Zápis ze schůze výboru PS Pediatrická kardiologie dne 10. 1. 2020

Přítomni: Eva Klásková, Jan Janoušek, Viktor Tomek, Petr Hecht, Hana Jičínská, Petr Jehlička, Pavel Balatka, Pavel Vít, Oleg Reich

Omluveni: 0.

Vzdělávací program Dětská kardiologie
- klíčové změny: školení v oboru zkráceno z 36 na 24 měsíců, zkrácen pobyt na akreditovaném pracovišti II. typu z 12 na 9 měsíců.
- podle stávajícího vzdělávacího programu Pediatrie je možno 6 měsíců praxe na specializovaném dětském kardiologickém pracovišti absolvovat během školení v oboru Pediatrie po základním kmeni. Výbor PS Pediatrická kardiologie doporučuje tuto možnost ponechat.

Stanovisko k nasmlouvání kardiologických kódů lékařům bez specializované způsobilosti v oboru
- výbor PS nebude podporovat výjimky v nasmlouvání kardiologické péče lékařům bez specializované způsobilosti

Odborný program PS Pediatrická kardiologie na XXVIII. výročním sjezdu České kardiologické společnosti
- vzhledem k omezené časové dotaci výbor PS preferuje i do budoucna spolupráci s dalšími PS při vytváření programu ve formě "joint session"
- na letošním výročním sjezdu bude ve spolupráci s PS chlopenních a vrozených srdečních vad prezentována problematika defektů síňového septa
- po domluvě bude  blok na téma vrozených srdečních vad typu "single ventricle" prezentován na 23. sympoziu PS chlopenních a vrozených srdečních vad v dospělosti v roce 2021.

Prenatální kardiologie
- k publikaci do Cor et Vasa bylo akceptováno stanovisko PS Pediatrická kardiologie týkající se indikace a možností prenatálního ultrazvukového vyšetření srdce
- objevují se první podložená data o poklesu prenatální detekce vrozených srdečních vad v důsledku restriktivního přístupu odb. 603 k odesílání těhotných k vyšetření srdce plodu dětským kardiologem (P. Jehlička)
- pokračuje jednání s plátci zdravotní péče o poskytnutí informace, která zdravotnická zařízení mají nasmlouván kód 32420 mimo odbornost 302 (P. Balatka).

Odborné akce podpořené PS Pediatrická kardiologie
- výbor PS souhlasil s žádosti o udělení záštity ČKS následujícím akcím:  Moravskému dnu dětské kardiologie 2020 (garant P. Vít) a semináři Prenatální diagnostika vrozených srdečních vad (garant H. Jičínská)

Preskripce neregistrovaných léků, které nemají alternativu zejména při terapii život ohrožujících geneticky podmíněných poruch srdečního rytmu (nadolol, flecainid, mexiletin, chinidin)
- P. Vít ve spolupráci s P. Kubušem zpracují žádost o Specifický léčebný program, který bude obsahovat objem neregistrovaných léčebných přípravků pro léčbu dětí a mladistvých v České republice potřebných pro léčbu těchto onemocnění.

Portál ČKS - informace pro rodiče
-
bude vypracována informace pro laickou veřejnost týkající se indikací a možností prenatálního vyšetření srdce  plodu (dr. Tomek, dr. Jičínská) a očkování u dětí s vrozenou srdeční vadou (J. Tučková)
- zveřejnění zajistí E. Klásková

20. 1. 2020 proběhne kulatý stůl na téma budoucnosti dětské kardiologie/kardiochirurgie pod záštitou Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu ČR
-
reakce na mediální výstupy o potížích se zajištěním nelékařského personálu v Dětském kardiocentru FN Motol a riziku prodloužení "waiting listu" pro neurgentní kardiochirurgické výkony u dětí
- za výbor PS Pediatrické kardiologie pozvána k jednání E. Klásková, Dětské kardiocentrum bude reprezentovat J. Janoušek

Zapsala doc. MUDr. Eva Klásková, Ph. D.

10. 1. 2020

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost