Zápis ze schůze výboru PS KardioTech 5.10.2020

Online přítomni: David Pospíšil, Veronika Bulková, Jakub Střítecký,Martin Mudroch, Lucie Nečasová, Dalibor Klimeš

1. Virtuální sjezd ČKS 2020–zaznamenáno 450 unikátních přístupů během vysílání sekce PS KardioTech, kladné hodnocení od vedení ČKS.

2. Jednání s prof. Linhartem během virtuálního sjezdu ČKS:

  • Rezidenční místa v rámci specializačního vzdělávání (první schůzka proběhla v lednu), týká se praktické částispecializační přípravy na akreditovaném pracovišti. Od ledna další jednání na ministerstvu zdravotnictví neproběhla kvůli epidemiologické situaci.Jakmile budou jednání na pořadu dne, KardioTech bude dle dohody s prof. Linhartem vyzván ke spolupráci.
  • Začlenění biomedicínských inženýrů a techniků do klinické práce (echokardiografie, UZV) –nabízí se více možností studia a jeho vzdělávacíhorámce(obor specializační, AKK, certifikované kurzy, standardní studijní program). Vzdělávání bude určeno pro zdravotnické pracovníky dle 96/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.K další širší diskusi.
  • Jednání týkající se kódů pojišťovny pro ECHO výkony prováděné biomedicínskými inženýry a techniky – není zatím plně podporováno ze strany ČKS, téma je k širší diskuzi a nastavení parametrů, požadavků.
  • Stanovisko PS KardioTech k výkonům prováděným biomedicínským technikem / inženýrem či klinickým technikem / inženýrem jednoznačně deklaruje nadcházející úsilí PS KardioTech k jejich prosazování do zdravotnického systému ČR

3. S ohledem na rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví týkajícího se omezení pořádání vnitřních akcí max. do 10 osob, bylo bez náhrady zrušeno XXVIII. České a slovenské sympozium o arytmiích a kardiostimulaci, na kterém by za normálních podmínek proběhlo setkání členůpracovní skupinyKardioTech. Tradičně by byla prezentována činnost výboru za uplynulé období a s přítomnými členy proběhla diskuze. Výbor PS KardioTech rozhodl, že informace o činnosti budou všem členům rozeslány hromadným oběžníkem do 18. 10. 2020.Zároveň budou k e-mailové korespondenci přání a podnětů vyzvání všichni členové PS KardioTech. Korespondence bude vedena na adresu kardiotech@kardio-cz.cz do 1. 11. 2020. Písemné vyjádření výboru a hromadný mailing všem členům PS KardioTech pak do15. 11. 2020.

4. Ve věci plánovaného setkání členů PS KardioTech spojeného se školením, vzdělávacím kurzembudeoficiálně osloven firemní sektorpro jeho financování.Při posledním monitoringu zájmu o akci se kladně vyjádřilo cca 30 členů PS KardioTech. Původní termín 9/2020 nebyl reálný kvůli epidemiologické situaci. Předběžně je navržen náhradní termín na jaro 2021. Organizace bude dále rozvíjena dle epidemiologické situace.

5. Aktivity ČLS JEP ČSBMILI- doc. Hozman, ČSZT.V plánu výroční konference konané v Pardubicích (6/2021) je diskuze nad celoživotním vzděláváním biomedicínských inženýrů.Zajistíme komunikaci s výše uvedenými společnostmi a požádáme o možnost spolupráce ohledně aktivit týkajících se biomedicínských inženýrů a techniků v kardiologii (doc. Hozman – Ing. Jakub Střítecký, ČSZT – konference v Pardubicích, v ústním jednání s Ing. Náhlíkem –Mgr. Lucie Nečasová).

6. Registry Kardio-ICD, Repace, KATAB–stále v běžícím jednání s ČASR, komunikace s ÚZIS při přípravě srovnávacích statistikna základě epidemiologické situace aktuálně vázne.

7. Odborné stanovisko k péči o pacienty s PM/ICD s indikací k radioterapii – v přípravě, zapracovávány připomínky od odborných společností, připravována zkrácená verze – Mgr. Nečasová, dr. Koniarová.

 

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost