Zápis ze schůze výboru Sekce magnetické rezonance srdce ČAKVZM, 20. 9. 2019

Přítomni: P. Kuchynka, T. Paleček, M. Pleva, D. Zemánek, R. Kočková, K. Mědílek,
Omluveni: R. Panovský
Hosté: T Adla

V rámci zasedání M. Pleva prezentoval členům výboru v grafické podobě výsledky dotazníků týkajících se dostupnosti a provádění MRI srdce v České republice, které byly rozeslány vedoucím lékařů jednotlivých kardiocentrech. Následně člen Společné pracovní skupiny ČAKVZM při ČKS a RS ČLS JEP T. Adla prezentoval výsledky obdobného dotazníku provedeného Radiologickou společností. Obě prezentace doprovázela bohatá diskuse členů výboru, kteří se shodli na společné prezentaci výsledků v rámci příštího multioborovém setkání nad srdeční tomografií (MOST), které se bude konat 3.4. 2020 ve FN Motol.

S ohledem na blížící se konec funkčního období výboru byly dalším tématem zasedání volby. Obdobně jako v ostatních pracovních skupinách či asociacích ČKS bude výbor Sekce MRI srdce volit ze svého středu předsedu a současný předseda se stane pro další funkční období místopředsedou sekce. Členové výboru se shodli na volbě per rollam s ohledem na možnou nepřítomnost všech členů výboru při dalším zasedání. Volby předsedy Sekce MRI srdce proběhnou do konce tohoto roku prostřednictvím sekretariátu ČKS.

Posledním bodem zasedání pak byla plodná diskuse členů výboru s přítomným organizátorem MOST T. Adlou nad programem nadcházejícího multioborového setkání, která se promítne i do struktury programu sjezdu.

Další zasedání výboru Sekce magnetické rezonance srdce ČAKVZM se bude konat v rámci na příštího výročního sjezdu ČKS v Brně v květnu 2020 (termín bude upřesněn).

Zapsal: Martin Pleva
Verifikovali: ostatní členové výboru

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost