Zápis ze schůze výboru PS IK ČKS dne 30. 11. 2009 v Brně

Přítomni: Bernát Ivo, Horák David, Kala Petr, Kmoníček Petr, Mates Martin, Richter Marek, Rozsíval Vladimír, Veselka Josef, Widimský Petr.
Omluveni: Pešl Ladislav, Šťásek Josef, Vojáček Jan,
Nepřítomni: Groch Ladislav
Z odstupujícího výboru přítomen Červinka Pavel

 1. Jednání zahájil odstupující předseda PS IK P. Kala. Poděkoval odstupujícím členům výboru za jejich práci v uplynulém funkčním období. 
   
 2. P. Kala prezentoval dosažené výsledky za období 2006-9 jak v oblasti tuzemských tak mezinárodních aktivit PS. 
   
 3. P. Kala informoval členy výboru o tom, že ČKS do konce r. 2009 obdrží sponzorský dar od firmy Cordis ve výši 30 000 Kč za účelem rozšíření obsahu a zlepšení formy webové stránky PS IK. Webová stránka PS IK zůstane v rámci webových stránek ČKS, bude však významným způsobem rozšířena a graficky vylepšena. Návrhy obsahu webové stránky PS IK: složení výboru vč. kontaktů, zápisy ze schůzí výboru, seznam lékařů s licencemi F009 a F010 a s licencí školitele intervenční kardiologie, informace o akcích PS IK, informace o mezinárodních akcích intervenční kardiologie, výroční zprávy z NRKI, aj. 
   
 4. Plánovaný registr TAVI získal příslib finanční podpory ze strany ČKS. Ze realizaci registru odpovídá P. Kala (viz zápis ze schůze výboru ČKS dne 30.6.2009). Struktura registru bude poslána všem pracovištím provádějícím TAVI k připomínkám nejpozději do 31.12.2009. Provoz registru bude zahájen nejpozději do 1.4.2010. 
   
 5. P. Kala a M. Želízko byli v minulosti pověřeni napsáním doporučených postupů pro PCI. Práce na tomto dokumentu dosud nebyla zahájena. Bude zahájena počátkem roku 2010 tak, aby první verze textu doporučených postupů byla k dispozici oponentům nejpozději do 15.6.2010 a veřejná oponentura aby mohla proběhnout na podzimních Kardiologických dnech v Praze v listopadu 2010. P. Widimský navrhl, aby místo doporučených postupů pro PCI následovala ČKS příkladu ESC a vytvořila doporučené postupy pro revaskularizaci myokardu (tj. PCI + CABG). Tento návrh nebyl dále diskutován, výbor se k němu vrátí na příští schůzi. 
   
 6. P. Widimský prezentoval rámcové směry činnosti PS IK pro funkční období tohoto výboru, tj. prosinec 2009 – listopad 2012. Hlavní závěry diskuze o těchto bodech jsou obsaženy v dalších částech tohoto zápisu. 
   
 7. Finanční aspekty činnosti PS IK. Jak byl nově zvolený výbor PS IK oficiálně informován sekretariátem ČKS, v současné době PS IK nedisponuje žádnými finančními prostředky. PS v posledních 6 letech ničím nepřispěla do pokladny ČKS a tudíž ani nemůže čerpat vlastní prostředky z účtů ČKS na svou činnost. PS IK může samozřejmě požádat ČKS o finanční prostředky na konkrétní účel – to však podléhá schválení výborem ČKS. Obecný princip financování pracovních skupin v rámci ČKS je takový, že veškeré prostředky, které konkrétní pracovní skupina ev. získá, přicházejí na hlavní (společný) účet ČKS a jsou sekretariátem ČKS + výborem pracovní skupiny evidovány jako prostředky této pracovní skupiny. Ta je může na základě rozhodnutí výboru PS využít pro své aktivity. Toto nepodléhá schválení výborem ČKS, nýbrž pouze výborem PS. Pokud však chce PS IK využít finanční prostředky ČKS (tj. prostředky, které nebyly získány činností této pracovní skupiny), podléhá takový výdaj schválení výboru ČKS resp. předsedy ČKS. Na příští schůzi výboru bude diskutována otázka zda nadále zachovat tuto situaci (tj. neusilovat o vlastní finanční prostředky) nebo zda změnit přístup a snažit se získávat vlastní prostředky. Možné cesty k získávání vlastních prostředků mohou být mj.: pořádat výroční symposia (workshopy) PS IK přes ČKS (nikoli přes nezávislé kongresové agentury – zisk tím pádem nepřipadne kongresové agentuře, ale pracovní skupině), získat sponzorské příspěvky, dary, granty aj. formy podpory, atd. 
   
 8. P. Widimský navrhl změnu struktury výboru PS IK, tato změna byla s drobnými modifikacemi výborem odsouhlasena. Do nově vytvořených funkcí byli v tajných volbách zvoleni následující členové výboru PS IK:
  • Sekretář (odpovědný za financePS, členskou evidenci, webové stránky, zápisy ze schůzí výboru): Ivo Bernat
  • Místopředseda pro specializační vzdělávání: David Horák
  • Místopředseda pro doporučené postupy a standardy: Petr Kmoníček
  • Místopředseda pro registr NRKI: Martin Mates
  • Místopředseda pro agendu pojišťoven: Jan Vojáček
  • Místopředseda pro výzkumné a publikační aktivity: Josef Veselka 
    
 9. Dlouhá diskuze proběhla na téma specializačního vzdělávání intervenčních kardiologů v ČR. Jsou v zásadě dvě možnosti: (a) zachovat status quo (tj. z pohledu zákona může intervenční kardiologii provozovat teoreticky každý atestovaný kardiolog, z pohledu ČLK a ČKS pouze kardiolog s licenci F009 a F010) nebo (b) připravit vznik nového nástavbového oboru (certifikovaného kurzu) intervenční kardiologie (analogicky jako v oboru radiologie je nástavbovým oborem intervenční radiologie). Členové výboru na závěr diskuze nepodpořili myšlenku certifikovaného kurzu intervenční kardiologie. Naopak ale podpořili myšlenku vzniku šířeji zaměřeného certifikovaného kurzu intervenční kardioangiologie, který by připravila PS IK ČKS ve spolupráci s Českou angiologickou společností. Pověřili předsedu PS IK jednáním s angiology o této možnosti. 
   
 10. Proběhla diskuze týkající se Národního registru kardiovaskulárních intervencí. P. Widimský zmínil omezenou přístupnost k datům, doporučil zvážit změny některých parametrů směrem k více klinickým udajům, které umožní publikace. Bylo navrženo srovnat zadávaná data s publikacemi z ostatních velkých registrů a změnit některé zadávané údaje. P. Widimský rovněž dokumentoval rozdíly v udávané a skutečné mortalitě. 
   
 11. Workshop intervenční kardiologie se bude konat v termínu 15.-16.4.2010 v IKEM. PS IK navrhuje, aby koordinátorem programu byl M. Želízko, program by měl být oponován a připomínkován všemi členy výboru PS IK. 
   
 12. P. Widimský informoval o velkých nedostatcích v členské evidenci. Řada členů PS nemá zaplacené příspěvky ČKS za poslední 2 roky (!!), někteří stále evidovaní členové PS bohužel již zemřeli atd. Výbor PS IK po diskuzi schválil návrh P. Widimského na aktualizaci členské databáze PS IK formou “re-přihlášky”: každý člen PS IK by byl vyzván, aby vyplnil nově vytvořený formulář přihlášky (tvoří přílohu tohoto zápisu) a odeslal do sekretariátu ČKS. Po určeném termínu budou dále za členy PS IK považováni pouze ti členové ČKS, kteří tuto přihlášku zašlou. Tyto formuláře musí vyplnit i stávající členové výboru včetně předsedy PS IK. Další technické detaily projedná sekretář PS IK I. Bernat se sekretariátem ČKS. Tuto informaci předá výbor PS IK členům rovněž v průběhu Workshopu 2010 a bude publikována v Cor et Vasa. 
   
 13. Výbor PS IK schválil témata 5 bloků pro výroční sjezd ČKS 2010:
  • Intervence u strukturálních (nekoronárních) postižení srdce a velkých tepen (90, Veselka, Šťásek).
  • Krvácení nebo tromboza (90 minut, připraví Richter, Widimský)
  • Novinky v intervenční kardiologii (60, Rozsíval, Vojáček),
  • Radiální přístup (60, Bernat, Groch)
  • Non-STE (60, Kala, Mates)
  • Členové PS uvedení u jednotlivých témat připraví do 10.12.2009 podrobné návrhy programu těchto bloků včetně jmen přednášejících a předsedajících a zašlou je předsedovi PS a v kopii všem členům výboru PS. Členové výboru mohou své připomínky ke všem návrhům poslat P. Widimskému do 3 dnů poté (tj. do 13.12.). P. Widimský pak programy sladí tak, aby byly zachovány následující principy: všichni členové výboru PS budou mít aspoň 1 přednášku, v žádném bloku nebudou více než 2 lékaři ze stejného pracoviště. 
    
 14. J. Veselka informoval, že Kardiologické standardy byly publikovány v Cor et Vasa (Veselka J, Červinka P. Standardy pro katetrizační výkony při ischemické chorobě srdeční. Cor Vasa 2008;50:K86-9). Výbor má v úmyslu v této práci pokračovat s cílem prosadit standardy do Věstníku MZ (podobně jako v něm vyšly radiologické standardy). 
   
 15. Příští schůze výboru proběhne 20.1.2010 odpoledne (čas a přesné místo bude upřesněno později) ve Špindlerově Mlýně.

Příloha: návrh nové přihlášky do PS IK

V Brně dne 30.11.2009
Zapsal: P. Widimský, předseda PS IK ČKS

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost