Zápis ze schůze PS IKA konané dne 10. 5. 2005 v Brně

Přítomni: prof. Widimský, dr. Rozsíval, Dr. Štípal, Dr. Horák, Dr. Kala, Dr. Hlinomaz, Dr. Varvařovský, Dr. Želízko, Dr. Tax, Dr.Holm, zástupci katetrizačních laboratoří
Omluveni: Dr. Formánek, Dr. Mates, prof. Vojáček

INTERCATH 2005:

 1. prof. Widimský zhodnotil celou akci takto:
  1. kvalitní a bohatá zahraniční účast (15 zahraničních speakerů)
  2. přenosy byly celkově kladně hodnoceny, technickým problémem byla nedostatečná kvalita zpětného zvukového propojení do katetrizačních sálů. Katetrizovat by měli ti nejzkušenější
  3. po ekonomické stránce je předpoklad kladného hospodářského výsledku
  4. zásadním nedostatkem akce byla katastrofálně slabá návštěvnost ve všech třech dnech, a to navzdory kvalitnímu programu. Z tohoto důvodu odmítl prof. Widimský organizovat podobně rozsáhlou mezinárodní akci v budoucnu.
 2. Členové výboru poté diskutovali o dalším zaměření a charakteru akce. Výbor se shodl na následujících obecných principech do budoucna:
  1. akce bude pořádána jakožto pravidelná odborná akce pracovní skupiny Intervenční kardiologie 1x ročně.
  2. za přípravu bude odpovědný Organizační výbor, který bude zvolen na nejbližší schůzi výboru PS IKA po akci předchozí
  3. zaměřit akci na domácí publikum s aktivním přispěním všech cath-labů
  4. akci pořádat jako 2 denní (čtvrtek a pátek), termín akce posunout na první polovinu dubna,
  5. zachovat tradici živých přenosů
  6. omezit pořádání dalších odborných akcí, které budou soupeřit svým zaměřením (Intervenční kardiologie) a charakterem (celorepublikový).
  7. pořádání lokálních akcí, které mají charakter pracovních setkání centra se spolupracujícími zdravotnickými zařízeními je plně v kompetenci organizátorů, tyto akce však nebudou mít oficiální podporu (záštitu) PS IKA

Na základě diskuse všech členů byl pro rok 2006 hlasováním členů výboru PS jednomyslně schválen termín 6.-7. dubna 2006, místo konání Kongresové centrum IKEM, živé přenosy z katetrizačních laboratoří Kliniky kardiologie IKEM. Organizační výbor pro rok 2006 bude pracovat ve složení:
dr. Želízko, dr. Horák, doc. Veselka, dr. Kala.

DES

 1. bylo široce diskutováno, jaká kriteria by měla být použita pro schvalování nových DES. Pracovní skupina konstatuje, že v obecné rovině je nutné akceptovat stejná kriteria, jako v ostatních členských zemích EU. Z technických předpokladů je nutné doložit "Prohlášení o shodě" a CE značku. Otázkou je, zda je nutné vyjádření SUKL vzhledem ke skutečnosti, že na stent je navázán aktivní lék. Na tuto otázku musí odpovědět platná legislativa - stanovisko by mělo podat MZ ČR. Pracovní skupina nedoporučila vypracování vlastních podrobných kriterií, neboť taková kriteria nelze jednoznačně formulovat (hodnocené primární endpointy se v jednotlivých studiích liší), aniž by nebyla právně napadnutelná.
 2. „Pracovní skupina STENTY“ (připomínka Dr.Kaly a Dr.Varvařovského)
  Jednoznačně byl odmítnut princip „centrálního nákupu“ a aktivit skupin a jednotlivců, kteří nemají mandát výboru PS IK k jednání týkající se intervenční kardiologie (reakce na vystoupení Dr.Finsterleho jménem pracovní skupiny „STENTY“)
 3. Výbor PS IK považuje za vhodné, aby k jednáním na úrovni MZ ČR a zdravotních pojišťoven byl zván zástupce výboru PS. Zavádění DES by nemělo omezit stávající kvalitu a rozsah péče poskytované intervenční kardiologií. PS nepovažuje za vhodné, aby bylo zásadním způsobem prodlouženo zařazování nových produktů do sazebníku, protože tato skutečnost by mohla ve svém důsledku vést k neopodstatněnému prodlužování obměny jednotlivých produktových řad. Jednoznačně byl odmítnut princip "centrálního nákupu".

REGISTR NRKI

 1. Dr. Želízko předal informace ze zasedání Rady Registru:
  1. konstatováno, že registr je od.1.1.2005 funkční, dosud bylo vloženo přes 4 000 záznamů
  2. v roce 2005 bude možné provést drobné úpravy datové struktury, celkový charakter registru však nebude měněn
  3. od roku 2006 bude možné zadaná data korelovat s Národním registrem úmrtí
  4. je potřebné stanovit základní statistické ukazatele (sestavy), které budou z dat zpracovány. PS vznese požadavek na možnost exportu dat z registru ve statisticky zpracovatelné podobě
 2. PS projednala požadavek na zadávání místa bydliště do datové struktury registru a nepovažuje ho za nezbytný
 3. prof. Widimský informoval o projektu CARDS - systému sběru dat, který vypracovala ESC a o možnosti spolupráce na projektu celoevropského registru. PS souhlasí, aby se na této variantě dále spolupracovalo - proto v průběhu EuroPCR 2005 je naplánována schůzka se zástupci CARDS (Widimský, Želízko). Rada registru NRKI byla o tomto postupu informována.

GUIDELINES
Diskutována "Guidelines pro provádění koronární angiografie" - konstatováno, že jsou již zastaralá. O inovaci bude požádán prof. Vojáček ve spolupráci s dr. Hlinomazem.
Guidelines pro PCI: PS vyjadřuje shodu s přijetím evropských guidelines, s jejichž textem se ztotožňuje

RŮZNÉ
prof. Widimský požádal PS o písemné stanovisko, zda nemocní s chronickou ICHS po elektivní koronarografii musí být hospitalizováni na monitorovaném lůžku. Jednoznačné stanovisko PS je takové, že pacient s chronickou ICHS (ale i stabilizovaná srdeční vada či jiná plánované srdeční katetrizace) po nekomplikovaném katetrizačním výkonu (katetrizace, angiografie včetně koronarografie, perkutánní koronární intervence - PCI) může být umístěn na standardním lůžkovém oddělení bez ekg monitorace a po sejmutí kompresivního obvazu se může po oddělení volně pohybovat .

Seznam zdravotnických výkonů:
Bude požádáno o odstranění omezení "H" u kódu výkonu implantace koronárního stentu tak, aby tyto výkony bylo možno provést i v ambulantním režimu (podobně jako koronarografie či PTCA)

zapsal: Dr. M. Želízko

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost