Zápis ze společné schůze odstupujícího a 1. schůze nově zvoleného Výboru PS IK ČKS dne 7. 12. 2006

Místo konání: Praha - IKEM
Přítomní:

 1. členové nově zvoleného Výboru (z části současně i odstupujícího):
  dr. Kala, dr. Želízko, doc. Červinka, dr. Groch, doc. Holm, dr. Hlinomaz,
  dr. Kmoníček, dr. Pešl, dr. Richter, dr. Šťásek, dr. Varvařovský, doc. Veselka,
  prof. Widimský
 2. členové odstupujícího Výboru:
  dr. Formánek, dr. Horák, dr. Tax

Hlasování: pro/proti/zdrželi se

Program:

 1. Výsledky voleb (O. Hlinomaz)
 2. Sazebník výkonů a dohodovací řízení (M. Želízko)
 3. Hodnocení práce starého výboru (M. Želízko)
 4. Nový výbor (P. Kala)
 5. Program na sjezd ČKS – Brno – návrhy bloků (P. Kala + všichni přítomní)
 6. Národní program léčby infarktu myokardu (P. Widimský)
 7. Workshop Hradec Králové (J. Vojáček – J. Šťásek)
 8. žádost firmy Medtronic Czechia s.r.o. o záštitu nad akcí „Vascular Days“
 9. Různé

Ad 1.
O. Hlinomaz jako člen volební komise informoval o průběhu voleb: volby proběhly dle stanov ČKS dvoukolově - ve 2. kole byli do výboru PS IK zvoleni kolegové, kteří se umístili na prvních 11 místech a kteří bez výjimky souhlasili s členstvím. Členy výboru jsou automaticky i současný předseda výboru P. Kala a minulý předseda M. Želízko t.č. ve funkci místopředsedy. Volby byly provázeny určitými organizačními nedostatky - připomínky k jejich průběhu budou předány M. Želízkem Výboru ČKS.

Ad 2.
M. Želízko informoval o opakovaných jednáních týkajících se změn v Sazebníku výkonů:

 • Úspěchem je výsledek jednání VZP dne 25.10.2006, na kterém bylo zrušeno omezení místem u kódu 17117: koronární stent (místo SH nově pouze S – tzn. s možností provedení bez hospitalizace) – účinnost by měla být od 1.1.2007
 • Jako neúspěšný se zatím jeví výsledek opakovaných žádostí o sdílení vybraných kódů zdravotních výkonů a změny autorské odbornosti s trváním potřeby jejich aktualizace. Toto zůstává jedním z hlavních úkolů činnosti pro nový výbor PS IK.

Ad 3.
M. Želízko jako předseda PS IK za období 2003 - 2006 poděkoval všem členům za práci a formou prezentace shrnul dosažené výsledky a zároveň se dotkl i úkolů, které stojí před výborem novým. Jedním z hlavních pozitiv bylo mimo jiné navázání aktivní spolupráce s organizátory největšího evropského intervenčního kongresu – EuroPCR, na kterém se PS IK každoročně prezentovala blokem Case-review section. Na živých přenosech se v roce 2005 podílelo i české pracoviště - IKEM v Praze.

Ad 4.
P. Kala poděkoval M. Želízkovi a ostatním členům odstupujícího Výboru PS IK za intenzivní 3-letou práci a předložil členům nového Výboru návrh programového prohlášení pro období 2006-2009. Schválení prohlášení bude po zapracování připomínek provedeno na další schůzi Výboru.

Ad 5.
Po domluvě s předsedou programového výboru doc. Chaloupkou, budou na sjezd ČKS za PS IK odeslány návrhy přednáškových bloků v celkové délce 330 min (stejně jako v loňském roce). Pro rok 2007 byl zamítnut návrh na organizaci bloku v angličtině a odsouhlaseny byly zatím následující bloky:

 • Subakutní a pozdní trombóza stentů (blok Pro a proti)
 • Sekundární prevence cévní mozkové příhody (Přehledový blok)
 • Hot-lines v intervenční kardiologii (Panel)
 • Národní registr kardiovaskulárních intervencí (Praktické problémy v kardiologii)

Kompletní návrhy včetně bloku Jak na to? budou prodiskutovány písemně a předsedou PS IK budou odeslány nejpozději do 15.1.2007 na sekretariát ČKS.

Ad 6.
P. Widimský seznámil členy Výboru s téměř kompletním návrhem Národního programu léčby infarktu myokardu, který vyvolal živou debatu a nutnost podrobného prostudování materiálu všemi členy Výboru před jeho eventuálním schválením. Vzhledem k pracovní vytíženosti prof. Widimského ve Výboru Evropské kardiologické společnosti, se budou této problematice věnovat M. Želízko a P. Kala (rozeslání materiálu všem členům, zapracování připomínek atd.) a tento bod bude součástí programu další schůze Výboru.

Ad 7.
Dr. Šťásek ve stručnosti informoval o chystaném kongresu PS IK, který se bude konat podle plánu ve dnech 26.-27. 4. 2007 v kongresovém středisku FN v Hradci Králové s živými přenosy z pracoviště prof. Vojáčka a dr. Šťáska. K organizačnímu zajištění akce byla vybrána firma Nucleus, na odborném programu budou participovat členové výboru a vyzváni budou i všechny katetrizační laboratoře v ČR. Další informace budou poskytovány průběžně na jednáních výboru.

Ad 8.
Odborná záštita nad výše uvedenou akcí byla zamítnuta veřejným hlasováním (0/3/10).

Ad 9.

 • P. Tax vznesl požadavek na kalkulaci minimálních cen výkonů – zamítnuto veřejným hlasováním (0/13/0)
 • L. Groch informoval o průběhu auditu RTG přístrojů komisí MZ ČR a upozornil na výrazně odlišnou problematiku kardiologické a radiologické péče a specifika kardiologických intervenčních pracovišť s non-stop provozem. Zároveň upozornil i na absenci zástupce PS IK nebo ČKS v auditorské komisi. Po široké diskusi byl členy Výboru PS IK jednomyslně vyjádřen nesouhlas (hlasování 13/0/0) s uplatňováním auditu nerespektujícím specifika jednotlivých oborů - především v oblasti akutní invazivní a intervenční kardiologie. Dr. Groch s dr. Želízkem byli pověřeni přednesením této problematiky na nejbližším jednání Výboru ČKS spolu s dalšími navazujícími a potřebnými kroky ve spolupráci s PS arytmologie a trvalé kardiostimulace. Zprávy o dalších jednáních budou Výboru PS IK poskytovány průběžně na dalších jednáních.
 • P. Tax požádal o pozvání a možnost účasti na jednáních výboru PS IK zástupce PS pediatrické kardiologie - odsouhlaseno veřejným hlasováním (13/0/0) – pozvání bude zasíláno předsedovi PS PK.
 • P. Kala seznámil přítomné s připraveným textem dopisu týkajícího se sdílení vybraných kódů zdravotních výkonů adresovaného ČLK – text byl po připomínkách členy Výboru odsouhlasen a bude odeslán.
 • Na začátku každé schůze bude ustanoven zapisovatel – zápis bude stejně jako v minulém funkčním období po schválení předsedou PS IK zveřejněn na webových stránkách PS IK při ČKS.

Zapsal
MUDr. Petr Kala, Ph.D.

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost