Základní informace PS Kardio 35

Předseda pracovní skupiny

MUDr. Petr Kala, Ph.D.
Kardiologická klinika 2. LF UK a FN v Motole
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
petrkala@gmail.com
Tel.: 702024181

Podmínky členství
Členem PS Kardio 35 se mohou stát členové ČKS – lékaři v postgraduálním vzdělávání se zaměřením na dosažení kardiologické specializace. Horní věková hranice vstupu je stanovena na 35 let.

Zánik členství:
Členství v pracovní skupině Kardio 35 zaniká:

  1. Vystoupením na základě písemné žádosti člena.
  2. Dosažením věku 35 let v případě člena PS s již získanou atestací z kardiologie.
  3. Získáním atestace z kardiologie u členů PS, kteří přesáhli věkovou hranici 35 let.
  4. Členům výboru PS Kardio 35, kteří splnili podmínky pro zánik členství v PS uvedené v bodě 2) nebo 3) v době svého funkčního období, zaniká členství až v době ukončení funkčního období výboru PS.

V případech 2) a 3) uvedených výše je členství v PS Kardio 35 automaticky ukončeno ke konci kalendářního roku, ve kterém byly naplněny podmínky pro ukončení členství.


Vyzýváme zájemce o členství v této pracovní skupině, aby své členství potvrdili na svém účtu v on-line systému


https://www.facebook.com/Kardio35/ - Pravidelný přísun aktualit z české i světové kardiologie.

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost