Zápis ze schůze výboru PS IK ČKS ze dne 7. 10. 2014 v Praze

Přítomni: J. Štásek, P. Widimský, M. Želízko, P. Kala, M. Mates, J. Vojáček,M. Branny, D. Horák, R. Štípal, I. Bernat, V. Rozsíval
Omluveni: P. Kmoníček, P. Červinka

 1. Kontrola zápisu ze schůze výboru 5. 5. 2014
   
 2. P.Widimský informoval, že dokumentace vzdělávacího programu intervenční kardiologie byla před měsícem odeslána na ministerstvo zdravotnictví – dosud bez odpovědi. Rovněž tak vzdělávací program oboru kardiologie, odeslaný na MZ v lednu 2014 je zatím bez odpovědi.
   
 3. J. Štásek a M. Želízko informovali o situaci úprav NRKI. NRKI se slučuje s kardiochirurgickým registrem pod jednu hlavičku ale oba mají nadále stejnou strukturu bez možnosti propojení. Plánuje se jejich společná platforma. PCI registr prošel úpravami včetně doplnění o nekoronárních intervencích. Registr se nyní testuje elektronicky (M. Želízko, M. Mates, J. Bis), má jiný způsob zabezpečení a je možné (pravděpodobné), že bude spuštěn v nové podobě od 1. 1. 2015.
   
 4. P. Widimský informoval o asociacích v rámci ČKS, jejichž vznik byl odsouhlasen výborem ČKS. Na výročním sjezdu ČKS 2015 v Brně bude tento bod zařazen do návrhu změn stanov ČKS. Bude možné vytvořit asociaci v rámci více PS (s cílem dosáhnout větších vyjednávacích možností s VZP a MZ). Současně vznik asociací omezí tendence rozdělit ČKS.
   
 5. J. Štásek informoval o aktualizaci radiologických standardů (v současné době probíhá jejich připomínkování). Konečné znění ve Věstníku bude mít význam zákona. Proto po projednání výborem bylo rozhodnuto vypracovat za kardiologii samostatný dokument – pověřen byl prof. Vojáček s pomocí M. Želízka a M. Matese.
   
 6. J. Štásek informoval o příštím workshopu PS IK, který se uskuteční 16.–17.4.2015 v Hradci Králové k 70. výročí založení LF a 90. narozeninám doc. Endryse. Konkrétní místo konání bude upřesněno vzhledem k problémům se zajištěním plánovaného Výukového centra FN a LF. Jednodenní sesterská sekce by se měla uskutečnit jako paralerní program. Rovněž by se měla uskutečnit sekce mladých kardiologů, jejichž účast je však vzhledem k místu konání mimo Prahu otazná (s J. Štáskem se spojí za tuto sekci dr. Pazderník). S reciproční nabídkou přímého přenosu z Polska výbor souhlasí, bude však záležet na ceně a časových možnostech – domluvou s polskou stranou pověřen P. Kala.
   
 7. J. Štásek inicioval diskuzi o programu PS IK na sjezdu ČKS 2015 v Brně. Bloky by měly být přibližně ve stejném rozsahu jako v roce 2014. Do příští schůze budou předloženy písemné návrhy jednotlivých bloků (s ev. Reciprocitou PS akutní kardiologie a arytmologie).
   
 8. P. Kala informoval o proběhlé sekci se slovenskými kolegy na TCT 2014 ve Washingtonu, kteá byla hodnocena (spíše) pozitivně.
   
 9. J. Štásek infromoval o plánovaném kazuistickém bloku How to Treat v rámci PCR 2015, který se uskuteční ve spolupráci s některou zahraniční PS IK (Ukrajina, Polsko, Chorvatsko – bude upřesněno organizátory).
   
 10. Různé – J. Štásek informoval o změně Vyhlášky úhrady stentů od 1. 10. 2014 , kdy ceny BMS bez „coatingu“ klesly na 10.000 Kč, s pasivním „coatingem“ na 15.000 Kč a DES na 24.000 Kč. Důležité bude rozhodnutí, zda stenty budou zahrnuty do DRG či „balíčků“. Výbor odsouhlasil, že ušetřené prostředky by měly být racionálně využity k úhradě a rozvoji nových metod. Současně infromoval, že výkon TAVI má být od roku 2015 konečně zařazen do oficiálního seznamu výkonů.
   
 11. Další schůze výboru se uskuteční na stejném místě ve středu 2. 12. 2014 ve 13.30 hod.

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost