Zápis ze schůze výboru PS Intervenční kardiologie ze dne 11.11. 2003 (Praha – IKEM)

Přítomni: dr. Formánek, dr. Holm, dr. Horák, dr. Kala, dr. Rozsíval, dr. Štípal, dr. Varvařovský, prof. dr. Widimský, dr. Želízko

 1. Výbor PS IKA vzal na vědomí výsledky voleb do výboru PS intervenční kardiologie (viz bod 1. zápisu z předchozí schůze ze dne 21. 10.).
 2. Zapisovatelem (zápisy ze schůzí) byl zvolen dr. Formánek.
 3. Dr. Ivana Dvorská, CSc. (Koordinační středisko registrů) informovala o současném stavu národního registru PCI – nynější legislativa neumožňuje s ohledem na ochranu osobních dat zahájení připraveného registru PCI a jsou reálné obavy, že v současné podobě nebude akceptovatelný ani v budoucnu (průchodná by zřejmě byla varianta s vynecháním identifikace pacienta rodným číslem či ponechání identifikace a vyžádání souhlasu každého pacienta se zanesením do registru). Dr. Dvorská zjistí, zda je možné připravený registr užívat lokálně na jednotlivých pracovištích.
 4. XIV. Prague Workshop on Interventional Cardiology INTERCATH 2004 se uskuteční ve dnech 22.–24. 4. 2004 v hotelu Pyramida (Praha 6). Je rozesíláno 2. oznámení. Program by měl být připraven do konce ledna 2004, názvy přednášek do února 2004. Zatím je potvrzena účast 3 zahraničních speakrů (F. J. Neumann, T. Lefevre, M. Rothmann), jsou vítány typy na další speakry ze zahraničí. Je zajištěna účast slovenských a polských kardiologů. Řeší se otázka živých přenosů, na nichž by se měla podílet 2 pražská centra a 1 mimopražské – satelitní přenos není možný z finančních důvodů; k technickým možnostem realizace přenosů se vyjádří technici (budou pozváni na příští schůzi). Dr. Želízko vyzval k aktivní účasti všechny kat-laby (sekce volných sdělení).
 5. XII. výroční sjezd ČKS v Brně – probíhá příprava programu; uskutečnilo se jednání prof. dr. Vojáčka s předsedy PS akutní kardiologie, PS arytmie a trvalá kardiostimulace, PS echokardiografie, PS srdeční selhání a PS vrozené a získané srdeční vady o přípravě společného bloku sdělení „praktické problémy v kardiologii“. PS IKA dále zajistí 2–3 samostatné bloky (60 min.), 1 hlavní blok v Rotundě (vyzvané přednášky), blok „pro a proti“. Návrhy na jednotlivá sdělení adresovat prof. dr. Vojáčkovi; program se uzavírá k 31. 1. 2004. Živé přenosy nebudou realizovány (dr. Rozsíval zjistí stanovisko výboru ČKS). Byli schváleni 3 korektoři přihlášených volných sdělení: dr. Želízko, prof. dr. Widimský, dr. Kala.
 6. Dr. Želízko informoval o stavu jednání se zástupci VZP (dr. Pečenka) a MZ (dr. Březovský) o způsobu a rozsahu úhrady DES. Jednání probíhají od prosince 2002, zatím bez konkrétního výsledku. Podstatným problémem je deficitní hospodaření VZP v 2. pololetí 2003 a skutečnost, že nebyl definitivně stanoven systém hrazení zdravotní péče v roce 2004.
 7. Diskutovala se otázka účasti zástupců kat-labů na schůzích výboru PS IKA – výbor se shodl, že tato účast je vždy možná, je pouze třeba ji oznámit 1 týden dopředu předsedovi nebo místopředsedovi výboru PS IKA (zajištění prostoru s dostatečnou kapacitou).
 8. Dr. Rozsíval zjistí na výboru ČKS možnost proplácení cestovních nákladů (cesty na schůze výboru PS IKA) prostřednictvím podúčtu u ČKS.
 9. Výbor odsouhlasil návrh loga PS IKA (vypracoval jej Rostislav Valoušek), bude třeba schválit odměnu pro autora.
 10. Otázky webových stránek PS IKA a provádění angiologických intervencí kardiology se budou řešit na další schůzi výboru.
 11. Další schůze výboru PS IKA se uskuteční dne 16. 12. 2004 v Brně

  V Praze dne 11. 11. 2003

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost