Zápis ze schůze výboru PS IK ČKS dne 20. 1. 2010 ve Špindlerově Mlýně

Přítomni: Bernát Ivo, Horák David, Kala Petr, Kmoníček Petr, Mates Martin, Richter Marek, Veselka Josef, Widimský Petr, Šťásek Josef, Vojáček Jan
Omluveni: Pešl Ladislav, Rozsíval Vladimír
Nepřítomni: Groch Ladislav

 1. Jednání zahájil předseda PS IK P. Widimský.
 2. Výbor rozhodl, že na podporu své činnosti se bude snažit získávat finanční prostředky (v současné době si např. členové výboru musí hradit cestovné na schůze výboru z vlastních prostředků). Tyto finanční prostředky půjdou samozřejmě cestou ČKS. I. Bernat zajistil pro rok 2010 celkem 80 000 Kč - příspěvky od firem Medtronic (20 000 Kč), Biotronik (30 000 Kč) a Cordis (30 000 Kč). Za administrativní dotažení odpovídají I. Bernat a P. Widimský.
 3. Dlouhá diskuze proběhla opět na téma specializačního vzdělávání intervenčních kardiologů v ČR. Ze dvou možností: (zachovat status quo nebo připravit vznik nového nástavbového oboru intervenční kardiologie) polovina členů výboru podpořila myšlenku certifikovaného kurzu intervenční kardiologie. Výbor se rozhodl tuto pro obor klíčovou otázku prodiskutovat na schůzce s vedoucími všech oddělení intervenční kardiologie v ČR. Organizací takové schůzky výbor pověřil P. Widimského a D. Horáka.
 4. Proběhla diskuze týkající se Národního registru kardiovaskulárních intervencí. Příštím krokem by měla být příprava článku s daty z registru do zahraničního časopisu. Až podle takto zjištěných nedostatků v datech (např. připomínky recenzentů apod.) změnit strukturu zadávaných údajů. Všichni členové výboru i další intervenční kardiologové mají možnost podat návrhy na témata článků. Na příští schůzi konanou v Praze bude pozván zástupce NRKI. Odpovídají: M. Mates, J. Veselka.
 5. P. Kala informoval členy výboru o tom, že ČKS obdržela sponzorský dar od firmy Cordis ve výši 30 000 Kč za účelem rozšíření obsahu a zlepšení formy webové stránky PS IK. Webová stránka PS IK zůstane v rámci webových stránek ČKS, bude však významným způsobem rozšířena a graficky vylepšena. Za realizaci těchto změn odpovídají I. Bernat a P. Kala. Návrhy obsahu webové stránky PS IK: viz zápis ze schůze 30.11.2009.
 6. P. Kala informoval členy výboru, že registr TAVI (finanční podpora ze strany ČKS) bude představen na Workshopu PS IK 2010 v dubnu a ihned poté zahájen tak, aby do něj bylo možno zpětně doplnit všechny nemocné od 1.1.2010. Ze realizaci registru odpovídá P. Kala.
 7. Návrh P. Widimského z minulé schůze na napsání původních českých guidelines pro koronární revaskularizace (autoři P. Kala, M. Želízko, Š. Černý) byl na dnešní schůzi definitivně zamítnut. J. Veselka, J. Vojáček a další členové výboru PS IK znovu otevřeli otázku překladu ESC guidelines versus napsání původních českých guidelines. Po obsáhlé diskuzi výbor rozhodl oficiálně přeložit ESC guidelines pro koronární revaskularizaci, která vyjdou v létě 2010 (hlavní autor W. Wijns) a zrušil předchozí rozhodnutí napsat původní česká guidelines pro PCI. Cestou ČKS a ESC budou učiněny příslušné formální kroky k realizaci tohoto překladu (odpovídá P. Widimský). Odbornými garanty překladu ESC guidelines budou J. Veselka, P. Kala, M. Želízko a M. Mates.
 8. Workshop intervenční kardiologie se bude konat v termínu 15.-16.4.2010 v IKEM. M. Želízko (koordinátor programu) navrhl jeho strukturu, kterou výbor schválil. Výbor PS IK určil konkrétní koordinátory / předsedající jednotlivých bloků takto: akutní koronární syndromy (60 min., Kmoníček + Richter), radiální přístup (45 min., Bernat + D. Horák), nové technologie (60 min., Widimský + Groch), katetrizační implantace aortální chlopně (60 min., Želízko + Vojáček), moderované kasuistiky (45 min., Kala + Mates), tipy a triky (45 min., Veselka + Červinka), strukturální onemocnění srdce (60 min., Šťásek + Branny). Volná sdělení doporučuje výbor prezentovat formou posterů (koordinátor J. Veselka). Navržení koordinátoři pošlou do 31.1.2010 návrhy bloků včetně jmen přednášejících a názvů přednášek M. Želízkovi s kopií všem členům výboru.
 9. I. Bernat informoval, že sekretariát ČKS zamítl možnost změn v členské evidenci. PS formou “re-přihlášky” (viz zápis z minulé schůze). Výbor neakceptuje tento stav a pověřil P. Widimského jednáním s výborem ČKS o změně stanov ČKS tak, aby pracovní skupina měla pravomoc rozhodnout o podmínkách členství v této skupině a tyto podmínky by se mohly lišit od podmínek členství v jiných PS. Jednou z možných variant je zánik PS IK a vznik nové struktury v rámci ČKS – např. podle vzoru ESC – EAPCI vznik České asociace intervenční kardiologie (jako dceřinné organizace ČKS).
 10. Výbor pověřil P. Widimského, aby oficiálně požádal ČLK o zaslání seznamu školitelů a nositelů licencí k výkonům v intervenční kardiologii. Tento seznam bude porovnán s vlastním seznamem vytvořeným vedoucímí katlabů.
 11. Příští schůze výboru proběhne během sjezdu ČKS v Brně, čas a místo bude upřesněno později.

Ve Špindlerově Mlýně dne 20.1.2010
Zapsal: P. Widimský, předseda PS IK ČKS

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost