Zápis ze schůze výboru PS Intervenční kardiologie ze dne 21. 10. 2003 v Praze

Přítomni: dr. Formánek, dr. Štípal, dr. Škvařilová, prof. dr. Vojáček DrSc., dr. Želízko
Omluveni: dr. Mates, dr. Groch, dr. Kala, dr. Rozsíval, CSc.

 1. Informace z volební komise (ve složení - dr. Rozsíval, dr. Kala, dr. Groch) o výsledku 2. kola voleb do výboru PS IKA. Celkem bylo 92 platných lístků. Do výboru PS Intervenční kardiologie byli zvoleni:
  pořadí
  jméno
  hlasů
  1.
  dr. V. Rozsíval
  64
  2.
  prof. dr. P. Widimský, DrSc.
  58
  3.–4.
  dr. Štípal, dr. Formánek
  51
  5.
  dr. P. Kala
  50
  6.
  dr. Petr Tax
  45
  7.–8.
  dr. I. Varvařovký, prof. dr. Aschermann, DrSc.
  39
  9.–10.
  dr. Horák J, dr. Hlinomaz
  37
  11.
  dr. F. Holm
  36
  12.
  dr. Mates
  31
  13.–14.
  dr. Štásek, dr. Kmoníček
  28
  15.
  dr. Janek
  27
  16.–17.
  dr. Jebavý, doc.dr. Veselka
  26
  18.
  dr. Brtko
  25
  19.
  dr. Boček
  24
  20.
  dr. Červinka
  23
  Sl. Buchtová zavolá všem lékařům zvoleným do výboru PS IKA, zda souhlasí s prací v tomto výboru. Pokud by někdo ze zvolených lékařů odmítl, automaticky na jeho místo postoupí další lékař s nejvyšším počtem bodů. Vedení výboru se ujme nový předseda MUDr. Michal Želízko, po další volební období ve výboru zůstává prof. Vojáček. Revizní komisi by měli tvořit dr. Mates, dr. Šťásek a dr. Kmoníček.
 2. Hodnocení činnosti minulého výboru PS IKA: nesplněny jediné dva cíle – 1.vytvoření PCI registru (limitací bylo neschválení všech, dokonce už i existujících registrů parlamentem – neujasněnost ochrany osobních dat), jinak všechny podklady již byly připraveny. 2. vytvoření webových stránek. Problémem bylo financování, event. sponzorování stránek. Ostatní cíle splněny, pozitivně hodnocení si zaslouží především aktivity na celostátních sjezdech ČKS na celostátním sjezdu v Brně.
 3. Informace prof. Vojáčka a dr. Želízka, že ve čtvrtek 23. 10. 2003 bude další jednání na Ministerstvu zdravotnictví o úhradách nadpaušálních plateb pro letošní a příští rok.Výsledky jednání budou sděleny již nově zvolenému výboru PS IKA.
 4. Webové stránky PS IKA: jejich vytvoření se již ponechá na nově zvoleném výboru PS IKA.
 5. Prof. Vojáček byl pověřen organizací jednotlivých bloků PS IKA na dalším celostátním sympóziu v Brně a jednáním o společných blocích s PS Akutní kardiologie, PS Arytmie a trvalá stimulace, PS Vrozené a získané srdeční vady, PS Srdeční selhání a PS Echokardiografie.
 6. Informace o XIVth Prague Workshop on Interventional Cardiology INTERCATH 2004: už proběhla jednání o účasti polských a slovenských intervenčních kardiologů (dr.Želízko). Jednacím jazykem bude angličtina a čeština – vždy určitý blok v jednotném jazyce. 1.oznámení o pořádání workshopu bylo zveřejněno ve Vídni na kongresu Evropské kardiologické společnosti a bylo rozesláno do všech katetrizačních laboratoří. Organizace sjezdu byla zadána kongresové agentuře Kongress Prague. Sympózium se bude konat v hotelu Pyramida v Praze 6, který má ubytovací kapacitu pro 350 osob a několik salónků vhodných pro paralelně probíhající jednání. Registrační poplatek pro české lékaře bude cca 30 % částky pro lékaře ze zahraničí, sesterský poplatek bude symbolický. Byla přislíbena aktivní účast několika zahraničních řečníků. Jsou vyzvány všechny katetrizační laboratoře, aby se podílely na tvorbě programu. Mají možnost vytvořit celý jeden vlastní programový blok. Podrobnosti programu budou předmětem jednání příští schůze výboru.
 7. Diskuse o možnosti a užitečnosti rozšíření spektra kardiologických výkonů o některé výkony angiologické (angiografie karotických tepen, renálních tepen), s případnou možností provádět na těchto tepnách intervence v rámci jediného výkonu. Dosud intervence i diagnostické výkony mohou provádět pouze radiologové. Dr. M. Želízko vypracuje podklady pro výbor ČKS s požadavkem vyvolat jednání s výborem České radiologické společnosti o možnosti přiřadit těmto výkonům i odbornost kardiologickou.
 8. Diskuse o proplácení cestovních nákladů na schůze PS IKA. Návrh – vyřešit jednorázově na celý rok v závislosti na vzdálenosti. Schůze budou pravidelné asi 1x měsíčně, termín a hodinu stanoví již nový výbor. Příští schůze by měla být 11. nebo 13. 11. 2003. Podrobnosti sdělí všem novým členům dr. Želízko

  zapsala dne 21.11.2003 dr. Škvařilová

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost