Manifest PS „Kardio 35“

Pracovní skupina „Kardio 35“ při ČKS

Nová pracovní skupina ČKS nazvaná „Kardio 35“ vzniká jako platforma pro mladé kardiology do 35 let. Impulsem pro její vznik je především iniciativa ESC „Cardiologists of Tomorrow“ a dále podobné organizace vznikající nebo již fungující v některých evropských zemích. V současné době existuje 15 aktivních organizací mladých kardiologů pod záštitou národních kardiologických společností, které jsou členy ESC (Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Maďarsko, Litva, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rusko, Španělsko, Tunisko, Turecko, Velká Británie). Nově se mezi tyto členy zařadilo také Slovensko, jehož pracovní skupina nese název „Fórum mladých kardiológov“. Hlavním cíle pracovní skupiny „Kardio 35“ je poskytnout mladým lékařům v oboru v průběhu jejich vzdělávání a profesionálního růstu možnosti sdílení a rozvoje vzdělávacích, odborných a vědeckých aktivit dle modelů fungujících v dalších zemích Evropy a podporovaných ESC.

Cíle činnosti

Cílem činnosti skupiny „Kardio 35“ je zlepšení možností profesionálního klinického a vědeckého růstu jeho členů v průběhu postgraduálního vzdělávání v kardiologii v následujících oblastech:

 • Vytvoření komunikační platformy pro sdílení a šíření aktuálních odborných a organizačních informací národních a nadnárodních.
 • Oficiální zastoupení mladých kardiologů při jednáních ČKS.
 • Diskuse o stavu a spoluúčast na úpravách postgraduálního vzdělávání v kardiologii v ČR.
 • Podpora účasti mladých kardiologů na výzkumných projektech a jejich publikačních výstupech.
 • Organizace paralelních sekcí mladých kardiologů na kongresech ČKS a samostatných konferencí národních a mezinárodních zaměřených na vzdělávání a prezentaci výsledků klinické a vědecké práce.
 • Převzetí zodpovědnosti za Den mladých kardiologů a nová definice jeho obsahu a významu.
 • Efektivní využití a distribuce fondů ČKS a ESC určených k podpoře účasti mladých kardiologů na národních a světových kongresech.
 • Organizace a asistence při organizování stáží vědeckých a postgraduálních doma i v zahraničí.
 • Podpora mezinárodní komunikace mladých kardiologů, organizace společných setkání „mladých kardiologů“ z okolních zemí.
 • Pomoc v profesionálním rozvoji členů a zlepšení jejich pozice na trhu práce v oblasti kardiologie.

Již při výročním kongresu ESC ve Stockholmu v roce 2010 byla do programu nově zařazena sekce ´´Forum for Future Leaders in Cardiology´´, věnovaná právě mladým kardiologům, kteří zde mohli prezentovat výsledky svých výzkumných záměrů. ´´Young Cardiologists’ Corner´´ bylo místo v členské zóně, kde se mladí kardiologové mohli setkat se svými zahraničními kolegy, což jen reflektuje záměr ESC a národních kardiologických společností o podpoře mladých kardiologů.

Podmínky členství

Členem PS „Kardio 35“ se mohou stát členové ČKS - lékaři v postgraduálním vzdělávání se zaměřením na dosažení kardiologické specializace. Horní věková hranice vstupu je stanovena na 35 let.

Zánik členství

Členství v pracovní skupině „Kardio 35“ zaniká:

 1. Vystoupením na základě písemné žádosti člena.
 2. Dosažením věku 35 let v případě člena PS s již získanou atestací z kardiologie.
 3. Získáním atestace z kardiologie u členů PS, kteří přesáhli věkovou hranici 35 let.
 4. Členům výboru PS „Kardio 35“, kteří splnili podmínky pro zánik členství v PS uvedené v bodě 2) nebo 3) v době svého funkčního období, zaniká členství až v době ukončení funkčního období výboru PS.

V případech 2) a 3) uvedených výše je členství v PS „Kardio 35“ automaticky ukončeno ke konci kalendářního roku, ve kterém byly naplněny podmínky pro ukončení členství.

Práva a povinnosti členů

Členové PS „Kardio 35“ se řídí stanovami platnými pro ČKS a její pracovní skupiny.

Volby do výboru PS

Činnost bude koordinována členy výboru pracovní skupiny „Kardio 35“, kteří budou do svých pozic voleni členy PS ve čtyřletém intervalu odpovídajícím volbám do výboru ČKS. Počet členů výboru je třináct. Výbor PS „Kardio 35“ volí předsedu a tři místopředsedy. Volby do výboru se řídí zásadami platnými pro volby do pracovních skupin ČKS dle platných stanov. První rok činnosti řídí PS Přípravný výbor, který společně se sekretariátem ČKS do 12 měsíců od ustavení této PS realizuje volby v souladu se stanovami ČKS. Tyto volby pak zvolí řádný výbor na čtyřleté funkční období. Členové Přípravného výboru ve volbách samozřejmě mohou kandidovat, ale pokud kandidují, nesmí být členy Volební komise.

Organizace činnosti PS

Výbor PS se schází vždy při příležitosti Výročního sjezdu ČKS v Brně a Českých kardiologických dnů v Praze. Předsednictvo výboru PS svolává podle potřeby další schůze výboru, preferenčně v termínech konání odborných akcí ČKS. Při hlasování ve výboru PS rozhoduje prostá většina z přítomných členů výboru. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Výborová schůze je usnášeníschopná při přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů výboru ČKS, byli-li všichni jeho členové včas informováni o datu a místu schůze. Předseda PS „Kardio 35“ se účastní jednání výboru ČKS bez práva hlasování. Základním komunikačním kanálem je kromě písemné korespondence také emailová konference všech členů výboru PS. Cílem je vybudovat on-line rozhraní na internetových stránkách ČKS.

Hospodaření PS

Finanční hospodaření PS „Kardio 35“ se uskutečňuje v rámci a podle zásad ČKS.

Závěrečná ustanovení

PS „Kardio 35“ vznikne a začne svoje působení po schválení písemné žádosti o jeho vytvoření výborem ČKS.

V Praze dne 9. 1. 2012 

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost