Provozní řád České asociace Akutní kardiologie

1.    Preambule

1.1.    Česká asociace Akutní kardiologie –  ČAAK (Czech Acute Cardiac Care Association, CZ-ACCA) je odborně-vědeckou organizací při České kardiologické společnosti (ČKS), jejímž cílem je sdružovat odborníky, kteří se podílejí na diagnostice, léčbě, prevenci a výzkumu v oblasti akutní a intenzivní kardiovaskulární medicíny
1.2.    ČAAK působí na území České republiky.
1.3.    ČAAK je reprezentantem české akutní kardiologie. Spolupracuje s mezinárodními organizacemi podobného zaměření (ACCA).

2.    Úvodní ustanovení

Česká asociace Akutní kardiologie (ČAAK) vzniká v rámci ČKS dle par. 4.8. jejích stanov (verze 2015; rovněž další odkazy na stanovy ČKS v tomto provozním řádu se týkají stanov ČKS schválených 24.5.2015) na základě dobrovolného rozhodnutí výboru pracovní skupiny Akutní kardiologie (PSAK) ČKS. V hlavních bodech podléhá činnost ČAAK ustanovením stanov ČKS dle aktuálního platného znění.

3.    Status České asociace Akutní kardiologie (ČAAK)

ČAAK je asociací vznikající na základě stanov ČKS ve znění schváleném na XXIII. výročním kongresu ČKS v roce 2015. Asociace je samostatnou organizační jednotkou ČKS bez právní a finanční subjektivity. Veškeré právní a finanční kroky podniká ČAAK prostřednictvím ČKS. ČKS poskytuje pro ČAAK zdarma administrativní, právní a účetní servis. Veškerá činnost ČAAK se řídí platnými stanovami ČKS a prováděcími předpisy ČKS.

4.    Poslání a cíle ČAAK

4.1 ČAAK garantuje odbornou úroveň akutní kardiologie v ČR.
4.2 Předkládá, iniciuje, prosazuje, publikuje, spravuje

  • návrhy doporučení a odborných stanovisek k novým postupům v diagnostice a léčbě akutních srdečních nemocí
  • legislativní otázky
  • otázky spojené s finančním zajištěním oboru (včetně spolupodílu na tvorbě či aktualizaci seznamu zdravotních výkonů)
  • specializace a vzdělávání v oboru
  • akreditace pracovišť
  • informace o své činnosti
  • registr svých členů

4.3. Ve spolupráci s ČKS a ostatními institucemi se podílí na výchově a kontinuálním vzdělávání v akutní kardiologii
4.4 Podporuje výzkumnou činnost
4.5 Garantuje odborné a vzdělávací aktivity, zejména pak:

  • výroční sympozia ČAAK
  • odborný program výročního sjezdu ČKS a dalších odborných akcí ČKS

4.6 Podporuje účast svých členů na odborných akcích v ČR i v zahraničí
4.7 Zastupuje své členy a prosazuje oprávněné požadavky a zájmy ve vztahu k jiným subjektům

5.    Členství v ČAAK

5.1.    Řádné členství
Řádným členem ČAAK se může stát každý řádný, mimořádný nebo čestný člen ČKS. Výbor ČAAK může rozhodnout o případném zpoplatnění členství dle platných stanov. Při vzniku ČAAK se členy ČAAK stávají automaticky všichni členové bývalé PSAK ČKS. K řádnému členství v ČAAK se členové ČKS mohou přihlásit prostřednictvím svého účtu na stránkách ČKS. Členství v ČAAK nepodléhá dalšímu schvalování. Člen ČAAK může ukončit své členství v ČAAK písemným oznámením sekretariátu ČKS, který informaci předává dále ČAAK. V takovém případě členství zaniká dnem doručení tohoto písemného oznámení. Členství zaniká automaticky rovněž ukončením členství v ČKS. Právem řádného člena je volit a být volen do výboru ČAAK. Ostatní práva člena ČKS tím nejsou nijak dotčena.
5.2.    Mimořádné členství
Dle platných stanov ČKS mohou být členy ČAAK i mimořádní členové ČKS. Mimořádní členové mají stejná práva se členy řádnými s výjimkou práva volit a být volen do orgánů ČAAK.
5.3.    Čestné členství
Za mimořádné zásluhy o rozvoj akutní kardiologie uděluje výbor ČAAK čestné členství. Čestný člen neplatí členské příspěvky.

6.    Organizační struktura, výbor a předseda ČAAK

Činnost ČAAK řídí volený výbor. Počet členů výboru je 13 (včetně předsedy a budoucího / minulého předsedy). Výbor je volen na období 4 let elektronickými volbami organizovanými ČKS dle platných stanov analogicky volbám do ČKS (par. 2.1, 3.3. stanov ČKS) – s výjimkou přechodného období – viz par. 6 tohoto dokumentu. Hlasování ve výboru se řídí stanovami ČKS dle par. 3.8.
Výbor je konstituován předsedou voleným dle pravidel ČKS pro volbu předsedy společnosti (par. 3.7 stanov ČKS), místopředsedou (bývalý předseda). Ostatní členové výboru v počtu 13 - 2 (předseda a bývalý předseda) jsou zvoleni dle nejvyššího získaného počtu hlasů ve volbách tak, aby ve výboru ČAAK maximálně 1/3 členů (tj. max. 4 ze 13) ze stejného pracoviště. Funkční období předsedy Asociace a členů výboru podléhá pravidlům platným pro výbor ČKS (par. 3.1 a 3.4 stanov ČKS).
Volby členů výboru jsou dvoukolové, tajné a přímé. Řídí je tříčlenná volební komise, kterou ustavuje před vypsáním voleb výbor ČAAK. Poté jsou zveřejněny výsledky voleb do výboru ČAAK. Členy výboru se stává 11 kandidátů s nejvyšším počtem hlasů, dále nastupující a minulý předseda Asociace. Úřadujícím předsedou ČAAK se na první schůzi výboru po skončených volbách nového výboru automaticky stává dosavadní budoucí předseda. Dosavadní úřadující předseda se na další funkční období automaticky stává předsedou minulým, který vykonává funkci místopředsedy.
Volba předsedy probíhá analogicky volbě předsedy ČKS dle par. 3.7 stanov ČKS. Budoucí předseda (prezident elect) ČAAK je volen na konci třetího roku funkčního období výboru ČAAK ze členů výboru jeho členy. Volba je tajná, dvoukolová. Do druhého kola postupují dva členové výboru s nejvyšším počtem hlasů v prvním kole. Při rovnosti hlasů se volba opakuje, při opakované rovnosti hlasů rozhodne hlas stávajícího předsedy ČAAK. Předseda ČAAK je ex officio členem výboru ČKS dle platných stanov. Je oprávněn jednat pouze za ČAAK, za samotnou ČKS oprávněn jednat není.

7.    Přechodné období – založení ČAAK

Vznik ČAAK byl projednán a schválen na jednání výboru pracovní skupiny Akutní kardiologie dne  21.10.2015. ČAAK vznikne okamžikem schválení jejího vzniku výborem ČKS nebo dle data, které výbor ČKS stanoví. Tím okamžikem současně zanikne PSAK ČKS. První volby do ČAAK budou konány nejpozději za 12 měsíců od jejího ustavení. Do doby konání voleb stojí v čele ČAAK výbor PSAK ČKS a předsedou ČAAK je stávající předseda PSAK. První volební období výboru ČAAK bude zkráceno tak, aby odpovídalo funkčnímu období Výboru ČKS.

8.    Výroční konference a odborné akce

ČAAK organizuje ve spolupráci s ČKS výroční sympozia, konference a jiné odborné akce, přičemž finanční výnosy a náklady jsou spravovány na identifikovatelném podúčtu ČKS. O místě, termínu konání a organizačním zajištění rozhoduje výbor ČAAK v souladu s platnými stanovami ČKS (par. 4.12 stanov ČKS). ČAAK může poskytnout „odbornou záštitu“ kardiologickým akcím. Odbornou záštitu schvaluje výbor ČAAK, případně výbor ČKS. V případě odborné záštity je za finanční a právní aspekty akce kompletně odpovědný její pořadatel, nikoliv ČKS nebo ČAAK.
Výbor ČAAK spravuje webové stránky asociace a je zodpovědný za jejich aktualizaci.

9.    Závěrečná ustanovení

Tato ustanovení vstoupí v platnost dnem schválení vzniku ČAAK výborem ČKS. Změnu znění Provozního řádu ČAAK může navrhnout výbor ČAAK nebo petičním způsobem skupina představující nejméně jednu pětinu členů ČAAK. Změny Provozního řádu nabývají platnosti a účinnosti schválením těchto změn výborem ČKS.

Tento dokument byl projednán a schválen:
výborem PSAK v Praze  dne  21.10.2015
výborem ČKS v Praze dne 25.11.2015

prof. MUDr. Richard Rokyta jr., Ph.D.
Předseda ČAAK

prof. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D., MBA, FESC.
Předseda ČKS

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost