Zápis ze schůze PS IK konané dne 4. 10. 2005 v Praze (IKEM)

Přítomni: Dr. Želízko, Dr. Horák, Dr. Varvařovský, Dr. Hlinomaz, Dr. Holm, prof. Vojáček, prof. Widimský, Dr. Kala, Dr. Formánek, zástupci katetrizačních laboratoří (Dr. Boček, Dr. Malý)
Omluveni: Dr. Štípal, Dr. Tax, Dr. Rozsíval

 1. Dr. Želízko upozornil na skutečnost, že diagnostické a intervenční výkony, které radiologická společnost předala kardiologii (již v roce 1998) jsou v sazebníku nadále vedeny pod odborností 809 (radiologie) stejně tak jako nekoronární angiografická vyšetření a intervence, s jejichž sdílením odborností 107 (kardiologie) radiologická společnost nesouhlasila. Dr. Želízko poslal prof. Aschermannovi koncept dopisu se žádostí o změnu autorské odbornosti u předaných kódů a žádost o projednání možnosti sdílení autorské odbornosti u vybraných kódů zdravotních výkonů. Dopis podepsaný předsedou výboru ČKS a předsedou PS IK bude odeslán Dr. Pokornému (VZP) a Dr. Slámovi (MZ ČR). Není vyloučeno, že kompetentní orgány mohou rozhodnout ve prospěch odbornosti 107 i přes nesouhlas radiologické společnosti.
 2. Workshop 2006 (6.-7. dubna 2006) - členové výboru akceptovali navrhovanou strukturu programu a shodli se v následujících bodech:
  • pořadatelem akce bude Klinika kardiologie IKEM resp. Kongresové cerntrum IKEM; v neprospěch angažování kongresové agentury hovoří především výrazně vyšší finanční náklady (zatížení daní atd.).
  • jednacím jazykem bude čeština, nepočítá se s účastí zahraničních kardiologů (mimo kolegů ze Slovenska).
  • limitovaná účast zahraničních speakrů (finanční aspekt, pojetí workshopu jako národní akce), osloven bude 1 – 2 speakři, např. T.Lefevre a F.Kiemenej
  • první oznámení by mělo být rozesláno do konce listopadu 2005.
  • zatím nedošlo ke shodě v otázce názvu akce, navrženy jsou 3 varianty: 1) XVI th PRAGUE Workshop: Interventional Cardiology 2006 2) XVI th PRAGUE Workshop: intervenční kardiologie 2006 3) Setkání intervenčních kardiologů 2006
 3. výroční sjezd ČKS Brno – program sjezdu bude předmětem následující schůze PS IKA (prosinec 2005)
 4. registr NRKI
  • bylo konstatováno, že registr je funkční. Je však třeba, aby se pracoviště, jež zatím nepředávají data ze svých registrů do NRKI, domluvila s dr. Dvorskou na dávkovém převodu těchto dat.
  • byla diskutována otázka výstupu dat z NRKI, tj. která data a za jakých podmínek mohou být zveřejněna. Na základě hlasování členů výboru bylo rozhodnuto: a) Rada Registru předloží analýzu celorepublikových dat ke schválení PS IK, po schválení výborem mohou být data publikována (všichni členové výboru hlasovali PRO, nikdo PROTI, nikdo se hlasování nezdržel).
   b) subanalýza dat jednotlivých pracovišť může být zveřejněna jen v případě písemného souhlasu vedoucími příslušných katlabů (všichni členové výboru hlasovali PRO, nikdo PROTI, nikdo se hlasování nezdržel).
 5. členství ve WG IC EKS – prof. Widimský informoval o možnosti individuálního členství v Pracovní skupině intervenční kardiologie Evropské kardiologické společnosti (WG IK ESC). Individuální členství ve WG IK ESC není spojeno s žádnými ekonomickými náklady. Po diskusi se výbor rozhodl pro následující možnost realizace: budou osloveni všichni vedoucí katlabů a požádáni o jmenný seznam pracovníků katlabů vč. E-mailových adres, tyto následně výbor PS IK nahlásí sekretářce WG IC ESC.
 6. různé
  a. byla široce diskutována otázka vzniku nových katlabů, případná „regulační role“ výboru PS IK v tomto procesu, právní relevance takovýchto kroků výboru a možné mechanismy kontroly kvality. Výbor trvá na platnosti stanovených kriterií pro katlaby (3 licencovaní intervenční kardiologové na plný úvazek, provedení nejméně 500 PCI ročně, nepřetržitý 24-hodinový provoz), vyslovil však obavu, že některá centra výše uvedená kriteria nesplňují.
  b. výbor projednal návrh prof. Widimského na zrušení registračních listů pro implantaci DES – jejich vyplňování v současnosti postrádá medicínský i ekonomický smysl a představuje jen další administrativní zátěž pro pracovníky katlabů. Podle dostupných informací požaduje vyplňování registračních listů zdravotní pojišťovna Metal-Aliance. Výbor vyslovil ochotu spolupracovat se zdravotními pojišťovnami na analýze dat z registru NRKI. Dr. Želízko nabídne písemně tuto možnost zdravotním pojišťovnám (příp. modifikace dopisu prof. Widimského z 21.9.2005).
  c. výbor projednal otázku vykazování kódů katetrizačních výkonů společně s angiografiemi. Oboustranná srdeční katetrizace není hrazena spolu s angiografií a to ani u těch diagnóz, kde má jednoznačné opodstatnění (chlopenní vady, vrozené srdeční vady, kardiomyopatie, srdeční insuficience). Prof. Vojáček byl požádán o písemnou formulaci stanoviska výboru.
  d. guidelines pro PCI – otázka přijetí evropských guidelines pro PCI bude uzavřena až podle celkové koncepce guidelines (výbor ČKS).
  e. předběžný návrh bloku PS IK na symposiu Akutní kardiologie v Karlových Varech (bude dále upřesněno do konce října)
  Akutní koronární syndromy:
  A. Chceme rozpustit trombus nebo pacienta: I.Varvařovský: Klasická léčba, F.Holm: Clopidogrel, O.Hlinomaz: Facilitovaná PCI
  B. Mají inhibitory GP IIb/IIIa význam před primární PCI? R.Štípal vs M.Želízko debata ANO vs NE
  C. Impmlantace kmenových buněk: kritický pohled J.Horák

Zapsal: P. Formánek

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost