi výboru přizváni zástupci společnosti Medical Tribune, kteří mají zájem o tvorbu sjezdových novin. Prezentovali návrh, jak by noviny mohly vypadat. Výbor se shodl na tom, že na Českých kardiologických dnech společnost Medical Tribune udělá modelové sjezdové noviny za symbolickou cenu a pokud bude vše v pořádku, podepíše se smlouva i na sjezd. Výbor hlasoval: pro 15, proti 0, zdržel se 0.

 

5. Jednání s VZP
M. Táborský informoval o transparentním jednání, které proběhlo na VZP, kde se dohodly rámcové podmínky pro úhrady jednodenní hospitalizace– reálný počátek od 1.1.2021. Další jednání se týkala přímá perorální antikoagulanciaNOAC jako léčba v první linii po CMP, nově vzniklé FS a u vysoce rizikových pacientů.

Další jednání se týkaloApixabanu – doplnění do úhrady u PCI u pacientů s FS.

Jako významný projekt pro ČKS byl s VZP domluven Národní program KV prevence, kdy došlo k domluvě, že program VZP Plus se bude týkat KV Prevence, odbornosti 107, 101 a PL. Jednání o konkrétním modelu úhrady proběhne 7.10.2019

 

6. Jednání na MZ o rezidenčních místech pro kardiologii

A.Linhart informoval výbor o jednání na MZ, kde byl navržen model toho, jak by mohla být rezidenční místa pro mladé kardiology financována. Prof. Duškem byla zpracována demografická analýza ukazující na existující reálnou potřebu většího počtu kardiologů (25% praktikujících kardiologů je ve věku nad 60 let). V požadavcích se vycházelo z toho, že každý školenec musí mít svého garanta a být na akreditovaném pracovišti. Bylo navrženo, že by existovalo alespoň 40 garantovaných školících míst. 30 % bude hradt vysílající organizace, 70 % bude hrazeno z dotačního titulu MZČR. Zástupci ČKS byli MZd informováni, že právě probíhá příprava systému rezidenčních míst a kardiologie bude vzata jako obor vyžadující tato místa v úvahu.
 

7. České kardiologické dny 2019
M. Hutyra prezentoval výboru návrh programu ČKD 2019. Program je z většiny hotov, bude ještě doplněn a vyvěšen na webových stránkách akce a ČKS.

M. Táborský informoval výbor ČKS o finanční stránce akce. Sponzoři jsou zajištěni a akce bude výnosová.

Schůze výboru na ČKD se uskuteční dne 25.11.2019 od 18.00hod.

 

8. Výroční sjezd 2019
Výroční sjezd 2020 se bude konat v termínu 17.-20.5.2019.Výše registračních poplatků je u většiny kategorií po 8 let stejná. Výbor proto rozhodl o zvýšení u člena na 1500,-Kč, nečlena na 2500,-Kč a NLZP na 1100,-Kč. Taktéž byla zvýšena cena pro vystavovatele za výstavní plochu ze současných 7800,-Kč na 8500,-Kč.Dále bude změněna koncepce galavečeru, který jako takový nelze konat. Namísto toho bude v pavilonu A2 vyhlašování cen bude (v rámci sálu Agora) a následný raut v prostorách jídelny (400 míst k sezení), celkově se tím sníží náklady a bude vyhověno podmínkám transparentního financování ze strany sponzorů. Výbor hlasoval: pro 15, proti 0, zdržel se 0.
Byly navrženy i další změny (prof. Kautzner), konkrétně zkrácení sjezdu a zrušení obědů a nahrazení obědovými symposii s balíčky, to však výbor přesunul k jednání na další rok.
M. Táborský informoval výbor o financování sjezdu 2020. Jednání se sponzory budou probíhat během měsíce října, příjmová část tedy bude upřesňována po těchto jednáních. Hlavní sponzoři jsou však již zajištěni.

 

9. Vznik nové asociace
A. Linhart prezentoval výboru návrh na vznik nové asociace, tedy České asociace preventivní kardiologie. Plán je následující, v lednu 2020 budou osloveni všichni členové ČKS s koncepcí vzniku ČAPK. Plánované sekce asociace jsou: Kardiogenetika, Sportovní kardiologie, E-Health, Spánková kardiologie

V únoru bude vypsáno1. kolo voleb, v březnu bude vypsáno2. kolo voleb a v květnu 2020 bude ustavující schůze výboru ČAPK a jejích sekcí. Výbor souhlasí.

 

10. Platforma e-health
M. Táborský prezentoval zájem o vytvoření české platformy E-health, která by navazovala na evropskou. Cílem této platformy je spolupráce napříč odbornostmi. Platforma by měla 11-ti členný přípravný výbor a byla by součástí nově vzniklé ČAPK.

 

11. Pacientský portál
Dosud takový pacientský portál v ČR v gesci kardiologů není, prof. Linhart tedy vyzval asociace a PS ke spolupráci, tak aby každá z nich připravila jedno až dvě témata. Portál by měl být jednoduchý a psaný tak, aby tomu pacient rozuměl. Dále prezentoval návrh, jak by měl portál vypadat.
 

Návrh na vznik nové PS ČKS „Neurokardiologie“
P. Widimský prezentoval výboru návrh na vznik nové pracovní skupiny ČKS Neurokardiologie. ESC Council on Stroke eviduje 69 členů, kteří pracují v ČR, což je 6. místo ze všech 59 ESC států.  ČR patří mezi zhruba polovinu ESC států, kde neexistuje žádná odborná společnost ani pracovní skupina zabývající se neurokardiologií. Navrhl k diskuzi založit v rámci ČKS novou pracovní skupinu „Neurokardiologie“ Pro začátek lze předpokládat zájem nejméně 69 členů ČKS, kteří jsou členy ESC CoS. Dále navrhl alternativu, kdy kardiologové se zájmem o styčné otázky na pomezí obou oborů by se mohli stát členy CVS ČNS (bylo by nutné jednání s jejím vedením – prim. Tomek, zda by měli o větší počet kardiologů v jejich sekci zájem). V diskuzi zazněl návrh pro začátek vytvořit jen neformální platformu neurokardiologie v rámci ČKS a podle počtu členů a jejich aktivity později znovu zvážit vznik pracovní skupiny. Výbor hlasoval: Vznik platformy: pro 14, Vznik PS: pro 1.
 

12. Volby do ESC

Výbor se dohodl nominovat do výboru ESC Z. Moťovskou a do NominantingCommittee J. Kautznera.
 

13. Bloky na kongres ESC
Navrženy byly: Coronaryintervention in patientsrescued by ECPR Jan Bělohlávek (Czech Republic)

Mechanical support in cardiogenicshock - insightsfromcardiovascular modelling Petr Ošťádal (Czech Republic)

Differentmethods of venting in overloadedleftventricle Roberto Lorusso (Netherlands)

ProtectedPCI - theway to move forward? Federico Pappalardo (Italy)

Z. Moťovská - blokspolečně navržený ČKS + Bhattem a/nebo Montalescotem

P. Widimský - Strokeinterventions in cardiologycath-lab

 

14. Audit financí ČKS za 1. a 2. Q 2019
Byl proveden audit financí ČKS za 1. a 2. Q 2019, kde bylo potvrzeno, že společnost hospodaří dle všech regulí a účetnictví ČKS je v pořádku.

P. Ošťádal navrhl zrušení funkce pokladník. Dle zákona tato funkce není požadována a nemůže ovlivnit zásadní věci a po právní stránce je zodpovědnost za finance společnosti na předsedovi. Výbor hlasoval o změně stanov v tomto bodě v roce 2020 – pro 14, proti 0, zdržel se 1

 

15. Jednání o konání akcí ESC v ČR

Linhart informoval o jednání s prof. Zamoranem, který je místopředsedou ESC pro národní společnosti. Ten projevil zájem o konání akcí ESC v ČR. A. Linhart absolvoval prohlídku nové haly O2 Universum, kde by mohly být vyhovující prostory.

V jednání je již konání ESC CardiovascularPreventionCongress v Praze, což má na starosti M. Vrablík

 

16. Standard pro ambulance srdečního selhání

Dle věstníku MZ bude muset být součástí kardiocentra i ambulance srdečního selhání. V plánu je Positionstatement ČKS, který bude nad rámec KDP. V CeV vyjde publikace s návodem pro tuto ambulanci. Draft dokumentu bude připraven do 30.9.2019. Začátkem října bude rozeslán dokument členům výboru ČASS a předsedům ČAAK, ČAAMK, ČASR, ČAIK. Definitivní verze dokumentu bude výborem schválena 20.11.2019.

Obsah dokumentu:organizace péče o pacienty se srdečním selháním, úloha ambulancí srdečního selhání, personální zajištění ambulance, profil pacientů

 

17. Výběrové řízení na šéfredaktora CeV

Na sekretariát přišla pouze jedna přihláška do výběrového řízení na šéfredaktora CeV, včetně představení koncepce rozvoje časopisu a to od prof. Aschermanna. Výbor hlasoval: pro 15, proti 0, zdržel se 0.

 

18. Různé

R. Pudil požádal o záštitu nad akcí Rokytanského den. Výbor souhlasí.

 

19. Noví členové

Řádní – lékaři:
MUDr. Dominik Flak, Ústí nad Labem
MUDr. Pavel Jirásek, Praha
MUDr. BognaJiravská – Godula, Horní Suchá
MUDr. Markéta Kratochvílová, Zlín
MUDr. Marian Levčík, Praha
MUDr. Kateřina Mošnová, Liberec
MUDr. Markéta Paclíková, Hradec Králové
MUDr. Adam Rafaj, Brno
MUDr. Jana Rolná, Jablonec nad Nisou
MUDr. Markéta Tuzová, Liberec
MUDr. Robin Ševčík, Zlín

 

Řádní – nelékaři:
Mgr. Jana Šebešová, Nitra, SR

Výbor nové členy odsouhlasil: 15 pro.

 

Příští schůze výboru ČKS se uskuteční dne 22.10.2019 od 13.00 hod v Praze.

Zapsali: Iva Pavézková, Aleš Linhart

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost