Zápis ze schůze PS Intervenční kardiologie konané dne 10.9.2004 ve Strážnici

Přítomni: M.Želízko, V.Rozsíval, O.Hlinomaz, J.Vojáček + pozváni zástupci cath-labů
Omluveni: J.Horák, P.Formánek,F.Holm,M.Mates,I.Varvařovský, P.Kala, P.Widimský, P.Tax

  1. podána informace o stavu jednání ohledně Lékových krytých stentů (DES).
    1. Byl vytvořen návrh Metodického listu pro implantace krytých stentů, které budou v navržených indikacích hrazeny nad rámec paušálu. (indikační skupiny byly schvéleny již na minulých schůzích).Krom indikačních kriterií je součástí pokynu i seznam pracovišť intervenční kardiologie (všechna pracoviště, která provádějí více jak 500 PCI ročně). Problematickým bodem zústává povinnost vyplnění Registračního listu pacienta vzhledem k možnému střetu se Zákonem o ochraně osobních údajů – pokud bude od roku 2005 fungovat národní registr koronárních intervencí (NRPCI), budou údaje vyplněny zde.
    2. Byl presentován první návrh Smlouvy o zajištění úhrady lékového koronárního stentu vylučujícího léky z veřejného zdravotního pojištění. Předpokládáme, že VZP a ostatní zdravotní pojištovny na straně jedné a Česká kardiologická společnost, o.s. na straně druhé uzavřou vzájemnou dohodu, na základě které bude možné implantovat DES až ve 30% všech implantací.tato smlouva by měla řešit i formu úhrady – nadpaušální platby, jejich výše bude předmětem dalšího jednání.
    3. Pro účely tohoto jednání byl vytvořen i aktualizovaný seznam počtu výkonů v letech 2003 – 2004 (aktuální data nedodalo 5 laboratoří). Na všechny cath-laby byla rozeslána mailem veškerá dosavadní korespondence, návrhy Metodického listu i Smlouvy.
  2. byla projednána žádost o akreditaci školícího pracoviště FN Hradec Králové, oddělení intervenční kardiologie a dále žádosti o licence školitelů pro lékařské výkony F 009-invazívní diagnostická kardiologie a F 010-intervenční kardiologie pro následující žadatele: prof. MUDr.Jan Vojáček, DrSc., FECC, FACC, MUDr.Josef Šťásek, PhD., MUDr.Dušan Černohorský, všichni pracovištěm FN Hradec Králové , a MUDr.Jan Sitar, FN U Svaté Anny, Brno. PS konstatuje, že žádající pracoviště i jednotliví lékaři splňují požadovaná kriteria a žádosti doporučují ke schválení.
  3. byl předběžně navržen termín příští schůze PS IKA dne 19.října od 14:00 hod v Brně (od 16:00 plánována schůze výboru ČKS), hlavními body jednání budou: Intercath 2005, DES-stav jednání a Národní registr PCI

Zapsal: M.Želízko

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost