Podmínky pro udělování funkčních licencí v kardiologii

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 12 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220 / 1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen „zákon č. 220/1991 Sb.“) a v souladu se Stavovským předpisem České lékařské komory č. 1 - Organizačním řádem, vydává tento Stavovský předpis

Podmínky k výkonu odborných diagnostických a léčebných metod, k výkonu funkce školitele pro lékařský výkon a k akreditaci pracoviště pro školení v lékařských výkonech
( FUNKČNÍ LICENCE )

§ 1

 1. Tento předpis České lékařské komory (dále jen „komora“) upravuje podmínky, za kterých lze vykonávat specializované diagnostické a léčebné metody při poskytování léčebné a preventivní péče ve zdravotnických zařízeních (dále jen funkční licence), podmínky k výkonu funkce školitele pro lékařský výkon a podmínky, za kterých lze akreditovat školící pracoviště pro výuku specializovaných diagnostických a léčebných metod. Tento předpis je současně závazným stanoviskem pro všechny členy komory, kterým se stanoví podmínky pro vykonávání specializovaných diagnostických a léčebných metod a pro školení lékařů v těchto metodách.
 2. Odborné diagnostické a léčebné metody uvedené v příloze č. 1 tohoto předpisu je na území České republiky oprávněn vykonávat pouze lékař, který je držitelem funkční licence dle tohoto předpisu.Tato podmínka se nevztahuje na lékaře který:
  1. vykonává tyto metody pod vedením lékaře – školitele v rámci dalšího vzdělávání
  2. nebo vykonal atestaci, jejíž součástí je příslušná metoda.
 3. O zařazení nebo vyškrtnutí odborné a léčebné metody z přílohy č. 1 tohoto předpisu je oprávněno rozhodnout představenstvo komory na podkladě písemné žádosti fyzické nebo právnické osoby a s přihlédnutím ke stanovisku vědecké rady komory. Na zařazení do přílohy č. 1 tohoto předpisu není právní nárok. Žádost musí obsahovat popis výkonu, odůvodnění a stanovisko příslušné oborové komise vědecké rady komory. Představenstvo komory přiřadí odborné léčebné metodě evidenční číslo (F001-F999).

§ 2

 1. Školitelem pro lékařský výkon je lékař, kterému byla na základě žádosti udělena licence komory o způsobilosti školit a vydávat osvědčení k výkonu stanovené diagnostické nebo léčebné metody (dále jen „licence školitele lékařského výkonu“).
 2. Podmínky pro udělení licence školitel lékařského výkonu jsou:
  1. členství v komoře,
  2. licence komory k výkonu funkce vedoucí lékař - primář,
  3. publikační a přednášková činnost,
  4. doporučení příslušné oborové komise vědecké rady komory a schválení vědecké rady komory,
  5. samostatné vykonávání příslušné diagnostické nebo léčebné metody po dobu nejméně pěti let doložené potvrzením nadřízeného lékaře nebo jiným věrohodným způsobem. U metod na území ČR neprováděných nebo u metod, které nejsou v ČR běžně prováděny je dostačující doporučení od zahraničního pracoviště, kterým žadatel doloží, že metodu zvládá a může ji samostatně provádět a vyučovat.
  6. účast v celoživotním vzdělávání lékařů,
  7. doklad o pracovně právním nebo jiném smluvním vztahu s akreditovaným pracovištěm. Pokud pracoviště ještě není akreditováno, pak nedílnou součástí žádosti je i žádost o akreditaci pracoviště dle § 3 tohoto předpisu,
  8. od 1. 1. 2002 doporučení od školitele pro stejný lékařský výkon, u kterého se žadatel výkon učil nebo doporučení pracoviště, které prokazatelně výkony provádí v dostatečné míře.
 3. O udělení licence školitele lékařského výkonu rozhoduje představenstvo komory na základě žádosti, po splnění podmínek uvedených v příloze tohoto předpisu.

§ 3

 1. Akreditovaným pracovištěm pro výuku specializovaných diagnostických a léčebných metod je klinika, oddělení nebo ambulance zdravotnického zařízení, pokud je držitelem akreditace komory k výchově a školení lékařů ve stanoveném léčebném nebo diagnostickém výkonu (dále jen „lékařský výkon“).
 2. Žádost o akreditaci školícího pracoviště podává kanceláři komory statutární zástupce příslušného zdravotnického zařízení. Žádost musí obsahovat:
  1. název lékařského výkonu,
  2. počet a jména lékařů splňujících podmínky pro přiznání licence školitel lékařského výkonu a doklady o licenci školitelů lékařského výkonu, kteří budou výuku zajišťovat. Pokud na pracovišti zatím není lékař s licencí školitel lékařského výkonu, musí žádost současně obsahovat komplexní materiály lékaře, který o vydání této licence žádá. Žádost o licenci školitele lékařského výkonu je v takovém případě nedílnou součástí žádosti o akreditaci, bez které ji nelze vydat.
  3. popis technického vybavení pracoviště stvrzený odborným zástupcem pracoviště,
  4. průkazný doklad o počtu provedených výkonů v posledních 3 letech,
  5. vyjádření příslušné oborové komise vědecké rady komory a schválení vědecké rady komory.
 3. O udělení akreditace školícího pracoviště rozhoduje představenstvo komory na základě žádosti po splnění podmínek uvedených v příloze tohoto předpisu.

§ 4

 1. Školitel lékařského výkonu je:
  1. oprávněn a povinen vyučovat stanovený lékařský výkon,
  2. oprávněn a povinen přezkušovat dovednosti školeného lékaře ve stanoveném lékařském výkonu,
  3. oprávněn vybírat, po dohodě se statutárním zástupcem zdravotnického zařízení na jehož akreditovaném pracovišti školení lékařského výkonu provádí, odměnu za náhradu ztraceného času a náhradu hotových výdajů ve výši stanovené komorou,
  4. povinen vést seznam jím vydaných funkčních licencí a každou nově udělenou funkční licenci je povinen do 1 měsíce od vystavení nahlásit představenstvu komory, které vede seznam všech vydaných funkčních licencí. Představenstvu nahlásí jméno a příjmení lékaře, kterému udělil funkční licenci, jeho datum narození a typ udělené funkční licence.
 2. Školitel lékařského výkonu smí provádět výuku a přezkušování jen na akreditovaném školícím pracovišti, které je držitelem příslušné licence komory. Rozsah výuky stanoví individuálně, dle vlastního uvážení, s ohledem na dosažené znalosti, dovednost a vědomosti žadatele. V odůvodněných případech, má-li žadatel v lékařském výkonu již dostatečnou praxi, nemusí přezkoušení provádět jen na akreditovaném pracovišti a po zvážení se může přezkoušení provést na pracovišti uchazeče. Na základě praktické výuky nebo praktického přezkoušení vydá žadateli potvrzení o způsobilosti k samostatnému provádění příslušného lékařského výkonu.
 3. Potvrzení o způsobilosti lékaře k samostatnému provádění lékařského výkonu (dále jen „funkční licence“) obsahuje:
  1. jméno a příjmení držitele potvrzení, jeho datum narození,
  2. název lékařského výkonu, který je oprávněn provádět,
  3. celý název a adresu akreditovaného školícího pracoviště na kterém byl držitel potvrzení školen,
  4. razítko akreditovaného školícího pracoviště a podpis jeho statutárního zástupce, podpis školitele lékařského výkonu,
  5. xerokopii licence školitele lékařského výkonu a dokladu o akreditaci školícího pracoviště.
   Bez těchto náležitostí je funkční licence neplatná.

§ 5

 1. Uchazeč o funkční licenci si může zvolit školitele lékařského výkonu i akreditované školící pracoviště. Uchazeč může požádat kancelář komory o seznam školitelů a akreditovaných školících pracovišť. Kancelář komory je povinna seznam poskytnout do 30 dnů od obdržení žádosti.
 2. Způsob a rozsah výuky a přezkoušení, jakož i odměnu dle § 4 odst. 1,písm.c) tohoto předpisu, dohodne uchazeč se školitelem a akreditovaným školícím pracovištěm.
 3. Funkční licence opravňuje lékaře, aby příslušný výkon prováděl samostatně.

§ 5a

 1. Představenstvo komory může na návrh Vědecké rady komory rozhodnout o odnětí funkční licence vydané dle tohoto stavovského předpisu, jestliže její držitel neprovádí odbornou a léčebnou metodu, pro kterou mu byla funkční licence vydána, po dobu delší než 3 za sebou jdoucí roky.
 2. Představenstvo komory může na žádost lékaře rozhodnout o obnovení funkční licence odejmuté podle odst. 1, jestliže lékař k žádosti o obnovení funkční licence doloží potvrzení akreditovaného pracoviště pro výuku příslušné specializované diagnostické a léčebné metody o tom, že na tomto pracovišti absolvoval po odejmutí licence doškolení v délce nejméně jednoho měsíce v rozsahu nejméně 40 hodin týdně; bylo-li doškolení absolvováno v menším rozsahu než 40 hodin týdně, délka požadovaného doškolení se úměrně prodlužuje. Absolvování doškolení dle tohoto odstavce je podmínkou rozhodnutí o obnovení funkční licence.

§ 6

Licence školitele lékařského výkonu a akreditace školícího pracoviště se vydává na dobu sedmi let, poté pozbývá platnosti. Školitel lékařského výkonu i akreditované školící pracoviště, kteří žádají o vydání nové licence na další období, postupují před uplynutím sedmileté lhůty podle § 3 a § 4 tohoto předpisu.

§ 7

 1. Představenstvo komory je oprávněno rozhodnout o odnětí licence školitel lékařského výkonu a akreditace školícího pracoviště.
 2. Představenstvo komory rozhodne o odnětí licence školitel lékařského výkonu:
  1. přestane-li lékař plnit podmínky pro udělení licence,
  2. nevykonává-li lékař příslušný lékařský výkon po dobu delší dvou let,
  3. není-li způsob výuky v souladu se současným stavem lékařského poznání a vědy,
  4. vydá-li funkční licenci neoprávněně.
 3. Představenstvo komory můře rozhodnout o odnětí licence školitel lékařského výkonu:
  1. udělil-li školitel funkční licenci lékaři, u kterého se později ukázalo, že příslušný výkon dostatečně neovládá,
  2. v případech, kdy je důvod k odnětí licence k výkonu soukromé a samostatné lékařské praxe /§ 5 odst.3 stavovského předpisu č.11 – licenčního řádu/,
  3. neplní-li školitel své povinnosti podle § 4 tohoto předpisu.
 4. Představenstvo komory rozhodne o odnětí akreditace akreditovaného školícího pracoviště:
  1. nemá-li pracoviště v pracovním či jiném smluvním poměru školitele lékařského výkonu po dobu delší než 1 rok ,
  2. nesplňuje-li pracoviště technické a věcné předpoklady k výuce na odpovídající úrovni.
 5. Představenstvo může rozhodnout o odnětí akreditace akreditovaného školícího pracoviště:
  1. pokud byla pověřenou komisí vědecké rady komory zhodnocena odborná a etická způsobilost pracoviště jako nedostačující,
  2. vybírá-li pracoviště za školení neodůvodněně vysoké částky,
  3. byla-li na pracovišti vydána funkční licence neoprávněně.
 6. Rozhodnutí o odnětí licence a akreditace se školiteli lékařského výkonu nebo akreditovanému školícímu pracovišti písemně oznámí. Školitel lékařského výkonu nebo akreditované školící pracoviště jsou povinni neprodleně po obdržení oznámení o odnětí vrátit kanceláři komory příslušnou licenci nebo akreditaci.
 7. Představenstvo komory může rozhodnout o odejmutí vystavené funkční licence, pokud byla vydána neoprávněně nebo se prokáže, že držitel výkon neumí, nezvládá nebo mu byla odňata licence dle Stavovského předpisu č. 11. Rozhodnutí o odnětí funkční licence představenstvo písemně oznámí držiteli licence a školiteli, který licenci vystavil. Rozhodnutí o odnětí se řídí Stavovským předpisem č.11 § 5 odst. 5), 6), 7).
 8. Představenstvo komory může na žádost lékaře rozhodnout o obnovení licence školitel lékařského výkonu odejmuté dle odst. 1, 2 a 7, jestliže lékař k žádosti o obnovení této licence doloží potvrzení držitele platné licence školitel lékařského výkonu o tom, že po odejmutí licence lékař pod jeho vedením provedl v období nejdéle dvou po sobě jdoucích let alespoň polovinu počtu výkonů, které pro příslušnou licenci školitele předepisují přílohy tohoto stavovského předpisu. Provedení výkonů za podmínek dle předchozí věty je podmínkou rozhodnutí o obnovení licence školitele lékařského výkonu.

§ 8

Funkční licence vydané Českou lékařskou komorou před účinností tohoto předpisu zůstávají nadále v platnosti a opravňují tak držitele k samostatnému provádění lékařského výkonu, nikoliv k vydávání funkční licence.

§ 9

Zrušuje se stavovský předpis České lékařské komory č.12 – Funkční licence České lékařské komory ze dne 01. 01. 1999.

§ 10

 1. Tento stavovský předpis č. 12 - Funkční licence České lékařské komory byl schválen X. sjezdem delegátů ČLK 8 .04. 2000 a nabývá účinnosti dnem 10. 04. 2000.
 2. Tento stavovský předpis č 12.- Funkční licence České lékařské komory byl novelizován představenstvem ČLK 23.10.2007 a byl schválen XXI. Sjezdem delegátů ČLK.
 3. Tento stavovský předpis č. 12 – Funkční licence České lékařské komory byl novelizován představenstvem ČLK 8.10.2010 a nabývá účinnosti dnem 19.10.2010. Byl potvrzen XXIV. Sjezdem delegátů.

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost