Historie PS KSSP ČKS

Pracovní skupina Kardiologických sester a spřízněných profesí je odborně-vědeckou organizací při České kardiologické společnosti, jejímž cílem je sdružovat nelékařské zdravotnické profese, které se podílejí na diagnostice, léčbě, prevenci a výzkumu v oblasti péče o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním. Posláním pracovní skupiny je vytvoření odborné, vědecké platformy pro předávání a sdílení poznatků z oblasti specifické ošetřovatelské péče u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním.

Na úvod si připomeneme několik údajů z historie. V roce 1980 doporučil člen výboru Evropské kardiologické společnosti prof. Paul Hugenholtz začlenění kardiologických sester do organizačních struktur Evropské kardiologické společnosti na základě jednání se sestrami Ann Townsed (Velká Británie) a Attie Imink (Holandsko). V roce 1988 získala výše zmíněná Attie Imink podporu členů Výkonného vědeckého výboru (Executive Scientific Committe) Evropské kardiologické společnosti a na základě toho byla v roce 1991 ustanovena Pracovní skupina kardiovaskulárního ošetřovatelství (WG24). O deset let později, v roce 2001, vychází první číslo impaktovaného časopisu určeného primárně pro kardiologické sestry s názvem Journal of Cardiovascular Nursing publikovaného Evropskou kardiologickou společností. Dalším mezníkem je rok 2006, kdy na kongresu Evropské kardiologické společnosti v Barceloně došlo v rámci organizačních změn k ustanovení Rady kardiovaskulárního ošetřovatelství a spřízněných profesí (Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions) Evropské kardiologické společnosti a současně uzavření dohody o vzájemné výměně zkušeností sester z USA.

Nyní si připomene historii, která předcházela samotnému vzniku pracovní skupiny Kardiologických sester a spřízněných profesí České kardiologické společnosti. V roce 2006 byla po přípravné fázi vytvořena dr. Jiřím Lesem a prof. Petrem Niederlem pracovní skupina Ošetřovatelství, a to díky pochopení prof. Michaela Aschermanna, tehdejšího předsedy České kardiologické společnosti a výboru České kardiologické společnosti. Za zahájení činnosti pracovní skupiny považujeme 23. listopad 2006, kdy se poprvé sešli zvolení členové výboru v Nemocnici na Homolce u příležitosti Kardiologických dnů. V souladu se stanovami České kardiologické společnosti byla tehdy zahájena činnost pracovní skupiny České kardiologické společnosti s názvem Ošetřovatelství. Hlavními důvody pro vznik této pracovní skupiny byla snaha o zlepšení kvality života české populace snížením dopadu kardiovaskulárních onemocnění v multiprofesionální spolupráci.

Výbor nově vytvořené pracovní skupiny se usnesl na programu činnosti, ve kterém se zavázal ke spolupráci s výborem a pracovními skupinami České kardiologické společnosti na organizování aktivit pracovní skupiny, k navázání spolupráce s Českou asociací sester za účelem definice a legalizace sesterských aktivit při specializovaných činnostech a akreditovaného vzdělávání v oboru kardiologie, k podpoře a organizaci postgraduálního vzdělávání kardiologických sester. Pracovní skupina se také začala podílet na zajištění odborného programu výročních sjezdů České kardiologické společnosti a podporovat přednáškové a publikační činnosti v odborném tisku (Cor et Vasa, Kardiologická revue, Sestra, Florence).

Pracovní skupina Kardiologických sester a spřízněných profesí byla od počátku prezentována jako otevřená skupina, která vítá účast všech odborných profesí v oboru kardiologie. Byla definována jako odborné uskupení, jehož cílem je zvyšovat kvalitu poskytované ošetřovatelské péče o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním, navyšovat kompetence sester, zlepšovat pracovní vztahy na pracovišti, šířit získané poznatky do praxe, předávat aktuální informace, vyzdvihovat nezbytnost edukační činnosti sester u nemocných a jejich rodinných příslušníků a v neposlední řadě zveřejňovat výsledky vlastních studií z různých oblastí ošetřovatelství v kardiologii.

Svým vznikem se pracovní skupina Kardiologických sester a spřízněných profesí České kardiologické společnosti stává součástí Evropské kardiologické společnosti, a to v rámci Rady kardiovaskulárního ošetřovatelství a spřízněných profesí. V Evropské kardiologické společnosti nebyl vznik tohoto uskupení ojedinělí. Nově vzniklá pracovní skupina se řadila do společenství čtrnácti dalších národních skupin zaměřených na ošetřovatelství v kardiologii. V roce 2006 byly zakládány tyto pracovní skupiny také v Belgii, Švýcarsku a Turecku. Pracovní skupina Kardiologických sester a spřízněných profesí navázala hned od počátku svého vzniku aktivní spolupráci s Radou kardiovaskulárního ošetřovatelství a spřízněných profesí Evropské kardiologické společnosti. Docházelo k pravidelné výměně informací a praktických zkušeností, organizování výzkumu a účasti na odborných konferencích. Důkazem úzké spolupráce bylo také začlenění českých sester do struktur Evropské kardiologické společnosti, kdy se o dva roky později uskutečnily volby do Edukační komise Rady kardiovaskulárního ošetřovatelství a spřízněných profesí Evropské kardiologické společnosti. Členkou komise byla zvolena sestra Bc. Tereza Pečánková, která se tak stala první členkou v této komisi se zemí ve Východní Evropě.

Od roku 2007 se konají také pravidelné kongresy pod záštitou pracovní skupiny Kardiologických sester a spřízněných profesí. Výbor pracovní skupiny se podílí nejen na organizaci výročních sjezdů České kardiologické společnosti, ale pořádá také vlastní odborné akce. Jedná se Odborně-edukační konferenci v Praze a Kongres kardiologických sester v Ostravě. Obě tyto akce se konají pravidelně každý rok až dodnes a těší se velké oblibě nejen u sester, ale i dalších spřízněných profesí. Program je rozdělen do několika bloků a součástí jsou nejen ústní sdělení, ale také posterová sekce. Mezi přednášejícími jsou každoročně aktivní účastníci z České republiky i ze zahraničí.

Vedle přednáškových aktivit byl kladen důraz také na publikační činnost kardiologických sester. K soustavnému zvyšování odborné prestiže sester byla v roce 2008 zřízena v rámci časopisu Cor et Vasa Rubrika kardiologických sester. Cílem rubriky bylo vytvořit prostor pro příspěvky a diskusi zaměřenou na problematiku ošetřovatelství v kardiologii všem členům pracovní skupiny. Od počátku vzniku pracovní skupiny mohly sestry publikovat své příspěvky také v impaktovaném časopise Journal of Cardiovascular Nursing, který je periodikem Rady kardiovaskulárního ošetřovatelství a spřízněných profesí Evropské kardiologické společnosti.

Pracovní skupina Kardiologických sester a spřízněných profesí se již od svých počátků zasazovala také o rozvoj standardizace ošetřovatelské péče. V roce 2008 byly provedeny z angličtiny do češtiny první překlady ošetřovatelských standardů, které laskavě poskytla předsedkyně pracovní skupiny Ošetřovatelství v kardiologii z Turecké kardiologické společnosti prof. Fisun Senuzun Aykar. Tyto standardy byly následně podrobeny připomínkovému řízení a výsledkem bylo vytvoření edukačního kurzu pro kardiologické sestry zaměřeného na akutní koronární syndrom s názvem „Sestra In“. O několik let později byly výborem pracovní skupiny vytvořeny pod vedením Mgr. Dagmar Hetclové vlastní ošetřovatelské standardy. Celkem se jednalo o patnáct standardů zaměřených na elektrokardiografii, holterovské monitorování, ergometrii, echokardiografii, pravostrannou srdeční katetrizaci, selektivní koronarografii, srdeční stimulaci, kardioverzi, punkci perikardu a další oblasti.

Jedním z cílů pracovní skupiny Kardiologických sester a spřízněných profesí je také podporovat a rozvíjet vzdělání a vzdělávání kardiologických sester. Vedle edukačního kurzu o akutním koronárním syndromu (2009) připravila pracovní skupina pod vedením dr. Ludmily Klemsové certifikovaný kurz na téma: Specifika ošetřovatelské péče o pacienta po diagnostické koronarografii (2012), který byl předložen a následně schválen ministerstvem zdravotnictví České republiky. V roce 2013 vyšla publikace prof. Elišky Sovové s názvem kardiologie pro obor ošetřovatelství, která obsahuje standardy ošetřovatelské péče vypracované výborem pracovní skupiny. Od roku 2017 realizovala pracovní skupina ve spolupráci s doc. Jiřím Krejčím a dr. Marií Lazárovou také edukační kurz pro sestry zaměřený na péči o pacienta se srdečním selháním. Součástí edukačního kurzu je také přednáškové turné s praktickými demonstracemi realizované po celé České republice.

Pracovní skupina si od svého vzniku prošla také změnami svého názvu. V prvním roce své existence nesla stručný název pracovní skupina Ošetřovatelství. Od roku 2007 došlo ke změně na výstižnější označení – pracovní skupina Ošetřovatelství v kardiologii. V roce 2012 došlo k opětovné změně. Výbor pracovní skupiny podal návrh na změnu názvu na pracovní skupinu Sester pracujících v kardiologii. Tento název však nebyl při závěrečném hlasování schválen. Nakonec byl vybrán příhodnější název, který respektuje také přítomnost dalších, nelékařských profesí v kardiologii, a to pracovní skupina Kardiologických sester a spřízněných profesí. Tento název také více koreluje s naším hlavním partnerem a to s Radou kardiovaskulárního ošetřovatelství a spřízněných profesí Evropské kardiologické společnosti.

Změnami prošlo také funkční období výboru pracovní skupiny Kardiologických sester a spřízněných profesí. V počátku měl výbor pracovní skupiny tříleté funkční období (2006–2009). V druhém funkčním období (2009–2012) byl na základě voleb sestaven nový výbor pracovní skupiny, v jehož čele již nebyl lékař, ale sestra. Následně došlo ke změně v délce funkčního období. Valná hromada České kardiologické společnosti na své schůzi v květnu 2011 odsouhlasila prodloužení funkčního období členů výboru České kardiologické společnosti i výborů pracovní skupin. Funkční období výboru pracovní skupiny od roku 2012 bylo již čtyřleté (2012–2016). Výbor České kardiologické společnosti také rozhodl, že volby do výboru České kardiologické společnosti i do výborů pracovních skupin budou probíhat elektronicky, přes registrační on-line systém České kardiologické společnosti.

Postupem času došlo také ke změně statusu sester a dalších nelékařských zdravotnických pracovníků v České kardiologické společnosti. V květnu roku 2016 byly schváleny nové Stanovy České kardiologické společnosti, které mění status sester a dalších nelékařských zdravotnických pracovníků z „mimořádných členů“ na „řádné nelékařské členy“. Tito členové mají stejná práva a povinnosti s výjimkou možnosti volit a být voleni do orgánů České kardiologické společnosti, mohou však volit a být voleni do orgánů a asociace pracovní skupiny, jejímiž jsou členy.

V roce 2016 byl zvolen nový výbor pracovní skupiny Kardiologických sester a spřízněných profesí, který se rozhodl navázat na aktivity započaté v předchozím funkčním období. V současné době došlo k vytvoření Provozního řádu pracovní skupiny; založení facebookové stránky pracovní skupiny; znovunavázání spolupráce v rámci projektu Contract for Life, který je zaměřen na edukaci pacientů po infarktu myokardu; ve spolupráci s firmou Novartis by vytvořen e-learningový kurz pro sestry a nově je také každý rok vyhlášena Kardiologická sestra roku na výročním sjezdu České kardiologické společnosti. Jak již bylo zmíněno, pracovní skupina pořádá také pravidelně konference v Praze a v Ostravě a aktivně se podílí na organizaci výročního sjezdu České kardiologické společnosti.

V roce 2018 proběhlo historicky první vyhlášení Sestry roku v oblasti kardiologie. Oceněnou byla dlouholetá členka výboru pracovní skupiny Kardiologických sester a spřízněných profesí Mgr. Dana Křivská, která převzala z rukou předsedy České kardiologické společnosti cenu Anežky České za celoživotní zásluhy a rozvoj ošetřovatelství v oboru dětské kardiologie a kardiochirurgie. Cena Anežky České je ocenění pro významné osobnosti v oblasti ošetřovatelství v kardiologii. Toto ocenění je udělováno jednou ročně, a to pokaždé při slavnostní zahájení Výročního sjezdu České kardiologické společnosti. Nominace jsou navrhovány z pracoviště dané ustanovené osoby. Kandidáty je možné jmenovat prostřednictvím doporučujícího dopisu adresovaného předsedovi výboru pracovní skupiny Kardiologických sester a spřízněných profesí České kardiologické společnosti. Předseda pracovní skupiny bude následně seznam kandidátů předkládat ke schválení Výboru České kardiologické společnosti. Podmínky nominace zahrnují publikační činnost v oboru kardiologie, přednáškovou činnost a zásluhy o rozvoj oboru.

Mezi nejvýraznější osobnosti v historii pracovní skupiny Kardiologických sester a spřízněných profesí jistě patří i dr. Jiří Leso, který zde má nezastupitelné postavení. Dr. Jiří Leso byl zakladatelem a prvním předsedou pracovní skupiny. Významně se zasadil o rozvoj pracovní skupiny v prvních letech jejího vzniku a dodnes se aktivně podílí na jejím utváření. V roce 2012 navrhl výbor pracovní skupiny Kardiologických sester a spřízněných profesí ocenit dr. Jiřího Lesa čestným předsednictvím. Výbor České kardiologické společnosti tento návrh schválil a předseda České kardiologické společnosti jmenoval dr. Lesa čestným předsedou pracovní skupiny Kardiologických sester a spřízněných profesí jako dík za prohlubování prestiže ošetřovatelství v kardiologii a zvyšování postavení kardiologických sester v České republice.

Na závěr bych rád citoval bývalého prezidenta Evropské kardiologické společnosti prof. Roberta Ferrariho, který na XVIII. výročním sjezdu České kardiologické společnosti v roce 2010 uvedl, že „kardiologie představuje košatý strom, jehož nedílnou součástí jsou také kardiologické sestry“

 

PaedDr. Jakub Doležel, Ph.D.

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost