Základní informace k atestacím v oboru kardiologie

Přístup k atestační zkoušce

 • K vykonání atestační zkoušky je možné se přihlásit podle všech čtyř platných vzdělávacích programů (VP) vydaných 2005, 2009, 2011 a 2015 (www.kardio-cz.cz/vzdelavaci-program-v-oboru-kardiologie-558) dle jejich platnosti v době zařazení lékaře do oboru a možnosti si program změnit časově kupředu. Je třeba splnit všechny požadavky daného VP jak v teoretické, tak v   praktické části, a to včetně kmene.  Jednotlivé VP nelze kombinovat.
  Řádně vyplněnou přihlášku v EZP https://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SL38ATESTACE včetně chronologického přehledu požadované praxe, stáží a povinných kurzů, podpisu a razítka statutárního zástupce zdravotnického zařízení (ředitel či jím pověřený zástupce) a včetně doporučení stvrzeného podpisem a razítkem školitele níže uvedenými přílohami je nutné zaslat nejpozději 90 dní před konáním atestace na pořádající lékařskou fakultu.

  Přílohy:
 • kopie indexu se zápisy veškerých stáží a kurzů stanovených příslušným VP
 • kopie logbooku zejména se souhrnnými tabulkami výkonů, přehledem praxe, tabulkami hodnocení školitelem
 • kopie o absolvovaných kurzech odborných i kurzech povinných: kurz Lékařská první pomoc, kurz Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy, příp. kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a kurz Radiační ochrana
  Upozorňujeme, že Věstník MZČR 1/2013 znovu zařazuje jako povinnou součást VP vyd. v r. 2011 kurz „Lékařská první pomoc“ a kurz „Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy“ – u těchto kurzů stanovuje délku platnosti na 5 let. Dále prodlužuje platnost kurzu „Radiační ochrana“ a „Prevence škodlivého užívání NL“ na 10 let od jeho absolvování.
 • kopie dokladu o absolvování předatestačního kurzu Kardiologie
 • jedna publikace z oboru kardiologie in extenso dle požadavku konkrétního VP - uchazeč musí být 1.autorem (dle všech VP):
  a) VP 2005
  povinné předložení 1 publikace z oboru kardiologie in extenso v recenzovaném časopise (Cor et Vasa, Vnitřní lékařství, nebo v zahraničním časopise) 
  b) VP 2009
  povinné předložení 1 publikace z oboru kardiologie in extenso v časopise České kardiologické společnosti (Cor et Vasa) nebo v jakémkoli odborném časopise s impakt faktorem
  c) VP 2011 + VP 2015
  povinné předložení 1 publikace z oboru kardiologie in extenso v oficiálním časopise České kardiologické společnosti nebo v jakémkoli odborném časopise s impakt faktorem
 • aktivní účast (alespoň 1 přednáška či 1 poster) na sjezdu ČKS, kde je uchazeč jako 1. autor (VP 2005, VP 2009, VP 2011 a VP 2015)

 

Správně vyplněnou přihlášku posoudí odborný garant, který svým podpisem stvrdí splnění všech požadavků na odbornou praxi, vypsané výkony a povinné kurzy. Pokud se vyskytnou v přihlášce a/nebo přiložené dokumentaci nedostatky, je uchazeč vyzván k jejich odstranění. Nelze-li zjištěné nedostatky neprodleně odstranit, nemůže uchazeč k atestační zkoušce předstoupit.

 

 • Dle nařízení MZČR musí mít každý lékař vše splněno (stáže, kurzy, testy, odborné akce atd.) nejpozději 30 dní před atestační zkouškou. Tato podmínka je nepodkročitelná a při jejím nedodržení není přístup k atestační zkoušce možný.

Předatestační kurz

Všichni lékaři musí mít absolvován povinný předatestační kurz Kardiologie. Věstník MZ 1/2013 tento kurz povinně zařazuje i pro lékaře atestující podle VP 2011. VP 2005 a VP 2009 uvádí povinný 10-denní kurz ukončený testem. Pokud má lékař tento kurz již v rámci vzdělávání absolvován a k atestaci se hlásí podle VP 2005 a VP 2009, pak jej může doložit.  V současné době se již 10denní kurz nepořádá a je nahrazen 5-denním předatestačním kurzem  na pořádající fakultě (bez testu). Kurz by však neměl být starší než 5 let a doporučujeme absolvovat kurz aktuální.

 

 Atestační zkouška se skládá z:

a)     VP 2005 + VP 2009:

 • písemný rozbor případu (kazuistika),
 • praktická část - zkouška z elektrokardiografie, echokardiografie, hemodynamiky
 • teoretická část - 3 vylosované otázky z kardiologie

b)     VP 2011 + VP 2015:

 • praktická část – popis tří EKG křivek, samostatné provedení a interpretace dvou echokardiografických vyšetření, rozbor případu (kazuistika). Praktická část může být zkoušena školitelem/kardiologem akreditovaného pracoviště (který je na seznamu školitelů)
 • teoretická část – 3 vylosované otázky z kardiologie

 

Platné atestační otázky a doporučená literatura jsou zveřejněny na webu MZČR a ČKS v sekci vzdělávání.

Konkrétní informace a organizační pokyny obdrží každý lékař v Pozvánce k atestační zkoušce, která se odesílá nejméně 30 dní před termínem konání atestace.
Legislativa, průběh atestační zkoušky, složení atestační komise je dáno Vyhláškou 188/2009 Sb. o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů)

 

Bližší informace k atestacím v konkrétním termínu poskytne vždy konkrétní pořádající fakulta

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost