Zápis ze schůze výboru PS IK ČKS ze dne 28. 11. 2013

Přítomni: J. Štásek, M. Mates, M. Želízko, J. Vojáček, M. Branny, V. Rozsíval, I. Bernat, R. Štípal
Omluveni: P. Widimský, P. Červinka, P. Kala, D. Horák, P. Kmoníček.

 1. Kontrola zápisu ze schůze výboru 3. 10. 13 – J. Šťásek
   
 2. Kultivace výkonů, informace o aktuálním stavu. J. Šťásek informoval výbor, že nový seznam výkonů, připravený k vydání s platností od 1. 1. 2014 nebyl ministrem zdravotnictví podepsán a zatím tedy nebude platit. Přijat by měl být v průběhu příštího roku. Důsledkem je, že již schválené výkony TAVI v seznamu výkonů nebudou a vztahuje se na ně nadále zvláštní schvalovací režim. Proto prof. Widimský a prof. Němec zaslali ministru zdravotnictví dopis s žádostí o zařazení těchto výkonů do stávajícího seznamu výkonů. Výbor jednohlasně odsouhlasil návrh finanční odměny Veronice Bulkové za práci v rámci kultivace výkonů z prostředků PS IK v částce 25.000 Kč.
   
 3. Informace o naší účasti na TCT 2013 - dle referencí proběhla česko-maďarská sekce velmi úspěšně.
   
 4. Informace o účasti na PCR 2014. J. Šťásek informoval, že ze zaslaných kazuistik vybral organizační výbor PCR nezávisle kazuistiky dr. Duška a dr. Bise, které budou prezentovány v rámci společné česko-chorvatské sekce, jejíž obsah byl spolu s prof. Ernstem předsedy obou pracovních skupin odsouhlasen. Do panelu byli navrženi dr.Kala a dr. Mates.
   
 5. J. Šťásek informoval o dopise prof. P.Widimského, který informoval výbor ČKS o návrhu nových podmínek vzdělávacího programu kardiologů. Pravděpodobně bude nutné opět změnit program vzdělávání lékařů před kardiologickou atestací v důsledku sjednocování vzdělávacích programů v rámci EU. Materiál bude rozeslán všem členům výboru PSIK.
   
 6. M. Želízko a R. Tichá informovali o stavu příprav Workshopu PS IK 2014 v IKEM Praha.Výbor souhlasí s tím, že ubytování si budou účastnící z části hradit sami. Dále souhlasí s pozváním k účasti PS mladých kardiologů. Jejich sekce by probíhala paralelně se sesterskou sekcí a obsahem by byly jednak přednášky mladých kardiologů a rovněž blok edukačních intervenčních přednášek pro mladé kardiology. Odsouhlaseny byly i případné reciproční přímé přenosy s polskými kolegy.
   
 7. Bylo přijato pozvání prof. Neužila na XII. České a Slovenské sympozium o arytmiích a stimulaci v Českých Budějovicích. Pracovní skupinu IK bude zastupovat a prezentaci přednese M. Mates.
   
 8. 8/ Byly předběžně schváleny bloky na výroční sjezd ČKS.
  1. Hlavní blok 90 min: Co by měl kardiolog vědět o léčbě nemocných s non STEMI. Sestavením bloku byl pověřen P. Kala a I. Bernat
  2. Blok 60 min: Antitrombotická léčba a intervenční výkony ve světle nových léků
   Blok bude společný s PS ATK z času naší PS.
   Sestavením bloku byl pověřen za naši PS I.Varvařovský (za PS ATK prof. Neužil)
  3. Recipročně blok 60 min: Renální denervace a autoregulace
   Blok bude společný s PS ATK z času této pracovní skupiny.
   Na sestavení bloku se budou podílet prof. P.Widimský a prof. Neužil.
  4. Blok 60 min: TAVI
   Sestavením bloku byli pověřeni J. Šťásek a M. Branny
  5. Blok 60 min: Co by měl kardiolog vědět o intervenci nemocných se zkratovou vadou srdce. Sestavením bloku byli pověřeni M. Želízko a M. Mates
  6. Blok 60 min: Zatím nebyl určen. Zvažovány jsou 3 varianty:
   1. Ambulantní intervenční výkony ???
   2. Pro a proti ???
   3. Indikační seminář ???
    Písemné zaslání návrhů do pátku 6. 12.
  7. Hot lines s problematikou intervenční kardiologie
   Bude podána žádost programovému výboru ČKS o zařazení 3-4 intervenčních studii do hlavního programu hot lines.
    
 9. Příští schůze se bude konat 4. 3. 2014 v kanceláři ČKS v Praze. V případě nutnosti by schůze byla svolána dříve.

 
2.12.2013
zapsal J. Šťásek; I. Bernat 

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost