Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 22. 10. 2019, Brno + Praha

Přítomni: M. Hutyra, J. Kautzner, A. Linhart, M. Mates,Z. Moťovská, P. Ošťádal, T.Paleček, R. Pudil, R. Rokyta, H. Skalická, J. Šťásek, M. Táborský, P. Widimský

Předsedové PS a asociací, členové kontrolní komise:M. Fiala,J. Honěk, F. Málek, D. Marek, V. Melenovský,D. Pospíšil, L. Špinarová, M. Vrablík

Omluveni:M. Aschermann, J. Bělohlávek, J. Doležel, P. Neužil, E. Sovová,D. Zemánek

 

1. Schválení zápisu z minulé schůze

Zápis z červnové schůze výboru ČKS byl schválen per rollam.

 

2. Kontroly KC

MZ stanovilo termíny kontrol kardiologických center. ČKS nominuje tyto zástupce:

31.10.2019 – M. Táborský, A. Linhart

5.11.2019 – R. Pudil, J. Kautzner

12.11.2019 – P. Ošťádal, Z. Moťovská

 

3. Konference PS Kardiogenetika

Dne 17.1.2019 by se měla uskutečnit v IKEMu konference PS Kardiogenetika. Bude to první akce pořádaná společně s PS Preventivní kardiologie. Akce je finančně zajištěná.

 

4. Aktivity PS Kardio 35
plánované aktivity této PS jsou:

26.-28. 11. 2019 – 3 denní kurz statistiky

3.12. 2019 - Simulační workshop SKG, PCI – FN Brno

7.12. 2019 - vše, co potřebujete vědět o arytmiích před atestací a do života – IKEM

21.1. 2020 - Workshop ECMO a hemodynamika – VFN

Volby – 1.  kolo únor, 2. kolo březen

Březen – Vše, co potřebujete vědět o chlopenních vadách před atestací – VFN

Výroční sjezd ČKS – 2 sekce

Dr. Skalická informovala členy výboru o nedostatku mladých kardiologů v kardiologických ambulancích. Osloví tedyčleny PS Kardio 35, aby se přihlásili do ČAAMK.

 

5. Spolupráce s Medical Tribune

Společnost Medical Tribune poslala návrh na vydání sjezdových novin. Dále zaslali návrh na vydání novin při ČKD a dalších akcích PS a asociací. Testovací verze novin bude vydaná na Českých kardiologických dnech a poté budou upřesněny další požadavky

 

6. České kardiologické
M. Hutyra informoval výbor ČKS o programu ČKD. Program je hotový, vyvěšený na webu v aktualitách.

 

7. Národní program KV Prevence

M. Táborský informoval, že proběhlo jednání s vedením VZP – ing. Šmehlíkem. Je to první reálný aktivní program KV prevence v ČR. Další společné setkání proběhnese Společností všeobecného lékařství.

 

8. Pacientský portál
A. Linhart prezentoval navrhovaný harmonogram. V první fázi proběhne pověření garantů – vytvoření redakčních týmů, dále budou stanoveny potřeby grafických a mediálních vstupů, následně bude portál zpracován do webové podoby. Spuštění portálu by mělo být k 1.3.2020.

M. Vrablík informoval, že ESC má již takový pacientský portál s kvalitními daty vytvořený, zda by tedy nebylo možné použít materiály z něj a přeložit je do češtiny. M. Vrablík pošle odkaz na tento portál všem členům výboru.

 

9. Výroční sjezd 2020
M. Táborský informoval výbor o jednáních se sponzory. Poslední jednání proběhnou ve čtvrtek 24.10.2019. Finančně je sjezd zajištěn.

 

10. ČKS Goes Green
A. Linhart připravil plán na výsadbu aleje ČKS na Praze 4 a ev. i v Bohunicích. S P. 4 je již zahájeno jednání. Vyzval členy výboru o další návrhy na ekologické aktivity.

 

11. Koncepce ambulancí Srdečního selhání
F. Málek prezentoval výboru ČKS koncepci ambulancí Srdečního selhání. Ambulance srdečního selhání je ideálním místem pro realizaci specializované péče o ambulantní pacienty se srdečním selháním. Je optimální, aby diagnóza srdečního selhání byla stanovena a etiologie srdečního selhání identifikována před zařazením pacienta do programu specializované péče. Hlavními cíli péče o pacienty v rámci ASS jsou: snížení rizika úmrtí, snížení rizika hospitalizace pro srdeční selhání a zlepšení kvality života nemocných. Hlavními úkoly ASS jsou: optimalizace farmakologické léčby srdečního selhání, edukace pacienta o charakteru onemocnění a nutnosti dietních a režimových opatření, zapojení pacienta v monitoraci symptomů, sledování pacienta po propuštění z nemocnice, konzultace změn zdravotního stavu, změn hmotnosti, kvality života nebo laboratorních parametrů, dostupnost kvalitní lékařské péče v případě dekompenzace, dostupnost speciální léčby srdečního selhání.

Dr. Skalická informovala, že výbor ČAAMK nebyl požádán o spolupráci. Struktura organizace zdravotní péče ve Velké Británii neodpovídá struktuře našeho zdravotnického systému. Pojemprimární péče by měl být přesněji vymezen, aby odpovídal struktuře zdravotní péče v ČR. Dále upřesnění selekce pacientů  pro kardiocentra „každý“ nový pacient se suspekcí na SS pacient po hospitalizaci pro SS. Z dokumentu vyplývá, že každý pacient s dechovými obtížemi by měl být  rovnou zařazen do ambulance v Kardiocentru nebo rovnou tam vyšetřen. Při  řádově vyšších režijních nákladech, než ambulantní kardiologie (interna-ambulantní kardiolog). Z finančních i medicínských důvodů chybí využití stávající sítě ambulantních kardiologů, kterou známe. Není upřesněno  vymezení pacienta - kardiocentra jasně definovaný „těžší pacient“, „určitě z hospitalizací nebo od ambulantních kardiologů či internistů, od PL především v případě akutního stavu vyžadujícího hospitalizaci“. Pokud je pacient v péči Kardiocentra – kompletní kontroly, preskripce atd.

Předání :ambulantní kardiologové jasně definované ostatní – v celém komplexu. „Supervize“ často  obtěžuje pacienta, zatěžuje pojišťovny, výsledek není přesvědčivý.


NT pro BNP – schválení od pojišťoven k 1.1. 2019bez omezení pro kardiology, internisty, PL. Není uvedena problematiky výsledků NT-pro BNP, které se podstatně liší u akutních projevů SS. Potenciál pro léčbu srdečního selhání ambulantní kardiologie –kardiologové vyškolení v kardiocentrechznámá síť kardiologických pracovišť.

 

12. Žádost o platbu za uveřejnění ESC guidelines

Mgr. Procházková, redaktorka časopisu Cor et Vasa, poslala žádost zaplacení poplatku za uveřejnění evropských guidelines srdečního selhání v časopise Cor et Vasa. Výbor hlasoval: 16 pro, 0 proti.

 

13. Komunikace s Českou společností klinické biochemie

Z ČSKB přišla žádost o podpora v otázce úhrady markeru GDF-15. Výbor hlasoval: 16 pro, 0 proti.
 

14. Invitation – National Chair – Cardio Update Europe 2020
ČKS byla vyzvána ke jmenování zástupce na akci Cardio Update Europe 2020. Výbor jmenoval J. Kautznera.

 

15. Různé

  1. A. Linhart obdržel žádost o možné jednání, popřípadě pověření jednáním kompetentní osoby, pro informace v hodnotící zprávě SUKL. Výbor pověřil M. Matese ve spolupráci s J. Vítovcem za lékovou komisi.
  2. M. Vrablík požádal výbor o podporu při vypsání cestovních grantů pro mladé kardiology na akciPreventiveCardiologyCogress v Malaze. Akce bude finančně zajištěna. Výbor souhlasí.

 

16. Noví členové

Řádní – lékaři:
MUDr. Yvona Hrčková, Olomouc
MUDr. Josef Hruša, Rokytňany
MUDr. Martin Jedlička, Jihlava
MUDr. Tereza Jüttnerová, Pardubice
MUDr. Iveta Lisková, Rosina
MUDr. Katarína Melajová, Brno
MUDr. ŽivoradPeševski, Rokytnice nad Jizerou
MUDr. Martin Rada, Olomouc

 

Řádní – nelékaři:
Iva Medvědová, Praha
Bc. Petra Staňková, Brno

Výbor nové členy odsouhlasil: 16 pro.

 

Příští schůze výboru ČKS se uskuteční dne 25.11.2019 od 18.30 hod v Praze v hotelu Pyramida.

Zapsali: Iva Pavézková, Aleš Linhart

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost