Zápis ze schůze výboru Sekce NMR ČAKVZM, 23. 9. 2016

23. září 2016, 18:30 hod, Praha, salonek TRIBUN hotelu Olympik

Přítomni: R. Kočková, P. Kuchynka, T. Paleček, R. Panovský, M. Pleva, D. Zemánek
Omluveni: K. Mědílek

Dne 23. 9. 2016 se uskutečnila první schůze výboru sekce NMR ČAKVZM. Široce byla diskutována problematika provádění MRI srdce v České republice a možnosti jejího dalšího rozvoje. Členové výboru se shodli, že je v tomto smyslu nutné navázat přátelskou spolupráci s Radiologickou společností ČLS JEP (dále RS) a pověřili předsedu sekce dr. Plevu, aby společně s předsedou ČAKVZM a předsedou sekce CT ČAKVZM zaslali vedení RS dopis informující o vzniku ČAKVZM a jejích jednotlivých sekcí a nabízející spolupráci při edukaci kardiologů v metodice MRI i CT srdce, především v rámci jejich předatestační přípravy.

Vzhledem k chybějícím učebním materiálům si výbor sekce NMR na návrh dr. Plevy jako jeden z hlavních cílů svého čtyřletého působení stanovil vytvoření publikace, jejímž cílem by bylo jednoduchou formou seznámit kardiology s metodou MRI srdce. Koordinátorem publikace se stal dr. Pleva, její editace bude zaštítěna celým výborem sekce NMR, který pak bude požadovat cestou ČAKVZM její implementaci do vzdělávacího programu ČKS.

Výbor sekce se též rozhodl během svého působení zaslat elektronickou formou krátký dotazník všem členům sekce ve snaze zmapovat situaci v oblasti provádění MRI srdce v ČR.

Výbor sekce dále podpořil myšlenku předsedy ČAKVZM a člena sekce NMR prof. Palečka na vytvoření internetového portálu ČAKVZM, resp. jejich jednotlivých sekcí v rámci oficiálních webových stránek ČKS.

Dále se výbor shodl na návrhu změny názvu sekce na „Sekce magnetické rezonance srdce“ (Sekce MRI srdce). Tento návrh bude předseda sekce prezentovat na schůzi výboru ČAKVZM koncem listopadu, aby bylo možné jej zainkorporovat (společně s dalšími možnými změnami) do nového návrhu prováděcího předpisu ČAKVZM, který bude následně odeslán ke schválení výboru ČKS.

Příští zasedání výboru sekce NMR je předběžně plánováno v době konání XXV. výročního sjezdu ČKS v květnu 2017.

Zapsal: Martin Pleva
Verifikovali: ostatní členové výboru

 

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost