Zápis ze schůze PS Invazivní kardiologie dne 2. března 2004 v Praze

Přítomni: dr. Holm, dr. Horák, dr. Mates, dr.Tax , dr.Varvařovský, dr. Želízko.
Omluveni: dr. Formánek, dr. Hlinomaz, dr. Kala, dr. Rozsíval, dr. Štípal, prof. Vojáček, prof. Widimský.

 1. Náměstek ministra Špaček se obrátil na ČKS s požadavkem určení výkonů, které by mohli po vstupu ČR do EU občané ČR vyžadovat v zahraničí. Vypracováním pro oblast invazivní kardiologie byla prostřednictvím dr. Želízka pověřena PS IK.
  Výkony byly rozděleny na dvě skupiny jako (a) absolutně nedostupné, tj. t.č. neprováděné v CŘ a (b) za limitované buď finančně nebo z kapacitní důvodů
  1. Brachyterapie.
   Uzávěry ouška levé síně v indikaci prevence embolických komplikací u nemocných s fibrilací síní
   Transplantace srdce u novorozenců (tj. do 30. dne věku)
   Současná transplantace srdce a plic
   Cirkulační podpora z indikace akutního a exacerbace zhoršení chronického srdečního selhání
  2. Implantace lékových stentů
   Podávání IIb/IIIa inhibitorů u nemocných AIM
   Distální protekce u intervencí pro AIM
   Seznam není definitivní, dr. Želízko se obrátil na ostatní členy výboru k případnému doplnění
 2. Diskutována problematika schvalování zřízení dalších katetrizačních pracovišť. Vzhledem k tomu, že PS IK nebyla oficiálně požádána, tak se zatím nebude vyjadřovat.
 3. Diskutována reakce na dopis dr. Hermana ohledně toho, kdo může vytahovat tepenný zavaděč. PS IK akceptuje fakt, že vytažení tepenného zavaděče a následnou kompresi provádí lékař, může jí po zaškolení provádět i střední nebo nižší zdravotnický personál při plné zodpovědnosti ošetřujícího lékaře.
 4. Program Intercath 2004.
  Odsouhlasen program, který presentoval dr. Želízko včetně programu Luncheon Workshops pro 22. a 23. dubna, přednášce G.Di. Sciascio 23. dubna. Seznam pracovišť, ze kterých bude proveden živý přenos, bude upřesněn na základě jednání mezi dr. Želízkem a prof. Vojáčkem.
  Dr. Želízko zdůraznil, že je třeba podpořit účast sester v Sesterské sekci
 5. Dr. Palát z J&J presentoval koncepci různorodých PR aktivit majících za cíl změnit chápaní subjektů, které ovlivňujících systém zdravotní péče (mimo jiné pacientů, zástupců zdravotních pojišťoven, zástupců MZd), na nutnost implantace lékových stentů
  PS IK má být pouze a jedině nositelem odborného názoru.
 6. Rozsáhle diskutována problematika úhrady lékových stentů, včetně přiložených dopisů dokumentujících aktivitu PS IK a ČKS (včetně dopisu doc. Hradce a dr. Želízka paní ředitelce VZP ing. Musílkové) v jednání s MZd a VZP. Opakovaně bylo zdůrazněno, že plánovaný DRG systém v navrhované podobě nepočítá s implantacemi lékových stentů a multi-vessel intervencí. Bude proto vyvíjen i tlak na vytvoření dvou dalších diagnóz – implantace lékového stentu a multi-vessel intervence.
 7. Aktualizované informace o účasti na Euro-PCR 2004.
  V plném rozsahu akceptován blok kazuistik, z plánovaných přednášek akceptována pouze přednáška o tranportu nemocných s AIM.

V Praze, dne 2. března 2004
zapsal: dr. Mates

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost