Základní informace k atestacím v oboru kardiologie

Přístup k atestační zkoušce

K vykonání atestační zkoušky je možné se přihlásit podle všech platných vzdělávacích programů (VP) vydaných 2005, 2009, 2011, 2015 a 2018 (www.kardio-cz.cz/vzdelavaci-program-v-oboru-kardiologie-558) dle jejich platnosti v době zařazení lékaře do oboru a možnosti si program změnit časově kupředu. Je třeba splnit všechny požadavky daného VP jak v teoretické, tak v   praktické části, a to včetně kmene.  Jednotlivé VP nelze kombinovat.
Řádně vyplněnou přihlášku v EZP https://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SL38ATESTACE včetně chronologického přehledu požadované praxe, stáží a povinných kurzů, podpisu a razítka statutárního zástupce zdravotnického zařízení (ředitel či jím pověřený zástupce) a včetně doporučení stvrzeného podpisem a razítkem školitele níže uvedenými přílohami je nutné zaslat nejpozději 60 dní před konáním atestace na pořádající lékařskou fakultu.

Přílohy:

 • kopie indexu se zápisy veškerých stáží a kurzů stanovených příslušným VP
 • kopie logbooku zejména se souhrnnými tabulkami výkonů, přehledem praxe, tabulkami hodnocení školitelem
 • kopie logbooku (týká se pouze lékařů zařazených do specializačních oborů před 1.7.2017). Nové vzdělávací programy již logbooky nemají. Lékaři postupující dle nových VP (po 1.7.2017) dokládají výkony takto: Záznam se bude provádět do průkazu odbornosti. Školitel do průkazu odbornosti potvrdí, že školenec absolvoval praxi v požadovaném obsahu a rozsahu, tedy i to, že provedl pro danou praxi předepsané výkony. Nebude-li možné potvrdit celou praxi jedním záznamem (např. část praxe absolvuje lékař u jiného zaměstnavatele), bude možné vložit do průkazu odbornosti samostatné potvrzení s výčtem provedených výkonů.
 • kopie o absolvovaných kurzech odborných i kurzech povinných dle náplně vzdělávacího programu
 • kopie dokladu o absolvování předatestačního kurzu Kardiologie
 • publikace a aktivní účast na sjezdu ČKS dle podmínek vzdělávacího programu do nějž je uchazeč zapsán

Správně vyplněnou přihlášku posoudí odborný garant pro obor kardiologie na lékařské fakultě, kde uchazeč hodlá atestovat, který svým podpisem stvrdí splnění všech požadavků na odbornou praxi, vypsané výkony a povinné kurzy. Pokud se vyskytnou v přihlášce a/nebo přiložené dokumentaci nedostatky, je uchazeč vyzván k jejich odstranění. Splnění či nesplnění požadavku posuzuje pověřená organizace (tedy příslušná LF), ve sporných případech o nesplnění požadavků pro vykonání atestační zkoušky dle zákona 95/2004 Sb. §21 odst. 2 rozhoduje MZČR. 

Dle nařízení MZČR musí mít každý lékař vše splněno (stáže, kurzy, testy, odborné akce atd.) nejpozději 60 dní před atestační zkouškou. Tato podmínka je nepodkročitelná a při jejím nedodržení není přístup k atestační zkoušce možný.

Předatestační kurz

Všichni lékaři musí mít absolvován povinný předatestační kurz Kardiologie. Věstník MZ 1/2013 tento kurz povinně zařazuje i pro lékaře atestující podle VP 2011. VP 2005 a VP 2009 uvádí povinný 10-denní kurz ukončený testem. Pokud má lékař tento kurz již v rámci vzdělávání absolvován a k atestaci se hlásí podle VP 2005 a VP 2009, pak jej může doložit.  V současné době se již 10denní kurz nepořádá a je nahrazen 5-denním předatestačním kurzem na pořádající fakultě (bez testu).

Atestační zkouška se skládá z:

a)     VP 2005 + VP 2009:

 • písemný rozbor případu (kazuistika),
 • praktická část - zkouška z elektrokardiografie, echokardiografie, hemodynamiky
 • teoretická část - 3 vylosované otázky z kardiologie

b)     VP 2011 + VP 2015 + VP 2018:

 • praktická část – popis tří EKG křivek, samostatné provedení a interpretace dvou echokardiografických vyšetření, rozbor případu (kazuistika). Praktická část může být zkoušena školitelem/kardiologem akreditovaného pracoviště (který je na seznamu školitelů)
 • teoretická část – 3 vylosované otázky z kardiologie

Platné atestační otázky a doporučená literatura jsou zveřejněny na webu MZČR (obtížně dohledatelné, otázky „skryté“ mezi otázkami pro jiné obory) nebo snáze dohledatelné na webu ČKS v sekci vzdělávání.

Konkrétní informace a organizační pokyny obdrží každý lékař v Pozvánce k atestační zkoušce, která se odesílá nejméně 30 dní před termínem konání atestace.
Legislativa, průběh atestační zkoušky, složení atestační komise je dáno zákonem 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a subsidiárně vyhláškami 282/2019 Sb. (Vyhláška o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů) a č. 188/2009 Sb. (o atestační zkoušce, závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů - o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů), ve znění vyhlášky č. 118/2018 Sb.

Bližší informace k atestacím v konkrétním termínu poskytne vždy konkrétní pořádající fakulta

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost