Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 12. 5. 2019 v Brně

Schůze výboru ČKS, 12.5.2019, 11.30hod, hotel Holiday Inn Brno

Přítomni: M. Táborský, A. Linhart,J. Šťásek, R. Čihák, M. Želízko, P. Ošťádal, R. Rokyta, P. Widimský, P. Kala, M. Aschermann
Předsedové PS a asociací, členové revizní komiseM. Hutyra, H. Skalická, J. Špinar, L. Špinarová, D. Pospíšil, J. Vítovec, D. Marek, D. Zemánek, E. Sovová, M. Mates,T. Paleček, J. Janoušek,J. Honěk, J. Bělohlávek, J. Doležel
Omluveni:M. Branny, ,P. Neužil, M. Fiala

1.    Schválení zápisu z minulé schůze výboru ČKS
Zápis z březnovéschůze výboru ČKS byl výborem schválen.

2.    Zpráva o činnosti ČKS 2018
M. Táborský výboru přednesl připravenou Zprávu o činnosti ČKS pro Členskou schůzi. Výbor se zprávou jednoznačně souhlasí. Zpráva bude přílohou zápisu ze Členské schůze.

3.    Zpráva o činnosti asociací/pracovních skupin 2018
J. Janoušek přednesl výboru připravenou Zprávu o činnosti asociací/PS za rok 2018 pro Členskou schůzi. Zpráva bude přílohou zápisu ze Členské schůze.

4.    Zpráva o hospodaření ČKS za rok 2018
P. Ošťádal výboru přednesl připravenou Zprávu o hospodaření za rok 2018 pro Členskou schůzi.Zpráva bude přílohou zápisu ze Členské schůze.

5.    Zpráva revizní komise ČKS za rok 2018
J. Bělohlávek výboru přednesl připravenou Zprávu o revizní komise ČKS za rok 2018 pro Členskou schůzi.Zpráva bude přílohou zápisu ze Členské schůze.

6.    Návrh na změnu stanov
M. Táborský informoval výbor o návrhu na změnu stanov. Předseda výboru ČKS bude mít právo navrhnou výboru společnosti kooptaci člena, který bude zodpovědný za rozvoj strategických programů společnosti v daném voleném období. Kooptace navrhovaného člena bude schválena hlasováním výboru a uvedena v zápisu schůze. Jedná se o kontinuitu práce a zásadní příspěvek  klíčových osobností  v období, kdy dle stanov nemohou být členy výboru. Uvedený kooptovaný člen výboru nehlasuje. Celý bod stanov včetně změn tedy bude vypadat takto:

3. Výbor ČKS. Volby. Sekretariát
3.1. Činnost ČKS řídí volený výbor. Počet volených členů výboru je 13 (včetně předsedy, budoucího a minulého předsedy). Dále jsou členy výboru ex officio předsedové asociací působících v rámci ČKS a šéfredaktor časopisu ČKS. Maximální počet všech členů výboru ČKS může být 21. Členové výboru mají právo účastnit se jednání výboru a hlasovat. Výbor je statutárním orgánem České kardiologické společnosti. V jeho čele je úřadující předseda ČKS, který je statutárním zástupcem ČKS a jedná za ČKS navenek. Funkční období členů výboru je čtyřleté. Každý člen ČKS může být členem výboru nejvýše dvě po sobě jdoucí funkční období. Po přerušení nejméně na jedno funkční období může být znovu zvolen do výboru. Pokud se v průběhu funkčního období uvolní na dobu delší než jeden rok místo ve výboru ČKS, nebo místo člena kontrolní komise ČKS, nastupuje na uvolněné místo automaticky kandidát, který získal ve volbách do příslušného orgánu ve druhém kole v pořadí nejvyšší počet hlasů. Členem výboru se nemůže stát člen kontrolní komise. Výbor může jako dalšího člena výboru kooptovat některého z řádných lékařských členů ČKS. Funkční období kooptovaného člena výboru končí spolu s koncem funkčního období zvolených členů výboru. Kooptovaný člen výboru nemá právo hlasovat a může být i před koncem funkčního období výboru odvolán z výboru předsedou ČKS.


7.    Noví členové
Řádní – lékaři:
MUDr. Tomáš Brychta, Mikulov
MUDr. Jozef Dodulík, Ostrava
MUDr. Tereza Kořínková, Pardubice
MUDr. Jozef Šelong, Ostrava

Řádní – nelékaři:
Vilma Holzeplová, Ostrava
Ing. Jiří Rolenc, Brno
Mgr. Lukáš Tichý, Brno


Mimořádní:
Martina Bohunová, Praha
Petra Pavlíková, Zlín
Pavlína Žáčková, Liberec

Zrušení na vlastní žádost: MUDr. Nikoleta Filyóová, Želiezovce, SR


Příští schůze výboru ČKS se uskuteční dne18.6.2019 od 13.00hod v Praze.

Zapsali: Iva Pavézková, Miloš Táborský

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost