Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 18. 6. 2019 v Praze

Schůze výboru ČKS, 18.6.2019, 13.00 hod, kancelář ČKS, Praha

Přítomni: J Bělohlávek,  M. Fiala, M. Hutyra , J. Kautzner, A. Linhart, M. Mates, Z. Moťovská,  P. Ošťádal , T. Paleček , R. Pudil , R. Rokyta , H. Skalická , J. Šťásek M. Táborský, P. Widimský
Předsedové PS a asociací, členové kontrolní komise  P. Janský , D. Marek , V. Melenovský, P. Neužil D. Pospíšil, , E. Sovová D. Zemánek,
Omluveni:J. Honěk, J. Doležel,M. Aschermann

1.    Uvítání nového výboru
A.    Linhart přivítal členy nového výboru ČKS, který bude pracovat ve funkčním období 2019-2023

2.    Výroční sjezd ČKS 2019
A.Linhart poděkoval všem, kteří se podíleli na organizaci sjezdu a prezentoval výsledky sjezdu.
Počet účastníků: 3456, počet vystavovatelů: 51 (1377 m2 výstavní plochy), počet sekcí: 116 bloků celkem, z toho 45 vyzvaných bloků Asociací, PS a odborných společností, 32 firemních sympozií, 17 bloků volných sdělení, 22 ostatní (posterové sekce, sesterské sekce, Rapid Fire, vyzvané bloky – přímé přenosy, blok VZP apod.). Počet abstrakt: 281 + 23 Soutěž mladých kardiologů + 6 To nejlepší z české kardiologie.
Návrhy a doporučení firmy YVENTECH, která zajišťovala techniku: hlasování ze systému g kon, Led screen obrazovka v sále Rotunda, využití mobilních led obrazovek pro reklamy partnerů. Byla předloženakalkulace.
Návrhy na změny v organizaci:J. Kautzner: změna konání kongresu v termínu od neděle do úterý, zrušení teplých obědů, vytvoření bloku se zahraničními hosty.

3.    Volba funkcionářů ČKS pro volební období 2019 – 2023
Proběhlo tajné hlasování a výsledek je následovný:
Pokladník: Petr Ošťádal (hlasování: 13 hlasů pro P. Ošťádala, 1 se zdržel)
Vědecký sekretář: Martin Hutyra (hlasování: 12 hlasů prof M. Hutyru, 1 se zdržel, 1 pro R. Rokytu)
Místopředseda pro vzdělávání a standardy: Josef Kautzner (hlasování: 13 pro J. Kautznera, 1 se zdržel)
Místopředseda pro otázky úhrad péče: Josef Šťásek (hlasování: 12 pro J. Štáska, 2 se zdrželi)
Hlasováním výboru ( 8 pro, 1 proti, 4 se zdrželi) byla zrušena funkce místopředsedy pro pracovní skupiny a asociace.
Revizní komise bude pracovat ve složení: P. Neužil – předseda, V. Melenovský a J. Pařenica – členové.
Grantová komise bude dle provozního řádu pracovat ve složení: předseda, místopředseda a vědecký sekretář


4.    Kooptace členů výboru ČKS
Dle úpravy stanov v posledním znění schválené na sjezdu, výbor hlasoval o zvolení kooptovaných členů výboru. Návrhy: Prof. Petr Widimský – spolupráce s ostatními subjekty na organizaci péče o nemocné s CMP, Prof. Jan Janoušek – pediatrická kardiologie.
Hlasování výboru: 14 pro.

5.    Provozní řád ČKS pro roky 2019-2023
Byl upraven stávající provozní řád: stanovena jasná pravidla pro odměňování organizačních výborů, akcí AS/ČKS, zrušení výzkumných grantů, specifikace benefitů, specifikace rolí ve výboru a jejich kompetencí, v drtivé většině ale odpovídají provoznímu řádu minulému. S podmínkou zapracování připomínek byl provozní řád dán ke schválení výboru – hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Nový provozní řád s podmínkou zapracování připomínek byl schválen.

6.    Cor et Vasa
Bude vypsáno výběrové řízení na šéfredaktora časopisu Cor et Vasa. Informace k výběrovému řízení bude vyvěšena na webu ČKS a členové ČKS o tom budou informováni emailem.

7.    Léková komise
Členy komise byli výborem zvoleni:
Zástupce PS pro farmakoterapii ČKS jmenovaný jeho výborem - P. Janský
Zástupce výboru ČKS jmenovaný z jeho řad - R. Pudil
Zástupce výboru jmenovaný z řad členů společnosti na návrh předsedy ČKS – J. Vítovec
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

8.    Organizační a programový výbor sjezdu ČKS 2019 a ČKD 2019
Výbor hlasováním zvolil následovně:
Předseda organizačního výboru Sjezdu 2019 a ČKD 2019 byl zvolen M. Táborský (hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
Předseda programového výboru Sjezdu 2019 a ČKD 2019 byl zvolen A. Linhart hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
Programový výbor sjezdu 2019 bude pracovat ve složení: Předsedové PS/AS, předsedové zvaných společností, místopředseda pro vzdělávání a standardy
Programový výbor ČKD 2019 bude pracovat ve složení: M. Hutyra, M. Táborský, A. Linhart, J. KautznerHlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel)

9.    Sjezdové noviny
Do současné doby sjezdové noviny vydávala firma Target MD. Nevýhody spolupráce s touto firmou: bez smlouvy s ČKS, nekontrolovaný příjem reklam, kontrola nad obsahem minimální. Na podzim bude vypsáno poptávkové řízení na nového vydavatele a s tím bude připravena precizní smlouva s jasným přínosem pro ČKS.

10.    Ustanovení Asociace preventivní kardiologie
Tato asociace by měla vzniknout spojením PS preventivní kardiologie a PS kardiogenetika. Plán je následovný: v únoru 2020budou vypsány volby do této asociace, ps bude mít sekce kardiogenetika, preventivní kardiologie a sportovní kardiologie. Po skončení voleb bude svoláno jednání výboru APK a její formální ustanovení. Výbor toto odsouhlasil. A. Linhart dále informoval výbor o jeho odstoupení z funkce předsedy PS preventivní kardiologie a jmenování prof. M. Vrablíka místo něj.

11.    Plán schůzí výboru ČKS
Byl zakoupen SW Zoom, prostřednictvím kterého se budou moci některé schůze výboru ČKS konat formou telekonference.
24.9. Brno  - fyzická účast – od 13.00 hod.
22.10. Praha – kombinovaná účast od 13.00hod.
24.11. Praha – před ČKD, 18:00 s večeří
17.12. – Telekonference od 13.00 – potvrzení dat pro rok 2020
28. 1.2020 – Brno – kombinovaná účast – od 13.00hod.
25.2.2020  - Praha – fyzická účast – od 13.00hod.

12.    Volitelé ČKS pro sjezd ESC
Voliteli byli jmenováni: J. Kautzner, H. Skalická, M. Táborský, J. Šťásek, A. Linhart, R. Rokyta. Všichni dostanou z EHH podklady pro hlasování.

13.    Portál Informace pro nemocné
Výbor má zájem vytvořit tento portál, který bude sloužit především laické veřejnosti a bude obsahovat rozcestník + komentáře k jinde dostupným zdrojům. Portál by měl obsahovat i tvorbu vlastních informací – v gesci PS/AS. PS Kardio 35 již vytvořila materiály ke zveřejnění. Postupná implementace bude 2019 – 2020.

14.    Definice úhrad jednodenních úhrad v kardiologii
M. Táborský informoval o jednání se zástupci kardiocenter, které proběhlo před schůzí výboru ČKS. Za výbor ČKS se zúčastnili M. Táborský, M. Mates a M. Fiala a J. Šťásek. Závěr pro jednání s VZP je: Výkony v jednodenním režimu nesmí ohrozit příjmovou stránku kardiocentra, asociace nemocnic do 14-ti dnů vydá stanovisko k metodice úhrady.

15.    Dostupnost dat z ÚZIS
M. Táborský informoval výbor ČKS o spolupráci s doc. Duškem na registru. Na sjezdu byla zveřejněna první data z národního kardiologického informačního systému. Ve všech oblastech kardiologie bude mít ČKS aktuální data z registru.

16.    Různé:
a)    Seznam kontaktů pro výběrová řízení pro jednotlivé kraje - Byl aktualizován seznam kontaktů pro výběrová řízení pro jednotlivé kraje, který bude vyvěšen na webu ČKS a také je přílohou tohoto zápisu.
b)    Studie Cardioscape II - Prof.Vardas oslovil ČKS a požádal o jmenování zástupce za ČKS do studie Cardioscape II. Výbor jmenoval následovně: Basic – M. Vrablík, Human: P. Widimský, Epidemiological – V. Melenovský
c)    Seminář pod hlavičkou ČKS – Heartfailure and circulatory support – 6.9.2019, Praha – výbor souhlasí
d)    Konference pořádaná ČKS New Horizon in FabryDisease, Praha, 31. října – výbor souhlasí
e)    Na sekretariát ČKS došla žádost o emailové rozeslání pozvánek na akci Jerieho Den, který se uskuteční dne 10. října v Ústí nad Labem. Výbor se rozhodl, že na akce, nad kterými nemá ČKS záštitu nebude možné poslat pozvánku členům ČKS.
f)    Výbor obdržel žádost o záštitu nad akcí XI. Luklův den – Olomouc 1.-2.10.2019. Předpokládaná účast 350 + účastníků, sesterská sekce odborný program akce ve spolupráci s ČAZM, PS farmakoterapie a ČASS ČKS. Dále je žádost o použití loga ČKS na pozvánce. Výbor souhlasí s udělením záštity a použitím loga ČKS.
g)    D. Marek požádal o členy výboru o záštitu nad tradičními Echokurzy, které proběhnou na podzim. Výbor souhlasí.

17.    Noví členové
Řádní – lékaři:
MUDr. Hana Černá, Ostřešany
MUDr. Michal Jičínský, Praha
MUDr. Darina Krausová, Třinec
Řádní – nelékaři:
Mgr. Jana Hanáčková, Olomouc
Tatiana Tararets, Sokolov
Mimořádní:
Beáta Šádková, Jindřichův Hradec

Příští schůze výboru ČKS se uskuteční dne 24.9.2019 od 13.00 hod v Brně.


Zapsali: Iva Pavézková, Aleš Linhart
Příloha 1: Seznam kontaktů pro výběrová řízení

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost