Provozní řád České asociace intervenční kardiologie

1.    Všeobecná ustanovení:

Česká asociace intervenční kardiologie - ČAIK, (Czech Interventional Cardiology Association  - CICA) je odborně-vědeckou organizací při České kardiologické společnosti, jejímž cílem je sdružovat odborníky, kteří se podílejí na diagnostice, léčbě, prevenci a výzkumu v oblasti invazívní diagnostiky a intervenční léčby kardiovaskulárních chorob.

ČAIK působí na území České republiky.

ČAIK je reprezentantem české intervenční kardiologie. Spolupracuje s mezinárodními organizacemi podobného zaměření (EAPCI, TCT-CRF, SCAI).

2.    Úvodní ustanovení

ČAIK  je součástí České kardiologické společnosti (ČKS) na základě dobrovolného rozhodnutí, činnost ČAIK podléhá stanovám ČKS. O vzniku ČAIK rozhoduje na základě žádosti PSIK výbor ČKS dle odstavce 4.8 stanov ČKS.

3.    Status ČAIK 

ČAIK je asociací vznikající na základě stanov ČKS ve znění schváleném na Valné hromadě ČKS v roce 2015. Asociace je samostatnou organizační jednotkou ČKS bez právní a finanční subjektivity. Veškeré právní a finanční kroky podniká ČAIK prostřednictvím ČKS. ČKS poskytuje ČAIK administrativní, právní a účetní servis. Veškerá činnost ČAIK se řídí platnými stanovami ČKS.

4.    Poslání a cíle ČAIK

4.1.    Posláním ČAIK je garantovat vysokou odbornou úroveň invazivní a intervenční kardiologie
4.2.    Cílem je kvalitní péče o nemocné včetně dostupnosti nových diagnostických a léčebných metod v invazivní a intervenční kardiologii.
4.3.    Předkládá, iniciuje, prosazuje, publikuje, spravuje

  • návrhy a doporučení k novým postupům v invazívní diagnostice a intervenční léčbě kardiovaskulárních chorob
  • legislativní otázky
  • otázky spojené s finančním zajištěním oboru
  • podílí se na vzdělávání v oboru
  • spolupodílí se na tvorbě či aktualizaci seznamu zdravotních výkon
  • podílí se na tvorbě registrů intervenčních výkonů v ČR
  • 1x ročně podává informace o své činnosti
  • ve spolupráci s kanceláří ČKS spravuje registr svých členů

4.4.    Ve spolupráci s ČKS a ostatními institucemi se podílí na výchově a kontinuálním vzdělávání v oboru invazivní a intervenční kardiologie.
4.5.    Podporuje výzkumnou činnost v oboru invazivní a intervenční kardiologie.
4.6.    Garantuje odborné a vzdělávací aktivity, zejména pak:
          - výroční sympozia ČAIK
          - odborný program výročního sjezdu ČKS a dalších odborných akcí ČKS
4.7.    Podporuje účast svých členů na odborných akcích v ČR i v zahraničí
4.8.    Zastupuje své členy a prosazuje oprávněné požadavky a zájmy ve vztahu k jiným subjektů
4.9.    Oficiálním časopisem ČAIK je Cor et Vasa

5.    Členství v ČAIK

5.1.    Řádné členství: Řádným členem ČAIK se může stát každý řádný nebo čestný člen ČKS a to na základě vyplněné přihlášky prostřednictvím svého účtu na stránkách ČKS. Člen ČAIK může ukončit své členství v ČAIK písemným oznámením sekretariátu ČKS. V takovém případě členství zaniká dnem doručení tohoto písemného oznámení. Členství zaniká automaticky rovněž ukončením členství v ČKS nebo úmrtím člena ČAIK. Právem řádného člena je volit a být volen do výboru ČAIK. Ostatní práva člena ČKS tím nejsou nijak dotčena.
5.2.    Mimořádné členství: Dle platných stanov ČKS (odstavec 2.1 stanov ČKS) mohou být členy ČAIK i mimořádní členové ČKS s výjimkou práva volit a být volen do jejích orgánů a hlasovat o změně jejích stanov.
5.3.    Čestné členství: Za mimořádné zásluhy o rozvoj intervenční kardiologie uděluje výbor ČAIK čestné členství. Čestný člen neplatí členské příspěvky ČAIK.

6.    Organizační struktura

6.1.    Výbor a předseda ČAIK: V čele ČAIK stojí 13 členný výbor. Výbor je volen na období 4 let elektronickými volbami organizovanými sekretariátem ČKS dle platných stanov ČKS. Hlasování ve výboru se řídí stanovami ČKS dle odstavce 3.8. Výbor ČAIK se schází dle předem stanoveného plánu a ze svých jednání pořizuje zápis, který je dostupný všem členům ČAIK na webových stránkách  ČKS - ČAIK.
6.2.    Volby do výboru ČAIK: Výbor je složen z předsedy, místopředsedy a 11 zvolených členů výboru na základě prostého počtu získaných hlasů ve volbách při zachování pravidla maximálně 1/3 členů výboru (tj. max. 4 ze 13) ze stejného pracoviště. Předseda  ČAIK zastupuje asociaci ve výboru ČKS. Volby předsedy výboru ČAIK i jeho členů podléhají přiměřeně pravidlům pro volbu předsedy ČKS a členů výboru ČKS dle odstavců 3 a 4 stanov ČKS.  
6.3.    Předseda ČAIK je zároveň ex officio členem výboru ČKS dle platných stanov. Je oprávněn jednat pouze za ČAIK.

7.    Hospodaření

Veškeré finanční hospodaření asociace se uskutečňuje účetní cestou ČKS s oddělenou evidencí jejich ekonomických aktivit. Způsob použití finančních prostředků získaných činností asociace navrhuje výbor asociace předsedovi ČKS ke schválení. Za hospodaření asociace s finančními prostředky asociace odpovídá předseda a výbor asociace. Asociace využívají zdarma sekretariát ČKS k podpoře své činnosti, ale nemají nárok na přidělení finančních prostředků ze zisku výročního sjezdu ČKS. Asociace mohou vybírat od svých členů členské poplatky, o jejichž výši rozhoduje výbor asociace a podléhají schválení výboru ČKS.

8.    Odborné akce a webové stránky

ČAIK organizuje ve spolupráci s ČKS výroční sympozia, konference a jiné odborné akce, přičemž finanční výnosy a náklady jsou spravovány na identifikovatelném podúčtu ČKS. Pro tyto účely může výbor ČAIK ustanovit organizační výbor pořádané akce. ČAIK se může spoluúčastnit odborných akcí pořádaných jinými asociacemi ČKS nebo na jejich organizaci spolupodílet.  V případě odborné záštity je za finanční a právní aspekty akce kompletně odpovědný její pořadatel, nikoliv ČAIK.

9.    Přechodná a závěrečná ustanovení

Česká asociace intervenční kardiologie – ČAIK – vzniká dnem jejího schválení výborem ČKS, příp. k datu výborem ČKS stanoveným. Do doby konání řádných voleb stojí v čele ČAIK původně zvolený výbor PSIK a předsedou ČAIK je stávající předseda PSIK.

Změnu znění Pravidel může navrhnout výbor ČAIK nebo petičním způsobem skupina  
představující nejméně jednu pětinu členů ČAIK, schválena musí být na schůzi výboru ČAIK a potvrzena výborem ČKS.

Tento dokument byl projednán a schválen:
výborem PS IK v Praze dne 25.11.2015
výborem ČKS v  Praze dne 25.11.2015

Doc. MUDr. Josef Šťásek, PhD.
Předseda ČAIK

prof. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D., MBA, FESC.
Předseda ČKS

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost