Provozní řád ČAAMK

1. Úvodní ustanovení

Cílem České asociace ambulantních kardiologů (ČAAMK) je zachování stávajícího zázemí pro členy PS ambulantních kardiologů a jeho rozšíření pro odborníky, kteří se věnující problematice ambulantní kardiologie, zajišťují prevenci, diagnostiku, léčbu i aplikaci nových poznatků do klinické praxe, v přímé spolupráci s kardiocentry. ČAAMK vzniká v rámci České kardiologické společnosti (ČKS) dle par. 4. 8. jejich stanov (verze 2015) na základě dobrovolného rozhodnutí zakládající pracovní skupiny (PS) – Pracovní skupina ambulantních kardiologů. V hlavních bodech podléhá činnost ČAAMK ustanovením Stanov ČKS dle aktuálního platného znění. O vzniku ČAAMK rozhodne na základě žádosti příslušné PS výbor ČKS dle par. 4.8 stanov ČKS.

2. Status ČAAMK

ČAAMK je asociací vznikající na základě stanov ČKS ve znění schváleném na Kongresu ČKS v roce 2015. Asociace je samostatnou organizační jednotkou ČKS bez právní a finanční subjektivity. Veškeré právní a finanční kroky podniká ČAAMK pouze prostřednictvím ČKS. ČKS poskytuje ČAAMK administrativní, právní a účetní servis. Veškerá činnost ČAAMK se řídí platnými stanovami ČKS a prováděcími předpisy ČKS.

3. Poslání ČAAMK

Posláním ČAAMK je vytvoření odborné a edukační platformy pro sdílení poznatků z oblasti ambulantní kardiologie.

3.1.    Posláním ČAAMK je garantovat vysokou odbornou úroveň ambulantní kardiologie
3.2.    Cílem je kvalitní péče o nemocné, včetně dostupnosti nových diagnostických a léčebných     metod v prostředí  ambulantní  kardiologie
3.3.    ČAAMK předkládá, iniciuje a prosazuje: 

- legislativní otázky
- otázky spojené s finančním zajištěním oboru
- podílí se na vzdělávání v oboru
- spolupodílí se na tvorbě či aktualizaci seznamu zdravotních výkonů
- pravidelně podává informace o své činnosti
- ve spolupráci s kanceláří ČKS spravuje registr svých členů

3.4.    Ve spolupráci s ČKS a ostatními institucemi se podílí na výchově a kontinuálním vzdělávání v oboru ambulantní kardiologie.
3.5.    Garantuje odborné a vzdělávací aktivity, zejména pak výroční sympozia ČAAMK i odborný program výročního sjezdu ČKS a dalších odborných akcí ČKS
3.6.    Podporuje účast svých členů na odborných akcích, za podpory ČKS
3.7.    Zastupuje své členy a prosazuje oprávněné požadavky a zájmy ve vztahu k jiným subjektům
3.8.    Oficiálním časopisem ČAAMK je Cor et Vasa

4. Členství v ČAAMK

4.1. Řádné členství

Řádným členem ČAAMK se může stát každý řádný nebo čestný člen ČKS. Výbor ČAAMK může rozhodnout o případném zpoplatnění členství dle platných stanov.

Členové Pracovní skupiny ambulantních kardiologů nabývají členství v České asociaci ambulantních kardiologů automaticky okamžikem zániku pracovní skupiny a vznikem ČAAMK.

K řádnému členství do ČAAMK se členové ČKS mohou přihlásit prostřednictvím svého účtu na stránkách ČKS. Členství v ČAAMK nepodléhá dalšímu schvalování.

Člen ČAAMK může ukončit své členství v ČAAMK písemným oznámením sekretariátu ČKS, který informaci předává dále příslušné Asociaci. V takovém případě členství zaniká dnem doručení tohoto písemného oznámení. Členství zaniká automaticky rovněž ukončením členství v ČKS.

Právem řádného člena je volit a být volen do výboru ČAAMK. Ostatní práva člena ČKS tím nejsou nijak dotčena.                                                                                                                                                                 

4.2. Mimořádné členství

Dle platných stanov ČKS (čl. 2.1 stanov ČKS) mohou být členy ČAAMK i mimořádní členové ČKS s výjimkou práva volit a být volen do jejích orgánů a hlasovat o změně jejích stanov.

5. Organizační struktura

Výbor a předseda ČAAMK

Činnost ČAAMK řídí volený výbor. Počet členů výboru je 13 (včetně předsedy a budoucího/minulého předsedy). Výbor je volen na období 4 let elektronickými volbami organizovanými ČKS dle platných stanov analogicky volbám do ČKS (par. 2.1, 3.3. stanov ČKS) Hlasování ve výboru se řídí stanovami ČKS dle par. 3.8. členů

Výbor je konstituován předsedou voleným dle pravidel ČKS pro volbu předsedy společnosti (par. 3.7 stanov ČKS), místopředsedou (bývalý předseda). Ostatní členové výboru v počtu 13/2 (předseda a bývalý předseda) jsou zvoleni dle nejvyššího získaného počtu hlasů ve volbách tak, aby ve výboru ČAAMK bylo maximálně 1/3 členů (tj. max. 4 ze 13) ze stejného pracoviště. Funkční období předsedy Asociace a členů výboru podléhá pravidlům platným pro výbor ČKS (par. 3.1 a 3.4 stanov ČKS).

Volby členů výboru jsou dvoukolové, tajné a přímé. Mohou mít formu korespondenční nebo elektronickou (přes zabezpečené webové rozhraní). Volby do výboru ČAAMK řídí tříčlenná volební komise, kterou ustavuje před vypsáním voleb výbor ČAAMK. Po té jsou zveřejněny výsledky voleb do výboru ČAAMK. Členy výboru se stává 13-2 ČAAMK s nejvyšším počtem hlasů. Ze svého středu volí výbor předsedu, který ČAAMK zastupuje na výboru ČKS. Úřadujícím předsedou ČAAMK se na první schůzi výboru po skončených volbách nového výboru automaticky stává dosavadní budoucí předseda. Dosavadní úřadující předseda se na další funkční období automaticky stává předsedou minulým, který vykonává funkci místopředsedy.

Volba předsedy probíhá analogicky volbě předsedy ČKS dle par. 3.7 stávajících stanov. Budoucí předseda (prezident elect) ČAAMK je volen na konci třetího roku funkčního období výboru ČAAMK ze členů výboru jeho členy. Volba je tajná, dvoukolová. Do druhého kola postupují dva členové výboru s nejvyšším počtem hlasů v prvním kole. Při rovnosti hlasů se volba opakuje, při opakované rovnosti hlasů rozhodne hlas stávajícího předsedy ČAAMK.

Předseda ČAAMK je ex officio členem výboru ČKS dle platných stanov. Je oprávněn jednat pouze za ČAAMK, za samotnou ČKS oprávněn jednat není.

6. Přechodné období – založení ČAAMK

Vznik ČAAMK byl projednán a schválen na jednání výboru Pracovní skupiny ambulantních kardiologů dne 18. 10. 2014. ČAAMK vznikne okamžikem schválení jejího vzniku výborem ČKS nebo dle data, které výbor ČKS stanoví. Tím okamžikem současně zanikne zakládající PS a jejich členové se automaticky (bez nutnosti registrace) stávají jejími členy.

Do doby konání prvních řádných voleb  stojí v čele ČAAMK dosavadní zvolený výbor PSAK a předsedou (jakož i minulým a budoucím předsedou) ČAAMK je stávající (jakož i minulý a budoucí) předseda PSAK. V dalších obdobích již budou respektována pravidla pro volbu funkcionářů dle čl. 5 Provozního řádu ČAAMK. Stávající předseda ČAAMK se v následujícím období stane jejím místopředsedou.

V dalších obdobích již budou respektována pravidla pro volbu funkcionářů platná pro volby do výboru ČKS.

7. Finanční hospodaření ČAAMK

Finanční hospodaření ČAAMK se uskutečňuje účetní cestou ČKS s oddělenou evidencí jejich ekonomických aktivit, formou identifikovatelného nákladového střediska v rámci ČKS.  

K tomuto nákladovému středisku má výbor ČAAMK prostřednictvím svého předsedy přístupová a kontrolní práva. 

O způsobu využití finančních prostředků získaných činností asociace rozhoduje výhradně výbor ČAAMK prostřednictvím svého předsedy, popřípadě  pověřených osob jej dává na vědomí předsedovi ČKS. Za hospodaření asociace s finančními prostředky odpovídá předseda a výbor asociace. 

ČAAMK může  vybírat od svých členů členské poplatky, o jejichž výši rozhoduje výbor asociace a podléhají schválení výboru ČKS.”

8. Výroční konference, odborné akce

ČAAMK organizuje ve spolupráci s ČKS výroční sympozia, konference a jiné odborné akce, přičemž finanční výnosy a náklady jsou spravovány na identifikovatelném podúčtu ČKS. Pro tyto účely může výbor ČAAMK ustanovit organizační výbor pořádané akce. ČAAMK se může spoluúčastnit odborných akcí pořádaných jinými asociacemi ČKS nebo se na jejich organizaci spolupodílet.

Výbor ČAAMK  spravuje webové stránky a je zodpovědný za jejich aktualizaci.

9. Závěrečná ustanovení

Tato ustanovení vstoupí v platnost dnem schválení vzniku ČAAMK výborem ČKS.

Změnu znění ustanovení může navrhnout výbor ČAAMK nebo petičním způsobem skupina představující nejméně jednu pětinu členů ČAAMK. Změny ustanovení nabývají platnosti a účinnosti schválením těchto změn výborem ČKS.

Schváleno výborem PS AK 22. 1. 2016

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost