Provozní řád ČASS

1. Preambule

Srdeční selhání je nazýváno epidemií 21. století. Stále se zlepšující péče o nemocné s akutními koronárními příhodami, ale i s chronickou ischemickou chorobou srdeční a/nebo kardiomyopatiemi a myokarditidami vede ke stále se zvyšujícímu nárůstu tohoto klinického syndromu . Nárůst je navíc podmíněn i celkovým stárnutím populace. Extenzivní rozvoj v diagnostice, včetně neurohumorálních působků či zobrazovacích metod, ale i v léčbě farmakologické i nefarmakologické vyžaduje vznik nové struktury v rámci kardiologické společnosti, která by poskytla adekvátní zázemí a spolupráci napříč jednotlivými podobory kardiologie, ale i medicíny obecně, protože nemocní se srdečním selháním velmi často trpí i dalšími závažnými komorbiditami, jako jsou hypertenze, diabetes mellitus, dyslipidemie, fibrilace síní a další.

Cílem České asociace Srdečního selhání (ČASS) je zachování stávajícího zázemí pro členy PS Srdeční selhání a jeho rozšíření i pro odborníky věnující se novým diagnostickým a terapeutickým přístupům, jako jsou intervenční kardiologie, arytmologie a další.

Posláním ČASS je vytvoření odborné, vědecké a edukační platformy pro prezentaci a sdílení poznatků z oblasti diagnostiky a léčby srdečního selhání.

Česká Asociace Srdečního selhání by měla být strukturou paralelní s Heart Failure  Association (HFA) v rámci European Society of Cardiology (ESC).

2. Úvodní ustanovení

Česká Asociace Srdečního Selhání (ČASS) vzniká v rámci České kardiologické společnosti (ČKS) dle par. 4.8. jejích Stanov  na základě dobrovolného rozhodnutí zakládající pracovní skupiny Srdeční selhání. V hlavních bodech podléhá činnost ČASS ustanovením Stanov ČKS dle aktuálního platného znění. O vzniku ČASS rozhodl na základě žádosti PS Srdeční selhání výbor ČKS dle par. 4.8 stanov ČKS dne 16. 2. 2016. Asociace se může ještě dále organizačně členit na sekce. O utvoření sekcí, náplni jejich činnosti a organizačních záležitostech rozhoduje výbor Asociace po předchozím souhlasu výboru ČK

3. Status České asociace Srdečního selhání

Česká asociace Srdečního selhání vzniká na základě stanov ČKS ve znění schváleném na Kongresu ČKS v roce 2015. Asociace je samostatnou organizační jednotkou ČKS bez právní a finanční subjektivity. Veškeré právní a finanční kroky podniká ČASS prostřednictvím ČKS. ČKS poskytuje ČASS administrativní, právní a účetní servis. Veškerá činnost ČASS se řídí platnými stanovami ČKS a prováděcími předpisy ČKS.

4. Členství v České asociaci Srdečního selhání

4.1. Řádné členství

Řádným členem ČASS se může stát každý řádný nebo čestný člen ČKS. Výbor ČASS může rozhodnout o případném zpoplatnění členství dle platných stanov.

Členové Pracovní skupiny Srdeční selhání nabývají členství v ČASS automaticky okamžikem zániku pracovní skupiny a vznikem ČASS.

K řádnému členství do ČASS a jejích sekcí se členové ČKS mohou přihlásit prostřednictvím svého účtu na stránkách ČKS. Členství v ČASS nepodléhá dalšímu schvalování.

Člen ČASS může ukončit své členství písemným oznámením sekretariátu ČKS, který informaci předá výboru ČASS. V takovém případě členství zaniká dnem doručení písemného oznámení. Členství zaniká automaticky rovněž ukončením členství v ČKS.

Právem řádného člena je volit a být volen do výboru ČASS. Ostatní práva člena ČKS tím nejsou nijak dotčena.

4.2.Mimořádné členství

Dle Stanov ČKS mohou být členy ČASS i mimořádní členové ČKS. Mimořádní členové mají stejná práva se členy řádnými s výjimkou práva volit a být volen do orgánů ČASS.

5. Organizační struktura

5.1.Výbor a předseda České asociace Srdečního selhání

Činnost ČASS řídí volený výbor. Počet členů výboru je 13 (včetně předsedy a budoucího / minulého předsedy). Výbor je volen na období 4 let elektronickými (případně korespondenčními) volbami organizovanými ČKS dle platných stanov analogicky volbám do ČKS (par. 2.1, 3.3. Stanov ČKS). Hlasování ve výboru se řídí stanovami ČKS dle par. 3.8. Stanov.

Výbor je konstituován předsedou voleným dle pravidel ČKS pro volbu předsedy společnosti (par. 3.7 stanov ČKS), místopředsedou (bývalý předseda). Ostatní členové výboru jsou zvoleni dle nejvyššího získaného počtu hlasů ve volbách tak, aby ve výboru ČASS byla maximálně 1/3 členů (tj. max. 3 z 9) ze stejného pracoviště. Funkční období předsedy Asociace podléhá pravidlům platným pro výbor ČKS (par. 3.1 a 3.4 Stanov ČKS) s tou výjimkou, že táž osoba může být zvolena předsedou Asociace i opakovaně po uplynutí nejméně jednoho funkčního období, kdy předsedou není. Výbor je volen členskou základnou. Členství ve výboru ČASS není omezeno na dvě volební období. HFA YoungAmbassador pro ČR je volen výborem ČASS na dvouleté funkční období a zastupuje ČASS na aktivitách HFA Young. HFA YoungAmbassador je kooptovaným členem výboru ČASS a účastní se schůzí výboru (bez hlasovacího práva).

Volby členů výboru jsou dvoukolové, tajné a přímé.  Volby do výboru ČASS řídí tříčlenná volební komise, kterou ustavuje před vypsáním voleb výbor ČASS.

Výbor ze svého středu volí předsedu, který ČASS zastupuje ve výboru ČKS. Úřadujícím předsedou ČASS se na první schůzi výboru po skončených volbách nového výboru automaticky stává dosavadní budoucí předseda. Dosavadní úřadující předseda se na další funkční období automaticky stává předsedou minulým, který vykonává funkci místopředsedy.

Volba předsedy Asociace probíhá analogicky volbě předsedy ČKS dle par. 3.7 stávajících Stanov. Budoucí předseda (prezident elect) ČASS je volen na konci třetího roku funkčního období výboru ČASS ze členů výboru jeho členy. Volba je tajná, dvoukolová. Do druhého kola postupují dva členové výboru s nejvyšším počtem hlasů v prvním kole. Při rovnosti hlasů se volba opakuje, při opakované rovnosti hlasů rozhodne hlas stávajícího předsedy ČASS.

Předseda ČASS je ex officio členem výboru ČKS dle platných Stanov.

6. Přechodné období – založení České asociace Srdečního selhání

Vznik ČASS byl projednán a schválen na jednání výboru elektronickou formou v lednu 2016.  Česká asociace Srdečního selhání vzniká rozhodnutím výboru ČKS dnem 1. 3. 2016. Tímto okamžikem současně zaniká PS Srdeční selhání.

Do doby konání právoplatných voleb stojí v čele ČASS výbor PS Srdeční selhání a předsedou  je stávající předseda této PS.

7. Výroční konference, odborné akce a časopis

Výroční konference ČASS bude organizována pravidelně každým rokem. O místě, termínu konání a organizačním zajištění rozhoduje výbor ČASS v souladu s platnými stanovami ČKS.

Česká asociace Srdečního selhání může poskytnout „odbornou záštitu“ kardiologickým akcím. Odbornou záštitu schvaluje výbor ČASS, případně výbor ČKS. V případě odborné záštity je za finanční a právní aspekty akce kompletně odpovědný její pořadatel, nikoliv ČKS.

Oficiálním časopisem ČASS je Cor et vasa.

8. Závěrečná ustanovení

Tato ustanovení vstupují v platnost dnem schválení vzniku ČASS výborem ČKS, tj. 16. 2. 2016 s účinností od 1. 3. 2016.

Změnu znění může navrhnout výbor ČASS nebo petičním způsobem skupina představující nejméně jednu pětinu členů ČASS. Změny Stanov ČASS nabývají  účinnosti schválením těchto změn výborem ČKS.

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost