Zápis ze schůze výboru PS IK ČKS dne 6. 5. 2013

Přítomni: P. Widimský, J. Štásek, M. Mates, P. Kala, M. Želízko, P. Červinka, M. Branny, J. Vojáček, V.Rozsíval, P.Kmoníček, R.Štípal
Omluveni: D.Horák, I.Bernat

 1. Kontrola zápisu minulé schůze.
  1. jako spolupracující pracovní skupina při jednáních o ustavení kódu pro renální denervace byla omylem uvedena v zápise i pracovní skupina intervenční angiologie. Dopis od Dr. Roztočila ale přišel až těsně po schůzi výboru. Podmínky případné spolupráce domluví osobně P. Widimský.
  2. nebyla žádná informace nebo výzva ze strany KSRZIS a UZIS ohledně spolupráce na úpravě datové struktury NRKI. J. Šťásek bude kontaktovat Dr. Holuba.
    
 2. P. Kala informoval o průběhu XXIII.Workshopu PS IK v Brně (15.-16.4.2013).
  1. Konstatoval, že se workshopu zúčastnilo (bylo registrováno) 192 účastníků. Worshop bude ekonomicky pozitivní. Akce proběhla bez větších problémů, velmi dobrá byla kvalita přímých přenosů. Pozitivně hodnotil novou strukturu programu workshopu.
  2. V diskuzi byl zmíněn poměrně malý počet účastníků v přednáškovém sále, zvláště v úvodu workshopu. Pro příští workshop bylo dáno k úvaze posunout začátek kongresu. Zvážit přizvání širšího spektra kardiologů, oslovit ke spolupráci některou ze společnosti a pracovních skupin (akutní kardiologie, angiologie, zobrazovací metody, kardiochirurgie); {osobně, nad rámec návrhů na schůzi bych dal ještě k úvaze blok pro mladé kardiology do 35 let}.
  3. Bylo konstatováno, že při příštích workshopech bude nutné uzavřít smlouvy mezi externími katetrizujícími lékaři a pracovištěm pořadatele workshopu.
    
 3. Za místo konání XXIV. Workshopu byl zvolen IKEM Praha.
  Diskutován byl termín konání. M. Želízko v příštích týdnech navrhne 3 alternativní termíny.
  (leden, březen-duben, říjen)
   
 4. J. Šťásek informoval o průběhu jednání s VZP o kultivaci výkonů. Na společné schůzi pracovní skupiny VZP se zástupci PSIK, intervenčních radiologů a dětskými intervenčními kardiology bylo odsouhlaseno sdílení některých výkonů s dětskými intervenčními kardioklogy. Dále bylo odsouhlaseno, že termín filmový materiál v kódu výkonu bude nahrazen termínem záznamová media a bude zachováno původní bodové ohodnocení, které bylo u filmového materiálu. Bylo schváleno bodové ohodnocení pro ochranné rtg pomůcky (zástěra, límec, brýle). V dalším průběhu schvalovacího procesu na VZP byla rozporována vyšší bodová hodnota záznamových medií u intervenční kardiologie proti radiologii. Na dalším jednání na VZP byla nakonec dohodnuta stropová hodnota za záznamová media pro intervenční kardiologii na 1200 bodů.
   
 5. P. Kala informoval o dohodě s KSRZIS o předávání „raw“ dat ke zpracování na IBA. Předání dat bude garantováno ČKS. Kontaktní osoba P. Kala.
   
 6. příští schůze výboru se bude konat v první polovině října v kanceláři ČKS v Praze


Zapsali
I.Bernat, J.Štásek 

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost